ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Tuesday, October 13, 2015

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ျပည္ေစာင့္တပ္ မရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ျမန္မာ့ အခ်ဳပ္အာဏာပိုင္ ေလေၾကာင္းကို

က်ဴ းေက်ာ္မႈ နဲ ့

ျပည္ေစာင့္တပ္ က်ဆံုးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသား ဘိုးဘြားေတြ ထားခဲ့တဲ့ 

နယ္ခ်ဲ ့ကိုလိုနီေတြ စနစ္တက် ခုတ္ယူ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့
ျမန္မာျပည္ ရာသီဥတု ထိမ္းသိမ္းေရး တပ္မေတာ္ ကို

တရုပ္စီးပြားေရး သမားမ်ားက

ျပည္တြင္း ပုဆိန္ရိုးမ်ား နဲ ့ ပူးေပါင္းျပီး

က်ဴ ပင္ခုတ္ က်ဴ ငုတ္မက်န္

အျမစ္ေတြပါ တူးေဖၚ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္အတြက္

ရာသီဥတု ျပည္ေစာင့္ တပ္မေတာ္ၾကီး က်ဆံုးခဲ့ရပါျပီ ။

ဒီကေန ့ ျမန္မာျပည္ကို ရာသီဥတုဒဏ္နဲ ့

သဘာဝေဘးအႏ ၱရာယ္ေတြက

ကာကြယ္ဖို ့ ဆိုရင္

ေတာင္ကတုန္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္မို ့

တိမ္ထု ကေန ေရေငြ ့ဖြဲ ့တဲ့ ပညာနဲ ့

ေလလမ္းေၾကာင္းေတြ စတင္ သိထားဖို ့လိုပါတယ္ ။

ဦးေဌးတင့္

နယ္သာလန္

ဓါတုေဗဒ ( ၁၉၈၄ )မိုးဇလ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရး

ကၽြန္ေတာ္ အခ်က္အလက္ အမ်ားဆံုးယူေနတဲ့

ပညာရွင္ အုပ္စု နဲ ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီက

ပံုေတြ ။ စာေတြ ။ ဗီဒီယို ေတြကို ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ေတာင္းစရာမလို 

လူသားတဦး က်ေရာက္ လာမည့္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္
ေစတနာ သတိေပး လိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္ေဝမၽွ် ႏိုင္သည္ . ။
( ပညာရွင္မ်ား ရန္တိုက္ေပးျခင္း
တို ့မီး ရိႈ ့မီး မလုပ္ရ )
Windyty gives you full right to use
any screenshots, videos, animations or
screen captures, in any media,
project or any other intellectual work for free and
without any obligations.
ျမန္မာျပည္နဲ ့ပါတ္သပ္ျပီး

ကၽြန္ေတာ္ အသံုးျပဳေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ရယူစုေဆာင္းထားသည့္ ဌါနခ်ဳပ္ သည္

အေမရိကန္ ႏွင့္ ဆြစ္စလန္ တြင္

အေျခစိုက္ထားသည္ ။

သို ့အတြက္ အိႏၵိယ ပါကစၥတမ္ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ မိုးဇလ ကဲ့သို ့

မိမိ ႏိုင္ငံ ေဒသ တခုတည္း အတြက္ ေလ့လာထုတ္ျပန္ေနေသာ

သတင္း အခ်က္အလက္ မဟုတ္ပါ ။

ျမန္မာအစိုးရလည္း

မေက်နပ္ရင္ တရားစြဲလို ့လည္း ရပါတယ္ ။
Contact Us
National Oceanic and Atmospheric Administration
Budget Office - HCHB D-200
1401 Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20230
Web Site Owner: NOAA Chief Financial Officer

ေၾကးမံုသတင္းစာ

အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ား သိထားသင့္တ့ဲ ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မမ်ား

ေအာက္ပါအမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက

ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး

*၆၆(ဂ)

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို

ခုိးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစျခင္း။

*၆၆(ဃ)

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မ

တရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊

အသေရဖ်က္ျခင္း၊ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊

မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း။
ေအာက္ပါအမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက

ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး

*၆၈ (က)

မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မရိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္

ဆယ္သြယ္ျခင္း၊ဖမ္းယူျခင္း၊ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊

ျဖန္႔ခ်ိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

* ၆၈ (ခ)

သတင္းအခ်က္အလက္ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊

ဖမ္းယူျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေပးေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကို

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တားျမစ္ျခင္း၊

တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

Friday, April 10, 2015