ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, April 9, 2012

ဘရာဇီး ငွက္ရိုးတင္ျပတဲ့ ကေတာ္သက္ေသ ၁,၂,၃,၄,၅,၆,၇,၈

( ၁ ) ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မီတီစံုညီ အစည္းအေ၀းသည္ က်ေနာ္၊ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ကိုညီညီေက်ာ္တို႕
( ၁၀.၉.၁၉၉၁ ) ေန႕ အဖမ္းခံရခ်ိန္အထိ ( ၁ )ႀကိမ္သာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးေျမာက္ပိုင္း     ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခံရခ်ိန္တြင္ ဥကၠ႒၊အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ႒ာနတာ၀န္ခံ မ်ားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ( ၁၉၉၀ခု-ေမလကုန္ )  က က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းသာရွိ ခဲ့ပါသည္။

( ၂ )   ကိုညီညီ( ဆမားညီညီ) ၏ ကိုကိုႀကီး( ၈၈မ်ိဳးဆက္)သို႕ေပးစာတြင္ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းခန္႕က မနန္းေအာင္ေထြးၾကည္၊ မခင္ခ်ိဳဦးတို႕အား ေထာက္လွမ္းေရးျဖစ္ေၾကာင္းစံုစမ္းေထာက္ခံေပးပါ ဆိုတဲ့စာ က်ေနာ္တို႔ဆီကို ေျမာက္ပိုင္းဗဟို မွ ေရာက္လာတယ္ ဟုေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ွ  ကိုခ်ိဳႀကီးမွ သံသယရွိလွ်င္ ျပန္လႊတ္လိုက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။ထိုကိစၥသည္ (မပ)ဗဟို ေကာ္မတီ မွ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ အႏွစ္(၂၀ ) ေက်ာ္ၾကာမွ ထိုကိစၥကို မွန္မမွန္ ကိုစိုးလင္းမွ တဆင့္စံုစမ္းခဲ့ရာ မွန္ကန္ေၾကာင္း စံုစမ္းခိုင္းေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုကိစၥကို(ေျမာက္ပိုင္း)UG  ( မႏ ၱေလး ) ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုေအာင္ႏိုင္ တို႕၏္ သေဘာထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ထိုသို႕စံုစမ္းသည့္ကိစၥသည္ ကိုမ်ိဳး၀င္း၏ သေဘာထား ပါ၀င္လိမ့္ မည္ဟု က်ေနာ္အေနႏွင့္ယံုၾကည္္ပါသည္။ ေျမာက္ပိုင္း(ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား) ၏ ဆံုးးျဖတ္ခ်က္ မပါ၀င္ခဲ့ပါ၊ အသိေပးခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ ABSDF(ကခ်င္)လက္ထက္မွ သံသယရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကို ABSDF (NB ) သို႕ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္လာမႈမ်ား ရွိေနတယ္ဆိုတာေတြ႕ရပါသည္…. ကိုသန္းထြန္းစိုး၊ ကိုလႊမ္းမိုး(ဦးစီး)၊ ကိုေအာင္ေက်ာ္၊ တို႕ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး မနန္းေအာင္ေထြးၾကည္၊ မခင္ခ်ိဳဦးတို႕အား ဆက္လက္သံသယ ရွိေနသည္ဟု ျမင္ပါသည္…..UG မႏ ၱေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သူမ်ားမွ ရွင္းေပးလွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ဟုျမင္ပါသည္။

( ၃ ) ကိုေမာင္ေမာင္( SKW ) ၏ က်ေနာ္သိေသာABSDF(NB) ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားအပိုင္း(၅) တြင္ ဥကၠ႒ မွ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင ့္ၿမိဳ႕ေပၚUG လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိုခ်ိဳႀကီးကို ABSDF(NB) ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္ျဖင့္ UG တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္၊ ေနာက္ပိုင္းကိုခ်ိဳႀကီး ေတာခို ေရာက္ရွိ လာေသာ အခါ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမွဴး အျဖစ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္ ဟ ုဖတ္ရပါသည္။ ထို႕ျပင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ရွိေန ေသာ ကိုညီညီအား ABSDF( NB ) ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္သပ္မွတ္ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး အရာရွိ အျဖစ္ သပ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္…..ဟုဖတ္ရွဳရပါသည္……ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဥကၠ႒ႏွင့္အခ်ိဳ႕မွ လည္းေကာင္းတို႕ ၿမိဳ႕ေပၚ၌ရွိစဥ္ လိုအပ္သည္ထင္၍ ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္ UG တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။       ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မခင္ေရႊလွိဳင္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ABSDF(ေျမာက္ပိုင္း)ကိုABSDF(အထက္ ျမန္မာျပည္)အျဖစ္ေျပာင္းလည္းဘို႕ ႀကိဳးစားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုသည့္စကားကို ျပန္ေကာက္ေျပာလိုပါသည္။
က်ေနာ္ ဗဟိုကိုျပန္ေရာက္ၿပီး ရွစ္ေလးလံုး(၃)ႏွစ္ျပည့္ပြဲ မတိုင္မွီ ရဲေဘာ္တစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ ၾကားသိရသည္မွာ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံတကာလွည့္ အလုပ္လုပ္မည္၊ကိုညီညီ(ဆမားညီညီ) ကို ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံ ေပးမည္။ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အတူကိုညီညီ (ဆမား) ကလိုက္ရမည္၊ ကိုခ်ိဳႀကီးက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စည္းရံုးေရးတာ၀န္ယူၿပီး  မပ(ဗဟို)ကို ထိန္း ထားရမည္၊ စသျဖင့္ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွ တရား၀င္ေျပာၾကားျခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေခၚ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ… ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုမ်ိဳး၀င္း၊ကိုေအာင္ႏိုင္တို႕မွ သံသယအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆပါသည္။ မခင္ေရႊလွိဳင္ေျပာစကားသည္ ကိုမ်ိဳး၀င္း၊ကိုေအာင္ႏိုင္တို႕၏ သေဘာထားမွ လာသည္ဟုေသခ်ာစြာေျပာရဲ ပါသည္။ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္အသတ္မခံရခင္ ကိုမ်ိဳး၀င္းေျပာခဲ့သည့္ ေဟ့ေကာင္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ မင္းအခု ဘာတတ္ႏိုင္ေသးလဲဟုေျပာစကားသည္ ABSDF (အထက္ျမန္မာျပည္) လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားသည္ဆိုေသာစြပ္စြဲ ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္UG မ်ား က (ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ) ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးစားသည္ဆို ေသာယူဆခ်က္ စြပ္စြဲခ်က္္ျဖစ္ပါသည္။

( ၄ ) မခင္ေရႊလွိဳင္ေရးသားထားသည့္အပိုင္း-၃ တြင္ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးသူလွ်ိဳ မ်ားရွိေနသည္ဆိုတာကို ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္အပါအ၀င္ကိုညီညီေက်ာ္မွအစ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ အားလံုးကလကၡံခဲ့ၾကပါတယ္ ဆိုေသာစကားသည္ အျမင္ႏွင့္ေရးသားသည္ဟု ယူဆပါသည္။
          အပိုင္း(၇) တြင္ေရးထားသည့္္ လုပ္မည္ဟုေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ကိုမ်ိဳး၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေထာက္လွမ္းေရးကို အာဏာကုန္လႊဲအပ္ေပးခဲ့တ ဲ့အတြက္္ ဆိုသည္မွာ လည္းမမွန္ပါ။အစည္းေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုေအာင္ႏိုင္၊ကိုမ်ိဳး၀င္း ၊ကိုလွဆိုင္း အတြင္းေရးမွဴး( ၃ ) ေယာက္မွ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းေ၀း မွတ္တမ္း( သို႕ ) ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ လူသက္ေသ၊ အေျခအေန၊အခင္းအက်င္း၊ ျပသမွဳ မရွိဘဲ ထင္ရာ ေရးျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
          ကိုညီညီ(ဆမားညီညီ) ၏ စာတြင္ ဥကၠ႒က စစ္ေကာ္မရွင္မွစစ္ေဆးၿပီးလွ်င္ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမွာျဖစ္ေၾကာင္း…..ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္ရွဴ႕ခဲ့ရပါသည္…
စစ္ေကာ္မရွင္မွေဆာင္ရြက္သည္ဟုလည္းက်ေနာ္အေနႏွင့္ သိရွိခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါ…..စစ္ေကာ္မရွင္မွ ေဆာင္ရြက္ သည္ဆိုလွ်င္ ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ပါ၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ရပါမည္….ABSDF(ေျမာက္ပိုင္း)ဖြဲ႕စည္းပံု တြင္ စစ္ေကာ္မရွင္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္…..
          ( ၁ ) ဥကၠ႒ ( အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ )
        ( ၂ ) ဒုဥကၠ႒(၁)  - စစ္ေရးတာ၀န္ခံ
        ( ၃ ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
        ( ၄ ) တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ( ၁ )
        ( ၅ ) တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ( ၂ )
       
          အေရးႀကီးေသာ စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္…..
                    က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ဦးစိန္ႏွင့္ ကိုတင္ေမာင္ေအး( ခ ) ကိုအားဆိုက္ ကိုဖမ္းဆီးဘို႕ ဥကၠ႒မွ သူခြင့္ျပဳေပး လိုက္ေၾကာင္း ေခၚေျပာသည့္အခ်ိန္မွသာ ဥကၠ႒သေဘာတူ ပါ၀င္သိရွိေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္…
အစပိုင္းတြင္ ရဲေမေဆာင္မွ မနန္းေအာင္ေထြးၾကည္၊မခင္ခ်ိဳဦး တို႕အား၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးသည္မ်ားကို ၄င္းတို႕ သေဘာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟု သာယူဆခဲ့ပါသည္….ထို႕ျပင္ ေဆးသင္တန္းမွ အခ်ိဳ႕ကိုသြားေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုလည္း ႀကိဳတင္သိရွိျခင္း မရွိခဲ့ပါ…. စတင္မဖမ္းဆီးခင္ အခ်ိန္ကလည္း အလြတ္သေဘာမ်ိဳး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးပင္ မရွိခဲ့ပါ…..
( ၅ )   အပိုင္း(၆)တြင္ မခင္ေရႊလွိဳင္ေရးသားထားသည့္ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားတဲ့ မဟာေယာက်ၤားႀကီး၀ါဒ က က်မကိုကယ္သြားတာဘဲ…. ဟုေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။သူေရးထားတာကအျပင္လူေတြ နားလည္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက သူဗဟိုေကာ္မတီ မျဖစ္ခဲ့လို႕ ကံေကာင္းသြားတယ္လို႕ေျပာတာပါ။ အဖမ္းအဆီးေတြမျဖစ္ခင္ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုေအာင္ႏိုင္တို႕က ဗဟိုေကာ္မတီမွာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ မခင္ေရႊလွိဳင္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သူတို႕က ေျပာတာၾကားခဲ့ရပါတယ္။ အစည္းေ၀းပံုစံေျပာတာ မဟုတ္ပါ၊ စကားေျပာရင္း ထည့္ေျပာၾကတာပါ၊ က်ေနာ္က သေဘာထားမေပးခဲ့ပါဘူး။ အားလံုးသေဘာတူရင္ေတာ့ ေျပာစရာ မရွိပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ ေပးမလဲ ဆိုတာျပသနာရွိပါတယ္။ေကာ္မတီသက္ တမ္းကဖြဲ႕စည္းပံုမွာ(၂ ) ႏွစ္ဆိုတာပါတယ္။ အခ်ိန္ကေတာ့ လိုပါေသးတယ္။ေျမာက္ပိုင္းဖြဲ႕စည္းပံုမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေရြးခံပိုင္ခြင့္မရွိလို႕ ေရးထားတာမရွိပါဘူး… အဲဒီကိစၥကဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ မေပၚလာခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒါကို ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၏ မဟာေယာက်ၤားႀကီး၀ါဒေၾကာင့္ သူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ မျဖစ္ခဲ့ရတာဟာ သူ႕အတြက္ ကံေကာင္းသြား ပါတယ္လို႕ ေျပာသြားတာပါ၊ ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္ခဲ့ရင္ သူလည္းအဖမ္းခံရမွာ ေသခ်ာတယ္လို႕ ဆိုလိုတာပါ……

( ၆ ) မခင္ေရႊလွိဳင္က ကိုသန္းထြန္းစိုး( ခ ) ကိုတိုက္ပိတ္ ကိုေထာက္လွမ္းေရးလို႕မျဖစ္မေန အတည္ျပဳဘို႕ လုပ္ေနတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ အပိုင္း( ၄ )မွာသူေရးထားတာက အမ်ားကေတာ့သန္းထြန္းစိုး( ခ )တိုက္ပိတ္ ကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္အဖမ္းခံခဲ့တယ္လို႕ယူဆပါတယ္…. သန္းထြန္းစိုး( ခ )တိုက္ပိတ္ အေနနဲ႕ရန္သူ႕ သူလွ်ိဳမဟုတ္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ဘို႕ ေထာင္က်ဘို႕လည္းလိုအပ္ပါတယ္…. တမင္အဖမ္းခံတယ္၊ ေထာင္လည္းအက်ျပဘို႕လိုတယ္ ဆိုၿပီး ေထာင္အက်ျပတယ္ေပါ ့…. စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္သည့္ ေတြး ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ဟုျမင္ပါသည္။
          က်ေနာ ္ရင္း(၁၁ ) အထိုင္ကခြာၿပီး ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ KIA ဒုရင္းမွဴး နဲ႕အတူရွိေနတဲ့ ၁၉၉၁ ႏွစ္ဆန္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ကိုတိုက္ပိတ္ ရင္း( ၅ )ကေရာက္လာတယ္၊ ကိုမ်ိဳး၀င္းကဗဟိုကိုျပန္လႊတ္လိုက္ ေၾကာင္း ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္ကသူ႕က ိုဧရာ၀တီအေရွ႕ဘက္ကမ္းေရာက္ေအာင္စီစဥ္ေပးရတယ္၊ လံုၿခံဳေရးမေပး ႏိုင္လို႕ KIA UG (လူခံ) နဲ႕ပို႕ဘို႕ KIA ဒုရင္းမွဴးကိုယ္တိုင္ စီစဥ္ေပးတယ္၊KIA UG က ကိုလွဦး ပါ ၊
ဆင္ဘိုအထက္နားကေနျဖတ္ကူးဘို႕စီစဥ္တယ္၊ေနမေကာင္းတဲ့ ရဲေဘာ္ ေမာင္ေမာင္ ကို ေနာင္ရာပါစခန္းမွာ ေဆးကုဘို႕ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ေန႕မနက္ KIA ဒုရင္းမွဴးကေခၚေျပာတယ္၊ ေတာင္ယာတဲမွာညအိပ္ ေနတံုး ဆင္ဘိုကလာတဲ့စစ္ေၾကာင္းနဲ႕ေတြ႕ၿပီး ဖမ္းမိသြားတယ္ဆိုတာေျပာတယ္၊ KIA UG ကိုလွဦးက တဲေပၚ ကခုန္အခ်မွာ ၀ိုင္းခ်ဳပ္ခံရၿပီး ႀကိဳးတုတ္ဘို႕လုပ္ေနတံုး တြန္းထိုးထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္လို႕ေျပာပါတယ္၊ ညဘက္မို႕ နီးရာၿခံဳေတြဘက္လွိမ့္ခ်ၿပီး ေျပးခဲ့တာလို႕ေျပာတယ္၊ သူ႕ခါးမွာရွပ္မွန္ခဲ့တဲ့ ေသနတ္ဒဏ္ရာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ကိုလည္း ၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္၊ တမင္အဖမ္းခံတာဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ KIA သက္ေသေတြ ရွိပါတယ္။ ေစာသက္ထြန္းနဲ႔အတူ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုတာလည္း ရမ္းေရးထားတာပါ၊ ေျမာက္ပိုင္းေျမမွပံုရိပ္မ်ား အပိုင္း( ၃ ) မွာလည္း က်ေနာ္ေရးထားတာရွိပါတယ္။

( ၇ ) မခင္ေရႊလွိဳင္ရဲ႕စာမွာအဓိကေျပာခ်င္တာက ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းသားကိုသတ္ေအာင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ခ်ိဳ႕က အစီစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္….လို႕ေတြ႕ရပါတယ္…..သတ္ပစ္ရေလာက္ ေအာင္ထိမိုက္မဲမဲ လုပ္ခဲ့ၾကသူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ…. ေထာက္လွမ္းေရး ျပသနာေတြမတိုင္ခင္ကတည္း က ကိုျမတ္ကို၊ ကိုလႊမ္းမိုး၊ ကိုေအာင္ေက်ာ္တို႕ ဘာအတြက္ေသခဲ့ၾကရတာလဲ….သံသယေတြနဲ႔ ထစ္ကနဲရွိ သတ္မယ္ဆိုတဲ့ လူသတ္၀ါဒအရိုးစြဲေနတာဘယ္သူေတြလဲ….ဒီမတိုင္ခင္အေစာပိုင္းက ဒီခ်န္းကိုး ဆိုတဲ့ ရဲေဘာ္ကို ဗန္းေမာ္ခရိုင္မွာ သတ္ပစ္ခဲ့တာ မွီလိုက္တဲ့သူေတြသိၾကမွာပါ…. ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ဆန္းေလာက္မွာ ရင္း(၅)နယ္ေျမမွာ ေစ်း သည္တခ်ိဳ႕ကို သံသယနဲ႕ ဖမ္းဆီးၿပီး မတရားႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ကိုမ်ိဳး၀င္း၊ ရင္းမွဴးေအာင္သန္း တို႕လုပ္ရပ္ေတြကေကာ ဘာေၾကာင့္လုပ္ခဲ့သလဲ…. ေထာက္လွမ္းေရးေတြက အကြက္ခ်စီစဥ္ၿပီး သတ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့လို႕ လုပ္ခဲ့ရတာလား….. လူစိတ္မရွိတဲ့သူေတြရဲ႕လုပ္ရပ္လား … စဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ ေျပာျပတာပါ…..

( ၈ )   ကိုေအာင္ႏိုင္ကိုလည္းေတာ္ေတာ္ေလး ကာကြယ္ေျပာသြားတာေတြ႕ရပါတယ္…. စစ္ေၾကာေရး ကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ့တဲ့ထဲမွာ မပါခဲ့ပါဘူးတဲ့….သြားၾကည့္တာေတာ့ရွိခဲ့ပါတယ္လို႕ေျပာထားပါတယ္….
          သူကိုယ္တိုင္စီစဥ္ညႊန္ၾကားေနမွေတာ့ စစ္စရာလိုေသးပါသလားလို႕ ေမးခ်င္ပါတယ္ စစ္ေၾကာေရးမွာမပါခဲ့ပါဘူးလို႕ ေျပာခဲ့ေပမယ့္….အဖမ္းခံအခ်ဳပ္သားတစ္ဦးကို ေတာ႔ရိုက္သတ္ခဲ့ပါတယ္….
၁၉၉၁ - ဒီဇင္ဘာလ( ၂၅ ) ရက္ေန႕ည(ခရစၥမတ္ည) မွာ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး( ကသာ ) ကိုမူးမူးနဲ႕ရိုက္သတ္ခဲ့ တာပါ….. အပတ္စဥ္ ( ၆ ) သင္တန္းတက္တာခ်င္းအတူတူ ေထာက္လွမ္းေရးျဖစ္ရေကာင္းလား ဆိုၿပီး ဂရုဏာ ေဒါသနဲ႕ရိုက္သတ္လိုက္တာပါ၊ေထာက္လွမ္းေရးတဲ ၀င္၀င္ခ်င္း ညာဘက္ေဘးကေနရာေလးမွာပါ…
          သက္ေသရွိသလားလို႕ေမးခ်င္ရင္ On Line ေပၚတက္ခဲ့ပါ….သက္ေသက ေမ့ေနမွာစိုးလို႕ ေသခ်ာရွင္းျပ ေပးပါလိမ့္မယ္…..

( ၉ ) ေထာက္လွမ္းေရးလို႕စြပ္စြဲသတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကို ၿမိဳ႕ေပၚေန ေက်ာင္းသားျပည္သူနဲ႕ ေဒသခံေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈဟာ ေအာက္ဆံုးထိထိုးက်သြားခဲ့ရတယ္…. တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အားရာဂဏန္းဆံုးရွံဳးခဲ့ရတယ္….အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႕ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ရဲေဘာ္ေတြ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားတယ္….တပ္အင္အားထပ္မံျဖည့္တင္းဘို႕ ေဒသခံရြာေတြမွာ၀င္ၿပီး ဘယ္သူေတြက ဘယ္လို တပ္သားသစ္ေတြစုေဆာင္းခဲ့ၾကသလဲ…..ဘယ္လိုအသိမဲ့တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြလုပ္ၿပီး ABSD( NB ) ရဲ႕သမိုင္းကိုအက်ည္းတန္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသလဲ….အဲဒီတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ ဘင္ခရာေတြ တီး၀ိုင္းေတြ စစ္ေရးျပ တာေတြ အခန္းအနားေတြ လုပ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ အရသာကို ခံစားေနႀကတာ ဘယ္သူေတြလဲ….ABSDF(NB) ရဲ႕သမိုင္းကို အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေအာင္ ဘယ္သူေတြလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ….

( ၁၀ ) ၂၀၀၀ခုႏွစ္ဧၿပီလဆန္းမွာ က်ေနာ္မႏ ၱေလးေထာင္ တိုက္၀င္းထဲမွာ ေတာင္ယာလုပ္တဲ့ ကိုဗလႀကီးဆိုတာနဲ႕ေတြ႕ခဲ့ရတယ္….လူသတ္မွဳနဲ႔ေသဒဏ္က်ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေပးလို႕ အႏွစ္၂၀ ေျပာင္းက်ခံေနရသူပါ…. သူ႕ဇာတိကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ကတဲ့…..ကိုသံေခ်ာင္းတို႕ ေဒသကျဖစ္ေနတယ္…က်ေနာ္က ကိုသံေခ်ာင္းကိုသိသလားဆိုေတာ့…….သူကခ်က္ခ်င္းဘဲ အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္…..
          အာ…….သံေခ်ာင္း….သူလူေတြအရမ္းသတ္တယ္ေလ………တဲ့…ေခါင္းတရမ္းရမ္းနဲ႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္…
ဒီေကာင္မလြယ္ဘူးေလတဲ့……..
ဒါက ကိုသံေခ်ာင္းရဲ႕သမိုင္းျဖစ္သလို….ေျမာက္ပိုင္း ABSDF  ရဲ႕သမိုင္း လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္….. ဘာေၾကာင့္ သတ္သတ္ လူသတ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကမွ လက္မခံၾကပါဘူး….
( ၁၁ ) မခင္ေ၇ႊလွိဳင္အေနနဲ႕ ABSDF ရဲ႕သမိုင္းနဲ႕ဂ ုုဏ္သိကၡာကိုကာကြယ္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိတာေတြ႕ရပါတယ္…. ဒါေပမယ့္ ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူေတြအေပၚ အကာအကြယ္ေပးတာမ်ိဳးလုပ္ၿပီး မတရားခံခဲ့ရသူေတြ အေပၚမွာေတာ့ စာနာေထာက္ထားမွဳတစ္စံုတရာ ေျပာဆိုေရးသားတာမ်ိဳးမေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး…..မခင္ေရႊလွိဳင္ရဲ႕ သမိုင္းနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသြားေစမဲ့ အေရးအသားေတြေတြ႕ရပါတယ္…. ေျပာေတာ့ေက်ာင္းသား လုပ္ေတာ့ေခြးက်င့္ေခြးႀကံ ဆိုၿပီး တစံုတစ္ေယာက္ကို ရည္စူး ေျပာဆိုတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္…ABSDF ဥကၠ႒ကေတာ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ အေရးအသားဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္…ေနာက္ၿပီး သံသယအျမင္ေတြ ေရာေထြးၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးရွာပံုေတာ္ဖြင့္ ေနတာေတြ႕ရပါတယ္….. ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ကိုၿဖိဳခြဲခဲ့တဲ့ တရားခံအစစ္ကဘယ္သူေတြလဲတဲ့ဲ…… အဲဒီလိုသံသယအျမင္ေတြႀကီးမားခဲ့လို႕ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ရဲရဲႀကီးေျပာရဲပါတယ္….
          အဖြဲ႕အစည္းတခုရဲ႕ သမိုင္း၊ သိကၡာနဲ႕အနာဂတ္အလားအလာဟာ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္တဲ့ သူေတြမွာ အဓိကက်ပါတယ္။ ဦးေဆာင္သူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕သမိုင္းဟာ ညစ္ႏြမ္းသြားေစ ႏိုင္ ပါတယ္…..ေရွာင္လႊဲလို႕ေတာ့မရပါဘူး…..ABSDF ရဲ႕သမိုင္းနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို အမွန္တကယ္ကာကြယ္လို တယ္ဆိုရင္…..အမွန္တရားကိုေဖၚထုတ္ရပါမယ္….အျပစ္ရွိသူေတြကို ေဖၚထုတ္ရပါမယ္….မတရားခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြနဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြကို ခံစားနားလည္ေပးရပါမယ္….
          ABSDF ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းဟာ ဒီမိုကေရစီအေရး၊လူ႕အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတန္းတူညီ မွ်ေရး ဆိုတဲ့ ၈၈အေရးေတာ္ပံုႀကီးကေနေပါက္ဖြားလာတာမို႕ သမိုင္းေၾကာင္းလွၿပီးသားပါ…..နိဂံုးမွာေတာ့ လွပဘို႕အေရးႀကီးဆံုးအခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ….နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ပါတီေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ဆိုတာမ်ိဳးေတြက ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္မဟုတ္တာကို
ေတာ့ အားလံုးကလကၡံထားၾကမွာပါ….လူတစ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္းတခုရဲ႕ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ဘို႕လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ လကၡံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္တစ္ခုေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲရပ္တည္ ႏိုင္မွသာ သမိုင္းေၾကာင္းမွန္တဲ့ ABSDF အျဖစ္ရွင္သန္က်န္ရစ္မွာျဖစ္ပါတယ္….

( ၁၂ )           ဒီျဖစ္စဥ္ႀကီးဟာ သံသယအျမင္ေတြ….အာဃာတေတြ ….အာဏာအားၿပိဳင္မႈေတြ….အရိုးစြဲလာခဲ့တဲ့ ထစ္ကနဲရွိသတ္မယ္ဆိုတဲ့လူသတ္၀ါဒ အေတြးအေခၚေတြ၊ ငါတို႕ေတြးသမွ် လုပ္သမွ် မွန္တယ္ဆိုတဲ့ ငယ္ရြယ္ၿပီးအေတြးအေခၚခ်ိဳ႕တဲ့ တဲ့သူေတြရဲ႕့အယူအဆေတြ  အေပၚမွာအေျခခံၿပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္ …
က်ေနာ္အေနနဲ႕ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္( ၂၀ )ကတည္းက ဗဟိုေကာ္မတီမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္လို႕ ခံယူထား ခဲ့ပါတယ္….မနန္းေစာ၊မသင္းသင္းညီ၊ ကိုဘိုဘို တို႕နဲ႕ အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ ဒီျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ေျပာျဖစ္ၾကတဲ့ အခါတိုင္း ဗဟိုေကာ္မတီမွာ တာ၀န္ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့ပါတယ္…..
          ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးအေနနဲ႕ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တယ္ထင္တာကို ဥာဏ္မွီသေလာက္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္…..
          ဒါေပမဲ့ က်ေနာ့အေနနဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးရဲ႕တာ၀န္ေတြ လစ္ဟင္းခဲ့ပါတယ္…..
ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး…..ကာယကံေျမာက္ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ သမိုင္းနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာေတြ ရိုက္ခ်ိဳးခံခဲ့ၾကရပါတယ္….ကာယကံရွင္မိသားစုေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုမွ အစားထိုးေျဖသိမ့္လို႕ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး….
          က်ေနာ္တို႕အားလံုး ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္သံုးသပ္ၿပီး လစ္ဟာခ်က္ေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ အမွားေတြကို ျပန္လည္ရွာေဖြၿပီး ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ေဖၚထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္…. က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပစ္မႈေတြအလိုက္ စံနစ္တက် စီစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္သူေတြက တာ၀န္ခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္….

ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္ပါေစ……
               
အမွန္တရားဟာသင္တို႕နဲ႕အတူရွိေနပါတယ္……
လူသတ္၀ါဒ က်ဆံုးပါေစ………..

လက္နက္ျဖင့္ အာဏာတည္ေဆာက္ေရး လမ္းစဥ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါေစ…….

 

လက္ရွိဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလႈိင္သို႔ (၈)

by ဘရာဇီး ငွက္ရိုး on Thursday, April 19, 2012 at 7:49am ·
"အမွန္တကယ္ ျမင္ရ ၾကားရ သိခဲ့ရတာေတြကိုသာ ေရးရတာျဖစ္လို႔ အားလံုးက ျဖစ္ေစခ်င္ေနတဲ့ ဆႏၵေတြ ျပည့္၀မွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာသလို ၀တၳဳဇာတ္လမ္း ေရးေနတာလည္း မဟုတ္လို႔ အခ်ိတ္အဆက္ မိခ်င္မွ မိပါလိမ့္မယ္။" မတူတဲ့ အျမင္ေလးေတြ ဖတ္ရေတာ့ ခံစားခ်က္ တမ်ိဳးေလးေပါ့... ကိုမ်ိဳးဝင္းတို႔၊ ကိုသံေခ်ာင္းတို႔ ဆိုတာ အာဇာနည္ ေက်ာင္းသား သူရဲေကာင္း စစ္စစ္ၾကီးေတြ အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရလို႔ ေက်းဇူးပါ... ေဒၚလႈိင္ေရးတာမွာ အေတာ္အသင့္ေတာ့ မွန္ကန္ေကာင္း မွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္... ျမွဳပ္ကြက္ေလးေတြ ခ်န္ကြက္ ကေလးေတြနဲ႔ ေရးတာေတာ့ သေဘာမေတြ႕တာ အမွန္ပါ... အခ်ိတ္အဆက္ မမိတာ ထားပါ... လက္ခံပါတယ္... အပိုင္းတပိုင္းခ်င္း ျပန္ဖတ္တဲ့ အခါ အေရးအသားက ခ်ိဳးေကြ႕သြားတာ အံ့ၾသမိလို႔ပါ... ဥပမာ - ဥကၠဌရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကေန ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈံး ျပန္ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးေပါ့..."တာ၀န္ရွိတဲ့ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံေျဖရွင္းရမဲ့ အပိုင္းလို႔ပဲ က်မ ျမင္ပါတယ္။" မွန္ပါတယ္... တာဝန္ရွိတဲ့ သူအားလံုးကိုပဲ ရွင္းခိုင္းေနတာပါ... အျခား မသက္ဆိုင္သူေတြကို မထိခိုက္ေအာင္ အခ်ိန္ေစာင့္ေပးေနျခင္းပါ... ျငိမ္သက္ေနျပီလို႔ေတာ့ မထင္ေစခ်င္ပါ... "ဒီေလာက္ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ခဲ့ၾကတာမွန္ရင္ ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြကိုေတာ့ က်မတဦးတည္းအေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္ပါ၊" ဒီအေရးအသားက တဦးတည္း သေဘာကေတာ့ လက္မခံဘူး... အစုအဖြဲ႔လိုက္ ဆိုရင္ လက္ခံတယ္ ဆိုပါေတာ့... "တရားခံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုက္ထားခဲ့တဲ့ ဗြီဒီယိုေခြကို လက္ခ်ာေဟာမွာ ရဲေဘာ္ရဲေမေတြကို ျပသခဲ့ေပမဲ့" တရားခံ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈံးကို လက္မခံပါ... သူလ်ိဳ ပါသည္ ျဖစ္ေစ မပါသည္ ျဖစ္ေစ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ဒီစကားလံုးမ်ိဳး သံုးကို မသံုးသင့္ေတာ့ပါ... "အဖမ္းအဆီး ခံရသူ" လို႔ သံုးသင့္ပါတယ္... အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္းမွာ အမွန္တရား အတိုင္း သိလုိသူေတြကိုလဲ ရိုက္ထားတဲ့ ဗီဒီယို အေခြ ဆိုတာ ထုတ္ျပတတ္ေၾကာင္း စာဖတ္သူ အေတာ္မ်ားမ်ား သိထားၾကျပီးသားပါ... ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လဲ ေဒၚလႈိင့္ေျပာသလိုပဲ အစီအစဥ္ ရွိရွိ လုပ္သြားၾကတာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္..."က်မ သံသယျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူတခ်ဳိ႕ကလြဲရင္ ကိုထြန္း ေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုခ်ဳိႀကီး၊ ကိုေအာင္မင္း၊ ဦးစိန္၊ ကိုရဲလင္း၊ ကိုမိုးႀကီး၊ ဘိုဘို၊ ၀ဏၰေဇာ္၊ နန္းေစာ၊ ကိုျမင့္သိန္း က်မရဲ႕ (၄၀၁) တပ္ရင္းက ရဲေဘာ္ေတြ႔ကအစ ေအာက္ေျခက ရဲေဘာ္ရဲေမေတြအဆံုး ဘယ္သူ႔ကိုမွ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိေတြလို႔ ဘယ္ တုန္းကမွ က်မ မသတ္မွတ္ခဲ့ လက္မခံခဲ့ပါဘူး" သံသယ ျဖစ္တဲ့ အပိုင္းလဲ ျဖစ္ပါ... လက္ခံပါတယ္... ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုခ်ိဳၾကီးကစလို႔ ၄၀၁က ရဲေဘာ္ေတြ အဆံုး ေဒၚလႈိင္အေနနဲ႔ သူလ်ိဳ အျဖစ္ လက္မခံဘူး (သူလ်ိဳ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္နုိင္ပါေသးတယ္) ဆိုရင္ ေဒၚလႈိင့္အေနနဲ႔ က်မ ဒီလူ ဒီလူေတြနဲ႔ လက္တြဲဖူးတယ္... သူလ်ိဳ ျဖစ္နုိင္ မျဖစ္နိုင္ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးျပီး မွ်မွ်တတ လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ ေဒၚလႈိင္ ေျပာခဲ့ ဆိုခဲ့ ေရးခဲ့ သားခဲ့တာေတြ ရွိရင္လဲ ျမင္ခ်င္ပါေသးတယ္... "ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုေအာင္ႏိုင္တို႔ထက္ ေျမာက္ ပိုင္းမွာ ကိုမ်ဳိး၀င္းနဲ႔ ကိုသံေခ်ာင္းတို႔က ရဲေဘာ္ေတြၾကားမွာ ၾသဇာအာဏာ ရွိၿပီးသားပါ လုစရာေနာက္ထပ္ ဘာအာဏာ ရွိေနလဲ၊ ကိုမ်ဳိး၀င္းက ေဒသစြဲႀကီး လြန္းလို႔ အညႇိဳးႀကီးလို႔ လုပ္တယ္ဆိုလည္း ကိုမ်ဳိး၀င္းတေယာက္တည္း လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔ ရေနသလား။ တျခား ဗဟိုေကာ္မတီ ေတြကေရာ။ ကိုမ်ဳိး၀င္း ေဒသစြဲႀကီး ေၾကာင္းျပဖို႔ မိုးညႇင္း။ မိုးေကာင္းက လူ ေတြကို တမင္ ခ်န္ထားေပးခဲ့တာေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား" မိုးညွင္း မိုးေကာင္း စတဲ့ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ေဒသခံေတြလဲ သူလ်ိဳ သံသယထဲမွာ ပါသြားခဲ့ ပါေသးတယ္... တဲမွာပဲ ရံုးထုိင္တဲ့ ဥကၠဌ ဘာညာ ဆိုတဲ့ ျပသနာေတြ၊ အျခား အေသးစား ျပသနာေတြ မရွိခဲ့ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလားဗ်ာ... "ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ကိုညီညီ (ယူဂ်ီ၊ ဆမား) ကို အဲဒီညမွာပဲ ေကအိုင္ေအက လာေခၚထုတ္သြား ၿပီး ဧည့္ခမ္းေဆာင္မွာ ထားခဲ့တယ္လို႔ ကိုညီညီရဲ႕ က်မအေပၚတံု႔ျပန္ခ်က္မွာ ေရးထည့္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္" အနွစ္နွစ္ဆယ္ အတြင္းမွာ ေဒၚလႈိင့္ အေနနဲ႔ ေကအိုင္ေအက လူေတြကို ေသခ်ာ ေမးခဲ့ သင့္တဲ့ ေမးခြန္းပါ... ကိုညီညီကို ကယ္ေပးဖို႔ ေကအိုင္ေအဆီမွာ ေထာက္ခံတဲ့ မငယ္၊ မငယ္ကို မသတ္ေအာင္ အသည္းအသန္ ကယ္ခဲ့ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကခ်င္ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၊ အခုအခ်ိန္အထိ ကခ်င္ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က လက္ရွိ ေအဘီမွာ တာဝန္ထမ္းေနဆဲပဲ... ကိုညီညီေရးတဲ့ စာေတြဟာ ေဒၚလႈိင့္စိတ္ကို အျပင္းအထန္ လႈပ္ခတ္ေစခဲ့တာေပါ့... "ကိုေမာင္ေမာင္ (ေရႊကရဝိတ္) ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြအရဆို ေကအိုင္ေအက ေခၚထုတ္သြားရမွာ ဥကၠ႒ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို မဟုတ္လား၊ ဘာေၾကာင့္ သူရဲ႕ညီ ကိုညီညီ ျဖစ္ေနရတာလဲ။" ေကအိုင္ေအနဲ႔ အဲ့ဒီနွစ္ေတြမွာ အေျခအေန ဘယ္လိုဆိုတာ ခန္႔မွန္းရခက္ေပမဲ့... (ဘိန္းစိုက္ျခင္း မစိုက္ျခင္း ျပသနာေရာ မရွိနုိင္ဘူးလား - က်ေနာ့္ အျမင္ေလးပါ)... အျခားျပသနာ အေထြအထူး မျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူးလား... ဦးစီးလႊမ္းမိုး(မိုးေကာင္း)ဆိုတာ ေျမာက္ပိုင္းေအဘီ(ကခ်င္) ဖြဲ႔ကာစ ကတည္းက အဦးဆံုး ပါဝင္ခဲ့သူ ေကအိုင္ေအကလဲ ခြင့္ျပဳလို႔သာ ဦးစီးလႊမ္းမိုး ဆိုျပီး ဦးစီး ျဖစ္လာသူ မဟုတ္လား... သူလဲ ေသတာပဲ... "ေကအိုင္ေအအတြက္ ယူဂ်ီလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပးခဲ့လို႔ဆိုရင္လည္း ကိုေမာင္ေမာင္၊ ကိုညီညီတို႔ ညီအကိုထက္ အဓိက တာ၀န္ခံ လုပ္ေပးခဲ့သူေတြက ဥကၠ႒ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔ ကိုခ်ဳိႀကီး တို႔ ညီအကိုပါ။" ေကအိုင္ေအနဲ႔ပါ ယူဂ်ီ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပးရေသးတယ္ ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ဇာတ္အိမ္ ခိုင္မာလာပါျပီ... ဒါေၾကာင့္ ဒီေက့စ္မွာ ေကအိုင္ေအက ျငိမ္သက္ေနတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္... "ေကအိုင္ေအအတြက္ ယူဂ်ီလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပးခဲ့လို႔ဆိုရင္လည္း ကိုေမာင္ေမာင္၊ ကိုညီညီတို႔ ညီအကိုထက္ အဓိက တာ၀န္ခံ လုပ္ေပးခဲ့သူေတြက ဥကၠ႒ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔ ကိုခ်ဳိႀကီး တို႔ ညီအကိုပါ။
- ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ညီအကို ႏွစ္ ေယာက္ကိုေတာ့ ေခၚထုတ္မေပးခဲ့ၾကတာလဲ။
- ေကအိုင္ေအရဲ႕ ဧည့္ခမ္းေဆာင္မွာ ေနခဲ့ရပါတယ္ဆိုတဲ့ ကိုညီညီကေရာ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ့္အ သက္နဲ႔လဲၿပီး အာမခံရဲပါ တယ္လို႔ ေကအိုင္ေအ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာျပ အကူအညီမေတာင္းခဲ့တာလဲ။
- ဘာေၾကာင့္ အခုမွ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ ကိုခ်ဳိႀကီးတို႔အတြက္ မခံမရပ္ႏိုင္ အသည္းအသန္ ျဖစ္ျပေနရတာလဲ။ – - — ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆိုတာ ေသခ်ာရဲ႕လား။" ေဒၚလႈိင္မေရးခင္ ေအာက္ကလင့္ခ္မွာ ဒီလိုေတြ ေရးထားပါသဗ်ာ... http://www.facebook.com/note.php?note_id=348422948534779
"ရန္သူ႔သူလွ်ဳိ မပါဘူးဆိုတာ က်မ လံုး၀လက္မခံႏိုင္တာပါ။ ဒါဟာ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္ ၿဖိဳခြဲခံလိုက္ရတာပါ။" ရန္သူ႔ သူလ်ိဳပါနုိင္ပါတယ္... ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္က ဒီေက့စ္ေၾကာင့္ ျပိဳကြဲ သြားတာလား... ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္တို႔၊ ေရွ႕ေနၾကီး ကိုေအာင္ထူးတို႔လို လူေတြ ေထာက္ခံခဲ့ ရဲ့သားနဲ႔ ျပိဳကြဲ သြားတာ ရင္နာလိုက္တာ... (၁၉၉၅မွာ ေကအိုင္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူတယ္... ေကအိုင္ေအ အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားတပ္ကို မေထာက္ပံ့နုိင္ေတာ့လို႔ ေဒၚလႈိင္ကိုယ္တုိင္ ျပည္တြင္း ျပန္ဝင္ေျပးတာ ၁၉၉၇ေရာက္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္တယ္ ဆို) ေဒါက္တာၾကီးတို႔ ေရွ႕ေနၾကီးတို႔က မေထာက္ပံ့ဘူးလား... "အခု ဒါေတြကို ဦးေဆာင္ၿပီး ျပန္လုပ္ေနသူေတြကလည္း ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ဒုတိယအဆင့္အေနအထားကပါ၀င္ခဲ့သူေတြ သိပ္ ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးစရာမလိုဘဲ အစီစဥ္တက်ေျဖဆိုခဲ့သူေတြ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းေျပးႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ေနျပန္တယ္၊" စေဖာ္တာ ထိန္ထိန္(ပန္းခ်ီထိန္လင္း)...ကဲ... "အခုကိုပဲ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ဖို႔ထက္ ဖြခ်ခြင့္ရလိုက္တာကိုက ရန္သူ႔အတြက္ အ ျမတ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။" ဦးခင္ညြန္႔ဆို ေတာ္ေတာ္ ျမတ္သြားပါတယ္... ဘုန္းၾကီးဝတ္လိုက္၊ လူထြက္လိုက္ကို ျဖစ္ေရာပဲ... အျခားသူေတြဆိုရင္ေတာ့ ဆိုဖြယ္ မရွိေပါ့... "(၅) ႏွစ္စီမံကိန္းက ဥကၠ႒ သံခဲ ရဲ႕ မိန္းမ က်မ လုပ္ခဲ့တဲ့ဇာတ္လမ္းပါ" စီမံကိန္းၾကီး ဖတ္ျပီး ရီရလြန္းလို႔ အူတက္ေနပါေသးတယ္... "ကိုေအာင္မိုး၀င္းကလည္း က်မကို အ႐ိုက္ခံကာကြယ္ရင္းရခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းပါဆိုၿပီး အတင္းႀကီး လိုင္းတင္ေနျပန္တယ္။" အဲ့ဒီလို လိုင္းတင္တယ္တို႔၊ ဒီေက့စ္ကို အတင္းထိုးတင္ေနတယ္တို႔ ဆိုတာ ေဒၚလႈိင္တို႔၊ ကိုဇာဂနာတို႔ ေျပာမွ ၾကားဖူးတာပါ... ကိုၾကီး၊ ဥကၠဌ၊ ရဲေဘာ္၊ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္... ၾကိဳက္သလို ေခၚၾကပါ.. အေထြအထူး ေျပာစရာလဲ မရွိပါဘူး... အဆင္ေျပ သလို ေခၚၾကပါခင္ဗ်ာ...
၁။ ကိုမ်ဳိး၀င္းရဲ႕လူယံုျဖစ္တဲ့ ေဇာ္ေဇာ္မင္း(မိုးညွင္း) ဆိုတာ အစကတည္းက နွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္တဲ့ သူေတြဘက္ကလူ...။
၂။(နန္းေအာင္ေထြးၾကည္၊ ေၾကာင္(ခ) ကိုေက်ာ္ႏိုင္ဦး၊ ကိုခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ကို ညီညီေက်ာ္၊ ကိုညီညီ၊ ကိုမိုးႀကီး၊ ကိုရဲလင္း၊ ကိုစိုးလင္း) မိဘေတြ ေခၚျပီး ၁၉၉၅ ေျမာက္ပိုင္းတပ္ ပ်က္သြားမွပဲ ျပည္ေတာ္ျပန္ဝင္တာက မငယ္၊ ကိုေၾကာင္၊ကိုရဲလင္း၊ ေကအိုင္ေအဘက္က ဝင္တာ ကိုညီညီ။ ကိုခင္ေမာင္ေဇာ္(ခိုျဖဴထင္ပါတယ္)ကမ်ိဳးဝင္း ျပန္လႊတ္ေပးတယ္... ကိုစုိးလင္းက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္တယ္(ဘယ္လို လြတ္တယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ ေသခ်ာ မသိေသး)...
၃။ အစီစဥ္ရွိရွိလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြက ကိုသန္းေဇာ္၊ ကိုညီညီေက်ာ္၊ ကိုခင္ေမာင္ေဇာ္တို႔ (၃)ေယာက္။
အထက္က အမွတ္စဥ္(၃)ခု စလံုးအတိုင္း ျပန္ေျပာရရင္... သန္းေဇာ္က ေထာက္လွမ္းေရး တာဝန္ခံ(သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ကိုပီတာ တိုက္ပြဲက်သြားလို႔ ေနရာရ)၊ ကိုညီညီေက်ာ္က ဘယ္သူလႊတ္ေပးမွန္း မသိပဲ လြတ္လာ၊ ကိုမိုးၾကီးနဲ႔ ကိုစိုးလင္းက ေဒၚလႈိင္ေျပာသလို ရိုးရိုးသားသား ျပန္လြတ္ဆိုတဲ့ အတိုင္း ၅၅ေယာက္လြတ္တဲ့ အုပ္စုနဲ႔လြတ္လာ၊ က်န္တဲ့ ၄ေယာက္က မိဘေတြ အပ္မယ္ဆိုျပီး ညာထားလို႔ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္ပ်က္မွပဲ ျပည္တြင္း ျပန္ဝင္ၾကသူေတြ။
လူတရာေက်ာ္ ဒုကၡျဖစ္ ေသေၾကေအာင္ ဦးေဆာင္ျပီး လုပ္ခဲ့တဲ့ လူေတြထဲက တာဝန္ခံဆိုတဲ့ လူက အခုမွ ေထာက္လွမ္းေရးတဲ့လား... ကိုညီညီေက်ာ္ ဘယ္လို လြတ္သလဲ??? ဘယ္သူလႊတ္ေပးသလဲ??? (ညီညီေက်ာ္ဆိုတာ မိဘေတြဆီ စာေရးျပီး လာေခၚခိုင္းတဲ့စာေတြ ပို႔ေပးရတဲ့သူလို႔ က်ေနာ္ထင္ထားတာပါ)... ကိုခင္ေမာင္ေဇာ္(ခိုျဖဴ)က (အစိုးရစစ္ရံုးမွာ လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္ေလးနဲ႔သူ)... စစ္ယူနီေဖာင္းနဲ႔ အင္မတန္မွ လိုက္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ လူကို ေအာက္က လင့္ခ္မွာ ပံုကို ေသေသခ်ာခ်ာ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕နုိင္ပါေသးတယ္... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=191615034283051&set=a.142927165818505.27159.100003036666936&type=1&theater
" ေနာက္တခုက က်မေရးတဲ့ စာ ေတြကို အမ်ားထင္ထားသလို တပိုင္းစီေရးၿပီး တင္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြ စတက္လာကတည္းက ေရးေနတာမို႔ က်မ ျမင္ရၾကားရသိတာေတြ မွန္သမွ်ေရးထားၿပီးသား အားလံုးကို ပို႔ထားၿပီး အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားခ်ိန္ရေအာင္ တပိုင္း စီခြဲၿပီး တင္ခိုင္းခဲ့တာပါ။ က်မပို႔လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ကိုႏိုင္ေအာင္ရဲ႕စာက ထြက္လာခဲ့တာပါ။" တထိုင္တည္းနဲ႔ တဆက္တည္းနဲ႔ ေရးေပးတယ္ဆိုလဲ အေရးအသားက အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳးအေကြ႔မ်ားတဲ့ စာေရးသားပံုပါ... တပိုင္းခ်င္းစီ အလိုက္ ဖတ္ရင္လဲ အေရးအသားက တပိုင္းနဲ႔ တပုိင္း မတူပါဘူး... ျပန္သံုးသပ္ နိုင္ပါေစ(နွဳတ္တရာ စာတလံုးေတာ့ ျဖစ္သြားပါျပီ)... ေအာက္ပိုင္းက ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ျပီး ေျပာတယ္ဆိုရင္ အသံဖိုင္ ျဖစ္ျဖစ္ ဗီဒီယို ျဖစ္ျဖစ္နဲ႔ဆို ပိုျပီး ယံုၾကည္ဖြယ္ ျဖစ္ျပီး ျပသနာေတြ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ ျပီးသြားမွာပါ... အသံဖိုင္ တြဲ မတင္ျခင္းက မငယ္ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ျငင္းဆိုခြင့္ ရွိေနပါေသးတယ္... (ယခု ဖုန္းမွတ္တမ္းအတြက္ မငယ့္ သေဘာထား မဖတ္ရေသးပါ)
ဖုန္းေျပာျဖစ္တဲ့ အထဲက "က်မ) ငါမသိဘူး၊ ငါအိမ္မွာ အင္တာနက္လည္း မရွိဘူး၊ အဲဒါက သူတို႔အပိုင္းပဲ၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔လည္း ဆိုင္ တယ္။ ေအဘီကို အင္အားခ်ိနဲ႔ေအာင္ လုပ္သြားတဲ့တရားခံကို ရွာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုႏိုင္ေအာင္နဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္က ဗဟိုေကာ္မတီေတြ ထိပ္ဆံုးကပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက အဲဒီကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ကိုႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ကိုေအာင္ႏိုင္ကို ခ်ခ်င္လို႔ပဲ ေျပာ ေျပာ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တာပဲ ေျပာေျပာ၊ ဘာပဲေျပာေျပာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဖြဲ႔ကိုလာထိမွာ လာထိမွာပဲ၊ ေန ပါအံုး ငါေမးပါအံုးမယ္။ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို ငါကိုယ္တိုင္ ဓါးနဲ႔ ခုတ္သတ္ခ်င္တယ္လို႔ ငါေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာ မင္းယံု လား။" ထပ္ျပီး သတိေပးလိုက္ပါဦးမယ္... နုိင္ေအာင္၊ ေအာင္နုိင္ေလာက္ မေျပာပါနဲ႔ဦး... ဒီေက့စ္မွာ ဘာေကာင္ပဲ ပါပါ အျပတ္ရွင္းမွာပါ... လက္ရွိေအဘီရဲ့ သေဘာထားကေရာ... လက္ရွိေအဘီကသာ "ၾကားေနသူ" စစ္စစ္ ဆိုရင္ မလံုမလဲ မျဖစ္ပဲ ဒီေက့စ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရင္ဆိုင္သင့္ပါတယ္... မွန္ကန္သူေတြဟာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရွင္သန္ရမွာပါ... လက္ရွိေအဘီ ကိုယ္တုိင္ ေစတနာ မမွန္ရင္ေတာ့ စိတ္မရွိပါနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ... အခုေနာက္ဆံုး အပိုင္းအထိ ဖတ္ျပီးေတာ့ေတာင္ ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းျဖတ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနနုိင္သားပဲ... "ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ အတူတူ ေနပူဆာလႈံရင္း လွမ္းၾကည့္လိုက္တဲ့ ဥကၠဌရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ရဲ့ အၾကည့္" ေသတဲ့ အထိ မေမ့ပါနဲ႔... စြဲစြဲျမဲျမဲ ရွိေနပါေစဗ်ာ... "စလုပ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဒါေတြကို ဘယ္သူေတြ လုပ္သြားတာလဲ တရားခံရွာဖို႔ အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔၊မဟုတ္ ပဲ အသတ္ခံရ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့လူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာျပန္ဆည္ဖို႔၊ (ဒါကို က်မ လက္ခံတယ္) ေနာက္ေတာ့ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိ တေယာက္မွ မပါဘူး အာဏာ႐ူးၿပီး ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းသားကိုသတ္တာ ျဖစ္သြားတယ္၊ (ဒါကို လက္မခံဘူး) အခုက် ရန္သူ႔သူလွ်ဳိျဖစ္တာ မျဖစ္တာက အေရးမႀကီးဘူး လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈက အဓိကတဲ့။ (ဒါလည္း ျငင္းစရာ မရွိဘူး။ လက္ခံတယ္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥ။) ဘယ္သူသတ္တာလဲဆိုတာလည္း သိေနတယ္။ ဘယ္သူ ႏွိပ္စက္ တာလဲဆိုတာလည္း သိေနတယ္။ သက္ေသျပစရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကလည္း အသင့္ပဲဆိုေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့တရား႐ံုး ကသာ တရားစြဲ လိုက္ၾကေပေတာ့။" က်ေနာ့္ ကေတာ့ စျပီးသိတဲ့ နိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္ေန႔ သန္းၾကြယ္သူေဌးပို႔စ္ စဖတ္မိကတည္းက လိုက္ေနပါတယ္... တရားခံက ရွာရင္းရွာရင္း ရာဂဏန္းေတာင္ ေရာက္ေနျပီ အေဒၚၾကီး... လက္ရွိေအဘီက ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ထားျပီးျပီ တနွစ္အတြင္းတဲ့... ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ့မယ္... အဖမ္းခံရ၊ အသတ္ခံရ၊ ဘယ္သူမွ မကယ္တင္လို႔ ကိုယ္တိုင္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သူေတြက ေသရင္ေတာင္ အေသ မေျဖာင့္မွာ စိုးလို႔ ေက်ာင္းသား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုတဲ့ ဘဝေလးပဲ ျပန္ေပးပါ... ေက်ပါတယ္တဲ့... သူလ်ိဳစာရင္းထဲက ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ေတာင္ က်ေနာ္ကလြဲျပီး ဘယ္သူမွ မေတာင္းပါဘူး... ဘယ္သူက ဒီလူေတြ အတြက္ ဘာလုပ္ေပးျပီးျပီလဲ... လက္ရွိေအဘီကေရာ ဘာလုပ္ေပးျပီးျပီလဲ... ေနာက္ေတာ့မွ ေတာင္းပန္ပါ့မယ္တဲ့လား... အခုထိလဲ ရဲေမေလးေဒၚလႈိင္ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ သူလ်ိဳ ပါတယ္ သူလ်ိဳပါတယ္ပဲ ေအာ္ေအာ္ေနတယ္... ကဲ အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္း သူလ်ိဳစစ္စစ္ေတြ ေဖာ္ျပေပးပါဦး... အခုထိလဲ ကိုမ်ိဳးဝင္းတို႔၊ ကိုသံေခ်ာင္းတို႔ ဆိုတာ ေက်ာင္းသား အာဇာနည္ေတြ ျဖစ္ေန ၾကတုန္းပဲ... သံေခ်ာင္းကို ေအဘီကေန အညံ့ခံသြားတယ္ စစ္အစိုးရက နားလွည့္ပါးရိုက္ျပီး ေထာင္ထဲ ထည့္ထားတာပါ ဆိုျပီး ေရးထားတဲ့ အပိုင္းကို ေဒၚလႈိင္ ကိုယ္တုိင္ပဲ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ...။ ဒီအေရးအသားက ေအဘီကို သိကၡာက်ေစတဲ့ အေရးအသားပါ... ေက်ာင္းသားခ်င္း အာဏာရူးျပီးပဲ သတ္သတ္... ေက်ာင္းသား မဟုတ္တဲ့ အျပင္လူေတြကပဲ သတ္သတ္... သူလ်ိဳေတြ ပါရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္ ခံရမွာပဲ... လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာလဲ အျပစ္ ခံရမွာပဲ... စာထုတ္တဲ့ လူေတြေရာ... ေကာ္မတီဝင္ေတြ(ဗဟို/ေျမာက္ပိုင္း/ေတာင္ပိုင္း)အားလံုး တာဝန္ရွိပါတယ္... ကိုထိန္လင္း ေရးတဲ့ ကြန္မန္႔ထဲက သက္ေသ ကေတာ့ ခႏၶကိုယ္ ေပၚက အေရျပားေတြ ပါပဲဗ်ာ... ဆိုတာကို စိတ္ခုေနတယ္ ထင္တယ္... အပီအျပင္ကို တရားစြဲမွာပါ... (က်ေနာ့္ သေဘာကေတာ့ ရုပ္ရွင္ေတာင္ ရိုက္လိုက္ခ်င္ေသးတယ္...)
"(“နင္တို႔ေျမာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီေလာက္ေတာင္ လူေတြကိုသတ္တာလား” လို႔ တအံ့တၾသ ေမးခဲ့တဲ့ အေပၚ ေျမာက္ပိုင္းကရဲေမတဦး ေျဖလိုက္သလိုပဲ ေျဖဖို႔ပဲက်န္ေတာ့တယ္။)" ရဲေမတဦး ေျဖတာေလးကို အရမ္း အရမ္း သိခ်င္သြားျပီ မုိ႔လို႔ မက္ေဆ့ခ်္ေလး ပို႔ေပးပါလား ဥကၠဌကေတာ္ေရ႕.....
· · Share

 

 

လက္ရွိဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလႈိင္သို႔ (၇)

by ဘရာဇီး ငွက္ရိုး on Monday, April 16, 2012 at 4:06am ·
"လုပ္ခဲ့တဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြက သူတို႔မွားခဲ့ရင္ အဲဒီအမွားအတြက္ ႀကိဳးစင္တက္မယ္ဆိုတာ လုပ္ကတည္းက ေျပာထားၾက ၿပီးသား။ အဲဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္ပူေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ လုပ္ရဲရင္ ခံရဲၾကပါလိမ့္မယ္။" အနွစ္နွစ္ဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုး ၾကားရတဲ့ အရီ ရဆံုး ျပက္လံုးပါ... နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ရိုးသားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကို ေရာ့ ဒီဗီဒီယိုကိုၾကည့္ ဒါစပိုင္ေတြ၊ စပိုင္ စစ္စစ္ေတြ မို႔လို႔ အခုလို သတ္ပစ္ရတာ လို႔ပဲ ေျပာလာခဲ့ၾကမယ္ထင္ပါတယ္... ၾကိဳးစင္ မပို႔ပါဘူးဗ်ာ... အဲ့ေလာက္လဲ မရက္စက္ခ်င္ပါဘူး... လုပ္ရဲရင္ ခံရဲပါတယ္ဆိုတဲ့ သူေတြရဲ့ အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္းက ေရးသားထားတာ တင္ျပထားတာ ေလးေတြ ရွိရင္ ျမင္ခြင့္ေပးပါဦး... လုပ္ရဲ/ခံရဲပါတယ္ ဆိုတဲ့ လူေတြကိုပဲ ျမင္ဖူးခ်င္လို႔... "(က်န္တဲ့သူေတြကို ႏိုင္ငံတ ကာ ၾကက္ေျခနီအသင္းကုိ လြဲအပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထဲ ျဖတ္ၿပီးလာခြင့္မရလို႔ အစီအစဥ္ပ်က္သြားခဲ့ တယ္လို႔ ၾကားရတယ္။)" က်ေနာ္တို႔လဲ ၾကားရတယ္... က်န္တဲ့သူေတြ ကလဲ သိပ္မၾကာခင္ မိုးကလဲ က်ေတာ့မယ္... ဒဏ္ရာ ဗလပြနဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေသေနၾကျပီ... ဒီတိုင္းေနလဲ ထင္းခုတ္ လမ္းေဖာက္ ေအာက္ေျခသိမ္း အကုန္လုပ္ရတဲ့ ရဲဘက္ေတြလို ျဖစ္ေနျပီ... ေသမဲ့ အတူတူေတာ့ ေျပးရင္းပဲ အေသခံမယ္ဆိုျပီး ေျပးၾကတာ ဆိုလားပဲ... ၾကားရတာ ေျပာပါတယ္... "နန္းေစာ၊ သင္းသင္း၊ ဘိုဘို၊ ေက်ာ္ခိုင္၀င္း တို႔လို ႐ိုးသားတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲေမတခ်ဳိ႕ကို ကိုယ့္ဘက္က ခိုင္လံုတဲ့သက္ေသေတြ အျဖစ္ ကာဗာယူၿပီး ဆက္အသံုးခ်မယ္" ဆိုလာျပန္ေတာ့... မနန္းေစာကေန စမယ္... သူမဘယ္ေလာက္ ရိုးသားေၾကာင္း ေဒၚလႈိင္ အာမခံသလဲ??? ဒီရဲေဘာ္အငယ္ေတြကေရာ အမႈိက္ကစ ျပသသ္ မီးေလာင္ ဆိုတဲ့ (ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ) အေသးအဖြဲေတြ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလား... မသင္းသင္း(မသင္းသင္းညီလို႔ ထင္ပါတယ္) သူမကိုယ္တိုင္ မ်ိဳးဝင္းက သူလ်ိဳေတြ ၾကားထဲ ထည့္ျပီး ဒလံ လုပ္ခိုင္းထားတဲ့သူဆို... သူကိုယ္တုိင္ ထုတ္ေျပာတာ... ဒါလဲ သူကိုယ္တုိင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သံသယ သူလ်ိဳစာရင္းထဲ ဝင္သြားလို႔ ေျပာတာ... နို႔မို႔ဆို ေျပာခ်င္မွ ေျပာမွာ... မဝင္ရဲတာလား... ေက်ာ္ခိုင္ဝင္း ဆိုတာ ေခါင္းျဖတ္ သတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ အနီးမွာ ရွိေနခဲ့သတဲ့... ၁၉၉၂က ငယ္ရြယ္သူေတြပါ ရိုးသားပါတယ္ ဆိုတုိင္း လူတိုင္းက လက္ခံလိုက္ၾကျပီလား... လက္ခံ ေနျပီထင္လား... အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုေတြ ျပင္ဆင္ထားလဲ... လုပ္ကိုင္ထားလဲ... လုပ္ကိုင္ျပီးျပီလဲ... "ထိုးေကၽြးခဲ့တဲ့ သမိုင္းအထင္အရွားရွိခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ တို႔လိုလူမ်ဳိး ေတြကို ေရွ႕တန္းျပန္တင္ ကာဗာယူလႈပ္ရွားၿပီး သမိုင္းစင္ျမင့္ေပၚမွာ ေနာက္ထပ္အကြက္တခု ထပ္ဆင္ခြင့္ရဖို႔ အေရးပါ တဲ့ ေနရာတခုအတြက္ ေျခလွမ္းျပင္ေနလိမ့္အံုးမယ္။" ရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ဆိုလို႔ ရဲေဘာ္ အဆင့္ေလာက္ပဲ ထားျပီး ေရးေနေတာ့မွာလား... သူကိုယ္တုိင္ ဥကၠဌ ျဖစ္ေနျပီး ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံရလုိ႔ (Icon)ေလးတခု ရွိတဲ့ သူမို႔လို႔ ေရွ႕ဆံုး တင္ထားရတာပါ... အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ဆိုရင္ ေအာက္ေျခက ရဲေဘာ္အဆင့္ကေနစျပီး အျမင့္ဆံုး ဥကၠဌအထိ ခံစားခဲ့ရတဲ့ လူေတြရဲ့ ဘဝအမွန္ေလးေတြကို ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္ဗ်ာ... ေဖာ္ေပးမလား... နာမည္နဲ႔ တေယာက္ခ်င္း အတြက္ ေသြးေၾကြး ဆပ္ဖို႔ ေတာင္းရင္ေတာင္ ပါးစပ္ပိတ္ျပီး ေခါင္းငံုေနရမဲ့ အျဖစ္ကိုလဲ သတိရၾကပါဦး... သိပ္မ်ားမ်ား မေတာင္းေသးတာေတာင္ ေသမတတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ မျမင္ခ်င့္အဆံုးပါ... မ်က္ေစ့ ေရွ႕မွာ အခုမွ ေသြးရူး ေသြးတန္း ျဖစ္ေနတာေတြ ျမင္ေနရေတာ့ သံေဝဂေလး ဘာေလးေတာင္ ရမိေနေသးတယ္... သမိုင္း စင္ျမင့္ ဆိုလို႔ ေျပာလိုက္ဦးမယ္... ကိုေပၚတို႔ ေကက်ဳ႕ၾကီးတို႔ လြတ္လာတဲ့ အခ်ိန္က "က်ေနာ္တို႔လဲ တိုင္းျပည္ အတြက္ ဆိုျပီး လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္... အခုလို ဂုဏ္ျပဳေနတာ ျမင္ရေတာ့ က်ေနာ္တို႔လဲ ဂုဏ္ျပဳခံခ်င္တာေပါ့"တဲ့... စင္ေပၚတက္ခ်င္တဲ့ စိတ္အခံေလးေတြ မေပ်ာက္ေသးဘူး ဆိုတာ ဒီလို အေရးအသားက အင္မတန္ သိသာေစတယ္... ေနာက္ျပီး စစ္အစိုးရဆီ အလင္းဝင္ခ်င္တာ ေတာင္မွ ေအာက္က်ိဳ႕ျပီး က်ေနာ္တို႔ အားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးပါဗ်ာ... သားသမီးေလးေတြနဲ႔ပါ... အခုမွ ဟိုးတုန္းက ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပသနာေလးေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို စြပ္စြဲေနၾကပါတယ္... ကာကြယ္ေပးပါဦးလို႔... မရွက္မေၾကာက္ ေတာင္းဆိုေနတာမ်ား အံ့ပါရဲ့... ေနရာေလး တေနရာ ရခ်င္ရင္ ဒီလူသတ္မႈ ၾကားထဲ ဝင္လာမလားဗ်ာ... စဥ္းစဥ္းစားစားလဲ ေျပာပါဦး... လက္ယဥ္ျပီးသား လူသတ္သမား အုပ္စုေၾကာင့္ အစားမေတာ္ အသြားမေတာ္ ေသနုိင္တဲ့ကိန္းဗ်... ေခြးလိုမ်ိဳး ေခ်ာင္ပိတ္ရိုက္မိေနေတာ့ ခံကိုက္တာ ခံေနရတယ္ဗ်ာ... အခု ဂယ္ေပါက္ ေပးထားတုန္း ရွင္းၾကပါဦး... ေအဘီဆိုတဲ့ အရိပ္ကို ခိုေနတဲ့ လူသတ္သမား အုပ္စုကို အျပင္ဆြဲထုတ္ေပးမဲ့ ရိုးသားပါတယ္ ဆိုတဲ့ ေအဘီေဟာင္း/လက္ရွိေအဘီေတြကို ရွာေနပါတယ္... ေခြးေသေကာင္ပုပ္ကုိ အိမ္ေအာက္က ဆြဲထုတ္ ခိုင္းတာထက္ေတာင္ ရွင္းေနေသးတဲ့ ကိစၥကို လုပ္ေပးမဲ့ ေအဘီ အရိပ္ခိုဖူးသူ/ခုိေနဆဲ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရးကို တရားအတိုင္း မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမဲ့ တေယာက္ေလာက္ကို ျမင္ဖူးခ်င္ပါေသးတယ္... ဘက္မလိုက္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ေနာက္တြန္႔ကုန္တာပဲ... ေနရာတခု ဆိုလို႔ က်ေနာ့္ ေမြးရပ္ေျမ ျဖစ္တဲ့ ေရႊျပည္ၾကီးမွာ ဒီမိုကေရစီ ရသြားလဲ က်ေနာ္နဲ႔ ဘာမွ မဆိုင္ေတာ့ဘူး... က်ေနာ့္အတြက္ ဘာအက်ိဳးမွ မျဖစ္ထြန္းေစဘူး... ဒါေပမဲ့ ရေစခ်င္တယ္... က်ေနာ့္ကို ခ်စ္ခင္ခဲ့ဖူးတဲ့ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြေတြ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ အားလံုးကို နုိင္ငံတကာနဲ႔ တန္းတူ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္... ဒီမိုကေရစီ မရေတာ့ေကာ ဆိုေတာ့ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ဆက္တုိက္ၾကေပါ့... ကိုယ္က အေဝးတေနရာမွာ ေနရာတေနရာ အခိုင္အမာ ရျပီးသား လူတေယာက္က ေရႊျပည္ၾကီးမွာ ဒီမို ရရ မရရ ဘာျဖစ္မွာတုန္းဗ်ာ... ေနရာလိုခ်င္ရင္ ဟိုဘက္က ျဖစ္ျဖစ္ ဒီဘက္က ျဖစ္ျဖစ္ တေယာက္ေယာက္ သြားဖားလိုက္မွာေပါ့... ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ ႏႈိင္းတဲ့ အခါ အျခားသူေတြကိုလဲ ကိုယ့္လိုပဲလို႔ ထင္ေနတဲ့ အထင္ေတြ ေလွ်ာ့ပါ... ဒီလို အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈကို အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ေခါင္းေရွာင္ေနတဲ့ အမႈကို ဝင္ျပီး ေျပာတယ္ ေရးတယ္ ဆိုကတည္းက ေသြးမေၾကာင္တတ္တဲ့ သူဆိုတာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္ထားပါ... အမႈမွန္ ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ေနသူေတြကို အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ အႏ ၱရယ္ တခုခု ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားနုိင္တဲ့ ျပသနာေလ... ေသနတ္ကိုင္ဖူး သူေတြကိုး... "ဥကၠ႒ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ေနာက္တန္းမွာရွိေနတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ စခဲ့ ၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေျမာက္ပိုင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြ အားလံုးမွာ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိတယ္။" မွန္တာေပါ့... အားလံုး ရွင္းၾကရမဲ့ ကိစၥပါ... နာမည္ စာရင္းအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့
၁၊ ဥကၠ႒ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (မႏၲေလး၊ ဂ်ီတီအိုင္၊ အသတ္ခံရ)
၂၊ ဒုဥကၠ႒ (၁) စစ္ေရးတာ၀န္ခံ ကိုသံေခ်ာင္း (မိုးညႇင္း(မိုဟန္)ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္၊ေသဒဏ္အထပ္ထပ္နဲ႔ေထာင္က်)
၃၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ႏိုင္ (မႏၲေလး၊ ေဆး၊ လက္ရွိခ်င္းမိုင္)
၄၊ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ကိုမ်ဳိး၀င္း (မိုးညႇင္း-နမၼား) အာအိုင္တီ ပဥၥမႏွစ္၊ က်ဆံုး)
၅၊ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) ဒူ၀ါ လွဆိုင္း (ျမစ္ႀကီးနား၊ ဂုဏ္ထူးတန္းေက်ာင္းသား၊ လက္ရွိ ေျမာက္ပိုင္း)
၆၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန ကိုတင္ေမာင္ေအး (ခ) ကိုအားဆိုက္ (ကသာ၊ စစ္ေၾကာေရးမွာ ေသဆံုး)
ရ၊ ရန္ကုန္ေဒသတာ၀န္ခံ (ေရႊကူခ႐ိုင္မွဴး) ကိုရဲလင္း (ရန္ကုန္၊ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ျပန္လြတ္)
၈၊ မႏၲေလးေဒသတာ၀န္ခံ (ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္မွဴး) ကိုညီညီေက်ာ္ (မႏၲေလး၊ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ လက္ျပန္ႀကိဳး တုပ္ထားတဲ့ ၾကားက ပထမဆံုး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ)
၉၊ (မပ) ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေတာင္ပိုင္းရွိေန ကိုလွေဌး (ဗန္းေမာ္၊ လက္ရွိ အိႏၵိယ)
၁၀၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ကိုေအာင္ႀကီး (မိုးေကာင္း၊ လက္ရွိ အက္စ္အက္စ္ေအ)
၁၁၊ စီးပြားေရးတာ၀န္ခံ ကိုေနထြန္း (ျမစ္ႀကီးနား၊ လက္ရွိအေမရိက၊ ေရွ႕တန္းမွာ သူ႔ရဲ႕ပစၥတိုလည္း အသိမ္းခံခဲ့ရတယ္ ၾကားတယ္)
၁၂၊ မိုးညႇင္းေဒသတာ၀န္ခံ ကိုစိန္ေအး ( မိုးညႇင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ အဖမ္းခံရၿပီး ျပန္လြတ္)
၁၃၊ (မပ)ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေတာင္ပိုင္းရွိေန ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ (ျမစ္ႀကီးနား၊ လက္ရွိေျမာက္ပိုင္း)
အမႈမွန္ ေပၚေစခ်င္တဲ့ သူေတြက ၁၊ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရတယ္... ၆၊ကိုအားဆိုက္ စစ္ရင္း လက္လြန္ျပီးေသတယ္... ၇၊ ကိုရဲလင္း မိဘေတြ ဆီျပန္အပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတယ္ (တကယ္ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြကို ဘာလို႔ မိဘေတြထံ အပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတာလဲ) ၈၊ ကိုညီေက်ာ္ (ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ဆန္ဆန္ လြတ္လာ)ဆိုေတာ့ အားလံုးေပါင္း (၄)ေယာက္။ ၉ေယာက္က်န္။ တသက္တာ ျငိမ္သက္သြားတဲ့ သူေတြက ၂၊ သံေခ်ာင္း(ရွမ္းတပ္အေနနဲ႔ ေထာင္က်)... ၄၊ မ်ိဳးဝင္း(တိုက္ပြဲက်)... (၂)ေယာက္။ ၇ေယာက္က်န္။ အမႈမွန္ မေပၚေစခ်င္လို႔ ျမံဳေနတဲ့ အျပင္ေရာက္ သြားသူေတြက ၃၊ေရာ္နယ္ေအာင္နုိင္(ဂ်ာနယ္လစ္)... ၁၀၊ ကိုေအာင္ၾကီး(ရွမ္းတပ္)... ၁၁၊ ကိုေနဒြန္း(အေမရိကား) ၁၂၊ ကိုစိန္ေအး(ျပည္တြင္း)... (၄)ေယာက္။ ၃ေယာက္က်န္။ ကဲ... က်န္သူ သံုးေယာက္က လက္ရွိေအဘီမွာ အတန္အသင့္ ရာထူးေတြနဲ႔ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေနဆဲ ၅၊ဒူဝါလွဆိုင္း... ၉၊ကိုလွေဌး(အိႏၵိယ ေအဘီဟု က်ေနာ္ ယူဆထားသူ) ၁၃၊ကခ်င္ကိုေက်ာ္ေက်ာ္...။ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ လူခြဲ လိုက္မယ္ဆိုရင္ အမႈမွန္ ေပၚေစခ်င္တာ ၄ေယာက္ ၂ေယာက္ေသျပီ.. အမႈမွန္ မေပၚေစခ်င္ဘူးလို႔ ယူဆရသူေတြက ျငိမ္သက္ေနတာ၊ ေသသြားတာနဲ႔ လက္ရွိေအဘီမွာ ရွိေနတာ အားလံုးေပါင္း ၉ေယာက္ ၁ေယာက္ပဲ တိုက္ပြဲက်လို႔ ေသခဲ့ျပီ... ေသသြားသူေတြ ဖယ္ရင္ အျဖစ္မွန္ ေပၚေစခ်င္တာ ၂ေယာက္ = မေပၚေစခ်င္လို႔ ျငိမ္ေနတာ ၈ေယာက္... အနွစ္နွစ္ဆယ္ၾကာျပီ... အေျခအေနကိုလဲ သံုးသပ္လို႔ ရေလာက္ျပီ... အခုခ်ိန္ထိ သူလ်ိဳဆိုတာ ဘယ္သူေတြ ေက်ာင္းသားစစ္စစ္ေတြက ဘယ္သူေတြ ခြဲလို႔ မရေသးဘူးလား... လက္ရွိ ေအဘီအေနနဲ႔ ျငိမ္ေနတာ ၁၉၉၂က ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ပါဝင္ခဲ့သူ ၃ေယာက္ တပ္ဖြဲ႔တြင္း ရွိေနေသးလို႔လား... ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္က အမႈမွန္ ေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္ အခုလို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေရာက္ခဲ့ျပီလဲ...

တိုက္႐ိုက္ကြက္ကဲသူ  ဒုစစ္ေရးတာ၀န္ခံ ကိုမ်ဳိး၀င္း (မိုးညႇင္း၊ တိုက္ပြဲက်ဆံုး)
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔
၁၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး သန္းေဇာ္ တာ၀န္ခံ (မႏၲေလး၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ ကိုစိန္ေအးနဲ႔အဖမ္းခံရၿပီးျပန္လြတ္)
၂၊ ဒုတပ္ၾကပ္ ေဇာ္ေဇာ္မင္း (မိုးညႇင္း၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထား)
၃၊ ဒုတပ္ၾကပ္ ေအာင္စိုးျမင့္ (မိုးညႇင္း၊ အထဲျပန္၀င္)
၄၊ ဒုတပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ထင္ဦး (မိုးညႇင္း၊ အထဲျပန္၀င္ ေသဆံုး)
၅၊ ရဲေဘာ္ သက္လင္း (ဗန္းေမာ္၊ အထဲျပန္၀င္)
၆၊ ရဲေဘာ္ဖိုးေႏွာင္း (ဗန္းေမာ္၊ အထဲျပန္၀င္ ရထားေပၚကက်ေသ)

၇၊ ရဲေဘာ္ကိုေထြး (ဗန္းေမာ္၊ အထဲျပန္၀င္)
အားလံုးေပါင္း ရွစ္ေယာက္ပါ... သနားစဖြယ္ ရိုးရုိးသားသားေက်ာင္းသားေလးက နံပါတ္စဥ္ေတာင္ အတပ္မခံရတဲ့ ကိုၾကီးမ်ိဳးဝင္း...။ ေသျပီလို႔ ဆိုတိုင္း အရာအားလံုး မျပီးဆံုး ေသးပါဘူးေလ... လူရွစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ အေတာ္ေလး လုပ္ကိုင္ သြားၾကတာပဲ... အမည္မပါေသးတဲ့ နင္းဂ်ားတို႔လို႔ လူေတြေရာဗ်... ျမွဳပ္ထားေသးရင္ ထပ္ေပါင္းထည့္ပါဦး... ေအဘီ လုပ္ကြက္ထဲ (ေမွာ္ထဲ)မွာ ေတာင္ လိုက္ရွင္းတယ္ဆိုေတာ့ လက္တံရွည္ျပီး ခရီးေရာက္တဲ့ လူေတြပဲ မဟုတ္လား... "ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတာ၀န္ခံခဲ့တဲ့ အဲဒီ အခ်ိန္က ေအဘီတခုလံုးရဲ႕ ဥကၠ႒ႀကီးျဖစ္တဲ့ ကိုႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေတြမွာလည္း တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိတယ္။" စာေတြ ဘာေတြ ထုတ္ျပီး အျပတ္ အသတ္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာကိုး... ဒါနဲ႔ အဖမ္းအဆီး ျဖစ္ကာစကတည္းက သိေနျပီးေတာ့ ညီလာခံမွာေတာင္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ လူဖမ္းပြဲေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ဖူးတဲ့... ကိုမိုးသီးဇြန္ေရာ... မပါေတာ့ဘူးလား... "အဖမ္းခံခဲ့ရသူေတြ အားလံုးကေတာ့ ခံခဲ့ရသူေတြျဖစ္လို႔ လူမွန္ေတြခ်ည္းပဲေပါ့။ သူတို႔မွာေတာ့ ဘာတာ၀န္မွ မရွိဘူး လို႔ ယူဆရႏိုင္သလား။" အခုထိလဲ ဘယ္သူက သူလ်ိဳပါလို႔ ေရေရာရာရာ မေျပာနိုင္ေသးဘူး ေဖာ္ထုတ္ေနဆဲ/ေနတုန္းပဲလား... သူလ်ိဳ ပါနုိင္ပါတယ္... ရွင္းထုတ္ပစ္ၾကတာေပါ့... ကိုတိုက္ပိတ္၊ မခင္ခ်ိဳဦးနဲ႔ မနန္းေအာင္ေထြးၾကည္တို႔လို အတူလာတဲ့ သံုးေယာက္ထဲမွာ မခင္ခ်ိဳဦးက အသတ္ခံသြားရရွာတယ္ ဆိုေတာ့ အေတာ္အတန္ ရာထူးျမင့္မယ္လို႔လဲ သံုးသပ္မိပါတယ္... NLD ဗဟိုမွာေတာင္ ရာဇဝင္ရွိလို႔ တိုက္ပိတ္ျပီး အစစ္ခံရဖူးပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကိုတိုက္ပိတ္ကို ေခါင္းျဖတ္မပစ္ နုိင္ခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ညံ့တာပဲ... အဖမ္းခံရတဲ့ အုပ္စုကို သံုးေလးမ်ိဳး ခြဲမေနနဲ႔ေတာ့... သူလ်ိဳေတြ ပါနုိင္ပါတယ္... မေတာ္တဆ ေသသြားနုိင္ေလာက္တဲ့ အဖမ္းခံ အနွိပ္စက္ခံ ညွင္းဆဲ သတ္ျဖတ္တာကိုေတာင္ ခံျပီး ေထာက္လွမ္းတဲ့ သူလ်ိဳ ရွိပါ့မလား... ရုပ္ရွင္ေတြ ဘာေတြ ထဲမွာေတာ့ ျဖစ္နုိင္တာေပါ့... ေခါင္းကြဲ ေၾကာျပဲ ဖင္စုပ္ေနေအာင္ အရုိက္ခံ အနွိပ္စက္ခံျပီး ဝင္လ်ိဳတဲ့ သူလ်ိဳ ရွိပါ့မလား... ကဲပါေလ... ရွိတယ္ပဲ ထားျပီး စစ္ေဆးပါဦး... "ေဒၚလႈိင္ ေျပာသလို ရိုးရိုးသားသားေလးေတြ ထြက္ေျပးမွ လြတ္ေျမာက္တဲ့ (၅၆)ေယာက္ (တေယာက္က မလိုက္ႏိုင္လို႔ လမ္းမွာ သတ္ပစ္ခဲ့ရ)" ဒါဆိုရင္ ထြက္ေျပးတုန္းက တုိက္ပိတ္ မပါဘူးလား... လမ္းမွာ သတ္ပစ္ခဲ့ရ ဆိုေတာ့ အမႈတြဲလိုက္ သလိုပါပဲ... လြတ္ေျမာက္သြားသူေတြ စာရင္းပါ... http://www.facebook.com/note.php?note_id=176919355746943
"အရာရွိရိပ္သာမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔အဖမ္းခံရၿပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္သြားၾကတဲ့ ကိုညီ ညီေက်ာ္ (မႏၲေလး၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ရဲ႕လူယံု)၊ ကိုခင္ေမာင္ေဇာ္ (မႏၲေလး၊ စစ္႐ံုးအုပ္၊ ကိုမ်ဳိး၀င္း၊ ကိုသံေခ်ာင္းရဲ႕လူယံု)၊ ကိုညီညီ (မႏၲေလး၊ ယူဂ်ီ၊ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ရဲ႕လူယံု)၊ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ (ရန္ကုန္၊ ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ အဖမ္းမခံရစဥ္က ဒုတိယအဆင့္အေနအထားမွာ မရွိေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ထြက္ဆိုခ်က္ေတြက လူႀကီးပိုင္းက လူေတြနဲ႔ပဲ ဆက္စပ္ေနတယ္။" ဒီေလာက္ ခိုင္လံုေနတာေတာင္ ဒီလူေတြ အသတ္မခံရဘူး ဆိုေတာ့ အသတ္ခံသြားရသူေတြက ဒီလူေတြထက္ ပိုခိုင္လံုတဲ့ ထြက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ေပါ့... ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီလိုမ်ိဳး ဖြင့္ခ်ေရးရဲတာလို႔ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္... "အဲဒီအခ်ိန္က ဗဟိုမွာ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စစ္ခ်က္ေတြ၊ ဘာအေခြေတြမွ မေရာက္ေသးပါဘူး၊)" ေဒၚလႈိင္က ဗဟိုမွာလဲ ရွိေနတယ္... ေျမာက္ပိုင္းမွာလဲ ရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ နွစ္ကိုယ္ခြဲေပါ့... ခဏခဏ ၾကံဳတိုင္း ၾကည့္ခ်င္ ျမင္ခ်င္လို႔ ထည့္ေရးေနရတဲ့ စစ္ခ်က္ေတြ အေခြေတြ ဆိုပါလား... " ႏွစ္ဘက္စလံုးက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရွ႕မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စံုရွင္းၾကပါလား။" ကိုစိုးလင္းကို စစ္ထားတဲ့ စစ္ခ်က္ေတြ ျပန္ဖတ္ လိုက္ပါလား ေဒၚလႈိင္ေရ... ဒီလိုေတာင္ ေျပာရဲပါေတာ့မလား... ယေန႔အထိ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးမွာ ပါဝင္ေနဆဲ ဆိုျပီး ဆရာဝန္နုိင္ေအာင္ ထုတ္လိုက္တဲ့ ေတာင္းပန္စာထဲက အဲ့ဒီ ျမွဳပ္ကြက္ေလးကို ျပန္ေမးလိုက္ပါဦး... ဒါေပမဲ့ ရွင္းစရာ မလိုေလာက္ေအာင္ ရွင္းေနတာက မေမ့ေကာင္းစရာ အတြက္ သစၥာပန္းတစည္းဆိုတဲ့ ကိုမင္းကိုနိုင္နဲ႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေဟာင္း/သစ္ ေတြတက္ေရာက္တဲ့ ရန္ကုန္က ၁၀ရက္ေန႔ ဆြမ္းေက်ြးပြဲ၊ ကိုျမေအး၊ ကိုထြန္းျမင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ျပီး ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေဟာင္း/သစ္ ေတြတက္ေရာက္တဲ့ မန္းေလးက ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဆြမ္းေကြ်းပြဲ... သူလ်ိဳ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အသက္နဲ႔ ရင္းျပီးေတာင္ အာမခံပါတယ္တဲ့... ရန္ကုန္မွာ ေနာက္တရက္ ျဖစ္တဲ့ ၁၃ရက္ေန႔မွာ မျဖဴျဖဴသင္းတို႔ အုပ္စုလိုက္ ဆြမ္းေကြ်းပြဲ လာသြားၾကတာေလးေတြ မၾကည့္ျဖစ္ဘူး ထင္ပါရဲ့... ကိုကိုၾကီးရဲ့ မွတ္ခ်က္တို႔ ဘာတို႔ ပါတဲ့ ျပည္တြင္းထုတ္ Messenger ဂ်ာနယ္ကိုလဲ ရွာေဖြျပီး ဖတ္ပါဦး... ဗကသေတြ ေရွ႕မွာ ရွင္းခ်င္သပ ဆိုလဲ ရွင္းၾကတာေပါ့... ရွင္းရဲၾကဖို႔ပဲ လုိပါတယ္... သူတို႔ကေတာ့ ဘယ္လို သေဘာထားေၾကာင္း ျပသ သြားျပီးသားပါ... "အဲဒီကာလ ေျမာက္ပိုင္းကိုတာ၀န္ခံခဲ့တဲ့ ဗဟိုရဲ႕ ဥကၠ႒ႀကီးျဖစ္တဲ့ ကိုႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေတြ၊ ေျမာက္ပိုင္းဗဟို ဥကၠ႒ အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္ႏိုင္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြ အားလံုးသက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနၾကစဥ္ ဒီကိစၥေတြကို ကိုယ္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့အပိုင္းကေန ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကၿပီး ကိုယ္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အပိုင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္သိသိနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးသင့္တယ္လို႔ပဲ က်မျမင္ပါတယ္။" အခုအထိ ေဒါက္တာၾကီးတို႔၊ ေရာ္နယ္ၾကီးတို႔မွာ သူလ်ိဳေရာဂါ ဝင္ေနတုန္းပဲ... သူတို႔ ဘက္က မွန္ေနရင္ ဒီလူေတြလား ေနမွာ... အခုေလာက္ဆို ငွက္ရိုးတို႔လို ဘလိုင္းၾကီး ဝင္ေရးေနတဲ့ လူေတြ၊ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျပီးေတာ့ ေဖာ္ေရးေနတဲ့ သူေတြ ဆိုတာ သံတိုင္ေနာက္ကေတာင္ ထြက္ရမွာကို မဟုတ္ဘူး... (အီလက္ထေရာနစ္ ပုဒ္မလိုမ်ိဳးနဲ႔ကို စြဲၾကမွာ) "သားသ မီးေတြကို နစ္နာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့မိဘေတြကို ေတာင္းပန္သင့္ရင္လည္း က်မတို႔ေတာင္းပန္ၾကရမွာပါပဲ။ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့ ရတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္တင္မကပါဘူး ယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္ ေျမာက္ပိုင္းေတာေတာင္ ေတြၾကားမွာ ျမဳပ္ႏွံခဲ့ရတဲ့ ရဲေဘာ္ ရဲေမေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္လည္း လုိအပ္ပါတယ္။" ဆရာဝန္ နုိင္ေအာင္ ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေတာင္းပန္စာလိုမ်ိဳး သူလ်ိဳေတြ ရွိေနေသးတယ္ဗ်... ေတာင္းပန္မွာပါ... ဟင္း ဟင္း ဟင္း... ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔... တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ပါ... ရွင္းလင္းပါ... ေလာေလာဆယ္ အေျခအေန မွာေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ ယံုၾကည္မႈကို လံုးဝ မရနုိင္ေသးပါဘူး... ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္က အာဏာရွင္ထက္ေတာင္ ဆိုးဝါးေနပါေသးတယ္... ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းပစ္မွ ျပည္သူလူထုရဲ့ ယံုၾကည္မႈ႔ကို ျပန္လည္ရယူနုိင္မွာပါ... "အသိေပးခ်က္…"ဆိုျပီးေရးထားတာေလး ဖတ္မိေတာ့ စြပ္စြဲ သလိုလို စိန္ေခၚသလိုလို ေရးထားလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္... အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေစခ်င္သူရဲ့ ေစတနာ စကားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး... အမႈမွန္ ေပၚေစခ်င္သူရဲ့ စိတ္မွာ ျဖစ္သင့္တာက ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း အေျဖရွာဖို႔ အတြက္ ခ်ိဳသာျပီး ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္ေစမဲ့ ျဖစ္ေစတဲ့ စကားမ်ိဳးဆိုသင့္ပါတယ္... ငါ့စကား ႏြားရ ပံုစံေျပာသြားတဲ့ အတြက္ အမႈမွန္ ေပၚေစခ်င္တဲ့ သာမာန္ရဲေမေလးရဲ့ အေရးအသားမွ ဟုတ္ပါေလစ။... အခုခ်ိန္ထိလဲ သူလ်ိဳ ဗိုင္းရပ္စ္က ေခါင္းထဲ ပိုးဝင္သလို ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး... "ထိုးေကၽြးတာခံလိုက္ရတဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုခ်ဳိႀကီး၊ ဦးစိန္တို႔အတြက္ က်မအေနနဲ႔ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိ လံုး၀မပါဘူးဆိုတာ လက္မခံႏိုင္ပါ။" ကဲ... ေျပာရင္း ဆိုရင္းပဲ ပိုးဝင္ေနျပန္ျပီ... အနွစ္နွစ္ဆယ္ အထိတိုင္ေအာင္လဲ ေဝဝါးဝါး သူလ်ိဳ ဆိုတဲ့ အဆင့္က မတက္ေသးပါလား... " ျပန္ၿပီးေ၀ဖန္ တိုက္ခိုက္လာမဲ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအခ်က္မ်ဳိးကိုမွ က်မ အေနနဲ႔ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေနတာမ်ဳိးေတြ လံုး၀ျပဳလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး" ေန႔သစ္က ကြန္မန္႔ေတြ ဖတ္ျပီး ရင္ခုန္သြားလို႔သာ ဥကၠဌရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကေန ဥကၠဌရဲေဘာ္ စကားလံုး ျပဳတ္ထြက္ သြားျပီး ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ျဖစ္သြားေလာက္ေအာင္ အေရးအသားက ခ်က္ခ်င္း ခ်ိဳးေကြ႔သြားသလားလို႔... အားေပးထားတဲ့ ကြန္မန္႔ေတြ ျပန္ဖတ္ျပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ နွစ္သစ္ကူး အခါသမယ ျဖစ္ပါေစ... လူသတ္ဝါဒနဲ႔ အတူ အားေပးအားေျမွာက္ေတြပါ အတူတကြ က်ဆံုးပါေစ... ဘရာဇီး ငွက္ရိုး မတ္လ(၂၇)ရက္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အမွတ္တရ
· · Share

 • 2 shares

  • ဘရာဇီး ငွက္ရိုး http://www.facebook.com/note.php?note_id=176919355746943


   ေသတြင္းကိုခ်ဥ္းနင္းသူခ်င္း အခ်င္းခ်င္းဂုဏ္ျပဴလိုတယ္ ေသသည္ျဖစ္ေစ ရွင္သည္ျဖစ္ေစ တ...See More


  • အိုးေဝေအာင္ အိုးဘားမား ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေၾကြလြင့္သြားသူမ်ား၏ ႏွစ္၂၀ျပည့္ ရန္ကုန္အခမ္းအနားမွာ ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕”မေမ့ေကာင္းစရာ အတြက္ ...သစၥာပန္းတစည္း”ဆိုတဲ့ ကဗ်ာကို စကားေျပ ျပန္ၾကည့္။ပန္းတစည္းမွာ ပန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနတာကို ညႊန္းတယ္။သစၥာ +ပန္းတစည္း=မေဖာက္မျပန္ မွန္ကန္တဲ့ တရား နဲ႕ ပန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို မေမ့ေကာင္းစရာ(အျမဲအမွတ္ရစရာ)အျဖစ္ ေရးဖြဲ႕ထားတာလို႕ အဲဒီလို က်ေနာ္က ခံစားဖြင့္ဆိုေနမိတယ္။

  • Aye Aye Soe Win ေရး သူက ေတာ္တယ္ကြာ။သူတို.ဖက္မွာ ညာတာ လိမ္တာ ကာတာ အျပစ္မဲ.သူေတြကိုအ ၾကိမ္ ၾကိမ္ စြတ္စြဲတာ မ်က္နွာေျပာင္တိုက္တာေတြကလြဲရင္. သေဘာတရားနဲ.တည္ၾကည္စြာေရးတဲ. လက္မရွိဘူး။ျပန္ျပန္ရွင္းေနတာတန္ရဲ.လား။

  • ဘရာဇီး ငွက္ရိုး အဲ... ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္ လာတယ္လို႔ ေဒၚလႈိင္ ေရးလိုက္တာနဲ႔တင္ ေဒါက္တာၾကီး တပည့္ေတြ ေနာက္အပိုင္းေတြ မဖတ္ေတာ့ဘူး... ရွယ္လဲ မရွယ္ေတာ့ဘူး... လံုးဝ သေဘာတူတယ္ ဆိုတဲ့ လူေတြေတာင္ ျငိမ္သက္ တမိနစ္ ျဖစ္သြားေသးတယ္...

  • Nicky Shein ကုိငွက္ရုိး ၊ ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္ ငွားစရာေတာင္မလုိ ၊ အျဖစ္အပ်က္က စာဖတ္တတ္တဲ့ လူတုိင္း ဘယ္ေကာင္က လူယုတ္မာ၊ ဘယ္သူက ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ စစ္စစ္ သိပ္ျငင္းစရာမျဖစ္။

 

 

လက္ရွိဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလႈိင္သို႔ (၆)

by ဘရာဇီး ငွက္ရိုး on Friday, April 13, 2012 at 8:40pm ·
"ကိုညီညီရဲ႕ ေမာ္ဒန္ေရးနည္းနဲ႔ ေရးထားတဲ့ မွတ္တမ္းထဲမွာ “ဟာ ဥကၠ႒ မီးစိမ္းျပလိုက္ျပန္ၿပီလားဗ်ာ။ ဒီလိုလုပ္လို႔ ေတာ့ မျဖစ္ဘူး၊ တခုခု လုပ္ၾကမွျဖစ္မယ္” လို႔ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ကို တြန္းပို႔ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။" ဆိုေတာ့ သူလ်ိဳ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဝင္းတို႔၊ သံေခ်ာင္းတို႔ အုပ္စုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လဲ ဥကၠဌကိုယ္တုိင္ အဖမ္းခံရ အသတ္ခံရတဲ့ အထိ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့ပံုရပါတယ္... "ၿမိဳ႕ျပကလာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ေဒသခံရဲေဘာ္ေတြ ႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲၿပီး ဖိုက္ၾကဖို႔ပဲရွိတယ္။" အဲ့ဒီလို နွစ္ဖြဲ႔ကြဲတဲ့ ဂိုဏ္းဆန္ဆန္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္မသြားဘူးလား... (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္-စစ္ကိုင္း)ျဖစ္ေျမာက္ေရးမွာ ပါဝင္သူ အားလံုး အသတ္ခံရ အဖမ္းခံရတာကို ခ်န္ေရးထားပါတယ္... "(သူ႔အေနအထားက ၀န္ခံလိုက္တာနဲ႔ ေသဒဏ္ဆိုတာ သူနားလည္ထားၿပီးသားပါ) ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ သူလို ဥကၠ႒ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူတေယာက္ကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးေနတာ ေကအိုင္ေအ ေထာက္လွမ္းေရးဘက္က အရာရွိတခ်ဳိ႕ အစပိုင္းမွာ လာေရာက္နားေထာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာမ်ဳိးေတြ သူ႔ရဲ႕ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ ဖတ္ၾကည့္တာမ်ဳိးေတြ ရွိကိုရွိရပါလိမ့္မယ္။" ေခါင္းမျဖတ္လဲ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ဗလပြနဲ႔ ေသေတာ့မွာပဲ မဟုတ္လား... ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ေနဆာလႈံေနတာ ေဒၚလိႈင့္ ျမင္တုန္းက အေကာင္းအတိုင္းပဲလား... ေတာ္ေတာ္ နွိပ္စက္ခံထားရျပီးပလား... မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ ေကအိုင္ေအကေရာ အလိုတူ အလိုပါ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား... "ဆြဲထည့္ၿပီး ေျဖခဲ့ရတဲ့ အဖမ္းခံရတဲ့ထဲက လူေတြနဲ႔ ဒီစစ္ေဆးခ်က္ေတြကို အေခ်ာျပန္ေရးၿပီး ကိုမ်ဳိး၀င္းကို အစီစဥ္ခံခဲ့တဲ့ ကိုသန္းေဇာ္ (မႏၲေလး၊ ေဂါစတာ) သာ အသိဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။" အျမင္ကပ္ကပ္နဲ႔ ဥကၠဌလိုမ်ိဳး သူတို႔ရဲ့ အထက္က လူေတြရဲ့ နာမည္ေတြ ေဖာ္ေျပာပစ္လိုက္တာ ျဖစ္နုိင္သလို သန္းေဇာ္(စစ္တဲ့သူေတြ)က လမ္းေၾကာင္းေပး ေမးသြားတာေရာ မျဖစ္နုိင္ဘူးလား... "အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတာက က်မေတာင္မွ ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ နာမည္ထဲမွာ ပါခဲ့ေသးတာ။ အစီစဥ္ရွိရွိလုပ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ ဘူးဆိုရင္ ကိုေအာင္ႏိုင္ (မႏၲေလး၊ အဲဒီအခ်ိန္က အတြင္းေရးမွဴး၊ ေနာက္ပိုင္းဥကၠ႒၊ လက္ရွိခ်င္းမိုင္) ကေရာ ဘာျဖစ္လို႔ မပါႏိုင္ရမွာလဲ။ ကိုေအာင္ႏိုင္ နာမည္တပ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ “ဟုတ္တယ္” လို႔ မေျဖမခ်င္း ႐ိုက္စစ္မေမးခဲ့ၾကတာလဲ။ ဘာ ေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ ဆြဲထည့္ေျဖမသြားခဲ့ၾကတာလဲ" ေဒၚလႈိင့္နာမည္ ပါတာကေတာ့ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္... ကိုရန္ေအာင္၊ မနန္းေစာ၊ မသင္းသင္း တို႔ကို စစ္ေဆးတာ ျပဖို႔ သန္းေဇာ္ လာေခၚလို႔ လိုက္သြားဖူးတယ္... စစ္ေဆးတာ ၾကည့္ဖူးတယ္လို႔ ေရးထားသားပဲ..."သတ္ပစ္မယ္"လို႔ေတာင္ ေျပာမိေသးလားလို႔... ထားပါေလ... စုိးမင္းေအာင္ ေဖာ္ေျပာတဲ့ နာမည္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ စစ္ခ်က္ကို အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားပါတယ္... ဒီျပသနာရဲ့ အစျဖစ္တဲ့ ရင္းမႈးသိုက္ထြန္းဦး တပ္က စုိးမင္းေအာင္က တပ္ထဲက လူအားလံုးကို ေဖာ္ေျပာသတဲ့လား... ကိုသိုက္ထြန္းဦးကို ေဒၚလႈိင္ ဘာေၾကာင့္ ျမွဳပ္ထားတာလဲ... သူေရာ တာဝန္မရွိဘူးလား... ကိုထိန္လင္းနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ၾကတဲ့ အသံဖိုင္ကို လူတိုင္းလိုလို နားေထာင္ဖူးပါတယ္... သူလဲ ဝန္ခံတယ္... စစ္ေဆးတဲ့ အပိုင္းေတြမွာ သူလ်ိဳ ေဖာ္ထုတ္ေရး အဖြဲ႔ထဲမွာ ရွိေနျပီး ကိုယ္တုိင္ ဝင္ျပီး ရိုက္နွက္ဖူးပါတယ္တဲ့... ကဲ ဒါဆို ေအာင္နုိင္ကေရာ... ဘာလို႔ ေအာင္နုိင္ကို ကာကြယ္ျပီး တခ်ိဳ႕လူေတြကို ျမွဳပ္ျပီး ေရးပါသလဲ... ေဒၚလႈိင္ကေရာ အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္းမွာ သတ္သူေတြ ေသသူေတြ လြတ္ေျမာက္သူေတြ အတြက္ ဘာတာဝန္ေက်ခဲ့ ပါသလဲ... ေမးကိုသင့္တဲ့ ေမးခြန္းပါ... အထက္က အခ်က္အလက္ေတြ ကေနတဆင့္ ျဖစ္နုိင္ေခ် ရွိ/မရွိ သံုးသပ္နုိင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ထင္တယ္... " ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီထဲမွာ အ မ်ဳိးသမီးေတြကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားတဲ့ မဟာေယာက်ၤားႀကီး၀ါဒက က်မကို ကယ္သြားတာပဲ" ဒါဆို မခင္ခ်ိဳဦးကေရာ... မဟာဝါဒရဲ့ အကြယ္ေရာက္ေနလို႔လား... "ကိုညီညီေက်ာ္နဲ႔ အတြဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလးသား ကိုသန္းေဇာ္ (ေဂါစတာ) ကိုေတာ့ မႏၲေလးသားေတြ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုခဲ့တာမ်ဳိး သိပ္မေတြ႔ရတာကိုပါ။" ဒီလို အေရးအသားက ျပသနာ စျဖစ္ကတည္းက ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေရးသားတင္ျပခ်က္ေတြကို အခ်ိန္ယူ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျပီး ကိုယ္ပဲ အလြတ္ကေလး ရိုးရိုးသားသားေလး တျခားလူေတြ အားလံုး သူလ်ိဳေတြ ၾကံစည္သူေတြလို႔ စြပ္စြဲ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တဲ့ အေရးအသားေလးပါ... သန္းေဇာ္နဲ႔ ေဇာ္ေဇာ္မင္းက ေအာင္နိုင္နဲ႔ သံေခ်ာင္းေနာက္က ေသဒဏ္နဲ႔ ေထာင္တသက္ တခုခုပဲ ဆိုတာေတာ့ ယံုထားပါ... သူလ်ိဳ ေဖာ္ထုတ္ေရး တာဝန္ခံေတြကိုး... ေရာ္နယ္ေအာင္နုိင္က ထူးထူးျခားျခား ေရးျပစရာ မလိုတဲ့ ေသဒဏ္ထိုက္တဲ့သူ... နမူနာ အျဖစ္ သံေခ်ာင္းကို ၾကည့္ထားၾကေပါ့... ေအာင္နုိင္ေျပာတဲ့ "သူ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ ေပ်ာက္ေနတာေတြရွိတယ္။ စစ္ခ်က္ တိုင္းလိုလိုမွာ သူ႔နာမည္က ပါေနတာ။ စစ္ခ်က္ေတြကို သူ႔ဆီပို႔တဲ့အခါ သူ႔နာမည္ကို ဖယ္ထားရတယ္။ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ က ခိုင္မာေနၿပီး အခ်ိတ္အဆက္ေတြလည္း ရွိေနၾကတယ္။ သူတို႔သံုးတဲ့ကုပ္ေတြ ခ်ေရးခိုင္းေတာ့ တူေနၾကတယ္။” ၿပီး ေတာ့ ဆက္ေျပာေသးတယ္ “ၿမိဳ႕ထဲမွာ က်န္ေနတဲ့ မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြက ေထာက္လွမ္းေရးေတြခ်ည္းပဲ” တဲ့" စစ္ခ်က္ေတြကို သူ႔ဆီပို႔တဲ့အခါ သူ႔နာမည္ကို ဖယ္ထားရတယ္ ဆိုတာ ေအာင္နိုင္က သူ႔နာမည္ကို ဖယ္ထားရသလား... စိတ္ဝင္စားစရာပါ... မန္းေလးက ျမိဳ႕ေပၚမွာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ မ်ားျပားလွပါလား... သနားစရာ မန္းေလးပါလား... ေအာင္နုိင္က အင္မတန္ သနားစရာ ေကာင္းတဲ့ ဘုမသိ ဘမသိ ေလးေပါ့... ေရးလဲ ေရးတတ္ပါ့ ေဒၚလႈိင္ေရ... အေဝးကေန စပုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံေနတဲ့ ဒါရိုက္တာ ဖိုးစန္းရဲ့ စာေလးကို တင္ျပ လုိက္ပါဦးမယ္... ကိုဖိုးစန္း စာေလး ဖတ္ျပီးေတာ့ ေရာ္နယ္ၾကီးကို စိတ္ဆိုးေအာင္ လုပ္မိတဲ့ အထဲ ကိုယ္မ်ား ပါေနသလားလို႔ စမ္းၾကည့္ရေသးတယ္... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=257461554342701&set=a.110157345739790.24725.100002365754291&type=3&theater ဒါေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ရန္သူက ႏွစ္ဘက္စလံုးမွာ ရွိေနႏိုင္တာပဲ” ဟုတ္ပါတယ္... သူလ်ိဳဆိုတာ ခ်ိဳ(ဂ်ိဳ)မွ မပါတာ... အခုထိလဲ သူလ်ိဳ သံသယက မေပ်ာက္ေသးဘူးကိုး... ကဲ စစ္ေဆး ေမးျမန္းၾကပါဦးေလ... ေခါင္းေတာ့ မျဖတ္ၾကနဲ႔ေတာ့ ေပါ့... "ထိုးေကၽြးတာခံခဲ့ရတဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုခ်ဳိႀကီး၊ ဦးစိန္တို႔ဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔ မွ မဆလ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ျဖစ္မဲ့ျဖစ္ရင္ ဗကပ ကပဲ။" ဦးစိန္ နာမည္ ပါတာနဲ႔ ဗကပ ျဖစ္ေရာလား... ေသျပီးသူေတြကို ထပ္ျပီး နာမည္ ဖ်က္ခ်င္ေနတဲ့ ေဒၚလိႈင့္ သေဘာထား မတင္ျပပါနဲ႔... "ကိုမ်ဳိး၀င္းကိုယ္တိုင္က ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုခ်ဳိႀကီး၊ ကိုေအာင္မင္း၊ ဦးစိန္တို႔ကိုေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဟုတ္တယ္လို႔ မေျဖ မခ်င္း ႐ိုက္မေမးခဲ့တာ ေသခ်ာရင္၊ အဖမ္းခံရသူေတြထဲကေန ႐ိုက္ေမးစရာမလိုဘဲ အစီစဥ္ရွိရွိ ဆြဲထည့္ေျဖသြားၾကတာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္" ေဒၚလႈိင့္ရဲ့ သူရဲေကာင္း ကိုမ်ိဳးဝင္းက မရိုက္ပါဘူး... ကိုခ်ိဳၾကီးလက္ကို ဓားနဲ႔ ခုတ္ျဖတ္ျပီး ညီျဖစ္တဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို လက္ျပတ္ ကိုက္ခိုင္းတာ... ကိုေက်ာ္ေဝေလးကို ေခါင္းျဖတ္ ပစ္တာ... ေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာေတာ့ က်င့္သားရျပီး လက္ေတြ႕သြားတဲ့ မ်ိဳးဝင္း ေခါင္းခ်ည့္ျဖတ္ေတာ့တာလဲ ထည့္ေျပာဦးမွေပါ့...  ပထမ ေထာက္လွမ္းေရး တာဝန္ခံ လုပ္သြားတဲ့ တိုက္ပြဲက် ကိုပီတာ ကိုခ်န္ထားၾကပါေသးတယ္... သူတိုက္ပြဲ က်ေတာ့ သန္းေဇာ္ ျဖစ္လာတာေလးလဲ ထည့္ေရးၾကဦးမွေပါ့... အစီအစဥ္ ရွိရွိ ဆြဲထည့္ ေျဖတာ ေလးကေတာ့ဗ်ာ ပထမ ငါးေယာက္ ေဖာ္ရတယ္တဲ့... ကိုအားစိုက္တို႔လို ေသျပီးသူေတြ အဖမ္းခံထားရသူေတြကို ထည့္ေျဖၾကသတဲ့... သန္းေဇာ္တို႔က ဒီလို ေျဖေနတာလဲ သိသြားေရာ... ေထာင္က်သူ ေသသူေတြ နာမည္ မပါပဲနဲ႔ အသစ္ငါးေယာက္ ေဖာ္ရမယ္ ဆိုတာကေန လူတစ္ရာေက်ာ္ အဖမ္းခံရတဲ့ အထိ ျဖစ္သြားရတာ မဟုတ္လား... "ထြက္မေျပးခဲ့တဲ့ က်မမွာ ေျမာက္ပိုင္းဓါတ္ပံု တပံုေလးေတာင္မရွိေပမဲ့ အသက္လုေျပးခဲ့ရတဲ့ ကိုညီညီေက်ာ္ကေတာ့ တ ေယာက္တည္း႐ိုက္ထားတဲ့ ကိုယ္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုေလးေတြေတာင္ ရွိေနတာ တမ်ဳိးေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာပဲ။" ဒါကေတာ့ ေဒၚလႈိင္ ေျပာသလို စိတ္ဝင္စားစရာပါ... ကိုညီညီေက်ာ္ဟာ စစ္အစိုးရ သူလ်ိဳလဲ ျဖစ္နိုင္သလို... တေန႔ေန႔မွာ သတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ခဲ့သူေတြကို ျပန္ေဆာ္ဖို႔ ရည္ရြယ္သူ မျဖစ္နုိင္ဘူးလား... မန္းေလးသူ မန္းေလးသားခ်င္း ရွင္းရမဲ့ ကိစၥေတြ ထည့္မေရးေတာ့ပါဘူး... သို႔ေသာ္ "ေဂါစတာ႐ံုးကို ခ်ိတ္ပိတ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရတာမ်ဳိး တခါမွ က်မ မၾကား ခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒီ႐ံုးကို ဘယ္သူပိုင္တာလဲ။ ပိုင္ရွင္က ေသသြားလို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ဘာေတြ မခံခဲ့ရတာလား" ဒီေမးခြန္းက သိရဲ့သားနဲ႔ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းပါ... မန္းေလးသားထဲကပဲ ေျဖမဲ့လူ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္... "အခုလည္း ႐ိုးသားတဲ့လူမွန္ ရဲေဘာ္ရဲေမေတြကို ေရွ႕ထုတ္ကာဗာယူၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန ေက်ာင္း သားတပ္ကို မိဘျပည္သူေတြေထာက္ခံမႈမဲ့တဲ့ ေရမဲ့ငါးလိုျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္တြန္းပို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေန" ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဒီျပသနာ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလား... တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ မသိဘူးလား... ျပသနာကို တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းမဲ့(ေျဖရွင္းရဲသူ)မရွိဘူးလား... ရိုးသားတဲ့ ေက်ာင္းသား ရဲေဘာ္စစ္စစ္ေတြကို အနွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဘယ္လို နည္းနဲ႔ ဒီျပသနာကို မသိရေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားသလဲ... လက္ရွိ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ကို ဘယ္သူတဦး တေယာက္က စြပ္စြဲေနေသးလို႔လဲ... လက္ရွိ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ကေရာ ဟုိတုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပသနာ ပါဝင္ပတ္သတ္သူေတြ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ရွင္းၾကပါ... ေက်ာင္းသားတပ္ကို ထိခိုက္လာနိုင္ ပါတယ္လို႔ မေတြးမိရေအာင္ တံုးေနၾကပါသလား... ျငိမ္ျပီး နွဳတ္ဆိပ္ေနတဲ့ အတြက္ တေန႔ေန႔ လက္ရွိ ေအဘီဘက္ ျမွားဦး လွည့္လာေတာ့မွာ မသိဘူးလား... စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ျပီးျပီ... ကဲ... ၄လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သမွ်ေလး တင္ျပပါလား... သက္ဆိုင္သူေတြ ရွင္းၾကလို႔ စာထုတ္ဖို႔ေတာင္ လက္တြန္႔ေနတဲ့ အတြက္ တနွစ္ အတြင္း ျဖစ္နိုင္ပါ့မလား... အာမခံ ရဲရဲၾကီး ေပးထားေလသလားလို႔ ထင္မိတယ္... ဘယ္သူ႕ အရိပ္ေအာက္ ခိုဝင္ေနလို႔ က်န္႔ၾကာေနရပါသလဲ... ဒီျပသနာလို ျပသနာေတြ မရွင္းနုိင္ေသး သေရႊ႕ ျပည္သူ႔ဆီက ဘာကို ေတာင္းခံမွာတုန္း... အာဏာရွင္နဲ႔ ထူးမျခားနား လူသတ္သမားလို လူေတြကို ကာကြယ္ေနတဲ့ အတြက္ သိပ္မၾကာခင္ နစ္နာ ဆံုးရႈံးသြားေတာ့မွာ မသိေလာက္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္း မရွိသြားေနပါသလား... ဥကၠဌကေတာ္ရဲ့ ေမးခြန္း ေမးတဲ့ အလွည့္ အျပီးမွာ ျပန္ေျဖရမဲ့ အလွည့္ကိုလဲ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားပါဦး... အပိုင္း(၆)ကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ... အျဖစ္မွန္ သိခ်င္သူေတြကို ေမးခြန္းေတြ ျပန္ေမးေနတဲ့ အတြက္ နားလည္ ရခက္ပါတယ္... ဘရာဇီး ငွက္ရိုး မတ္လ(၂၇)ရက္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အမွတ္တရ
· · Share

 • 7 shares

  • ဘရာဇီး ငွက္ရိုး http://www.facebook.com/photo.php?fbid=257461554342701&set=a.110157345739790.24725.100002365754291&type=3&theater


   ABေက်ာင္းသားေဟာင္း ဖိုးစန္းက ၀န္ခံပါတယ္..သူဟာ စပိုင္ပါတဲ့၊သူတင္မကပါဘူးတဲ့.၊ကသာကသ...See More


  • Kyaw Than
   ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဒီျပသနာ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလား... တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ မသိဘူးလား... ျပသနာကို တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းမဲ့(ေျဖရွင္းရဲသူ)မရွိဘူးလား... ရိုးသားတဲ့ ေက်ာင္းသား ရဲေဘာ္စစ္စစ္ေတြကို အနွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဘယ္လို နည္းနဲ႔ ဒီျပသနာကို မသိရေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားသလဲ... လက္ရွိ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ကို ဘယ္သူတဦး တေယာက္က စြပ္စြဲေနေသးလို႔လဲ... လက္ရွိ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ကေရာ ဟုိတုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပသနာ ပါဝင္ပတ္သတ္သူေတြ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ရွင္းၾကပါ... ေက်ာင္းသားတပ္ကို ထိခိုက္လာနိုင္ ပါတယ္လို႔ မေတြးမိရေအာင္ တံုးေနၾကပါသလား... ျငိမ္ျပီး နွဳတ္ဆိပ္ေနတဲ့ အတြက္ တေန႔ေန႔ လက္ရွိ ေအဘီဘက္ ျမွားဦး လွည့္လာေတာ့မွာ မသိဘူးလား... စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ျပီးျပီ... ကဲ... ၄လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သမွ်ေလး တင္ျပပါလား... သက္ဆိုင္သူေတြ ရွင္းၾကလို႔ စာထုတ္ဖို႔ေတာင္ လက္တြန္႔ေနတဲ့ အတြက္ တနွစ္ အတြင္း ျဖစ္နိုင္ပါ့မလား... အာမခံ ရဲရဲၾကီး ေပးထားေလသလားလို႔ ထင္မိတယ္... ဘယ္သူ႕ အရိပ္ေအာက္ ခိုဝင္ေနလို႔ က်န္႔ၾကာေနရပါသလဲ... ဒီျပသနာလို ျပသနာေတြ မရွင္းနုိင္ေသး သေရႊ႕ ျပည္သူ႔ဆီက ဘာကို ေတာင္းခံမွာတုန္း... အာဏာရွင္နဲ႔ ထူးမျခားနား လူသတ္သမားလို လူေတြကို ကာကြယ္ေနတဲ့ အတြက္ သိပ္မၾကာခင္ နစ္နာ ဆံုးရႈံးသြားေတာ့မွာ မသိေလာက္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္း မရွိသြားေနပါသလား...

 

 

လက္ရွိဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလႈိင္သို႔ (၅)

by ဘရာဇီး ငွက္ရိုး on Wednesday, April 11, 2012 at 8:17pm ·
ဒီအပိုင္းကေတာ့ စာနဲ႔ ေရးျပတာထက္ ပံုနဲ႔ေဖာ္ျပတာ ပိုအဆင္ေျပမလားလို႔လဲ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္...
"ထူးဆန္းေနတာက ႏွိပ္စက္တာမခံႏိုင္လို႔ ပါးစပ္ထဲရွိတဲ့ နာမည္ေတြ ေလွ်ာက္ေအာ္ရင္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္ ေျပာ တယ္။ အဲဒီလို ေလွ်ာက္ေအာ္ခဲ့လို႔ အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့သူေတြ အကုန္လံုးကလည္း “မဟုတ္ဘူး” လို႔ တေယာက္မွကို မ ျငင္းခဲ့ၾကဘူး။ ဖမ္းလိုက္တိုင္း “ဟုတ္ပါတယ္” ခ်ည္းပဲ ၀န္ခံခဲ့ၾကတယ္။"...၊....၊....၊.
..တေယာက္မက်န္ ဟုတ္ပါတယ္။ ၀န္မခံမခ်င္း ႐ိုက္စစ္ခံခဲ့ရတာ ေသခ်ာရဲ႕လား။ ႐ိုက္စစ္စရာ သိပ္မလိုဘဲ သိပ္အသား အနာမခံရဘဲ အစီစဥ္တက် ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူေတြေကာ တေယာက္မွ မရွိႏိုင္ဘူးလား။" ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ ဒါရိုက္တာ ကိုဖိုးစန္းက ရွင္းျပေပးထားပါတယ္... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=367389626637897&set=a.308168309226696.68726.100001005872314&type=1&theater "႐ိုက္စစ္စရာ သိပ္မလိုဘဲ သိပ္အသား အနာမခံရဘဲ အစီစဥ္တက် ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူေတြေကာ တေယာက္မွ မရွိႏိုင္ဘူးလား။ ဖမ္းတဲ့သူထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္ အဖမ္းခံရၿပီး သူေတြထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္ မင္းတို႔ ျငင္းမေနနဲ႔ ျငင္းေနရင္ အသားအနာခံရဖို႔နဲ႔ ေသဖို႔ပဲရွိတယ္။ ဟုတ္တယ္လို႔ ဒီလိုဒီလို ေျဖ လိုက္လို႔ဆိုၿပီး လမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့သူေတြ ရွိခဲ့လား။" ကဲ... ေနာက္ထပ္ ပိုေသခ်ာတာ တခုက ေဒၚလႈိင္ေရးတဲ့ အပိုင္း(၄)ထဲက ေအာင္နုိင္ ေျပာတဲ့ စာသား... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=367830996593760&set=a.308168309226696.68726.100001005872314&type=1&theater "လက္ေတြ႔မွာ အရာရွိအဆင့္နဲ႔အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ လူေတြရဲ႕စစ္ခ်က္ေတြက အစီအစဥ္တက် အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ရွိေနတဲ့အ ျပင္ အဲဒီအဆင့္မွာ ခ်ေရးခိုင္းခဲ့တဲ့ သူတို႔ခ်င္းဆက္သြယ္တဲ့ ကုပ္ေတြပါ တူေနၾကတာက ယံုၾကည္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြကို ညႊန္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ မွတ္တမ္းေတြယူ၊ ဗြီဒီယိုေတြ ႐ိုက္ခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ “ငါတို႔ မဟုတ္ပဲနဲ႔ လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔ “ယင္ဒီးလို” သတင္းေထာက္မ်ဳိးကိုေတာင္ ေတာထဲေခၚ ျပလိုက္ၾကေသးတယ္။" ခ်ေရးထားတဲ့ သူတို႔ခ်င္း ဆက္သြယ္တဲ့ ကုပ္ေတြ၊ မွတ္တမ္းေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြပါ တင္ျပလိုက္ပါ... (ေျပာသာေျပာေနတာ အေထာက္အထား ဆိုတာ ရွိကို မရွိဘူး ထင္ပါတယ္)... ယင္ဒီးကို ေခါင္းျဖတ္ပြဲ မတိုင္ခင္ ေခၚသလား ေခါင္းျဖတ္ပြဲ ျပီးမွ ေခၚသလား... အင္မတန္ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ပါ... "မိဘေတြဆီကို စာေရးခိုင္းခဲ့သလို မိဘေတြ တကယ္လာေခၚၾကေတာ့ ျပန္မထည့္ေပးဘဲ လူႀကီးေတြကို ဂတိပ်က္ခဲ့တာ လည္းရွိတယ္။ ေတာထဲလိုက္လာတဲ့ မိဘေတြကို ခင္ဗ်ာ့တို႔ သားသမီးေတြက ဒီလိုဒီလိုေတြပါလို႔ ရွင္းျပခဲ့ၾကေသးတယ္။" စစ္ခ်က္ေတြတင္ တူတာ မဟုတ္ဘူး ေဒၚလႈိင္ေရ... မိဘေတြဆီကို လာေခၚဖို႔ စာေရးတာေတာင္ တူေနေသးတယ္... ဘယ္ေလာက္မ်ား စိတ္ခ်င္းဆက္ေနၾကသလဲ..."အဲဒီအခ်ိန္က ဗဟိုဥကၠ႒ ကိုႏိုင္ေအာင္လည္း ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္လြတ္ထားတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတာ ထဲကို လိုက္လာခဲ့တဲ့ မိဘေတြအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေလးတခု လုပ္ခဲ့ၾကတယ္" ဒီအကြက္ကို ေစာင့္ေနတာပါ... မိဘေတြ ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္တဲ့... ကိုရဲလင္း အေမရဲ့ အဓိက သက္ေသ ဗလာစာအုပ္ထဲက မွတ္တမ္းမွာ သြားသာဖတ္ပါေတာ့... (၁၉.၃.၁၉၉၂) ညေနပိုင္းမွာ မိဘေတြက ပါေဂ်ာင္စခန္းကို ေရာက္ပါသတဲ့... ေဒၚလႈိင္ေျပာသလို ဆိုရင္ ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ ေရာက္ေနခ်ိန္ ဆိုေတာ့... အင္မတန္ ေသခ်ာတဲ့ သေဘာေပါ့... http://www.facebook.com/note.php?note_id=257170661033637 "နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ (ခ) မငယ္က သူအေဖဟာ တခ်ိန္က အမွတ္(၂)ေထာက္ လွမ္းမွဴး ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ ျဖစ္ၿပီး ေလာဆစ္ဟန္တို႔အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳတ္သြားတဲ့သူတဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မိုင္နဲ႔ သူတို႔မိသားစုက ဘယ္လိုပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း" ဒီလိုေလး ေရးေပးလိုက္တာ ေက်းဇူးပါ ေဒၚလႈိင္... ဒါက ဘာကိုညႊန္းသလဲ ဆိုေတာ့ မငယ္ဟာ ရိုးသားတဲ့ သူမို႔လို႔ ဒီလိုစကား ထုတ္ေျပာတာပါ... အခု ဒီစကားထုတ္ေျပာတဲ့ ေဒၚလႈိင္လဲ ဒီတခ်က္ရယ္ အေပၚက နုိင္ေအာင္ ေရာက္ေနခ်ိန္ဆိုတဲ့ တခ်က္ရယ္မွာ အမွန္တကယ္ ရိုးသားေၾကာင္း ျမင္ရပါတယ္... (၅.၄.၁၉၉၂)မွာ မိဘေတြ သားသမီးေတြ ထားခဲ့ျပီး ျပန္သြားၾကရတယ္... http://www.facebook.com/note.php?note_id=259580867459283 ေဒါက္တာ နုိင္ေအာင္ ကေတာ့ "မိမိသည္ ဦးစုိင္းထြန္း၊ ဗုိလ္မွဴႀကီး စုိင္းလိတ္(SSPP ဥကၠဌေဟာင္း-က်ဆံုး) တုိ႕ႏွင့္အတူတ႐ုတ္ျပည္သုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ပါေဂ်ာင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္"လို႔ ဆိုေနပါလား... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3586932633250&set=a.3586924473046.164624.1271325398&type=3&permPage=1... အခ်င္းခ်င္း အလြဲေတြ ရွင္းလိုက္ၾကပါဦး... မငယ္နဲ႔ ေဒၚလႈိင္တို႔ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္ သစၥာေရ ေသာက္ျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ... “မင္း ဒီေနရာက ထြက္သြားတာနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကို ငါတို႔လိုခ်င္တာ မရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ မေဖာ္ထုတ္ရဘူး။ အခ်ိန္က်လို႔ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေသသြားတဲ့သူေတြအတြက္ ငါလည္းမွန္တဲ့အတိုင္း ရပ္တည္မယ္။ အခ်ိန္မက်ဘဲ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ရန္သူသေဘာက်ေအာင္ လုပ္တာနဲ႔ အတူတူပဲမို႔ မင္းကိုလည္း ငါ ရန္သူ႔လူလို႔ပဲ သတ္မွတ္မယ္” အခုဒီေက့စ္ကို စျပီး ေမႊတာ ေဒၚလႈိင္တို႔ မိတ္ေဆြ ထိန္ထိန္(ပန္းခ်ီထိန္လင္း)ေလ... အခုေတာ့ ေဒၚလႈိင္က ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျပီလား... ေဒၚလႈိင့္ကို ေကာင္း၏ ဆိုး၏ မငယ္ မေရးေသးပါဘူး... သူေရးတာ "ေနဝင္းစိုး"ေလး ေသသြားတဲ့ အပိုင္းမွာ ရပ္ေနျပီး... သူလဲ စာစီတုန္းေလ... အဲ.. ေဒၚလႈိင္သာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ တရက္ထဲ စာေရးလိုက္တာ အပိုင္း(၅)ေတာင္ ေရာက္သြားပါေရာလား... စာစီစာရိုက္ ဘယ္ျမန္ပါ့မလဲ... "ရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ပါလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ ကိုေအာင္မိုး၀င္း မသိက်ဳိးကၽြန္လုပ္ၿပီး အသံုးခ်ေနတာ ေတာ့ က်မအတြက္ နည္းနည္း ထူးဆန္းေနပါတယ္။ (ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ႐ိုးသားစြာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေနတာကို မဆိုလိုပါ)" ဥကၠဌကို ရဲေဘာ္ ရဲေဘာ္နဲ႔ မသံုးပါနဲ႔ဗ်ာ... မန္းေလးမွာ ဗကသအေနနဲ႔ ေဒၚလႈိင္တို႔ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာေတာ့ အခ်ိန္တန္ရင္ ဗကသ ေဟာင္းေတြ ဝင္ေထာက္ခံမွာပါ... "ကိုမ်ဳိး၀င္းေရွ႕တန္းထြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း သူျပန္လာ ရင္ ကိုေအာင္ႏိုင္၊ ကိုသံေခ်ာင္း၊ ကိုေနထြန္း၊ မခင္မာေအးနဲ႔ က်မတို႔ငါးေယာက္ကို ထပ္ဖမ္းအံုးမယ္လို႔ ေနာက္တန္းမွာ သတင္းေတြ ျပန္႔ေနတယ္။ ကိုမ်ဳိး၀င္း တိုက္ပြဲက်တာ ၾကားရေတာ့ က်မ မ်က္ရည္က်ခဲ့တယ္။" အဖမ္းခံရတာ မ်ားလြန္းလို႔ တပ္ထဲမွာ လူေရာ ရွိေသးရဲ့လားဗ်ာ... အေပၚမွာေတာ့ ဥကၠဌ ျဖစ္သူကို ရဲေဘာ္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္တဲ့... မ်ိဳးဝင္း က်ေတာ့ ကိုမ်ိဳးဝင္းလို႔ ဆိုပါလား... ဒါေၾကာင့္ ထင္ပါရဲ့... ေဒၚလႈိင္ေရးတဲ့ အပိုင္း(၂)တင္လိုက္ေတာ့ ေအာက္မွာ ေဒၚလႈိင့္အတြက္ ကြန္မန္႔ တခုေပးသြားပါတယ္... (ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီအေဒၚၾကီး လူသတ္သမားေတြထဲက တေယာက္ေယာက္ကို အေသအလဲ ေၾကြခဲ့ဖူးလိမ့္မယ္) တဲ့... "ကိုခ်ဳိႀကီး (မႏၲေလး၊ ယူဂ်ီ၊ အသတ္ခံရ)၊ ကိုေအာင္မင္း (မႏၲေလး၊ယူဂ်ီ၊ ေထာင္ထဲမွာ အ႐ိုက္ခံရေသ ဆံုး)၊ ကိုေက်ာ္ေ၀ (မႏၲေလး၊ စစ္ေၾကာေရးမွာေသဆံုး)၊ ကိုေက်ာ္ေဌး (မႏၲေလး၊ စစ္ေၾကာေရးမွာ ေသဆံုး)၊ ေအာင္ဖိုး (ရန္ကုန္၊ စစ္ေၾကာေရးမွာေသဆံုး)၊ ကိုညီညီ (မႏၲေလး၊ ယူဂ်ီ၊ သူတေယာက္သာ ေကအိုင္ေအ အကာအကြယ္ေအာက္ ကေန ျပန္လြတ္)" ကိုေက်ာ္ေဝက ပထမဆံုး ေခါင္းျဖတ္ခံရတာ မဟုတ္လား ေဒၚလႈိင္... မ်ိဳးဝင္း ခုတ္လိုက္တာ ဆိုလားလို႔... ေနာက္ေတာ့ မ်ိဳးဝင္း ေခါင္းျဖတ္တာ လက္ေတြ႕သြားပံု ရပါတယ္... ေခါင္းခ်ည့္ ျဖတ္ေတာ့တာ... "ေနာက္ထပ္ ႐ိုး႐ိုးသားသားလူသစ္ႏွစ္ေယာက္ (အမ်ဳိးသမီးတေယာက္၊ အမ်ဳိးသားတေယာက္) ကို ဒါေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ ဘူးလို႔ ယူဆၾကလို႔ ဒါေတြျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေကအိုင္ဘက္မွာ ခဏထားၿပီး ျပန္လႊတ္လိုက္ပါတယ္။" အဲ့ဒီ လူေတြကို မန္းေလးသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္... ဒီေက့စ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေမႊတဲ့သူေတြ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား... "ဒီ ယူဂ်ီလုပ္ခဲ့သူေတြအားလံုး ဘာေၾကာင့္ ဗဟိုမွာ ေရာက္ေနၾက ရတာလဲ။တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔ေရာက္လာၾကတဲ့အခ်ိန္ ကြက္တိႀကီးမွာမွ ဘာေၾကာင့္ ဒါေတြျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့ရတာလဲ။" တေန႔ထဲ တရက္ထဲ ဖမ္းျပီး သတ္ျပစ္တဲ့ ပံုစံလုပ္ခ်င္လို႔လား ေဒၚလႈိင္... တနွစ္ေလာက္ ၾကာေအာင္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ မဟုတ္ဘူးလား... "ကိုညီညီဆိုတာ ၿမိဳ႕မွာတုန္းက ေဂၚစတာ႐ံုးမွာ ျမင္ဖူးေနတာကလြဲလို႔ စကားေတာင္မေျပာခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါေတြ ျဖစ္ခါနီးအလိုမွာမွ ေတာထဲကို ကိုခ်ဳိႀကီး၊ ကိုေအာင္မင္းတို႔နဲ႔အတူ ယူဂ်ီအေနနဲ႔ လာခဲ့တာ။ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ျပန္လြတ္လာလို႔သာ အခုလို စကားေျပာခြင့္ရခဲ့တာ။" အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖမ္းခံရျပီး ျပန္လြတ္လာလို႔သာ ဆိုေတာ့ မသတ္လိုက္ရလို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ေလသံနဲ႔ပါလား... "ကိုေမာင္ေမာင္ (ေရႊကရ၀ိတ္) က ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ထုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲဆိုေတာ့ အံ့ၾသ စရာပဲ။" ခရီးသြား မွတ္တမ္းေလး ထုတ္ခ်င္တာေတာင္ မန္းေလးက ဘယ္ ပံုနွိပ္တိုက္ကမွ မထုတ္ရဲလို႔ ရြာလည္ေနတယ္ ဆိုလား ၾကားမိတယ္... ခရီးသြားမွတ္တမ္း ဆိုတာေတာင္ ေသြးပ်က္ေနျပီ ထင္ပါရဲ့... ဖတ္ေတာင္ မၾကည့္ရေသးတဲ့ မထြက္ေသးတဲ့ စာအုပ္ကို ေဝဖန္တာေတာ့ အၾကားအျမင္ ရေနမွ ျဖစ္နိုင္မွာပါ ေဒၚလႈိင္ေရ... "ဒါေတြ ျဖစ္ခါနီးအလိုမွာ ေတာထဲကိုေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုခ်ဳိႀကီး (မႏၲေလး၊ ယူဂ်ီ) ေအာင္မင္း (မႏၲေလး၊ ယူဂ်ီ)၊ ကိုေက်ာ္ ေဌး (မႏၲေလး)၊ ကိုေက်ာ္ေ၀ (မႏၲေလး)၊ ေအာင္ဖိုး (ရန္ကုန္) အားလံုးအသတ္ခံခဲ့ရေပမဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္ (ကရ၀ိတ္) ရဲ႕ ညီျဖစ္တဲ့ ကိုညီညီ (ယူဂ်ီ၊ မႏၲေလး) တေယာက္တည္း ျပန္လြတ္လာခဲ့တာ ကံေကာင္းသြားတယ္လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေန တယ္။" ဒါဆို ကိုညီညီကို ကယ္ထားလိုက္တဲ့ ေကအိုင္ေအကေရာ ဘာလဲ... အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္း ဖံုးထားသမွ် မေဖာ္ပဲ ေမးခြန္းေတြ ျပန္ေမးေနပါလား... ထားပါေလ... အမွန္တရား ေပၚလာရင္ အမွား လုပ္သူအားလံုး ခံၾကရမဲ့ ကိစၥပဲ... "က်မ (၁၉၉၆ ၉၇) အထဲကို ျပန္၀င္တုန္းက" ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၁၉၉၅မွာ ေကအိုင္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူလုိက္ေတာ့ ေအဘီက လူေတြ အလင္းဝင္ၾကတယ္လို႔ သိထားၾကရတယ္... ေဒၚလႈိင္က ၉၆ ၉၇မွ ဆိုေတာ့ ၾကားထဲမွာ ၁နွစ္ေလာက္ ဟေနတာကေရာဗ်ာ... လမ္းမွာ ၾကာေနတာ ထင္တယ္... "စိုးမင္းေအာင္ (မႏၲေလး) ကို ထြက္ေျပးဖို႔ ဘယ္သူ လြတ္ေပးခဲ့ တာလဲ။ စိုးမင္းေအာင္ကေရာ သူ႔ကိုသံသယနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အေၾကာင္း သူနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြထဲက တဦးဦး မေျပာျပဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုသိႏိုင္သလဲ။" စိုးမင္းေအာင္ကို စစ္ထားတဲ့ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ အတူ စာရင္း တင္လိုက္ပါ... အေရးအၾကီးဆံုးက အနွစ္နွစ္ဆယ္ အတြင္းမွာ ငုပ္လ်ိဳးေနတဲ့ ေျမြေတြ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ရွိနုိင္တာပဲ... အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္း တေန႔စာရင္းရွင္းခံရမဲ့ ဒီကိစၥအတြက္ တိက်တဲ့ စံုစမ္းထားမႈ မရွိေတာ့ဘူးလား... အကုန္သူလ်ိဳေတြပဲ ေအးေဆးပါလို႔မ်ား ထင္ထားသလား... သတ္ခြင့္ မရလိုက္လို႔ လြတ္သြားရသူေတြ တေန႔ျပန္ေဆာ္မွာ ေတြးမထားတဲ့ ငတံုးေတြေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္... "ကိုညီညီေက်ာ္ (မႏၲေလး၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ထားတဲ့ၾကားက အရာရွိေတြအားလံုးထဲမွ အ ေစာဆံုးနဲ႔ ပထမဆံုးထြက္ေျပးႏိုင္သူ) ကေရာ" ညီညီေက်ာ္ ထြက္ေျပးတာ ဘယ္သူမွ မသိဘူးလား... ေခါင္းျဖတ္မသတ္ခင္မွာ စခန္းမွာ ရွိတဲ့ အခုထိ သူလ်ိဳလို႔ ေအဘီက သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ သူေတြ အားလံုး ဖမ္းထားျပီးေလာက္ျပီ... ဘယ္သူက လႊတ္ေပးတယ္ ထင္ပါသလဲ... လက္ျပန္ၾကိဳးလဲ တုပ္ထားေသးတယ္... ေက်ာင္းသားတပ္က ဂိတ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအက ဂိတ္ေတြ၊ အေစာင့္ေတြ၊ ေအဘီက ရဲေဘာ္ေတြ လူအမ်ားၾကီး ၾကားက ထြက္ေျပးသလိုလို လြတ္သြားသလိုလို ဆိုပါလား... ဒါဆို သူလ်ိဳက အဖမ္းခံရသူေတြ ထဲကအျပင္ က်န္သူေတြ ထဲမွာလဲ ရွိေနေသးလို႔ ေဒၚလႈိင္ အပိုင္း(၄)မွာ ေရးသလို ေျခသည္းလက္သည္းေတြ ပုပ္ျပီး ခြာနာလွ်ာနာလို မ်ိဳးျဖစ္... သတိေတြ ဘာေတြ လစ္ျပီး အဆိပ္မိသြားတာ ျဖစ္နုိင္တယ္... ေမးခ်င္တာက ဘယ္သူျဖစ္နုိင္မလဲဗ်ာ... တဦးတေယာက္ေၾကာင့္ စိုးမင္းေအာင္ ထြက္ေျပးသြားတာလဲ ေမးစရာ ေမးခြန္းပါပဲ... "ကိုသန္းေဇာ္နဲ႔ ေဇာ္ေဇာ္မင္း တို႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီး သြားေမးမၾကည့္ခဲ့တာလဲ။" barbu abnb ဆိုတဲ့ တေယာက္ကေတာ့ ေပၚတင္ပဲ ေခၚေမးဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ့အခါ စစ္အစိုးရ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကို သြားတိုင္ထားတာနဲ႔ ေနာက္ေနာင္ ေဇာ္ေဇာ္မင္းနဲ႔ သန္းေဇာ္တို႔ကို စိတ္နဲ႔ေတာင္ မပစ္မွားနဲ႔လို႔ စစ္အစိုးရ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ၾကိမ္းသြားသတဲ့... အဲ့ဒီ နွစ္ဦးက အသတ္လဲ မခံရ၊ အခ်ဳပ္လဲ မက်၊ ခပ္တည္တည္နဲ႔ သူလ်ိဳဆိုတဲ့ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြ အားလံုးကို စစ္ေဆးေမးျမန္း ရိုက္နွက္ခဲ့တဲ့ ေအဘီရဲ့ သူလ်ိဳေဖာ္ထုတ္ေရးက အရာရွိေတြ ဆိုပါလားဗ်ာ... "လက္ရွိႏိုင္ငံေရးနဲ႔အခ်ိန္ကို္က္ ဒါေတြကို လူထုၾကား ဖြခ်ၿပီး လက္ရွိရပ္တည္ေနတဲ့ ေအဘီကို တိုက္ခ်ပစ္လို႔ ရလိုရဌား အားစမ္းၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။ ဒီ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို (၁၉၉၂) အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ (၅၆) ေယာက္အုပ္စု ထြက္ေျပးစဥ္က တခါ။ (၂၀၀၆) ကိုသံေခ်ာင္းနဲ႔ ရဲ ေဘာ္တစု အဖမ္းခံရစဥ္ကတခါ နအဖကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး သတင္းစာေတြကေန တီဗြီေတြကေန ျပည္သူလူ ထုကို ခ်ျပခဲ့တာ ႏွစ္ခါေတာင္ရွိပါၿပီ။" ေအဘီနဲ႔ လွည့္မတိုက္ပါနဲ႔ဗ်ာ... မသမာတဲ့ လူတစုပါ... ဒါဆို ဒီျပသနာ အခုေပၚလာတဲ့ အခါ ေအဘီက ဘာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးျပီလဲ... ခရီးဘယ္ေလာက္ ေရာက္ခဲ့ျပီလဲ... သတင္းၾကားမို႔လို႔ ေရးမတင္တာပါ (အရိုးေတြေတာင္ ေဖာ္ျပီး လက္စေဖ်ာက္ေနသလား)... တကယ္တမ္း အဲ့ဒီလို ေဆာင္ရြက္ခဲ့မိရင္ ပိုဆိုးတဲ့ ကိစၥၾကီးေတြ က်ဴးလြန္မိျပီ... စစ္အစိုးရ သတင္းကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မယံုဘူးဗ်ာ... မယံုလို႔လဲ အနွစ္နွစ္ဆယ္အထိ အခုလို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနနိုင္ၾကတယ္ မွတ္ပါ... ဒီလူ တရာနီးပါးမွာ အကုန္ သူလ်ိဳပဲလား... ေက်ာင္းသားစစ္စစ္ ပါခဲ့ရင္ ၾကိဳးစင္ေပၚ တက္လိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ ရဲရဲေတာက္ေတြ ေသကုန္ၾကျပီလား... "တႏိုင္ငံလံုး ေနရာအႏွံ႔အျပား ဘက္ႏွစ္လက္ၾကားမွာ ေျမဇာပင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မိဘျပည္သူရဲ႕ နစ္နာဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရမႈေတြက ပိုႀကီးပါတယ္။" ၈၈၈၈၊ ဒီပဲယင္း၊ ၂၀၀၇ ဘယ္သူ အမႈမွန္ ေပၚဖို႔ ဦးေဆာင္မလဲ ေမးခ်င္တယ္ဗ်ာ... ဒီေက့စ္မွာ ဇာဂနာ ဝင္အာေခ်ာင္လိုက္တာ ဘာျဖစ္ေနတုန္း... (အားနာပါရဲ့) လူေတာေတာင္ မတိုးေတာ့ဘူး... ေဒၚလႈိင္ေရ... အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ျပီး ဒီမိုကေရစီအေရးကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ေနတဲ့ ေအဘီ အရိပ္ေအာက္မွာ အာဏာရူးသြားတဲ့ လူတစုေၾကာင့္ပါ... ဒါနဲ႔ အတိတ္က အရိပ္မ်ား ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြ ေရးေနတဲ့ ခင္စန္းနြယ္ဆိုတာ ကေရာ ဘယ္သူလဲ ဘာလဲ... ဦးစီးလႊမ္းမိုး လက္ထက္ကတည္းက ေအဘီကရဲေမပဲေလ... သူဘာလဲ... ျမွဳပ္မထားပါနဲ႔... အမွန္တရားဆို ထည့္သာေရးပါ... သံုးသပ္လို႔ ရတာေပါ့... "မမူ ေခၚလာခဲ့တဲ့ ကိုျမတ္ကို ေတာထဲကို ေခၚရွင္းဖို႔ ဘယ္သူေတြ လြတ္ေပးခဲ့တာလဲ ယူဂ်ီလမ္းေၾကာင္းက လူေတြ။ ေတာ ထဲကေန ဘာမသိညာမသိ ရွင္းဆိုလို႔ ရွင္းေပးခဲ့ရတာက လူမိုက္ေတြအျဖစ္ လက္ညိဳးထိုးျပခံေနရတဲ့ ကိုမ်ဳိ၀င္းနဲ႔ ကိုသံေခ်ာင္း။" ျမိဳ႕ေပၚက ရွင္းခိုင္းတယ္ ဆိုတိုင္း ရွင္းပစ္တာပဲလား... စိတ္ဝင္စားစရာပါ... ေတာထဲက ရိုးရိုးသားသား ေက်ာင္းသားေတြကို ျမိဳ႕ေပၚက မသမာတဲ့ လူေတြက လွမ္းခိုင္းေနတယ္ ဆိုပါေတာ့... အဲ့ဒီ ျမတ္ကိုကေန စလိုက္တာ ရန္ရွင္းနဲ႔ သံခဲ အမႈတြဲ ျဖစ္သြားတာပဲ... ျမတ္ကိုနဲ႔ အတူတူ ေတာခိုဖို႔ လာခဲ့ၾကတယ္လို႔ ကိုသံဒုတ္(ကိုသံခဲအကို)က ေရးထားပါလား... လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုသံဒုတ္ေရးတာ ဖတ္ဖူးၾကပါတယ္... ကိုရန္ရွင္း ေသ/မေသ ဆိုတာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ၾကရပါေသးတယ္... ဘယ္သူမွ မေသေစခ်င္ေသးဘူး... ကိုျမတ္ကို ေသတာကို စံုစမ္းဖို႔လာတဲ့လူ ေသသြားတယ္ ဆိုေတာ့ ျမွဳပ္ထားတဲ့ အကြက္ေတြ ရွိေနဦးမွာပဲ... ထိန္ထိန္က ဒီေက့စ္ကို ေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္တယ္(ေဒၚလႈိင့္ကို ခ်န္ေရးသြားတယ္)... သူ႔တာဝန္က ေမာင္းတီးေပးလိုက္တယ္ ျပီးသြားျပီ... မန္းေလးသား ကိုေအာင္မိုးဝင္းက မန္းေလးက ဗကသဥကၠဌကို သတ္သြားလို႔ ဆိုျပီး အကုန္ခ်ေရးတယ္... မန္းေလးက ဗကသဥကၠဌ တေယာက္ပဲ ေသတာမွ မဟုတ္တာ... ကိုၾကီးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က Icon ရွိတဲ့ သူမို႔လို႔ နာမည္ထြက္ေနတာ အျခားနယ္ပယ္စံု ကလူေတြေရာ မေသဘူးလား... အရိုးတြန္သံက အပိုင္း၁၁မွာ အဆံုးသတ္သြားေရာ(ေဒၚလႈိင့္ကို ေခါင္းျဖတ္ပြဲကို ရဲရဲေတာက္ သြားၾကည့္ဖူးတဲ့ ရဲေမ ဆိုျပီး ခ်န္ထားခဲ့ၾကတုန္းပဲ)... အဲ့ဒီ အပိုင္းေတြေလာက္ကို ေဒၚလႈိင္ ျပံဳးျပံဳးေလး ဖတ္ေနမွာပါ... ကိုညီညီေက်ာ္ ပံုေလးေတြ စာေလးေတြ တင္တယ္ (ေဒၚလႈိင္ေအးေဆးပဲ)... ကိုရဲလင္း ပံုေလးေတြ စာေလးေတြ တင္တယ္... သူ႔အေမ ေရးတာေလး တင္ေပးတယ္... ကိုရဲ ေရးတဲ့ အပိုင္းအထိကို အမွန္တရား ရွာေဖြသူ ေဒၚလႈိင္ တေယာက္ ေအးေဆးပဲ(ထိန္ထိန္ေရးတာ လေပါင္းမ်ားစြာ(၄လေက်ာ္) ၾကာလာျပီ)... ကိုေမာင္ေမာင္(ေရႊကရဝိတ္)က သူသိသမွ် ျမင္သမွ် ၾကားသမွ်ေလးေတြ ေရးတယ္(ေအဘီက မဟုတ္တဲ့ အျပင္လူ - ဖမ္းခံ ထားရတဲ့ သူ႔ညီ သြားေခၚဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ့သူ)... ကိုစိုးလင္းေရးတယ္... မငယ္ေရးတယ္... ေဒၚလႈိင့္နာမည္ မပါေသးေတာ့ ေအးေဆးပဲ... အမွန္တရား ရွာေဖြခ်င္တဲ့ လူရဲ့ ေနနိုင္ပံုက ၾသခ်ရေလာက္တယ္... ကိုညီညီ(ဆမား) မန္းေလးသားခ်င္း ေျမြေျမြခ်င္းေတာ့ ေျချမင္မွာပဲ... ေရးခ်လိုက္ေတာ့မွ... ရပ္ကြက္ထဲက ဥကၠဌကေတာ္က ထမိန္စြန္ေတာင္ဆြဲျပီး လမ္းေပၚထြက္ေအာ္တဲ့ စတိုင္နဲ႔... စာဖတ္သူေတြ ျမင္တဲ့ အျမင္က ရွင္းပါတယ္... ရိုးသားသူဆိုတာ ေစာေစာစီးစီး ကတည္းက ရိုးသားစြာ ေရးမွာပဲ... ကိုယ့္ဘက္ကို အေျခအေနက ယိုင္ဆင္းလာမွ ထြက္လာေတာ့ လူေတြ ရီမွာေပါ့... စာဖတ္သူေတြကေတာ့ ထင္မွာပဲ... မန္းေလးသားေတြနွယ္ သိပ္ရွဳပ္တာ အခုထိ အနွစ္နွစ္ဆယ္ ၾကာျပီ... အမယ္ဘုတ္ ျဖစ္ေနတုန္း... ဒါနဲ႔ သူလ်ိဳလိုလို သတင္းေပးလိုလိုေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုညီညီ၊ ကိုညီညီေက်ာ္၊ ကိုေမာင္ေမာင္(ေရႊကရဝိတ္)..... စတဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီအသိုင္းအဝုိင္းထဲမွာ အခုထိ က်င္လည္ေနေစတာတုန္းဗ်... ဘာပြဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလူေတြ ပါေနပါလား... မန္းေလးသားေတြၾကားထဲမွာ ရပ္တည္ေနနုိင္တာ ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္... ေဒၚလႈိင္ေရာ မန္းေလးမွာ ဒီလိုပဲ (၁၉၉၅လား ၉၇လား အလင္းဝင္တုန္းက) ျမိဳ႕ကလူထုက ဘယ္လို ဆက္ဆံလိုက္သလဲဗ်ာ... ေရးပါဦး ဖတ္ရတာေပါ့... က်ေနာ့္ အေတြးကေတာ့ ရိုးရွင္းပါတယ္... မန္းေလးမွာ ေဒၚလႈိင့္ အေနနဲ႔ ဘယ္လို မ်က္နွာနဲ႔မွ ရပ္တည္လို႔ မရေတာ့လို႔ ေတာထဲ ျပန္ေရာက္သြားတယ္ပဲ မွတ္ေနတုန္း... မန္းေလးျပည္သူလူထုက လူတုမိသားစုဝင္ကို ဘာလို႔ လက္မခံရတာလဲ... ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ သူေတြပဲ... ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းပဲေလ အၾကင္နာတရားမဲ့လိုက္တာ... စိတ္ေတာင္မေကာင္းဘူး... ဘယ္သူ ဘယ္လို အေျခအေနဆိုတာ တေန႔ အေျဖမွန္ ေပၚပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ... ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈ႕ၾကတာေပါ့... အပိုင္း(၅)ကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ... ဘရာဇီး ငွက္ရိုး မတ္လ(၂၇)ရက္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အမွတ္တရ (အေမ လူထု ေဒၚအမာ ရွိေနေသးရင္ ညည္း ေရႊျပည္ၾကီးကေန ထြက္သြားျပီးေတာ့ ေရာက္တဲ့ျမိဳ႕က "ဆိုး"ျမိဳ႕... ညည္းေတာ့ ဒီျမိဳ႕ေရာက္ျပီး ပ်က္စီးျပီ ဆိုျပီး... ေနာက္တျမိဳ႕ ေျပာင္းသြား လိုက္တာ အခုညည္း ေရာက္ေနတဲ့ ျမိဳ႕က "ျပံဳရမ္း"ျမိဳ႕ ျဖစ္ေနပါလားလို႔မ်ား ေျပာေလမလားပဲ...)
· · Share

 

လက္ရွိဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလႈိင္သို႔ (၄)

by ဘရာဇီး ငွက္ရိုး on Tuesday, April 10, 2012 at 3:00am ·
စစ္ဆင္ေရး အတြင္းမွာ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ဆန္ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး သကၤာမကင္းခံရသူ "ထြက္ေျပးခဲ့တဲ့ စိုးမင္းေအာင္ (မႏၲေလး)"... ကိုထိန္လင္းကေတာ့ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ ဒဏ္မခံနိုင္လို႔ ျပန္ေျပးတဲ့သူလို႔ ဆိုပါတယ္... ေဒၚလႈိင္ဘက္ကသာ တိတိက်က် မည္သူ မည္သူေတြကိုပါ စိုးမင္းေအာင္နဲ႔ အတူ ေစာင့္ၾကည့္ခံရတယ္... အေျခအေန ဘယ္လို ျဖစ္ေနျပီ ဆိုတာေလာက္ကို တိတိက်က် ေရးျပလိုက္ရင္ ရွင္းေနပါတယ္... သူတဦးတည္းကို ေစာင့္ၾကည့္တာမွ မဟုတ္တာ... အျခား ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူ ေတြကိုပါ အခု စာရင္းမွာ ထည့္ေရးသင့္ပါတယ္... အျမင္ရွင္းသြားေအာင္ပါ...ကိုထိန္လင္း ေျပာျပခ်က္ လင့္ခ္
(http://8-8-88.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html) (http://www.myanmarexpress.net/2012/02/absdf_18.html) 
ကိုသန္းထြန္းစိုး(ခ)တိုက္ပိတ္ ေပၚထြက္လာပါျပီ... ရွင္းၾကဖို႔ပဲ လိုပါတယ္ ေဒၚလႈိင္ေရ...
 ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ ၾကည့္ရႈ႕ပါ
(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=202017996576088&set=a.114063138704908.18988.100003036666936&type=1&theater) ေထာင္ပံုျပင္ေတြကေတာ့ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္ေပါ့ဗ်ာ... တိုက္ပိတ္ကိစၥနဲ႔ ခြဲမႈးေစာသက္ထြန္းကိစၥက ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာျပီး ေဖာ္ထုတ္ သင့္ပါတယ္... အမွန္အတိုင္းပဲ က်ဴးလြန္ၾကရင္ က်ဴးလြန္သူတိုင္း အျပစ္ခံၾကရပါမယ္... "ကိုယ္ခိုင္းခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္တေယာက္ကို ကိုယ္အာဏာ လက္ရွိရွိေနဆဲအခ်ိန္မွာ ကာကြယ္မေပးခဲ့ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ သူတို႔ကိုယ္ တိုင္ ႐ိုက္စစ္တာမခံရေသးဘဲနဲ႔ “ဟုတ္တယ္” လို႔ အဲဒီအခ်ိန္က ေျဖခဲ့သလဲဆိုတာကို မႏၲေလးမွာ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ဗန္း ေမာ္ခ႐ိုင္မွဴးလုပ္ခဲ့တဲ့ ကိုညီညီေက်ာ္ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္အမွန္ေတြ ျဖည့္ေရးႏိုင္ဖို႔ ေမးၾကည့္ေပးပါ။" သူလ်ိဳ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုတဲ့ ကိစၥၾကီးကို အသဲအသန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ မ်ိဳးဝင္းတို႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ၾကကတည္းက ဥကၠဌျဖစ္သူ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ခြင့္မျပဳခ်င္ ျပဳခ်င္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုး ေပးခဲ့လိုက္ရတယ္ ဆိုတာေလး ထည့္ေျပာ သင့္တာေပါ့... ျပန္ျပီး အစဆြဲထုတ္ လိုက္ရေအာင္ အစကနဦး ဖမ္းခံရသူက ကိုျမတ္ကို ဘာအမႈေတြနဲ႔ ေသဒဏ္ေပးခဲ့ၾကသလဲ... ဦးစီးလႊမ္းမိုးကိုေရာ ဘာအမႈေတြေၾကာင့္ ေသဒဏ္ေပးခဲ့ ရပါသလဲ... (ဘယ္ေလာက္မ်ား ဆိုးဝါးတဲ့ အျပစ္ကို က်ဴးလြန္မိလို႔ ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ ေပးျပစ္ရပါသလဲ...)... ဥကၠဌျဖစ္သူ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္က မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ၾကရေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ၾကဖို႔ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လိုေတြ ေျပာခဲ့ပါသလဲ... အကုန္ ေဖာ္ေျပာပါေဒၚလႈိင္... အမွန္တရား ျမတ္နိုးသူ ဆိုရင္ အကြက္မေက်ာ္ သင့္ပါဘူး... "ရိုက္စစ္" လို႔ ေရးထားေလေတာ့ ေဒၚလႈိင္တို႔ ဆီက လူေတြက ကိုယ္တုိင္ ရိုက္နွက္ စစ္ေဆးမွ ယံုၾကည္သူေတြ (လုပ္လဲလုပ္ခဲ့ၾကဖူး) ဆိုတာ ရွင္းေနပါျပီ... ရွင္သန္ေနသူ ကိုညီညီေက်ာ္ဆိုတာ ဒီျပသနာ ေပၚမလာခင္ကတည္းက Kyaw Gyi (AB) ညီညီေက်ာ္ ဆိုတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္စ္ စာမ်က္နွာၾကီးမွာ ျပဴးတူးျပဲတဲ ေရးထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ပါ... က်ေနာ္ေတာင္မွ ဒီလူ႔နွယ္ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ ေရာက္ေနလို႔သာ အဲ့သလို ေပၚတင္ၾကီး ေရးတင္ထားတယ္ မွတ္ေနတာ ေနာက္မွ မန္းေလးကေန သံုးေနမွန္း သိသြားပါတယ္... ကဲ... မန္းေလးပြဲ လုပ္ဖို႔ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သူပါ... "အနွစ္နွစ္ဆယ္ျပည့္ ဆြမ္းသြတ္ ဓမၼဒါနပြဲေလး လုပ္မယ္... ငါ့ကိုဆက္သြယ္ၾကပါ... ငါ့ဖုန္းနံပါတ္ .....)လို႔ ေရးျပီး ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူပါ... ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လဲ ေအာက္ပါ ဓါတ္ပံုလင့္ခ္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... ေအာင္ေဆြဦးက ေျပာပါတယ္တဲ့... ကဲ... ဆင္ျခင္သံုးသပ္နုိင္ပါေစ... (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=366377276739132&set=a.308168309226696.68726.100001005872314&type=1&theater)... "နန္းေစာက ေထာက္လွမ္းေရးဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း သူ႔ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ လက္မွတ္ထိုးထားေတြရွိတယ္ ဖတ္ ၾကည့္မလားလို႔ ေမးတယ္။ က်မက လူတေယာက္ကို ႐ိုက္စစ္ၿပီး ေမးထားတာေတြအေပၚ မယံုၾကည္ဘူး။ ႏွစ္ေယာက္ တည္း ေပးေတြ႔ပါလို႔ေျပာေတာ့ ကိုသန္းေဇာ္က “ဟုတ္ရင္ မင္းသူ႔ကို ပါး႐ိုက္မလား” လို႔ ျဖတ္ေမးတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ထဲ ေပးေတြ႔လို႔ သူ႔ပါးစပ္က ဟုတ္ပါတယ္လို႔ က်မကိုေျပာခဲ့ရင္ က်မကိုယ္တိုင္ သတ္ပစ္မယ္လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ ဘူး။"ဘုရား ဘုရား ေဒၚလႈိင္ရဲ့ စကားလံုးေတြထဲမွာ သတ္ပစ္မယ္ ဆိုတဲ့ တရားစကားေတြ ျမင္ေတြ႕လာရပါလား... ရိုက္နွက္ နွိပ္စက္ျပီး စစ္ေဆးခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြ ပါဝင္လာပါျပီ... ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္တုိ႔.. ကိုညီညီေက်ာ္တို႔ဟာ မ်ိဳးဝင္းတို႔ လုပ္ကိုင္တဲ့ သူလ်ိဳ ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္က တင္ျပသမွ်ေတြကိုပဲ ဖတ္ျပီး ဝင္စြက္ဖက္ခြင့္ မရတာေလးလဲ ေရးပါဦး ေဒၚလႈိင္... ရွင္သန္ေနသူေတြ ပါဝင္ပတ္သတ္ဖူးသူေတြ ေျမာက္ပိုင္းသားေတြ ရွင္းလင္းၾကရမဲ့ ကိစၥပါ... “ဥကၠ႒ (ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္)နဲ႔ (ကိုေအာင္ႏိုင္) အဖမ္းခံရတယ္လို႔ၾကားရင္ က်မကို မဖမ္း လည္း က်မ လာအဖမ္းခံမယ္” ဆိုေတာ့ ေဒၚလႈိင္ေကာ သြားအဖမ္းခံလိုက္ေသးလား သိခ်င္ပါတယ္... " ေတာ လမ္းအတိုင္း(ေဒၚလႈိင္ ေျပာတဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္လမ္း) ဆင္းခဲ့ၿပီး ျဖတ္လမ္းကေန ေက်ာင္းသားတပ္ကို လာခဲ့တယ္။“ေထာက္လွမ္းေရး႐ံုး” ကိုသြားဖို႔ စခန္း႐ံုးမွာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္။" ဒါ ကေတာ့ က်ေနာ္လိုခ်င္ေနတဲ့ အဓိက အေျဖပါပဲ... ေဒၚလႈိင့္လို သာမာန္ ရဲေမေလးေလာက္ေတာင္မွ ကိုယ့္စခန္းထဲ သြားလာခြင့္ကို အေၾကာင္းၾကားရတယ္ေနာ္... ယခု ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာက ေဒါက္တာ နုိင္ေအာင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လာတယ္ မလာဘူး ျငင္းခုန္ေနၾကတဲ့ ကိစၥပါ... စခန္းမွာ လူအဝင္အထြက္ေတြ မွတ္သားထားတဲ့ မွတ္တမ္းကလဲ အဓိက အရင္းအျမစ္ အျဖစ္ အေရးၾကီးလာပါတယ္... စခန္းမွာ ရွိတဲ့ သာမာန္ ရဲေဘာ္ရဲေမေတြကိုေတာင္ စစ္ေဆးျပီးမွ သြားလာခြင့္ရွိတာ သိရလို႔ ေက်းဇူးပါ... ၁၉၉၂က စာထုတ္ခဲ့ျပီး အခုမွ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနရွာတဲ့ ေဒါက္တာၾကီးအတြက္ သက္ေသေပါ့... ေက်းဇူးပါ ေဒၚလႈိင္... ကိစၥ အေသးအဖြဲ ေလးေတြက အစ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္... သုေတသန ဌာနမွာ သိမ္းထားတဲ့ စားရင္းေတြလဲ မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ ဂရုစိုက္ေပးပါဦး... “ခင္ေရႊ လႈိင္ ဥကၠ႒ တေယာက္ကိုဖမ္းဖို႔ဆိုတာ ၉၀% မေသခ်ာပဲနဲ႔ ငါတို႔မလုပ္ရဲဘူး။ မင္းတို႔ ဥကၠ႒ကေတာင္ ဒီလိုလားဆိုၿပီး မ ဟာမိတ္ယံုၾကည္မႈ အပ်က္ခံၿပီးလုပ္ရတာ။ ခင္ေမာင္ေဇာ္ (မႏၲေလး၊ အရာရွိရိပ္သာမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ျပန္ လြတ္) ဆိုၾကည့္စမ္း ငါဘယ္ေလာက္ ယံုၾကည္ခဲ့သလဲ စစ္႐ံုးကိုကိုင္ခိုင္းထားတာ ဒီေကာင္က“ဒလမ” ျဖစ္ေနတယ္။ ေၾကာင္ (ေက်ာ္ႏိုင္ဦး) သာယာ၀တီ၊ အရာရွိရိပ္သာမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ျပန္လြတ္) ဆိုလည္း GS က ယံုၾကည္ လို႔ သူ႔နားမွာေတာင္ ေခၚထားခဲ့တာပဲ” ေျပာရင္းနဲ႔ သူ႔မ်က္လံုးေတြကို စိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ က်မ မ်က္လံုးကို သူသတိထား မိၿပီး “မင္းက ငါေျပာရင္ ယံုမွာမဟုတ္ဘူး၊ GS ခင္ဗ်ာ့ပဲ ရွင္းျပလိုက္ပါ”ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ ဥကၠဌကို ဖမ္းခဲ့တဲ့ ၉၀% ေလာက္ပဲ ေသခ်ာတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ၾကည့္ၾကရေအာင္... မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ အယံုအၾကည္ မပ်က္ရေအာင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထုိင္းစစ္သားဆီက ေသနတ္လုတဲ့ (၄)ဦးကို ဘယ္လို ရွင္းခဲ့ၾကျပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၾကတုန္းလဲ သိခ်င္ပါေသးတယ္... ခင္ေမာင္ေဇာ္ မန္းေလးကိစၥ ကေတာ့ က်ေနာ္ ေသခ်ာမသိေသးပါ... "ေၾကာင္ (ေက်ာ္နုိင္ဦး - အရာရွိရိပ္သာမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ျပန္လြတ္)" ကိုေၾကာင္လို လူမ်ိဳး (ေဒၚလႈိင္ ေျပာသလို သူလ်ိဳက) ဘယ္နွစ္နွစ္ေနျပီးေတာ့မွ ျပန္လြတ္ ဆိုျပီး ျဖစ္သြားတာလဲ... မိဘေတြ လာေခၚတုန္းက ျပန္မထည့္လိုက္တဲ့သူလို႔ သိၾကရပါတယ္... ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္ က “ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မင္းတက္ေနတဲ့ ေဆးသင္တန္းကိုပဲ ၿပီးေအာင္လုပ္ပါ။ ငါ့ကိုဖမ္းခဲ့ရင္လည္း ငါေတာ့ အသားအနာမခံဘူး။ ဟုတ္တယ္လို႔ ေျဖမွာပဲ။ မင္းလည္း မင္းအလွည့္ေရာက္လာခဲ့ရင္သာ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ အသင့္ျပင္ထားပါတဲ့” ေဒၚလႈိင္နဲ႔ ေအာင္နုိင္ကေရာ ဘာေၾကာင့္ အဖမ္းမခံရပဲ... ေအးေဆးျဖစ္သြားရတာလဲ... ဒါေလာက္ မန္းေလးသားေတြ တဖြဲဖြဲ ဖမ္းဆီး နွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံေနရတာမွာ တစက္ကေလးမွ တို႔ထိ မခံရပဲ အဖမ္းခံ စာရင္းမွာ မပါဝင္တဲ့ နည္းကေလးမ်ား ရွိရင္ ဘယ္လိုနည္းလဲ သိခ်င္ပါတယ္... ေနာက္ျပီး ဘယ္ေလာက္ နွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ ေနတာ ေရာ္နယ္ေအာင္နုိင္ ျမင္ထားသလဲေတာ့ မသိဘူး... ငါေတာ့ အသားအနာမခံဘူး ဟုတ္တယ္လို႔ ေျဖမွာပဲ ဆိုေတာ့ ေဒၚလႈိင္တို႔ ဖမ္းခံမထိတာ ကုသိုလ္ထူးလို႔ေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူး... နည္းလမ္းေကာင္းေတြမ်ား ရွိေနသလား... "မ်က္လံုးခ်င္းစံုၾကည့္မိရင္ က်မအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တာ ကို သူတို႔သိေနလို႔ ထင္ပါတယ္။ တခ်က္မွ က်မကို မၾကည့္ၾကဘူး။" ကိုယ့္ထက္ငယ္တဲ့ ရဲေဘာ္ရဲေမေတြကေတာင္ ကိုယ့္ကိုစာနာ ခဲ့ဖူးတာကို အခုစာနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ေနပံု ရပါတယ္... ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္က အဖမ္းခံေနရတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ အတူ ေနဆာလႈံရင္း "က်မကိုၾကည့္လိုက္တဲ့ မ်က္လံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္၊ ၿပံဳးလိုက္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းကို မေမ့ပါ ဘူး။" ဒီျမင္ကြင္းကို လံုးဝ ေမ့မပစ္ပါနဲ႔... ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေဒၚလႈိင္, ေရာ္နယ္ေအာင္နုိင္ အျခားဘယ္သူမ်ား အျပင္မွာ ဘာအစစ္အေဆး အေမးအျမန္းမရွိ မဲွ႔တေပါက္ မစြန္းပဲ ေနနုိင္ဖူးပါသလဲ... "ရဲေဘာ္ေအာင္စိုးျမင့္က က်မကို ယူဂ်ီလမ္းေၾကာင္းမွာ သံုးခဲ့တဲ့ တက်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခဲ့တာရွိတယ္။" အခုထိ အျခား ေအဘီ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ သံသယနဲ႔ ေမးေမးေနတဲ့ ေငြစကၠဴက ေဒၚလႈိင္ဆီ ကလာတာပဲကိုး... ေဒၚလႈိင့္ အယူအဆက တခုခုေတာ့ လြဲေနသလိုပဲ... ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတ္ျဖတ္တာကို ေထာက္ခံေနသလိုလို ေရးသားေနတဲ့ အယူအဆေတြကို ေတြ႕ရေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာပါ... ဒါ့အျပင္ မ်ိဳးဝင္းရဲ့ လူယံုျဖစ္တဲ့ နင္းဂ်ားတို႔လို သားသတ္သမားလို ေကာင္ေတြကို ျမဳပ္ျပီး ေရးေနတာလဲ စိတ္ပ်က္စရာပါပဲ... စိုးမင္းေအာင္ကို ေသသည္အထိ ရိုက္နွက္ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ လူစာရင္း၅၀ ေက်ာ္ထြက္လာတယ္... ခြဲမႈးေစာသက္ထြန္းလို အျခားလူရဲ့ လက္ေအာက္က တပ္သားေလာက္အဆင့္က လူ၅၀ ေက်ာ္စာရင္းကို ဘယ္သူေတြ ဘယ္သူေတြ ဆိုျပီး ေျပာနုိင္ေလာက္ေအာင္ ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္က လူေတြကို အကုန္သိ အကုန္မွတ္မိ ျဖစ္သြားေရာလား... လူနဲ႔ နာမည္ေတြေရာ မွန္ပါ့မလား... တုိက္ဆိုင္မႈ ဆိုရင္ လူ၅၀စာရင္း ထြက္တယ္ဆိုေတာ့ အတင္း စာရင္းမထြက္ ထြက္ေအာင္ ေဖာ္စစ္ကေလး စစ္ျပီးေတာ့ ေသသည္အထိ နွိပ္စက္ခဲ့တာ မ်ားလား... စိုးမင္းေအာင္ ေသေတာ့ ကိစၥျပတ္သြားျပီ ထင္ပါသလား... စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ ေဒၚလႈိင္... ေဒၚလႈိင္က ကိုယ့္ဘက္ ျမွားဦးလွည့္မွ လႈပ္ရွားတတ္တဲ့သူပါ... ရိုးသားတဲ့ ရဲေမဆို အစကတည္းက အမွန္အတိုင္း မွ်မွ်တတ ေရးျပီး သြားေလာက္ျပီ... အခုေတာင္ ေဒၚလႈိင့္ အေျခအေန ပ်က္ယြင္းလာမွ ဝင္လာေတာ့ အခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ေနာက္က်ေနျပီ... ဒါဟာ ဒီေက့စ္ကို ေလ့လာေနသူေတြရဲ့ မွ်တတဲ့ အေတြးပါ... အေတာ္မ်ားမ်ား သိတဲ့ သာမာန္ရဲေမေလးရဲ့ စာက အခ်ိန္ ေနွာင္းေနျပီ... ျပီးေတာ့ အခုထိ ေရးသားခ်က္ေတြက ေတာ္လွန္ေရးေန႔(တပ္မေတာ္ေန႔)ကေနကို မတက္ေသးဘူး... တရက္ထဲ ေရးတဲ့ အပိုင္းမ်ားစြာက ျမွဳပ္ကြက္ေတြ မ်ားပါတယ္... အကုန္ခ်မေရးပဲ... ကိုယ္အလြတ္ကေလး ေရးလုိ႔ စာဖတ္သူေတြ မယံုၾကည္ၾကတာပါ... ေန႔သစ္က ကြန္မန္႔ေတြ ေဒၚလႈိင္ ျပန္ဖတ္မိတဲ့ အခါ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားမွာပါ... "ခ႐ိုင္မွဴး ကိုစိန္ေအးကလည္း (မိုးညႇင္း၊ ကိုသန္းေဇာ္နဲ႔အတူ စစ္အ စိုးရ အဖမ္းခံ၊ ေထာင္က် ျပန္လြတ္) က ကိုမ်ဳိး၀င္းတို႔ ေရွ႕တန္းထြက္ဖို႔ ျပင္ေနခ်ိန္ ေက်ာင္းသားေထာက္လွမ္းေရး႐ံုးထဲမွာ က်မကို ေျပာခဲ့တာရွိတယ္။ “မင္းက အကုန္လံုးေျပာစရာမရွိဘူး။ ေကာင္းတယ္။ တခုေလးပဲ မွားေနတယ္” တဲ့၊ “အဲဒီ မွား ေနတဲ့တခု က ဘာလဲ” လို႔ က်မ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေမးေတာ့ ျပန္မေျဖခဲ့ဘူး။" ေဒၚလႈိင္က အမွန္တကယ္လဲ အကုန္သိတယ္ အကုန္ေကာင္းတယ္ ရူးလဲမေနဘူး... သို႔ေပမဲ့ မွားေနတာက အယူအဆေလးပါ... အဲ့ဒီ အယူအဆေလးကလဲ လူသတ္ဝါဒ အားေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္... "သင္တန္းတက္ေနရင္း တညေနမွာ ဖ်ားနာျခင္း လံုး၀မရွိဘဲ အ ေကာင္းႀကီးကေန တကိုယ္လံုး ေညာင္းကိုက္ၿပီး အန္တာနဲ႔ ၀မ္းေလ်ာတာနဲ႔ တၿပိဳင္တည္းျဖစ္ၿပီး သတိလစ္သြားတယ္...၊....၊....၊... သံေခ်ာင္းက- “ငါ မင္းကိုယံုတာပဲ မင္းက ေဆးျဖဳတ္လိုက္တာကိုး” တဲ့။"....၊....၊....၊... အခုေနျပန္စဥ္းစားရင္ အဲဒီအခ်ိန္က သတိလစ္ၿပီးေဆး႐ံုေရာက္သြားတာ အဆိပ္မ်ားမိခဲ့သလားလို႔ေတာင္ သံသယျဖစ္ လာတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ခဲ့တာဟာ က်မအတြက္အေကာင္းလား အဆိုးလား က်မ မသိဘူး။" အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ မ်ိဳးဝင္းအပါအဝင္ လူသတ္သမားနဲ႔ အားေပးအားေျမွာက္ အားလံုးကလြဲျပီး အားလံုး ေထာင္က်ေနျပီ ဆိုေတာ့... ေဒၚလႈိင္တို႔ ေရာ္နယ္တို႔ မ်ိဳးဝင္း၊ သံေခ်ာင္းတို႔ အုပ္စုထဲမွာေတာင္ အဆိပ္ခတ္မဲ့ သူလ်ိဳေတြ က်န္ေနပါေသးလားလို႔ မစဥ္းစားမိဘူးလား... ကိုယ့္ရွဳးကိုယ္ပတ္ ေနပါဦးမယ္... "(၁၉၉၂) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္၊...၊...၊....၊... တန္းစီလ်က္ရွိေနတဲ့ အသတ္ခံရမဲ့လူ (၁၅) ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကို က်မၾကည့္ခြင့္ရခဲ့တယ္။" ကိုေက်ာ္ေဝေလး ေခါင္းျပတ္သြားတဲ့ ပထမဦးဆံုး မ်ိဳးဝင္းခုတ္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းျဖတ္ပြဲ(ျပည္ေထာင္စုေန႔မဟုတ္)ကို ဘာလို႔ ခ်န္ေရးသြား ခဲ့ပါသလဲ ေဒၚလႈိင္... ေခါင္းျဖတ္ပြဲကို ၾကည့္ခဲ့သူေတြကို ခ်န္ခဲ့ျပန္ပါေသးတယ္... ေခါင္းျဖတ္ပြဲကို ၾကည့္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လူစာရင္း ေနာက္ကို က်ေနာ္ အဓိက ထားလိုက္ေနတာ သိေစခ်င္ပါေသးတယ္... ခြဲမႈးသာဓုကပဲ စကားေတြ ရွည္ရွည္ ေဝးေဝး ေျပာတယ္ အျခားသူေတြက ဟုတ္ပါတယ္ပဲ ဝန္ခံသတဲ့... အားလံုးက ေျဖေကာ ေျဖနိုင္ၾကေသးရဲ့လား... ကိုယ္လက္ အဂၤါေတြေရာ စံုလင္ၾကေသးလားဗ်... အားလံုးက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ပဲေပါ့... အဲ့သလိုမ်ား ေရးလိုက္တာလား... "အသတ္ခံရတဲ့ အထဲမွာပါတဲ့ မခင္ခ်ဳိဦး (ရန္ကုန္) ဟာ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္၊ တိုက္ပိတ္ (ခ) သန္းထြန္းစိုးနဲ႔ အတူလာခဲ့ သူတဦး ျဖစ္သလို...၊....၊....၊... ေသခ်ာတာကေတာ့ မခင္ခ်ဳိဦးဟာ လည္မလိုလိုနဲ႔ အူတူတူအတတထဲက၊ အသံုးခ်ခံလိုက္ရတာ ျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။"ဆိုေတာ့ အတူလာတိုင္း သူလ်ိဳ ျဖစ္ေရာလား... တိုက္ပိတ္ကို ဘာလို႔ ေခါင္းျဖတ္ မသတ္ခဲ့လဲ... ေဒၚစုျခံဝန္းထဲမွာေတာင္ သကၤာမကင္း ျဖစ္လို႔ စစ္ရင္းနဲ႔ တိုက္ပိတ္ ဆိုတဲ့ နာမည္ေတာင္ ျဖစ္လာတယ္မွတ္လား... အတူလာတိုင္း သူလ်ိဳလို႔ ေရးဖို႔အတြက္ ေဒၚလႈိင္က က်မေတာထဲလာေတာ့ တေယာက္တည္းလို႔မ်ား ၾကိဳေရးခဲ့သလားပဲ... ကိုျမတ္ကို ေသဒဏ္ေပးတဲ့ အမႈေတြကို စိတ္ဝင္စားပါတယ္... ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကိုျမတ္ကိုက ေတာထဲလာေတာ့ ေဒၚလႈိင့္အမ်ိဳးသားနဲ႔ အတူတူ လာၾကတာကိုး... အမႈတြဲ ျဖစ္သြားနိုင္လို႔မ်ား အခုထိ ျငိမ္ေနတာလား... ေနာက္ထပ္ ကိုျမတ္ကို ေသဒဏ္ေပးခံရလို႔ တိတိက်က် သိခ်င္လို႔ ေတာထဲကို လိုက္လာတဲ့ ကိုရန္ရွင္း... အိႏၵိယဘက္ကေန ေဒၚလႈိင့္ အမ်ိဳးသားကို ဒီဘက္ေအဘီမွာ လုပ္ဖို႔ သြားေခၚလာတာ ဖားကန္႔ ေမွာ္ထဲမွာပဲ ဘယ္လိုေသခဲ့သလဲ... ထုတ္ျပသင့္တဲ့ ကိစၥပါ... မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ မေသၾကေသးလို႔ ထြက္လာတဲ့ စကားေတြပါ... ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္က “VCS,CS တို႔ မွား မယ္ေနာ္” လို႔ စကားတခြန္း ေျပာသြားခဲ့တယ္ ဒီစကားကို ေနွာင္းလူေတြ သိဖို႔ ခ်န္ထားေပးခဲ့ပါတယ္... ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ မေသခင္ကတည္းက သူ႔ကိုေတာ့ အရွင္မထားဘူး သတ္မွာပဲလို႔ ၾကိဳသိေနျပီးသား ဆိုေတာ့ အျခားျမွဳပ္ထားတဲ့ ျမွဳပ္ကြက္ေလးေတြ ရွိအုန္းမွာပါ... ဒီကိစၥကို အမွန္အတိုင္း ေဖာ္ေပးဖို႔ တဖြဖြ မွာသြားခဲ့တဲ့ ခင္ဗ်ား ေျပာေျပာေနတဲ့ ဥကၠဌရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ေပါ့ေလ... "၁၅ ေယာက္ကို သူလွ်ဳိေတြအျဖစ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဗဟိုေကာ္မတီထဲက ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ က်မ မသိခဲ့ေပမယ့္ အမိန္႔ျပ႒ာန္းကိုေတာ့ အားလံုးကိုယ္စား ကိုမ်ဳိး၀င္းတေယာက္ပဲ တာ၀န္ခံလက္မွတ္ထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရဲေဘာ္ေတြၾကားေအာင္ ဖတ္ျပခဲ့တာကိုေတာ့ ၾကားခဲ့ရတယ္။" ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္တို႔ ကိုအားစိုက္တို႔ ေသျပီးခဲ့ျပီ... အဖမ္းခံေနရတဲ့ ကိုရဲလင္း အျပင္ ဘယ္သူေတြ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ က်န္ေနေသးပါသလဲ..."က်မေခါင္းထဲမွာေတာ့ ေမးခြန္းေတြ တခုၿပီးတခု ေရာက္လာခဲ့ တယ္။ ဒါေတြ စျဖစ္ကတည္းက “ဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲဆိုၿပီး အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကို အသိခ်င္ဆံုး လူထဲမွာ က်မေရွ႕ ဆံုးက ပါခဲ့တယ္။" အႏွစ္နွစ္ဆယ္ေတာင္ ၾကာျပီ... ေဒၚလႈိင္လို အေတာ္မ်ားမ်ား ခေရေစ့တြင္းက် သိထားတဲ့သူက အမွန္သိခ်င္ပါေသးတယ္ ဆိုေတာ့... က်ေနာ္ ဘာေျပာရမွန္း မသိဘူးျဖစ္သြားျပီ... ဒီေက့စ္ စျဖစ္ကတည္းက အေၾကာင္းအရာေတြ အကုန္ထည့္ျပီး စဥ္းစားပါ... ေနာက္တခု က်န္ေနတာက ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ (စစ္ကိုင္း) ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆိုျပီး လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အပိုင္းေလးေတြလဲ ထည့္စဥ္းစားပါ... ေဒၚလႈိင္ရဲ့ သိခ်င္စိတ္က အမွန္တကယ္ ျပင္းျပခဲ့ရင္ သာမာန္ရဲေမ ဘဝမွာေတာင္ ေအဘီတခုလံုးကို လြယ္လြယ္ေလး ဝင္ထြက္ျပီး စံုစမ္းခဲ့လို႔ ရေသးတာဘဲ... အခုဆို လ်ိဳ႕ဝွက္လမ္းကေနေတာင္ သြားစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး... စာရင္းနဲ႔ အင္းနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြ၊ ဓါတ္ပံုေတြ ဘာေတြနဲ႔ဆို ပိုျပီး အဆင္ေျပသြားမလားလို႔ပါ... အမွန္တရား ေပၚေအာင္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ၾကပါေစ... အမွန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ လူအားလံုးနဲ႔ လက္တြဲခ်င္ပါတယ္... လူသတ္ဝါဒ က်ဆံုးပါေစ... လူသတ္သမားေတြနဲ႔ ေထာက္ခံသူ အားေပးအားေျမွာက္ေတြပါ က်ဆံုးပါေစ... ဘရာဇီးငွက္ရိုး
(အဲ့ဒီလို လူသတ္ဝါဒ က်ဆံုးပါေစလို႔ ေရးလို႔ တခ်ိဳ႕ေတြက စိတ္ဆိုးၾကတယ္)
· · Share


အပိုင္း(၃)မွာ ေတာ့ 

ရက္ရက္စက္စက္ နွိပ္စက္ျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ၾကီးမွာ
 ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရသူ ကိုခ်ိဳၾကီးနဲ႔ ပါေဂ်ာင္ေထာင္မႈးလွမ်ိဳးေအာင္ရဲ့
 ေန႔ေရာ ညပါ နံခ်ပ္ကူနဲ႔ ရိုက္နွက္ခဲ့လို႔ ဘာစကားတခြန္းမွ မေျပာနိုင္ေတာ့ပဲ
 ေသြးေတြသာ အန္ထြက္လာခဲ့ျပီး က်ဆံုးသြားရွာတဲ့ ကိုေအာင္မင္း(ဝီစီ)တို႔
မန္းေလးျမိဳ႕မွာ အဖမ္းအဆီးေတြ မ်ားလြန္းတဲ့ ကာလ... ဘယ္လိုမွ UG အေနနဲ႔
 ေနလို႔ မရေတာ့လို႔ (ေဒၚလႈိင့္လိုပဲ) ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ရွိရာ ထြက္သြားၾကရတဲ့
 ျမိဳ႕ေပၚက တာဝန္ခံေတြပါ...
 ေရာက္ျပီး မၾကာခင္ပဲ သူလ်ိဳ ျဖစ္ကုန္ၾကရတဲ့ သူေတြပါ...
အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာမွ ေနာက္က်ျပီးမွ ေရာက္သြားတဲ့ အတြက္
သံသယေၾကာင့္ သူလ်ိဳ အျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူေတြလဲ ျဖစ္နုိင္ပါေသးတယ္...
အဖမ္းအဆီး အနည္းငယ္ ျငိမ္သက္လာတာနဲ႔ ျမိဳ႕ေပၚမွာပဲ
 တာဝန္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ ျမိဳ႕ေပၚက UG တာဝန္ခံေတြ ဆိုတာကို
 ေဒၚလႈိင္ သိရဲ့နဲ႔ ဒီအျဖစ္ကို ျမွဳပ္ျပီး ေရးထားပါတယ္.
..
"(ဒီ ေနရာမွာ က်မတခု ေျပာခ်င္တာက ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီေတြကလြဲရင္ က်မအပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္း ရဲေဘာ္ရဲေမ ေတြဟာ
 ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္လုပ္ရမဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေနၾကသူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ 
 ေအဘီ (ဗဟို) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ကိုမိုးသီး၊ ကိုႏိုင္ေအာင္တို႔ နာမည္ေတြကို မၾကားမျဖစ္ ၾကားဖူးေနတာကလြဲလို႔ 
အဲဒီတုန္းက ဗဟိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခား ဘာကိုမွ သိလည္းမသိခဲ့ၾကသလို 
စိတ္၀င္စားမႈလည္းမရွိခဲ့ၾကဘူး။ 
က်မကိုယ္တိုင္ ထိုင္းဘက္ေရာက္မွ တခ်ဳိ႕နာမည္ ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးခဲ့တာပါ။ 

လူ (၁၅) ေယာက္ကို သတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဖမ္းခံထားရတဲ့ 
နန္းေအာင္ေထြးၾကည္၊ ဘိုဘိုတို႔ မိဘ ေတြ ေတာထဲလာၾကတဲ့အခ်ိန္ 
ဥကၠ႒ ကိုႏိုင္ေအာင္ကို (၁၉၉၂) ခုႏွစ္ ဧၿပီလထဲမွာမွ ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးခဲ့တာပါ)"

 အထက္က အတိုင္းေရးထားေတာ့ ေဒါက္တာ နုိင္ေအာင္နဲ႔ မိုးသီးတုိ႔ မပါဝင္သလိုလိုပါ...
ကိုမိုးသီးက ဥကၠဌကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အပါအဝင္ အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီး ကတည္းက သိသူပါ...
 ေကာ္မတီမွာ တင္ျပသူ...
ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္လို႔သာ ျငိမ္ေနခဲ့ရတဲ့သူ...
ေက်ာင္းသားစိတ္ ၅ျပားဖိုးေလာက္ က်န္ေနေသးေၾကာင္းကို
ျပည္ေထာင္စုေန႔ ေခါင္းျဖတ္သတ္ပြဲ အျပီးမွာ ၁၉၉၂က ကန္႔ကြက္စာထုတ္ခဲ့သူပါ...
ဘာသက္ေသ အေထာက္အထားမွ မရွိလို႔ ယခုတိုင္ ျငိမ္သက္ေနသူပါ...

ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ကေတာ့ အားလံုးကို တာဝန္ခံေၾကာင္း ၁၉၉၂ကစာထုတ္ခဲ့ျပီး
ယခုတိုင္ ေက်ာင္းသားစစ္စစ္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္သာ
ေတာင္းပန္မည့္ အေၾကာင္းနွင့္ သူလ်ိဳမ်ားလဲ ရွိေနနိုင္ေသးေၾကာင္း စာထုတ္ခဲ့သူပါ...
 ယခုအထိ သူလ်ိဳ သံသယမ်ားနဲ႔ ဆရာဝန္ပါ...
 ေဒၚလႈိင့္ ေရးသားခ်က္က ကာကြယ္သေယာင္ ေရးထားတာပါ...

ယခုအထိလဲ စာေရးသူ ေဒၚလႈိင္ကိုယ္တိုင္
သူလ်ိဳ သံသယက မလြတ္ေျမာက္ေသးသလိုပါပဲ...
 ေဒၚလႈိင္ေကာ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား???...
ရန္သူ႔လူ ဝင္ေရာက္ သပ္လ်ိဳ ေနတာလဲ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္...
 သို႔ေသာ္ အနွစ္နွစ္ဆယ္အတြင္း
 ေဒၚလႈိင္တို႔ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္က ခြဲျခားသိေနေလာက္ျပီ...
အမွန္အတိုင္း ေရးျပလိုက္ရင္ ရွင္းေနပါျပီ...

သတင္းေပါက္ၾကားမႈ႔ေၾကာင့္
ရန္သူျဖတ္တိုက္ခံရ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာေတာ့
ေအဘီက ဗမာလိုပဲ စက္နဲ႔ ေျပာတယ္လို႔ အျပင္လူ အေနနဲ႔ထင္မိပါတယ္

 ဒါဆိုရင္ ရန္သူကလဲ ဗမာစကားပဲ သံုးတာဆိုေတာ့ သိနုိင္တဲ့ကိစၥပါ...

အျခားဘာသာ သံုးစြဲရင္ေတာ့ တမ်ိဳးတမည္ ျဖစ္သြားနုိင္တာလဲ မွန္းလို႔ ရပါတယ္...

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ ခံစားခ်က္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြ
စစ္သားလို ျဖစ္ေနၾကရတာ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ဖတ္ရပါတယ္...
ညီအကိုရင္းေတြလို ခ်စ္ၾက ကာကြယ္ၾကမယ္ဆိုတာလဲ ခန္႔မွန္းလို႔ ရပါတယ္... " 
ေခ်ာက္ေတြထဲမွာ အသင့္၀ွက္ထားခဲ့တဲ့ဆန္"လို႔ ေရးထားတာ
စစ္ကားၾကည့္ေနရသလိုကို ခံစားမိပါတယ္...

 ျမိဳ႕ေပၚမွာ ေနဖူးတဲ့ မန္းေလးသူ စစ္စစ္က ေျပာတာမွ ဟုတ္ပါေလစ လို႔ေတာင္
 ထင္ရေလာက္ေအာင္ အေရးအသား ေကာင္းပါတယ္...
"ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္း။ ဒီလူဟာ ရန္သူလို႔ သူထင္ခဲ့တဲ့ သူေတြအေပၚ ရက္စက္ခ်င္ ရက္စက္လိမ့္မယ္"
VCS လို အရာရွိကိုေတာင္ ရဲေဘာ္မ်ိဳးဝင္းလို႔ သံုးထားေလေတာ့

 ေဒၚလႈိင္ဟာ အဲ့ဒီအခ်ိန္က အေတာ္အတန္ ရာထူးၾကီးကို ရယူထားနိုင္သူ
 ျဖစ္မယ္လို႔လဲ မွန္းဆရပါတယ္...
 "ဟန္ေကာခ်ဳိင့္ထဲကထမင္းကို ဆန္ျပဳတ္အိုးထဲလာသြန္ထည့္ၿပီး
 ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔အတူစား အတူေနၿပီး ေသတဲ့အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားခဲ့တဲ့သူ။" ဆိုေတာ့ ဟိုဘက္အဖြဲ႔က ေသနတ္ငါးလက္ရလို႔ ဒို႔ေျခာက္လက္
 ရေအာင္ဆိုတဲ့ စကားေလး ခဏဖယ္ထားျပီး

ကိုမ်ိဳးဝင္းလို တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ျပည့္ဝျပီး
 ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြကို ညွာတာတတ္ ခ်စ္ခင္တတ္တဲ့ စစ္သားေကာင္း
 ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ မ်ားမ်ားေပၚထြက္လာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္...
အေတာ္အတန္ ၾကင္နာတတ္သူလို႔လဲ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္...

ဒီအေရးအသားေလးကို ရမ္ဘိုၾကီးဆီ သြားေမးရပါဦးမယ္...
 ရမ္ဘိုၾကီး သိေကာင္း သိနိုင္တဲ့ ကိစၥပါ...
လက္တြဲ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ဖူးသူကိုး...
စစ္ကိုင္းတိုင္း ထုိးေဖာက္ေရး စစ္ေၾကာင္းဆိုတာကလဲ စိတ္ဝင္စားစရာပါ...
မျဖစ္နိုင္တဲ့ ကိစၥကို သြားလုပ္ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနလို႔ ပ်က္ခဲ့တာလို႔ ထင္ပါတယ္...

 "ရဲေဘာ္သံေခ်ာင္းနဲ႔ ရဲေဘာ္တစု အဖမ္းခံခဲ့ရတာက တတိယအႀကိမ္ 
“စစ္ကိုင္းတိုင္း ထိုးေဖာက္ေရး စစ္ေၾကာင္း”....၊....၊....၊....
 တပ္ရင္း(၂၀) ေလာက္နဲ႔ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ကိုသံုးၿပီး...၊....၊....၊....  

ရဲေဘာ္သံေခ်ာင္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြကို ၀ိုင္းၿပီးအဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ေနရာက 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္၊ နမ္းခမ္းဘက္မွာပါ။"
 ကေတာ့ မသိသူေတြကို သြားေျပာပါ...
ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္က ေရးရာမွာေတာ့
စစ္တပ္နဲ႔ ညိွနိႈင္းျပီး အလင္းဝင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရာမွာ
စစ္တပ္က ကတိဖ်က္ျပီး ဖမ္းဆီးခံရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္..

. " ေသဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ရဲေဘာ္သံေခ်ာင္းကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အျဖစ္က 
 စာရင္းဖ်က္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ သူေတြ။"
ဆိုတာကေတာ့ မ်ားသြားျပီ။ လက္နက္ခ် အညံ့ခံသြားတဲ့
 ရွမ္းတပ္က လူကို ေက်ာင္းသားျဖစ္သလိုလို
အတင္း ကာကြယ္ေပးေနတဲ့ အေရးအသားပါ...

 ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္မွာ ကိုသံေခ်ာင္း တာဝန္ထမ္းခဲ့တဲ့ ကာလ
လြန္ေျမာက္ေနျပီ မို႔လို႔ နိုင္/က်ဥ္း စာရင္းေတာင္ မဝင္ေတာ့ပါ...

 ေအဘီက လက္နက္နဲ႔ မိသြားတဲ့ ေက်ာင္းသား စစ္စစ္ေတြေတာင္
 ေထာင္က လြတ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိပါ...
 ေတာင္းဆိုတိုင္းလဲ မရပါ...
ကိုသံေခ်ာင္းအတြက္ ခံစားခ်က္ေလးေတြ ေလွ်ာ့ပါဦး..
.
 "ရဲေဘာ္အားလံုးကို သိမ္းႀကံဳးၿပီး ၀ါးလံုးရွည္နဲ႔ မ ရမ္းပါနဲ႔။ အဖြဲ႔ကို မေစာ္ကားပါနဲ႔။ 
အျဖစ္အပ်က္ကို အျဖစ္အပ်က္အတိုင္း ခြဲျခားၿပီး ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ 
မေျပာမျဖစ္လို႔ ေျပာခ်င္ရင္လည္း 
ငါအေခ်ာင္သမား ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မွန္ထဲ အရင္ျပန္ၾကည့္ပါ။"

 ေအဘီရဲေဘာ္သစ္/ေဟာင္းေတြ အားလံုးထဲမွာ ဒီအမႈမွန္ ေပၚေစခ်င္တာ
လက္ဆယ္ေခ်ာင္းေတာင္ မျပည့္ပါ...
 အနွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္က လူသတ္မႈ႔ကို ဖံုးထားတဲ့ ေဒဝဒတ္ကို
ဆရာတင္ထားမိသူေတြ ၾကိတ္ငိုေနၾကမွာပါ...

အဖြဲ႔အစည္း အရိပ္ကို ခိုေနတဲ့ လူသတ္သမားကို ဆြဲထုတ္ေနတာပါ...
အဖြဲ႔အစည္းက အမႈမွန္ ေပၚဖို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ္လည္း ေရငံုေနပါတယ္...
ဘာေၾကာင့္ ေရငံုနွဳတ္ပိတ္ေနရပါသလဲ...
 ေျမာက္ပိုင္းေက့စ္နဲ႔ ဆင္ဆင္တူ လူသတ္မႈေတြမွာ ပါဝင္ ပတ္သတ္ေနသူေတြ ျဖစ္ေနၾကလို႔ပါ...
(ဥပမာ - ကိုေဌးနိုင္ကို သတ္ျဖတ္မႈ၊ ကိုေနဝင္းေအာင္ကို ဖမ္းဆီးမႈ)

အျဖစ္အပ်က္ကို တိတိက်က် ခြဲျခားခ်င္လြန္းလို႔ ေအဘီက လူေတြပဲ ရွင္းၾကပါဆိုတာေတာင္ ျငိမ္ေနၾကသလားလို႔...
လည္ပင္းနား ၾကိဳးေရာက္လာမွ သားသားမပါဘူးေနာ္ ဆိုတာေတြ
 ေတြ႕ေနရလို႔ သနားမိတယ္...
ဒါနဲ႔ ေျပာလိုက္ပါဦးမယ္...
ဒီေက့စ္ကို လိုက္ေနတာ မတရား ညွဥ္းပမ္း နိွပ္စက္ အသတ္ခံရသူေတြနဲ႔ ထြက္ေျပးမွ
လြတ္ေျမာက္သြားသူေတြကို သနားမိလို႔ စာနာမိလို႔ပါ...
 အပယ္ခံ အျဖစ္ အနွစ္နွစ္ဆယ္ ေနခဲ့ရတဲ့ ဘဝကို စာနာမိတယ္...

 ေဒၚလႈိင္ေရာ ျပည္တြင္း ျပန္ဝင္ေတာ့ ဘယ္လို ခံစားရလဲဗ်...
ကိုယ္ခ်င္းစား ၾကည့္ပါ...
 အသိုင္းအဝိုင္းေဟာင္းက အဖက္လုပ္ မခံရတဲ့ အခါ
ဘယ္လို စိတ္ဒုကၡ ေရာက္တတ္ေၾကာင္း
 ေဒၚလႈိင့္ ကိုယ္ေတြ႔ပဲေလ...
ဒီေက့စ္မ်ိဳးက မေတာ္တဆ နာမည္ ပ်က္ဖို႔ ပဲ ရိွပါတယ္...

 ေနရာလိုခ်င္လို႔ ဝင္လာတယ္လို႔ မထင္ပါနဲ႔ လူတိုင္းဟာ
သူဟာနဲ႔သူ ေနရာ တေနရာ ရထားျပီးသား လူေတြခ်ည့္ပါပဲ...
 နာမည္ေကာင္းလဲ မလိုခ်င္ပါ...
နာမည္လဲ မပ်က္ခ်င္ပါ...
အမႈမွန္ ေပၚေစခ်င္သူေတြ စုသြားတာ ျဖစ္မယ္...

အမွန္တရား အတြက္ဆို ဘယ္အရာကမွ တားမရဘူး ဆိုတာလဲ သိထားသင့္ပါေသးတယ္...

 "ဒူ၀ါလွဆိုင္းရဲ႕ ႐ိုးရွင္းတဲ့မ်က္ႏွာ အေျပာအဆိုေတြနဲ႔တင္ 
“ေက်ာင္းသား” ဆိုတာ က်မယံုတယ္။" အယံုၾကည္ မရဲပါနဲ႔ ေဒၚလႈိင္...

 ေဒၚလႈိင္ေျပာတဲ့ ဥကၠဌရဲေဘာ္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ ရုပ္ေတြက
 ဘာရုပ္ေတြမ်ား ေပါက္ေနၾကတုန္းဗ်ာ...
"ဖန္တီးေနတဲ့ တရားခံအစစ္က ေနျပည္ေတာ္မွာ အသင့္ရွိေနပါတယ္။"

ဆိုေတာ့ ေဒၚလႈိင္ေရ... ေနျပည္ေတာ္ ဆိုျပီး ျဖစ္လာေအာင္
စစ္အစိုးရ ျမိဳ႕တည္တာ ၅နွစ္ မျပည့္ေသးဘူး...
 ဘယ့္နွယ့္ ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္သြားတာတုန္း...
 "တရားခံ လိုက္ရွာေနတဲ့ သူေတြအားလံုး စနစ္ဆိုးအတြင္းက 
သားေကာင္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတာ" စနစ္ဆိုး သားေကာင္ ဆိုလဲ

စနစ္ဆိုးရဲ့ သားေကာင္ေတြေပါ့... (သို႔ေသာ္ အခ်င္းခ်င္းေတာ့ သတ္မစားပါဘူးဗ်ာ...
 အရက္နဲ႔ ျမည္းဖို႔ သမင္ေဇာ္ဝင္းခ်စ္ရဲ့ ေပါင္သား ဆိုလားပဲ... ထြီ...ေဝါ့).
.. "ေျပာေတာ့ေက်ာင္းသား 
လုပ္ေနတာကေခြးသား ေခြးက်င့္ေခြးႀကံေတြနဲ႔ ဒါေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာရွိေနတဲ့ 
တရားခံအစစ္ ကေတာ့ လက္ရွိရပ္တည္ေနတဲ့အဖြဲ႔ကိုပါ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔တြန္းပို႔ ဇာတ္သိမ္းေပးရရင္ ေကာင္းမလဲဆိုၿပီး
 ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ေတြကို အခုအခ်ိန္ထိ စင္ေပၚကေန အၿပံဳးမပ်က္ ၾကည့္ေနအံုးမွာပါပဲ။"
 ေျပာေန ေရးေနရင္း ေဒၚလႈိင္ Heat တက္သြားပံု ရပါတယ္...
 ေခြးသားတဲ့... ေအးေဆးေျပာပါဗ်ာ...

 လက္ရွိရပ္တည္ ေနတဲ့ အဖြဲ႔ဆိုလို႔ ေမးပါဦးမယ္... ဘာေၾကာင့္ ဒီေက့စ္ ေပၚလာမွာ (ေပၚလာေတာ့) ေသြးပ်က္ေနတာတုန္းဗ်ာ...
ကိုယ္နဲ႔လဲ ဆိုင္ေနၾကလို႔လား...

ကိုယ့္လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႔ ဟိုတုန္းက ျဖစ္တဲ့ ျပသနာ...
ဘယ္လို ပါဝင္ပတ္သတ္ ခဲ့ဖူးလို႔လဲ...
ပတ္သတ္ခဲ့ဖူး လို႔မ်ား ေသြးပ်က္ေနတာလား...
အခ်င္းခ်င္း ေမးၾကည့္ၾကပါဦး...
 ဘယ္သူေတြ ဘယ္တုန္းက ဘာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတုန္းလို႔...

 ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ အတြက္ ဆိုျပီး အမွန္ အတိုင္း ရ
ပ္တည္ခ်က္ ရွိရွိ... ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ဘယ္အဖြဲ႔ ဘယ္လူေတြကေရာ ဒီအမႈ အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဖာ္ထုတ္ေပးတာ ေတြ႕ဖူးလို႔တုန္း...

 မေနနုိင္ မထိုင္နုိင္ ဝင္ေျပာတဲ့ ေဘးကလူေတြကိုေတာင္ မုန္းခ်င္ ေနၾကေသးတယ္...
 အမွန္တကယ္ဆို ေအဘီ ျပသနာက
 ေအဘီထဲမွာတင္ ေျပလည္ မသြားသင့္ဘူးလား...
မဟုတ္တာ လုပ္ခဲ့ၾကဖူးတာ လက္ရွိလူေတြမွ အားလံုး မဟုတ္တာ...
အနည္းငယ္ပဲ ရွိတဲ့ ဒီလူေတြကိုေရာ ဒီေက့စ္ထဲမွာ ပါဝင္ ပတ္သတ္မႈကို ေမးျမန္းျပီးပလား... (မထင္ပါ)...

ဘယ္ေျခာက္ျပီး ညာလွမ္းေနတဲ့ အကြက္က ရိုးစင္းလြန္းတယ္လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါ့မယ္...

"ဘယ္သူေတြက အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကို နစ္နာခဲ့ရသူေတြအတြက္ 
႐ိုးသားစြာ ေဖာ္ ထုတ္လိုတာ ဘယ္ေကာင္ေတြက 
 ေအဘီပ်က္စီးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေနတာဆိုတဲ့ 
စာရင္းကို ေျပာပံုဆိုပံုေရးသား တင္ျပေနပံုေတြနဲ႔ 

အဲဒီလူေတြရဲ႕ေနာက္ခံသမိုင္းေတြကို ေလ့လာရင္း 
အခုကတည္းက ခြဲျခားၿပီး က်မ စာရင္းျပဳစုေနပါ တယ္။

 ေနာင္တခ်ိန္ “ေအဘီကို ဘယ္သူေတြ ၿဖိဳခြဲဖ်က္စီးခဲ့ၾကတာလဲ” 
ဆိုၿပီး တရားခံရွာၾကတဲ့အခါ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ပါ။"

ဆိုေတာ့ အပိုင္း၁နဲ႔ ၂ရဲ့ ေအာက္က ကြန္မန္႔ေတြ
လာဖတ္ျပီး စိတ္နာေနပံု ရတဲ့ အေရးအသားပါ...
ကိုယ္ေရးတဲ့ အပိုင္းက အပိုင္း၃ သာေရာက္လာေရာ...
 ေတာ္လွန္ေရးေန႔(တပ္မေတာ္ေန႔) ကေနကို မတက္ေသးဘူး...

တရက္ထဲနဲ႔ အပိုင္း၃ခုေတာင္ ေရးနိုင္လို႔ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ဦးမယ္...
ဘယ္သူေတြက ရိုးသားျပီး ဘယ္ေကာင္ေတြက ဖ်က္ဆီးမွာလဲ ဆိုေတာ့
အခုလို အပိုင္းေတြ ေရးတာနဲ႔တင္ ျပည္သူေတြ ခန္႔မွန္းမိေနေလာက္ျပီ...
ကြန္မန္႔ ေတြထဲမွာ သူလ်ိဳဆိုရင္ေတာင္ မသတ္သင့္ပါဘူးေလတဲ့...

 ဒီအေရးအသားနဲ႔ဆို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘာဆုရမလဲ မွန္းထားေပါ့...
စစ္အာဏာရွင္ဆီမွာေတာင္ ေသဒဏ္မရွိေတာ့လို႔ သံေခ်ာင္းလို
 ေသဒဏ္အခါခါက်တဲ့ သူေတာင္
 ေထာင္ထဲမွာ တသက္လံုးပဲ ေနခ်င္ေနရေတာ့မွာ...

ဒါေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနရင္
တခ်ိန္က ေအဘီရဲေဘာ္ေဟာင္း ေမာင္သံေခ်ာင္း လြတ္နိုင္ေျခမ်ားပါတယ္...
လူမေျပာင္းေပမဲ့ မူေတြေတာ့ နဲနဲေျပာင္းလာတာ ေဒၚလိႈင့္ မ်က္ျမင္ပဲ...

ဒါနဲ႔ က်ေနာ့္ နာမည္ေလး ဘယ္စာရင္းထဲမွာ ျပဳစုထားတုန္း...
အမႈမွန္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသမားလား???
 အဖြဲ႔အစည္းကို ျဖိဳခြဲဖို႔ လုပ္သူလား???
တကယ္ၾကီးကို သိခ်င္သြားမိတယ္...

 "ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ “ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္” ဆိုတာ 
စစ္အစိုးရစကား ဌားသံုးေျပာရရင္ 

ကမာၻ႔အလယ္ မွာ ျမန္မာေဟ့လို႔ ၀င့္ႂကြားဂုဏ္ယူေနတဲ့ႏိုင္ငံမွာမွ သမိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရကို ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတယ္။"
သိပ္မွန္တဲ့ စကားပါ... အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းမျဖတ္ၾကရင္ေပါ့ေလ...
ၾကားထဲက ေဒါက္တာၾကီးကပါ စာေတြ ဘာေတြ ထုတ္ထားဖူးလို႔ ရြာလည္ ေနျပီလား...

 ေမးၾကည့္ပါဦး...

တခါတေလ သမိုင္းမွာ သံုးစားမရတဲ့ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ အာဏာရူးတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ စုပ္ျပတ္သတ္သြားေတာ့မဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အာဏာရွင္ဘက္ေကာ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္သူေတြ ဘက္မွာပါ ျမင္ေနရလို႔ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာရင္းနဲ႔ပဲ အပိုင္း၃ကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါ့မယ္...
အမွန္တရား ေပၚေအာင္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ၾကပါေစ...

အမွန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ လူအားလံုးနဲ႔ လက္တြဲခ်င္ပါတယ္...
လူသတ္ဝါဒ က်ဆံုးပါေစ...
လူသတ္သမားေတြနဲ႔ ေထာက္ခံသူ အားေပးအားေျမွာက္ေတြပါ က်ဆံုးပါေစ...

ဘရာဇီးငွက္ရိုး(ေဒၚလႈိင္ ဒီအပိုင္းေတြ မေရးခင္ေလးမွာပဲ
အကုန္ျငိမ္သက္ေနၾကလို႔ က်ေနာ့္ အကိုေတာ္ေတြကို
က်ေနာ္ အမွန္အတိုင္း နာမည္အရင္းနဲ႔ပဲ
စာေရးခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ အခါ အကိုေတာ္ေတြက

အခုအေျခအေနက မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့ထဲမွာ ခဏပဲ ျငိမ္ေနတာ
မုန္တိုင္းက တိုက္ဦးမွာလို႔ ေျပာလာပါတယ္...
 မုန္တိုင္း ျပီးရင္ေရာ ဆိုေတာ့ မုန္တိုင္းျပီးရင္ ေလနီၾကမ္း ထပ္တိုက္ဦးမွာတဲ့...
 ကဲ... ဘယ္ေန႔ နာမည္မွန္နဲ႔ ေရးမလဲ ဆိုတာ ေခတၱေတာ့ ေစာင့္ပါဦးေလ...)

လက္ရွိဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလိႈင္သို႔ အပိုင္း (၂)

by ဘရာဇီး ငွက္ရိုး on Sunday, April 8, 2012 at 10:10am ·
ေျမာက္ပိုင္းရဲ႕ နိဒါန္းအစ လို႔ အစခ်ီျပီး ေဒၚလႈိင္ေျပာသြားတဲ့ အပိုင္းမွာ နယ္ေျမ အသီးသီးက အုပ္စုလိုက္ေတြ ေရာက္လာတာမို႔လို႔
" အုပ္စုတစုစီအတြင္းမွာေရာ  အုပ္စုလိုက္အေနနဲ႔ေရာ ေနရာလုပြဲေတြ ရွိခဲ့ၾကတယ္။"
အာဏာလုပြဲ ေနရာလုပြဲေလးေတြလဲ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသးေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္...
" ေဒသခံေက်ာင္းသားဦးေရ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါ၀င္တဲ့ စစ္သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၄) အထိ ျပႆနာအႀကီးႀကီးမားမား မ ရွိခဲ့ေပမဲ့...  နန္းေအာင္ေထြးၾကည္နဲ႔ အတူတူလာခဲ့တဲ့ တိုက္ပိတ္....၊....၊......၊.... သူေခၚလာခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ၿမိဳ႕ျပေက်ာင္းသားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားပါ၀င္ခဲ့တဲ့ စစ္ သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၅) မွာမွ သင္တန္းသားေတြၾကား အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေပၚ ဆူပူမႈေတြ မေက်နပ္မႈေတြ စတင္ျဖစ္ပြား လာခဲ့တယ္။"
သင္တန္း အပတ္စဥ္ (၅)ေနာက္ပိုင္း ကတည္းက အေျခအေနက ရွဳပ္ေထြးလာပံု ရပါတယ္... ပါးစပ္ကို တိတ္နဲ႔ကပ္ျပီး မ်ိဳးဝင္းကို ဆႏၵျပခဲ့လို႔ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခ်ိန္မွာ အရင္တုန္းက ငါ့ကို လုပ္ခဲ့သလို လုပ္နုိင္ေသးလားကြ ဆိုျပီး ေမးခဲ့တယ္ ဆိုတာေလး ဖတ္ဖူးေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္က ရန္စလဲ ပါမွာပါပဲ...
တုိက္ပိတ္ရဲ့ "နာမည္အ ရင္းက သန္းထြန္းစိုး (ေျမာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔႐ိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္ထံ သြားေပးခဲ့လို႔ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းဆုၾကည္ ေတာတြင္းဆက္သြယ္မႈနဲ႔ ပထမဆံုးစြပ္စြဲခံခဲ့ရသလို" ဆိုေတာ့ အထင္ေလးနဲ႔ ေရးထားတဲ့ အပိုင္းေတြ ပါလာပါတယ္... ပထမဆံုး ေထာင္က်ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြလဲ ရွိမွာပါပဲ... ေလ့လာလို႔ ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
http://www.mizzima.com/edop/interview/2244-fdb-denies-having-contact-with-yettaw.html ျဖစ္နုိင္ေျခ ရွိမရွိကို စာဖတ္သူတို႔ သံုးသပ္ဖို႔ပါ...
" ေျမာက္ပိုင္းရဲ႕ ေတာတြင္းဓါတ္ပံုေတြကို မ်က္ ခင္းသစ္မွာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေအာင္ ပထမဆံုး ဖန္တီးေပးခဲ့သူ။ ကိုသံေခ်ာင္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း အဖမ္းခံရစဥ္က အ စိုးရဘက္ေတာ္သားလုပ္ခဲ့သူ)" ျမက္ခင္းသစ္က ပံုကိစၥေတာ့ ရွာမေတြ႔ ေသးလို႔ တင္မေပး နုိင္ေသးပါ... သတင္းစာေတြ မဂၢဇင္းေတြ ထဲမွာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ပါလာေပမဲ့ စစ္အစိုးရက ဝါဒျဖန္႔တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ၾကည့္ကိုမၾကည့္တဲ့ထဲမွာ ဒီမဂၢဇင္းလဲ ပါေနပါတယ္... အေျခအေနကို သံုးသပ္လို႔ ရေအာင္ ရွာဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္... သံေခ်ာင္းအမႈတြဲ တက္လာေတာ့ ၁၉၉၂က ထြက္ေျပးလာသူေတြကို ေခၚယူ အမႈတြဲ တင္လို႔ ေသဒဏ္(၅)ၾကိမ္ က်သြားတာလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ထင္ပါတယ္... သို႔ေသာ္ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ေက်ာင္းသားတပ္ အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ ရွမ္းေတာင္ပိုင္းတပ္ အေနနဲ႔ အလင္းဝင္ရင္း ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေလးေတြေၾကာင့္ ခုလိုမ်ိဳး နွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ေသဒဏ္ စတာေတြနဲ႔ သံေခ်ာင္း ေထာင္က်ေနတာလဲ ေဒၚလႈိင့္ကို ထည့္ေရး ေစခ်င္ပါေသးတယ္...
အျခားအပိုင္းေတြကေတာ့ ရန္ကုန္ မန္းေလး ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေဒၚလႈိင့္အဆိုအရ ေဒသခံေတြရဲ့ ကြာျခားပံုေလးေတြပါ... ျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာဝပါ... ေမြးဖြားရာ ေဒသနဲ႔ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္တတ္တဲ့ အေျခအေနပါ... အထူးအေထြ သံုးသပ္စရာ မရွိပါ...
"စေန၊ တနဂၤေႏြကလြဲရင္ မနက္ (၆) နာရီ အလံတင္ခ်ိန္ က စၿပီး ညေန (၄) နာရီ အလံခ်ခ်ိန္ထိ အားလံုးဟာ ယူနီေဖာင္းကိုယ္စီ တာ၀န္ကိုယ္စီ အလုပ္ကိုယ္စီ (အနည္းဆံုး ေျမ ေပါက္ ေျမညႇိ၊ ၀ါးခုတ္၊ တိုင္ခုတ္၊ ထင္းျဖတ္၊ ထမ္းၾကသယ္ၾက၊ အေဆာက္အဦေတြေဆာက္၊ ရိကၡာရွာ) ေတြနဲ႔ပါ။" ဒီအေရးအသားကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖမ္းဆီးနွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရသူ ေဒၚလႈိင့္စီနီယာ ရဲေဘာ္ ရဲေမေတြ ေန႔စဥ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြပါ... ညဘက္ ေရာက္တိုင္း ကက္ဆက္ ျဖစ္သြားရတာေလးေတြ စာရႈ႕သူေတြ ဖတ္ဖူးျပီးေလာက္ျပီလို႔လဲ ယူဆပါတယ္... ကိုရဲလင္းမိခင္ၾကီး ေရးတဲ့စာမွာ ပါေဂ်ာင္ အက်ဥ္းစံေတြက The Nation သတင္းစာပါ ကိုရဲလင္း၊ မငယ္၊ ကိုေက်ာ္နုိင္ဦး၊ ကိုညီညီ တို႔ရဲ့ မိဘ ျဖစ္တဲ့ သူေတြ ေအးရင္ မီးလႈံဖို႔ေတာင္ ထင္းစည္းေတြ သယ္လာေပးပါသတဲ့... ေဒၚလႈိင္က ၾကံဳေတြ႔ရသမွ် ေရးတာမွာ အထင္ေတြမ်ားျပီး ကိုရဲမိခင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး လြန္ခဲ့တဲ့ အနွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္က ေရးခဲ့တဲ့ ဗလာစာအုပ္က စာေတြက မ်ိဳးဝင္း ေအာင္နုိင္ သံေခ်ာင္းတို႔ကိုေတာင္ မိဘေတြ ျပန္ခါနီး ကေလးေတြကို မိဘေတြနဲ႔ ျပန္မထည္႔နုိင္ေသးတဲ့ အတြက္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ထုိင္ျပီး ကန္ေတာ့ၾကတယ္လို႔ ရိုးရိုးေလး ေရးထားပါတယ္... သူတို႔ ကေလးေတြကို ထားခဲ့ျပီး ျပန္ရေတာ့ မ်က္ရည္က်မိေၾကာင္းလဲ ေရးထားပါေသးတယ္... "ရဲေဘာ္သံေခ်ာင္း ဟာ မိုးညႇင္းတိုက္ပြဲမွာ မ်က္လံုးတဘက္။ ျမစ္ႀကီးနားဘက္မွာ ရြာထဲ ရန္သူေတြေရာက္ေနမွန္း မသိ ကိုယ့္လူေတြမွတ္လို႔ အိမ္ထဲဇြတ္၀င္သြားတာ ကံေကာင္းလို႔မေသနဲ႔ ဒီဗန္းေမာ္တိုက္ပြဲမွာ လက္တဘက္ေပးခဲ့ရၿပီး လက္ရွိမွာလည္း တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရလို႔ ေသဒဏ္အထပ္ထပ္က်ခံေနရဆဲနဲ႔ ရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတယ္။" တိုက္ပြဲေတြမွာ သံေခ်ာင္းထိခိုက္စဥ္က ေက်ာင္းသားတပ္အတြက္ တိုက္ခိုက္ရင္း ထိခိုက္သြားတာမို႔ ကိုသံေခ်ာင္းရဲ့ ရဲရဲေတာက္ ေက်ာင္းသားစိတ္ကို ဒီေနရာကေန ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္... လက္ရွိမွာလဲ တိုက္ပြဲဝင္ရင္းဆိုတာေတာ့ ေဒၚလႈိင္ ေဖာတာ နဲနဲမ်ားသြားျပီ... အထက္က ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ... SSAတပ္ အေနနဲ႔ ဖမ္းခံထိတာပါ... အရွင္ဖမ္းမိတဲ့ ရန္သူ႕စစ္သားကေတာ့ အိမ္ျပန္ဖို႔ လမ္းစရိတ္ေတြ ဘာေတြ ရျပီးျပန္သြားရတယ္... ေဒၚလႈိင္တို႔ရဲ့ ရဲေဖာ္ ရဲဖက္ ျဖစ္သူေတြကေတာ့ တခ်ိဳ႕သတ္တာခံရ တခ်ိဳ႕ နွိပ္စက္ခံရတာေတြကို ထည့္မေျပာတာ စိတ္ပ်က္စရာပါ... "(၁၉၉၀ – ၁၉၉၁) ေက်ာင္းသားတပ္မ ေတာ္ (ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း) ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပံုအရလည္း ျပႆနာမရွိခဲ့ပါဘူး။ဒီအေနအထားအထိေတာ့ ဘာအေရာင္အေသြးမွ မစြန္းထင္းခဲ့ေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ပါပဲ။" အထက္မွာတုန္းကေတာ့ ေဒသမတူ အုပ္စုမတူတာခ်င္းေတြက ျပသနာေတြရွိေနသလို ေျပာလာျပီး ခုေတာ့ လည္ပင္းဖက္ေပါင္းေနသလို ေရးေနတာလဲ အံ့ၾသမိတယ္... " ေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာရွိေနတဲ့ လူတစုက တစံုတခုေသာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ABSDF(ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း) ကို ABSDF (အထက္ဗမာျပည္) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအရာသာလွ်င္ ျပႆနာရဲ႕အရင္းခံ ျဖစ္လာမွာေတာ့ မုခ်မလြဲပါပဲ" ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေရးသြားသလို ျဖစ္ေနလို႔ နားမရွင္းပါ... ABSDF(စစ္ကိုင္း)တို႔ ဘာတို႔ပဲ ဖတ္ခဲ့မိသလိုပါပဲ... ေမးစရာ အင္မတန္ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါ... သိလဲ သိသင့္ပါတယ္... ျပသနာရဲ့ အရင္းအျမစ္ဟာ ကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာကို စာဖတ္သူေတြ နားလည္ေနေပမဲ့ "ABSDF(ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း), ABSDF (အထက္ဗမာျပည္)" ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းမျပရင္ အျပင္လူေတြ သေဘာမေပါက္နိုင္တဲ့ အေရးအသားပါ... "ဒီအရိပ္အေျခေတြကို သိရွိနားလည္ေနတဲ့ ယူဂ်ီ လမ္းေၾကာင္းကို စီးထားႏိုင္တဲ့ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိတစုကလည္း ဒီဟေနတဲ့အရာကိုအသံုးခ်ၿပီး လက္ဦးမႈယူ ၿဖိဳခြဲဖို႔အတြက္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။" ေဒၚလႈိင္အေနနဲ႔ ဒီလိုေရးလိုက္တာက ေဒၚလိႈင္က ယူဂ်ီလမ္းေၾကာင္းကို စီးထားနုိင္တဲ့ သူလ်ိဳတစုဆိုေတာ့ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္တယ္ ဆိုတာကို ေဒၚလႈိင္ သိေနျပီးသားလို႔ ယူဆရပါတယ္... "မိုး ညႇင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ထဲအထိ ၀င္ခ်ႏိုင္၊ လက္နက္ေတြ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေနတဲ့အခ်ိန္၊" ေဒၚလႈိင္ေရးတာ အၾကည္ေတာ္ရဲ့ ဇာတ္ေကာင္ ဘီလူးက ဧရာဝတီ အတိုင္း စုန္ဆင္းသြားျပီး အဂၤလန္က ဘုရင္မၾကီး သြားသတ္လိုက္ရင္ေတာ့ ဒို႔ေတြ လြတ္လပ္ေရး ရျပီ ဆိုျပီး ေလွကေလးနဲ႔ ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း စုန္ဆင္းသြားပါေရာလား... အဲ့ဒီကတည္းက ဘီလူးသတင္း မၾကားရေတာ့တာ အခုထိပါပဲလို႔ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနျပီ... ေနာက္ဆံုး အသိေပးခ်က္ကေလးကေတာ့ က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္လဲ အဲ့အတိုင္းခံယူထားျပီး မွားယြင္းေရးသားမိရင္ ေတာင္းပန္ရမွာ လူ႔ဝတၱရားနဲ႔ လူ႔တန္ဖိုးပါ... ေျမာက္ပိုင္းေက့စ္မွာ အမႈမွန္ ေပၚဖို႔ ဘယ္နည္းကို သံုးသံုး တရားတယ္လို႔လဲ ခံယူထားပါတယ္... အမွန္တရား ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္သူေတြ အားလံုးနဲ႔ လက္တြဲ နုိင္ပါတယ္... ၾကိဳဆိုလွ်က္ပါ... လူသတ္ဝါဒ က်ဆံုးပါေစ...
· · Share


 • 4 shares

  • ဘရာဇီး ငွက္ရိုး http://www.mizzima.com/edop/interview/2244-fdb-denies-having-contact-with-yettaw.html

   www.mizzima.com
   Mizzima – Specialising in Burma-Related News, Information and Multimedia. The leading liberal voice for current events, video, audio, commentary and analysis on Burma (Myanmar).

   လက္ရွိဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလႈိင္သို႔ အပိုင္း(၁)

   by ဘရာဇီး ငွက္ရိုး on Thursday, April 5, 2012 at 10:39am ·
   လက္ရွိ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ဥကၠဌကေတာ္ ေဒၚခင္ေရႊလႈိင္ ဝရုန္းသုန္းကားနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းေက့စ္ထဲ မထင္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဝင္လာတဲ့အခါ လူေတာ့နဲနဲ စံုလာျပီလို႔ အမႈမွန္အျဖစ္နဲ႔ အမွန္တရားအတိုင္း ေပၚေတာ့မယ္လို႔လဲ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလိုက္တယ္... တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္ရဲ့ ေတာင္းပန္စာ ဆိုတာၾကီး ထြက္လာခ်ိန္၊ ကိုမိုးသီးဇြန္ကလဲ ရွင္းလင္းခ်က္ ျပန္ထုတ္ေနခ်ိန္မွာ ဆိုေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ဖမ္းဆီးနွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈေတြကို ဝန္ခံေနၾကခ်ိန္မွ ထြက္ေပၚလာတာလဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူမ်ားကို စဥ္းစားစရာ အေတြးမ်ားစြာ ေပးလာပါတယ္... ပန္းခ်ီထိန္လင္းေရးခဲ့ဖူးတဲ့ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ခဲ့စဥ္က, လူကက္ဆက္ စသျဖင့္ ေရးသားသမွ်ေတြမွာ လက္ရွိဥကၠဌၾကီး ကိုသံခဲတို႔ ေဒၚလႈိင္တို႔ မိသားစု အင္မတန္ ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းေနသလိုလို ေရးထားတဲ့ အျပင္ ကိုဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္သစ္/ခ်စ္) ကပါ သနားစဖြယ္ ခ်ေရးလိုက္ေတာ့ စာဖတ္သူေတြ လက္ရွိဥကၠဌၾကီးကို ဂရုဏာ သက္မိ သြားၾကပါတယ္... ကိုထိန္လင္းတို႔က ရင္းနွီးတဲ့ သံေယာဇဥ္အခံေလးေတြ ရွိေနေသးလို႔ ခ်န္ေရးသြားလို႔ အျပစ္မျမင္မိပါ... မိတ္ေဆြအျဖစ္ ရဲေဘာ္အျဖစ္ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ လက္တြဲဖူးၾကသူခ်င္း ညွာညွာတာတာနဲ႔ မထိပါးေအာင္ ေရးသားေပးတာ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ က်င့္ဝတ္ပါ... ေဒၚလႈိင္လဲ တျပံဳးျပံဳးနဲ႔ ဖတ္ေနမွာ မလြဲပါဘူး... သနားစရာ လြမ္းေမာဖြယ္ ဘဝေလးေပါ့... က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္လဲ ေရွ႕က သြားေလသူ ဥကၠဌေဟာင္းေတြနွယ္ ဒို႔ ဥကၠဌၾကီးကို လမ္းေၾကာင္းေလးေတြ ဘာေလးေတြ မေပးေလခ်င္းလို႔ ေဒါမနသေတြ ဘာေတြလဲ ပြားမိပါေသးတယ္... တကယ္ဆို ကိုေအာင္မိုးဝင္း အရိုးတြန္သံ အပိုင္းေတြ မေရးခင္ ကတည္းကသာ ယခုလို (ရိုးသားတဲ့ သာမာန္ ေအာက္ေျခ ရဲေမေလး) အေနနဲ႔ ေဒၚလႈိင္ ဝင္ေရးေပးလိုက္ရင္ေတာ့ စာရႈ႕သူေတြ အတြက္ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္တဲ့ အေတြးအျမင္ေလးေတြ ရသြားမွာ မလြဲပါဘူး... သို႔ေသာ္ အေရးေကာင္းတုန္း ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ ဆိုသလို ဥကၠဌေဟာင္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္, ကိုမိုးသီးဇြန္တို႔နဲ႔ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ ေျဖရွင္းဖို႔ အလိုအပ္ဆံုးနဲ႔ အျဖစ္သင့္ဆံုး အခ်ိန္ေကာင္းမွာ ေဒၚလႈိင့္ အျမင္ကို ဝင္ေရးလိုက္တာ တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္ေလာက္ဘူးလဲ ထင္ပါတယ္... ေဒၚလႈိင္သာ ရိုးသားမႈ ျပခ်င္သူ စစ္စစ္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ကိုညီညီ(ဆမား)ရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးပါတဲ့စာ မေရးခင္မွာ ခ်မေရးသင့္ဘူးလား... ကိုယ့္မထိ သေရႊ႕ ဘယ္သူေသေသ ဘယ္သူအပုပ္ခ်ခံရ ခံရ ငါနဲ႔မဆိုင္ သလို ေနခဲ့ျပီးမွ ငါ့ေတာ့ ဖဲ့လာျပီ ဒါေၾကာင့္ ငါဝင္သမမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေရးသြားတဲ့ သာမာန္ ေအာက္ေျခ ရဲေမေလးစာက ထူးဆန္းမႈ အျပည့္ ျဖစ္မေနဘူးလား... မနန္းေစာရဲ့ ကြန္မန္႔တခုထဲမွာ ကိုၾကီး(ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္)နဲ႔ အမ(မခင္ေရႊလႈိင္)တို႔က ပညာေရးလိုက္စားဖို႔ စာဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့လို႔ အကိုေတြ အမေတြကို အျမဲတမ္း ေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္းေလး ဖတ္လိုက္ရဖူးပါတယ္... ေဒၚလႈိင့္ကို အမ်ားစုက အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရးမွာ အေတာ္ေလး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားတယ္ ဆုိတာေတာ့ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး... ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ရက္က ေခါင္းျဖတ္သတ္ပြဲကို ရဲရဲေတာက္ သြားၾကည့္ဖူးသူ အျဖစ္ ျမင္ခဲ့ သိခဲ့ ၾကားခဲ့ သမွ် ေရးသားေပးလိမ့္မယ္လို႔လဲ ထင္ေနၾကပါတယ္... က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္လဲ ေဒၚလႈိင္သည္ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ စိတ္ရွိသူ မဟုတ္မခံ စိတ္ရွိသူ အမွန္တရား အတိုင္း ျဖစ္ေစမဲ့သူလို႔ အမ်ားၾကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့မိပါတယ္... အပိုင္း(၁)မွာေတာ့ စကားခ်ီး အပါအဝင္ မန္းေလးမွာ ေဒၚလႈိင္က ကိုၾကီးထြန္းေအာင္ေက်ာ္, ေရာ္နယ္ေအာင္နုိင္, ကိုစိုးလင္းတို႔နဲ႔ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို တင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္... ေတာထဲသြားဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေပးသူေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္(ေရႊကရဝိတ္), ကိုခ်ိဳၾကီး(ဖရက္ဒီ ေအာင္သန္း)တို႔ကို မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္... ေတာထဲ ေရာက္မွ ကိုမ်ိဳးဝင္း, ကိုသံေခ်ာင္းတို႔နဲ႔ ေတြဆံုရပံုေတြ ေရးသားပါတယ္... ရက္ရွည္လမ်ား နွိပ္စက္ ညဥ္းပမ္း သတ္ျဖတ္ ၾကသူေတြကလဲ ဖမ္းဆီး နွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံရသူမ်ားကို ရန္သူ႔သူလ်ိဳေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သလို (ခိုင္လံု)တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ရွိေၾကာင္း ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၾကိဳးစင္တက္ရလွ်င္ ၾကိဳးစင္တက္မယ္လို႔ ေျပာေၾကာင္းေရးလာပါတယ္... စိတ္ဝင္စားစရာက နွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္သူ အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း ေျပာခဲ့ၾကသလား? ဆိုတာေလးေတာ့ စာဖတ္သူေတြကို ညႊန္ျပေပးပါ... ရက္ရွည္လမ်ား နွိပ္စက္ ညဥ္းပမ္းခံရသူ ေတြကလည္း ၄င္းတို႔သည္ ရန္သူ႔သူလ်ိဳမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္း မတရားလုပ္တာ ခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသား အစစ္အမွန္ေတြပါလို႔ ေျပာေၾကာင္း ေရးလာျပန္ပါေသးတယ္... ရက္ရွည္လမ်ား နွိပ္စက္ ညဥ္းပမ္းခံရသူ အားလံုးက တညီတညႊတ္တည္း ေျပာခဲ့ၾကပါသလား? ေဒၚလႈိင္က နွစ္ဖက္စလံုးရဲ့ အဆိုကို မေထာက္ခံသူ (ၾကားေနသူ)ဟုလည္း ထည့္ေရးလာပါတယ္... (ရန္သူ႔သူလွ်ဳိကို ထြက္ေပါက္ အသင့္ ေပးထားၿပီးသား ကာကြယ္ထားၿပီး သားျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းသားက သတ္တဲ့အျဖစ္မ်ဳိး ဖန္တီးျခင္း)လို႔ လဲေရးထားပါေသးတယ္...အာဏာလုျခင္း ဆိုတာထက္ ပိုျပီး ျဖစ္နုိင္ေျခ ရွိတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ပါ... အမွန္တရား အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္သူေတြ သတိခ်ပ္သင့္တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ပါ... (((ေက်ာင္းသားတပ္ရဲ႕ စစ္႐ံုး၊ ေကာ္မတီ႐ံုးေတြထဲမွာ ရွိေနရမဲ့ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းေတြ။ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းေတြ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြလက္ထဲ၊ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းေျပးခဲ့ရပါတယ္ဆိုတဲ့ လူ တခ်ဳိ႕ရဲ႕ လက္ထဲကေန အလွ်ဳိလွ်ဳိ ပလူပ်ံၿပီး ထုတ္ေ၀ဖို႔စာအုပ္အသင့္နဲ႔အတူ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ ေပၚထြက္လာေနပံုကလည္း “ဒါကို စနစ္တက် လုပ္သြားခဲ့တဲ့ “သူလွ်ဳိတစု ရွိေနတယ္” ဆိုတဲ့ သေကၤတကို ညႊန္ျပေနပါ တယ္။))) ဆိုေတာ့ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းေတာ့ (လံုးဝ) မၾကည့္ဖူးေသးပါ... ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း ဟုဆိုရာမွာ ကိုညီညီေက်ာ္, ကိုရဲလင္းတို႔ နွစ္ေယာက္ဆီက အျပင္ ကိုမင္းေဌးဆီက ပံုေတြေလာက္ပဲ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ ရၾကပါေသးတယ္... ဘယ္ဓါတ္ပံုေတြကို ဆိုလိုမွန္း မသိပါ... ေဒၚလႈိင္ကသာ မည္သည့္ပံု ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ လိုက္ရင္ ရွင္းလင္း ျမင္သာ သြားနုိင္ပါတယ္... ထုတ္ေဝဖို႔ စာအုပ္ အသင့္ ဆိုတာကေတာ့ ကိုေမာင္ေမာင္(ေရႊကရဝိတ္) ထုတ္ေဝမဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ပဲ ရွိပါတယ္ (က်ေနာ္ဆို စာအုပ္ နာမည္ေတာင္ မသိပါ)... သို႔ေသာ္လဲ ကိုရဲလင္း မိခင္ၾကီးရဲ့ ေျမာက္ပိုင္းသြား ဗလာစာအုပ္က မွတ္တမ္းေလးကို က်ေနာ္စာမ်က္နွာမွာ တင္လိုက္တဲ့ အခါ ကိုေမာင္ေမာင္(ေရႊကရဝိတ္)က ပံုပါအတိုင္း စာလာျပီး ေရးသြားတာေလးကိုပါ သံသယ မ်ားကင္းရွင္းေစရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ... အပိုင္း(၁) အတြက္ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ ခင္ဗ်ာ...
   · · Share

   • 17 shares

    • Ni Lynn
     က်ေနာ္နဲနဲပါးပါး ဝင္ဖတ္ၾကည့္တယ္။ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ လူသတ္သမားေတြကို ကာကြယ္ေနတာ။ ေထာက္လွမ္းေရးဟုတ္ေစဦး၊ ေျခေထာက္ထဲ သံေခ်ာင္း မီးဖုတ္စရာမလိုဘူး။ လက္မွာ မိုင္းခ်ည္ျပီးေဖာက္လို႕မရဘူး။ ဒါ့ထက္ဆိုးတာေတြရွိေသးတယ္။ ဒီမိန္းမလဲ တရားခံျဖ...See More

    • San Yu မခင္ေရႊလိႈ္င္ေရ၊ငါတို႔ကအမွန္တရားရဲ႕မ်က္ႏွာစာတစ္ခုကိုပဲ ၾကည့္ၿပီးေစာင့္ ဖတ္ေနတာမို႔ ခိုင္လံုတဲ့အခ်က္အလင္ေတြကိုပဲ တင္ေစခ်င္ပါတယ္


No comments:

Post a Comment