ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, October 13, 2010

Wet inburgering voor Birmase နယ္သာလန္ႏိူင္ငံသား ဥပေဒ

Copier van http://www.inburgeringscursus.net/inburgeringscursus-wet-inburgering.html
In Nederland Nadat u het basisexamen inburgering heeft gehaald en naar Nederland bent gekomen, နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္လာရန္ အတြက္ အေျခခံ ဗဟုသုတကို ဒတ္ခ်ာ္ ဘာသာျဖင့္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ အခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ ့နယ္ ျမဴနီစပယ္ရံုးမ်ားတြင္ စတင္ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားႏိူင္ပါသည္ ။ Moet u ook nog een inburgeringscursus volgen in Nederland. နယ္သာလန္ သံရံုးမ်ားမွ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္လာခဲ့ေသာ္လည္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံ ဗဟုသုတ သင္တန္းသား အျဖစ္ ထပ္မံတက္ေရာက္ရန္လိုပါသည္ ။ Hiervoor moet u een ander examen afleggen: het inburgeringsexamen. ေအာက္တြင္ စာေမးပြဲ ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ သိသင့္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ရွင္းျပထားပါသည္ ။ Inburgering wil zeggen dat immigranten die langdurig in Nederland komen wonen de taal spreken, အေျခခံ ဗဟုသုတ သင္တန္းတြင္ အတူတကြ ၾကာရွည္စြာ ေနထိုင္သြားရန္ နယ္သာလန္ စကားျဖင့္သာ ေျပာဆိုမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving en een aantal belangrijke normen en waarden kennen. နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္ေရး အပါအဝင္ သိသင့္သိထိုက္ျပီး မွတ္သားနာယူ သင့္သည့္ အေရးၾကီးအရာမ်ားကိုသာ အျမင့္ဆံုး မိတ္ဆက္သင္ၾကား သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ De Nederlandse overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren. ႏယ္သာလန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ အေျခခံ ဗဟုသုတမ်ားကို ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ De eisen voor inburgering zijn vastgelegd in de Wet inburgering. ႏိုင္ငံသားတဦး သိသားသင့္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသာ ႏိူင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္ ။ Deze wet is sinds 1 januari 2007 van kracht. ယၡဳ ဥပေဒသည္ ၁ ဇႏၷဝါရီလ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္ ။ ( အပိုခ်ပ္ ၁၁ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၁ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး ဥေရာပတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ဥေရာပေနထိုင္သူမ်ား အသိဥာဏ္ ဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြတ္လာေသာ စီမံခ်က္ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္ အၾကမ္းဖက္ေသာ အုပ္စုမ်ား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အစိုးရမ်ား ကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ အသိေပး ပညာေပး ဒဏ္ေပး ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ ။
၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး နယ္သာလန္ စကား စာေပကို သင္ၿကားလိုသူသည္ မိမိ စရိပ္ျဖင့္သာ သင္ၿကားရမည္ ။ ကုန္ၿကစရိပ္မွာ ၁ ႏွစ္လၽွင္ ၇၀၀၀ ယူရိူ ျဖစ္သည္ ။)
Immigranten hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, လူဝန္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒအရ နယ္သာလန္ႏိူင္ငံသား တဦးျဖစ္လာရန္ ႏိုင္ငံသား အေျခခံဥပေဒ သိရန္လိုအပ္ပါသည္ ။ wanneer ze geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen. ႏိုင္ငံသား အေျခခံ ဗဟုသုတတ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ သည့္ အခ်ိန္တြင္ In tegenstelling tot inburgeren in het buitenland wordt een inburgeringscursus geheel of gedeeltelijk vergoed en zijn er in sommige gevallen subsidie of een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. သင္ၾကားေလ့လာခ်ိန္မ်ားတြင္ ကုန္က်စရိပ္မ်ားကို နယ္သာလန္နိဳင္ငံ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္ ။ Is de Wet inburgering hetzelfde als de Wet inburgering buitenland? နယ္သာလန္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ အေျခခံဥပေဒ တူညီမႈရွိပါသလား ။ (မ်က္စိေညာင္းျပီး ေခါင္းကိုက္လာလို ့ ခဏနားပါမည္ ။ ၁၃ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၀ )
Nee, ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ အေျခခံဥပေဒ တူညီမႈမရွိပါ
dit zijn verschillende wetten.
ဒီဥပေဒ သက္ေရာက္မႈသည္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္ ။
De Wet inburgering buitenland is ingegaan op 15 maart 2006.
၁၅ မတ္လ ၂၀၀၆ မွစတင္ျပီး နယ္သာလန္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား စတင္အာဏာသက္ေရာက္သည္ ။
Die wet is er voor iedereen die voor langere tijd in Nederland wil komen wonen.
ဥပေဒသည္ နယ္သာလန္ႏိူင္ငံတြင္ အခ်ိန္ ကာလရွည္ျကာစြာေနထိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္ ။
Zij moeten de Nederlandse taal al een beetje kunnen spreken en iets afweten van Nederland,
ထိုသူမ်ားသည္ အေျခခံ နယ္သာလန္စကား ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မျဖစ္မေန သိထားရမည္ျဖစ္သည္ ။
voordat ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen.
ဦးစြာ နယ္သာလန္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္ ။
Met name migranten die voor huwelijk en relatie in Nederland willen verblijven.
ထိုခြင့္ျပဳခ်က္ကို နယ္သာလန္သို ့ေျပာင္းေရြ ့ ေနထိုင္သူ၏ လင္မယား ေဆြမ်ိဳ းမွတဆင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္ ။
Eenmaal in Nederland moet men zich inschrijven voor een inburgeringscursus ter plaatse.

Basisexamen Inburgering Buitenland - Inburgeringscursus De plicht om eerst in het buitenland het basisexamen inburgering te doen, geldt voor veel mensen van 18 tot 65 jaar die, om naar Nederland te kunnen komen, een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig hebben. Het betreft onder meer mensen die een gezin willen vormen (bijvoorbeeld huwelijk en relatie) met iemand in Nederland, maar ook mensen met een geestelijk beroep zoals imam of predikant. Dat betekent dat het behalen van het inburgeringsexamen in veel gevallen een extra voorwaarde wordt voor het verkrijgen van een MVV. Het Inburgeringsexamen Buitenland - Inburgeringscursus Het basisexamen inburgering: Bij het examen wordt de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving getoetst. Het examen wordt mondeling, in het Nederlands afgelegd bij de Nederlandse ambassade of Consulaat-Generaal in het buitenland. De kosten van het examen bedragen €350. Het examen bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de kennis van de Nederlandse samenleving getoetst. Aan de hand van een boekje met afbeeldingen wordt telefonisch een aantal vragen gesteld. De vragen gaan onder andere over de geschiedenis en staatsinrichting van Nederland. In deel 2 wordt de kennis van de Nederlandse taal getoetst. Dit onderdeel bestaat onder meer uit het nazeggen van zinnen en het beantwoorden van korte vragen. U kunt u voorbereiden door middel van een inburgeringscursus. Het inburgeringsexamen in Nederland Inburgering, vrijstelling inburgeringsexamen Beschrijving U kunt vrijstelling aanvragen voor een deel van het inburgeringsexamen als u voldoende mondelinge en schriftelijke kennis heeft van de Nederlandse taal. U moet dit aantonen door een verklaring te laten zien van een regionaal opleidingscentrum (ROC). Uit de verklaring moet blijken dat u het NT2-taaltraject met goed resultaat heeft afgelegd. Dat is het geval als u voldoet aan bepaalde niveaus van de eindtermen Referentiekader Nederlands als Tweede Taal of van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen. U moet dit traject voor 1 januari 2007 hebben afgerond. Ook kunt u vrijstelling aanvragen voor het mondelinge deel van het inburgeringsexamen als u het basisexamen inburgering in het buitenland met goed resultaat hebben afgelegd. Dit moet blijken uit een beschikking. Voorwaarden Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen moet u voldoen aan een de volgende voorwaarden. Voor vrijstelling van het mondelinge en schriftelijke deel van het inburgeringsexamen: U bent geen oudkomer. Uit de verklaring blijkt dat u voor Nederlands als tweede taal voldoet aan de volgende niveaus: - niveau 2, respectievelijk A2 voor de onderdelen Luisteren en Spreken; - niveau 2, respectievelijk A2 voor de onderdelen Lezen en Schrijven. U bent oudkomer. Uit de verklaring blijkt dat u voor Nederlands als tweede taal voldoet aan de volgende niveaus: - niveau 2, respectievelijk A2 voor de onderdelen Luisteren en Spreken; - niveau 1, respectievelijk A1 voor de onderdelen Lezen en Schrijven. U beschikt over een van de volgende certificaten Nederlands als Vreemde Taal: - Certificaat Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (ERK-niveau B1); - Certificaat Profiel Professionele Taalvaardigheid (ERK-niveau B2); - Certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (ERK-niveau B2); - Certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid (ERK-niveau C1). Voor vrijstelling van het mondelinge deel, als u het basisexamen in het buitenland heeft gedaan: U heeft een beschikking van het basisexamen inburgering in het buitenland en daaruit blijkt dat u voor het onderdeel luister- en spreekvaardigheid ten minste 37 punten heeft behaald. Aanpak U vraagt de vrijstelling aan bij de gemeente waar u het inburgeringsexamen moet afleggen. Copier van http://www.inburgeringscursus.net/inburgeringscursus-wet-inburgering.html

Oefenen voor inburgering met de computer en internet
ကြန္ျပဴတာရွိေသာ သင္တန္းသားမ်ား အင္တာနက္မွ ေလ့က်င့္ရန္

မိတ္ဆက္ ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္မ်ား
http://www.digischool.nl/oefenen/hennyjellema/nederlands/woordenschat/lijst.htm
နယ္သာလာ အတြင္းသို ့ပိုမိုဝင္ေရာက္ျခင္း
http://www.komverder.nl/

နယ္သာလန္ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
http://www.ntr.nl/

နယ္သာလန္ႏိူင္ငံတြင္းေနထိုင္ေသာသူမ်ား သိထားရမည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား
http://members.ziggo.nl/h.schotel/inburgeringstoets/

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္တြင္ကာလတြင္ ျကံုေတြ ့လာမည့္ အေျခအေနႏွင့္
အခက္အခဲမ်ားကို ျကိုတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ခဏ္မ်ားႏွင့္
စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ခဏ္းမ်ား
http://inburgeren.eigenstart.nl/


နယ္သာလန္ အေမး အေျဖ ေလ့က်င့္ခဏ္း ၂


အစိုးရ၏ တရားဝင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-2806.html


1 comment:

  1. Merry Christmas and Happy New Year.Thank you for your information and sharing your knowledge.

    ReplyDelete