ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, March 3, 2011

ေျမေအာက္ လႈပ္ရွားမႈ ျပင္ဆင္ျခင္း

No comments:

Post a Comment