ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, January 3, 2013

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မစားဖို ့လိုေနျပီ


http://www.betweenonline.com/2012/12/29/bribery-is-myanmar-enemy-in-burmese/
ဒီဇဘၤာလ ၂၆ ၇က္ေန.က ေနျပည္ေတာ္တြင္၊ cabinet အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ.သည္။ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ မိန္.ခြန္းေျပာၾကားခဲ.ေၾကာင္း အင္တာနက္ ဧ၇ာဝတီသတင္း စာေစာင္ ႏွင္. Betweenonline သတင္းမ်ားတြင္၊အသီးသီးေဖာ္ျပပါရွိေပသည္။ သမၼတၾကီး၏ မိန္.ခြန္း ထဲတြင္၊ တတိယေျမာက္ လုပ္ေဆာင္သြားမဲ. ဦးတည္ခ်က္ ကေတာ. ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုး၇ အမႈ. ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္၇ာတို.မွာ ျဖစ္ေပၚေနသည္.၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ.၊ လဒ္ေပးလဒ္ ယူမႈ. မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပီး၊ ပေပ်ာက္သြား၇န္ ၾကိဳးစား လုပ္ကိုင္သြားမည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို ေျပာၾကား သြားပါသည္။ ၄င္းမိန္.ခြန္းကို ျမန္မာ. ရုပ္ျမင္သံၾကားကေ၇ာ၊ ေ၇ဒီယို ေလလွိဳင္း ထုတ္လႊင္. မႈမ်ားတို.ကပါ၊ ျပည္သူ တ၇ပ္လံုး ႏွင္.သက္ဆိုင္၇ာ ဌာနမ်ား၊ အလုပ္အမွဳ.ထမ္းမ်ား အားလံုး သိရွိၾကေစ ၇န္၊ အသိေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ခန္.မွန္းႏိုင္ပါသည္။
သမၼတၾကီး၏ မိန္.ခြန္းေျပာၾကားခ်က္တြင္၊ ယခုအခ်ိန္အထိ၊ ဌာနမ်ားတြင္ လဒ္ေပး လဒ္ယူမႈ. မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၾကျပီး၊ ၄င္းတို.ကို တားဆီး ၇ပ္တန္.ၾက ၇ေတာ. မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ. ႏွင္. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ. အေထြေထြ အ၇ပ္၇ပ္တို. အတြက္၊ ေႏွာင္.ေႏွး မႈ.မ်ားျဖစ္ေစျပီး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ collaboration အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေ၇းမ်ားကို၊ ေကာင္းျမတ္ေသာအာဏာ ပိုင္တို.၏ ထားရွိအပ္ေသာ ထိမ္းသိမ္းမႈ. တာဝန္ ႏွင္.ဝတၱ၇ား (good governance) တို.ႏွင္.အညီ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို. အားထုတ္ၾက ၇မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တို.ပါဝင္ခဲ.သည္။
ပဌမဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္.၊ ႏိုင္ငံေ၇းတည္ျငိမ္မႈ.ႏွင္. ျပန္လည္စုစီးေ၇း ႏွင္. ၇င္ၾကားေစ.စပ္ေ၇း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ.သည္။ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေ၇း တိုး တက္မႈ.၊ ျပန္လည္ reforms လုပ္ေ၇းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ.ျပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ဌာနဆိုင္၇ာတို.အားလံုးကို grassroots to the union levels ေအာက္ေျခသိမ္းကေန အထက္ပိုင္းတို.အထိ ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိေပသည္။
အဆိုပါသတင္းကို ဖတ္မွတ္ေလ.လာျပီးေသာအခါတြင္၊ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမိသလို က်ေနာ္. ၇င္ဝယ္ ေမးခြန္းကေလး မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ.ေတာ.သည္။ ယခုကဲ.သို. သမၼတၾကီး ကိုယ္တိုင္က၊ ေလ.လာ ေတြ.သိျပီး၊ “ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခန” ဆိုသလို၊ ဖရိုဖယဲျဖစ္ေနခဲ.ေသာ၊ အခ်ိဳ.ဌာနဆိုင္၇ာမ်ားကို စံနစ္တက်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေအာင္ ပံ.ပိုးေပး ျခင္းသည္၊ မည္သည္.အစိုး၇လက္ ထက္ ကမွ၊ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆိုခဲ.ေသာ စကား၇ပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါ သျဖင္.၊ ေလးစားဂုဏ္ယူမိပါသည္။ သို.ပါေသာ္လည္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကေတာ. အျမဲရွိေန ၾကဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
“Corruption” ကို ကိုင္တြယ္ေတာ.မည္ ဆိုေသာစကားတြင္၊ မည္ကဲ.သို. ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္း သြားမည္ကို အတိအက်သိခြင္.မ၇ခဲ.တာအမွန္ျဖစ္သည္။ လူထုၾကီး အေနႏွင္. သိလို ပါဦးမည္။ လူထုၾကီးသိဖို.လိုပါလိမ္.မည္။ မည္ကဲ့သို.ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ကာ၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ရွာေဖြ ေဖာ္ ထုတ္မည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သိခြင္.မ၇ၾကေသးပါ။ ၄င္းအားလည္း၊ လူထုၾကီးသိထား သင္.ပါသည္။
President Thein Sein
Photo: President Website
က်ေနာ္.အေတြအၾကံဳကေလးမ်ားကို လူထုၾကီးႏွင္. မွ်ေဝခံစား (share )၇မည္ဆိုပါလွ်င္၊ ဌာနဆိုင္၇ာ အဆင္.ဆင္.တို.သည္၊ ဆင္.ကဲဆင္.ကဲ ၇ံပံုေငြ ေကာက္ခံျခင္းကိစၥ၇ပ္မ်ား ယခင္ တိုင္းေကာင္စီ၊ ျမိဳ.နယ္ေကာင္စီ ႏွင္. ၇ပ္ကြက္ေကာင္စီတို.ရွိစဥ္ကပင္၊ ေငြဖလားၾကီးမ်ား စားပြဲ ေပၚတြင္ခ်ထားကာ၊ အလုပ္တခု သြားလုပ္ခိုင္းတိုင္း၊ ၇ံပံုေငြထည္.ခိုင္းသည္. ျဖစ္၇ပ္မ်ားရွိခဲ. သည္။ ၇ပ္ကြက္ကေျပာေတာ.၊ အထက္က စာရြက္စားတမ္းေၾကး၊ ရံုးသံုးစာေ၇းကိ၇ိယာမ်ား ဝယ္ယူၾက၇န္အတြက္၊ ေငြေၾကးကို၊ ဖာသာရွာေဖ ြၾက ၇မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ညႊန္ၾကားထား သည္ဟု၊ ၇ပ္ကြက္ရံုးက ေျပာဆိုျပီး၊ ေတာင္းခံပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္၊ ဗဟိုကေန တိုင္း ႏွင္. ျမိဳ.နယ္အသီးသီး၊ ျမိဳ.နယ္အသီးသီးကေန၊ ၇ပ္ကြက္ အစရွိသျဖင္.၊ အခမဲ.ေတာင္းခံ တတ္ ေသာအက်င္.မ်ားကို ဌာနဆိုင္၇ာတို.က၊ စတင္လုပ္လာၾက၇ာမွ၊ corruption ဇာတ္လမ္း အစျပဳခဲ.ျခင္းလို. က်ေနာ္စဥ္းစားမိခဲ.ပါသည္။
လဒ္ေပးျခင္း ပံုစံုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္သည္။ ယခုအခါ ပိုမိုျပီး အဆင္.ျမင္.ေသာ နည္းမ်ားကို သံုးေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္ေခတ္ ယခင္အခါက၊ ခတ္ေျပာင္ေျပာင္ ေတာင္း တတ္ၾကသည္။ ယခုခါတြင္၊ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အမႈပြဲစားမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသျဖင္.၊ ၄င္းတို. မွတဆင္. (under the table ) အေပးအယူျပဳၾကေၾကာင္း သိရွိ၇ေပသည္။ အခ်ိဳ.ဌာနမ်ား မွာမူ၊ ၇လာေသာ ေငြေၾကး မ်ားအားလံုး စုေဆာင္းထာျပီး၊ တေန.၊ တပတ္၊ တလ အစရွိသျဖင္.၊ အားလံုး ညီတူ၊ မွ်တူ ခြဲေဝ ၾကသည္။ လဒ္စားသည္.ေန၇ာတြင္ Team-work ဟုဆို၇ေပမည္။
ထိုကဲ.သို. လဒ္စားေနေသာအမႈ.ထမ္းမ်ားကို မည္ကဲ.သို. ေဖာ္ထုတ္မည္ ဆိုသည္.ေန၇ာတြင္၊ လူထု၏ ကူညီပံ.ပိုးမႈ.သည္ အေ၇းပါေသာက႑ျဖစ္သည္။ လူထုၾကီးသာလ်ွင္၊ လဒ္စားေန ေသာအမႈ.ထမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေပမည္။ အျခားနည္းမ်ားမွာကား၊ ရံုးမ်ားတြင္ လ်ွိဳ.ဝွက္ကင္ မ၇ာ ( detective camera ) မ်ားထားရွိျခင္း၊ private company မ်ားအားငွား၇မ္းျပီး၊ သီးသန္. ေထာက္လွမ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထု၏ အေတြ.အၾကံဳမ်ားကို လိုက္လံေမးျမန္းျပီး၊ အခက္အခဲမ်ားအား ျပန္လည္ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ေပးျခင္း မ်ားတို. ကိုလည္း လုပ္ႏိုင္ေပသည္။ လဒ္ေပးသူေ၇ာ လက္ခံသူတို.ကိုပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေ၇းယူေပးျခင္းသည္လည္း၊ ေနာက္ ေနာင္တြင္ လဒ္ေပးလဒ္ယူအားေပးျခင္းမွ ေရွာင္ရွား ႏိုင္ၾကေတာ.မည္။
ဌာနဆိုင္၇ာမ်ားသို. သြားေ၇ာက္ျပီး၊ ရံုးကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္၇ာတြင္၊ အေၾကာင္းမဲ. အခ်ိန ္ ဆြဲေနျခင္း၊ သပ္မွတ္ထားေသာ၇က္ထက္ပို ၾကန္.ၾကာေအာင္ဖန္တီးေနျခင္း၊ ပိုက္ဆံ မေပး မခ်င္းထိန္ခ်ံထားျခင္း အစရွိသည္တို.ကို ေတြ.ၾကံဳလာေသာ လူထုၾကီးအေနျဖင္.၊ ပိုက္ဆံ မေပး ပဲ၊ သမၼတၾကီးထံ လိပ္မူျပီး တိုင္ၾကားသင္.သည္။ မိတၱဴကို သက္ဆိုင္၇ာ ဌာနမွ တာဝန္ရွိ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းမွဴးအား ေပးပို.၇ေပမည္။ လဒ္ေတာင္းခံေနေသာရံုးအား အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနဲျဖစ္ေစ၇န္ ႏွင္. လူထုၾကီးသိေစ၇န္ ဆႏၵျပေသာ ကိစၥ၇ပ္မ်ား ရံုးေရွ.တြင္ျပဳ သင္.သည္။ အခ်ိဳ.မွာမူ အျမန္၇လိုေဇာျဖင္.၊ ေတာင္းသ ေလာက္ ေပးေနၾကတတ္သျဖင္.၊ အမႈထမ္းမ်ား အက်င္.စာ၇ိတၱပ်က္ျပားလာေအာင္ အားေပး အားေျမာက္ ျပဳသလိုျဖစ္ေနေတာ.သည္။ သိုျဖစ္၇ာ လဒ္ေပးသူေ၇ာ၊ လဒ္ယူသူေ၇ာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၇န္သူမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေတာ.သည္။ အတြင္းမွ လွိဳက္စားေနေသာ အက်င္.စာ၇ိတၱပ်က္ျပားမႈ.တို.ေၾကာင္.၊ ႏိူင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပ်က္ျပားမႈ. ကမၻာတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေနသည္သာမက၊ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ လွမ္းၾက ၇မည္. ဒီမိုကေ၇စီလမ္းအတြက္၊ corruption သည္၊ အင္မတန္မွ ၾကီးေလးေသာ ဆူးေညာင္. ခလုတ္ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း အသိေပး ေ၇းသားလိုက္၇ပါသည္။ ။

No comments:

Post a Comment