ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, March 17, 2013

To parliament of Burma .

ျမန္မာျပည္ထဲမွာ
ဦးပိုင္လီမိတက္ဆိုတာ
ဘယ္သူ ့ အက်ိဳးအတြက္လဲ ။

No comments:

Post a Comment