ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, September 5, 2016

● ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းပိုက္လိုက္္ျခင္း
ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဒုတိယေန႔ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္းမွ် အၾကာ ည (၁၁) နာရီတြင္ မဂၤလာဒုံတပ္နယ္မွ စစ္တပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔  တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းယူေရးအတြက္ ပထစအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္ အခ်က္အခ်ာဌာနမ်ားကို  ထိန္းသိမ္းထားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ စစ္တပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ ရက္အနည္းငယ္ကပင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းႏွင့္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းပိုက္ေရးအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ျပည္ေစာင့္ရဲတပ္ရင္း၏ အေျခအေနကိုပင္ ႀကိဳတင္၍ စူးစမ္းေလ့လာထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ေစာင့္ရဲတပ္ဌာန၏ ဒုတိယရဲတပ္ခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တန္ယုဆိုင္ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေဖ၏ေယာက္ဖ)ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ အခ်ိဳ႕သည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ ၁၉၆၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူေရးကို အေဆာတလ်င္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္း အမိန္႔ျဖင့္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူေရးအတြက္ ပထစအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေစာ္ဘြားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေရးႏွင့္ အေရးပါေသာ ေနရာဌာနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မွဴးမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့စဥ္က အာဏာသိမ္းယူသည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းယူေရး အစီအစဥ္ စတင္မည့္ အခ်ိန္နာရီတို႔ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသျဖင့္ မသိခဲ့ရဟု ဆိုသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္မွ အာဏာသိမ္းရန္ စစ္ေဆးေရးကို ဆင္ႏႊဲၾကရမည္။ တာဝန္ခံတပ္မွဴးမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္ အမိန္႔ရ႐ွိသျဖင့္ မိမိတို႔၏ တပ္မ်ားကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။ ထိုညတြင္ပင္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အားလုံးအဆင္သင့္ျဖစ္လွ်င္ ဆင္ႏႊဲရန္ အထက္အႀကီးအကဲထံမွ ႏုတ္မိန္႔ထြက္လာသည္။ ထိုအခါ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ခံတပ္မွဴးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲရမည့္ေန႔ကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ဟုလည္းေကာင္း၊ စတင္မည့္အခ်ိန္ကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီတိတိဟု လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးတင္ဦး(မ်က္မွန္ၾကီး)ႏွင့္ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးတပ္မွဴး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘနီတို႔လည္း သိ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစစ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္ကို သိၿပီးျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ားသည္ အျခားအရာ႐ွိမ်ား၊ မိမိတို႔ လက္ေအာက္အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ားကို ေျပာၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္သာ တပ္လွန္႔ထားခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ခ်ီတက္ရမည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ခံမ်ားက စစ္ဆင္ေရးအေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အသင့္ျပင္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ေအာက္အရာ႐ွိမ်ားအား တာဝန္အသီးသီး ခြဲေဝေပးအပ္ၿပီး ည ၁၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ စစ္ခ်ီခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္သည္ မဂၤလာဒုံေလယာဥ္ကြင္း႐ွိ ဆက္သြယ္ေရးစခန္း၊ အသံလႊင့္႐ုံ၊ ေၾကးနန္းဌာန၊ ပါလီမန္အေဆာက္အအုံ၊ ရဲမင္းႀကီး႐ုံး၊ စစ္ရဲတပ္၊ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္၊ ဘူတာ႐ုံ၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ရဲဌာနမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား ေနထိုင္ေသာ ဝင္ဒါမီယာကုတ္ (ယခု ေ႐ႊလီလမ္း) ႐ွိ ႐ွမ္းေဂဟာ ၊ ေ႐ႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းသြယ္အမွတ္(၄၂)႐ွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနအိမ္၊ ကုကၠိဳင္းလမ္းႏွင့္ ဂြတၱလစ္လမ္း (ယခု ဆရာစံလမ္း) ေထာင့္႐ွိ စဝ္ေ႐ႊသိုက္ေနအိမ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း႐ွိ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္းေနအိမ္၊ ဖေရဇာလမ္း (ယခု ဒဂုံၿမိိဳ႕နယ္႐ွိ ေတာ္ဝင္လမ္း) ႐ွိ ကယားေဂဟာတို႔ကို သြား၀ိုင္းရံထားလိုက္ၾကသည္။ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဂြတၱလစ္လမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းသြယ္အမွတ္ (၄၂) တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဦးဧေမာင္ႏွင့္ ျပည္လမ္း ခုႏွစ္မိုင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ မိုးနဲေစာ္ဘြား စ၀္ျပည့္၊ မိုင္းေနာင္ေစာ္ဘြား စ၀္အုန္းေမာင္တို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ကားေပၚသို႔ တင္အၿပီး၌ စကားဝွက္ျဖင့္ “ေလာက္ေကာင္” မိၿပီ ဟု ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ဦးႏု၏ သမီးႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းႏုက ကၽြန္မၾကားတာက “ဇာတ္ေကာင္”ပါပဲ။ ေဖေဖနားၾကားလြဲသြားတယ္နဲ႔ တူပါတယ္ ဟူ၍ ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ဘေဆြ၏ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံသမိုင္း (လက္ႏွိပ္စက္စာမူ) ၌ ဦးႏုအား ဖမ္းစဥ္က စကားဝွက္ “ေလာက္ေကာင္” ဟုသာ ေဖၚျပပါရွိ သည္။ ယင္းစာမူ၌ အျခားဝန္ႀကီးမ်ား၏ နာမည္ကိုလည္း စကားဝွက္ျဖင့္ “ဖာသယ္” ၊ “မိန္းမ႐ႊင္”၊ “ဆိတ္လေစ့”၊ “ႏွစ္ဖက္ခၽြန္” ဟူ၍ သုံးႏႈန္းထားရာ ရန္ကုန္ဘေဆြႏွင့္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းတို႔ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနမည္လားဟု ေတြးထင္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၃ နရီခန္႔တြင္ အျခားဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးရာ႐ွစ္၊ သခင္တင္၊ သခင္တင္ေမာင္ ၊ဦးသြင္၊ ဦးဘေစာ၊ ေဒါက္တာေစာလွထြန္း၊ စ၀္ခြန္ခ်ိဳ၊ စ၀္ဝဏၰ၊ ႏိုင္ေအာင္ထြန္း၊ဦးဘၿမိဳင္၊ပါလီမန္အတြင္းဝန္ကယားဦးစိန္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အင္းလ်ားလမ္းေန အိမ္သစ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ သမၼတ မန္းဝင္းေမာင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကယားေဂဟာတြင္ တည္းခိုေနေသာ ဦးၾကာပု၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးလြန္း၊ ဦးခ်စ္ဦး ၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပ၍၊ ၎တို႔အိမ္တြင္ထား႐ွိေသာ လက္နက္မ်ားကိုလည္း အပ္ႏွံေစခဲ့သည္။ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္းကို ဖမ္းစဥ္က ဖမ္းဝရမ္းေတာင္းသျဖင့္၊ ဖမ္းဆီးသည့္ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိလည္း ေတြေဝသြားၿပီး တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ လိုက္ပါလာခဲ့ေသာ တပ္မွဴးထံ သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ တပ္မွဴးကလည္း ဦးျမင့္သိန္း၏ အိမ္သို႔ လိုက္သြားၿပီး တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ဝရမ္းမလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ရသည္ ဟု ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေနအိမ္တြင္ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူေနၾကရေသာ ရဲအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား  စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရာက္႐ွိလာလွ်င္ ခုခံပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳရန္ ႀကိဳတင္ၫႊန္ၾကားထားေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုကၠိဳင္းလမ္းႏွင့္ ဂြတၱလစ္လမ္း (ယခု ဆရာစံလမ္း) ေထာင့္႐ွိ စဝ္ေ႐ႊသိုက္ ေနအိမ္သို႔ ေရာက္႐ွိစဥ္က လုံၿခဳံေရးအေစာင့္မ်ားအား ႐ွမ္းဘာသာျဖင့္ ခုံခံျခင္း မျပဳရန္ ေအာ္၍ ေျပာေသးသည္။ သို႔ေသာ္အေစာင့္မ်ားက ပစ္ခတ္သျဖင့္ စစ္တပ္မွလည္း ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရာတြင္ စ၀္ေ႐ႊသိုက္၏ သားငယ္ အသက္ (၁၇) ႏွစ္အ႐ြယ္႐ွိ စဝ္မီမီသိုက္ေခၚ စဝ္ေစးဟုမ္ဖမွာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ေျခေထာက္တြင္ က်ည္ဆံထိမွန္၍ ေသဆုံးသြားခဲ့ရသည္။ စ၀္မီမီသိုက္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဝ္မီမီသိုက္၏ အစ္ကို (ယူဂ်င္းသိုက္ - Eugene Taike) က ရန္ကင္းရဲဌာနတြင္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ အမ်ိဳးအမည္မသိေသာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသူမ်ားက အိမ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ညီ စဝ္မီမီသိုက္ကို ထိမွန္ေသဆုံးသြားေၾကာင္း တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကင္းရဲဌာနမွ လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ အရ အမႈဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္ကမူ စ၀္မီမီသိုက္ ေသခဲ့ရျခင္းအတြက္ စာနာေထာက္ထားမႈ ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းကလည္း စ၀္မီမီသိုက္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျခင္းကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္မ်ားက အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ သဝဏ္လႊာကို ေညာင္ေ႐ႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေ႐ႊသိုက္ႏွင့္ မဟာေဒဝီတို႔ထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မဟာေဒဝီ စဝ္ဟိန္ခမ္းမွာ အဂၤလန္သို႔ ေရာက္ေနသျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္သည္ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာကို စဝ္ေ႐ႊသိုက္၏ သားအႀကီးဆုံးျဖစ္သူ စဝ္ဆိုင္အုံ၏ လက္သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔လည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ေပးပို႔ခဲ့ေသးသည္။ အာဏာသိမ္းပိုက္သည့္ေန႔မွ အျဖစ္အပ်က္ေနာင္တြင္ ဦးႏုက သူ၏ “တာေတစေနသား” စာအုပ္၌ ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသံလႊင့္႐ုံ၌ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္မူ ေရးဆြဲေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ စတင္က်င္းပခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ည ၉ နာရီေလာက္တြင္ အစည္းအေဝးကို အဆုံးသတ္၍ ေနာက္ရက္သို႔ ေ႐ႊ႕လိုက္သည္။ အစည္းအေဝးၿပီးေသာအခါ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ဥကၠဌ ေစာခြန္ခ်ိဳႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ဥကၠဌ ေစာဝဏၰတို႔ သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္အတူ ဝင္ဒါမီယာဝန္းအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနအိမ္သို႔ လိုက္လာၾကသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက “အဆိုေတြ တင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္က ဖိတ္လို အဆိုေတြကို တင္သြင္းရမွာ၊ ေကာလာဟလလႊင့္ေနၾကတဲ့ လူေတြဟာ ဒီအခ်က္ကို မသိၾကဘူးထင္တယ္” ဟု ေျပာရာ ေစာခြန္ခ်ိဳက - ဟုတ္ပါတယ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိတ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဆိုတင္ျပရမွာပါ၊ တင္ျပျပန္ေတာ့လည္း ဒီတင္ျပတဲ့ အဆိုအတိုင္း လုပ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မ႐ွိပါဘူး၊ အဆိုကို ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ေပးႏိုင္တာေတြကို လုပ္ေပးပါ။ မလုပ္ေပးႏိုင္တာေတြက်ေတာ့ ပစ္ပယ္လိုက္ေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာခံပါ့မယ္” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ 

ထိုစဥ္က ေစာခြန္ခ်ိဳ၊ ေစာဝဏၰ ႏွင့္ ဦးႏုတို႔ စကားထိုင္ေျပာေနၾကသည္မွာ ည ၁၁ နာရီေလာက္မွ ၿပီးသည္။ထိုအခ်ိန္ေလာက္အထိဗိုလ္ေနဝင္းသည္ေလဟာျပင္ဇာတ္ရံု၌တရုတ္ယဥ္ေက်းမွဳကဇာတ္အဖဲြ ့ မွတင္ဆက္ေသာဘဲေလးျပဇာတ္ကိုဟန္မပ်က္ၾကည့္ေနခဲ့သည္ဟုဦးႏုသားသမီးမ်ားကေျပာျပၾကပါသည္။

ဦးႏုသည္ ဝင္ဒါမီယာထဲမွာ မေနေပ။ ဂြတၱလစ္ျပည္ေထာင္စု လမ္းၾကားထဲမွ သူ႔အိမ္၏ ေတာင္ဘက္မွာ တစ္ထပ္အိမ္ဌားေနသည္။ သူ႔အိမ္အျပန္မွာ သူ႔အႀကံေပးအရာ႐ွိ ဦးအုံးႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာၿပီး၊ ဦးအုံးက ဦးႏုကို သူ႔အိမ္ေရာက္သျဖင့္ ကားေပၚက ဆင္းခါနီးမွာ ေျပာသြားသည္။
“လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးက ထြက္ေတာ့မယ္လို႔ ကိုႀကီးႏုက ေျပာေနေပမယ့္ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ကိုႀကီးႏုထြက္တာကို သေဘာတူမယ္ မထင္ဘူး။ ဆက္လုပ္ဖို႔ ဝိုင္းၿပီး ေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္”
ဦးႏုသည္ သူ႔အိမ္ခန္းထဲ ေရာက္ေသာအခါ ေနာက္ညမွာ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူေျပာမည့္ မိန္႔ခြန္းကို တစ္ေခါက္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔အစဥ္အလာအတိုင္း ဘုရားဝတ္ျပဳၿပီး ၁၂ နာရီ ေက်ာ္ေလာက္တြင္ အိပ္ယာဝင္ခဲ့သည္။

သန္းေခါင္ေက်ာ္ခ်ိန္ေလာက္ ႐ွိေသာအခါ သူ႔အိမ္ဝင္းထဲ၌ လူသံၾကားရသျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနရာမွ ႏိုးလာသည့္အခါ သူ႔အခန္းထဲ၌ စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ကို  ေျခာက္လုံးျပဴးကိုင္လ်က္ရိွသည္ကို ဦးႏု ေတြ႔လိုက္ရသည္။
ဦးႏုက “မင္းက ဘာလဲ”
ထိုစဥ္ စစ္ဗိုလ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီ”
ဦးႏု “အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ငါက ဘာလုပ္ရမွာလဲ”
စစ္ဗိုလ္က “ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ လိုက္ခဲ့ပါ”
ဦးႏုလည္း ဘာမွမေျပာဘဲ သူ႔အေပၚ အက်ၤီကို ဝတ္လိုက္ၿပီး ဆီးသြားရေအာင္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ တံခါးကို ဖြင့္လိုက္ရာ၊ စစ္ဗိုလ္က “ ဦး…. ဘာလုပ္မလို႔လဲ”
ဦးႏုက စိတ္မ႐ွည္စြာျဖင့္ “ဆီးသြားမလို႔ေဟ့” ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေျပာလိုက္သည္။ စစ္ဗိုလ္က “ေရခ်ိဳးခန္းထဲ မဝင္ပါနဲ႔ ၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ လိုက္ခဲ့ပါ” ဟု ေျပာၿပီး စစ္ဗိုလ္ကေလးသည္ ဦးႏုအား အတင္းေခၚေဆာင္သြားရာဆီးပင္မသြားလိုက္ရေပ။

အိမ္ဝသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ကားမလာေသးသျဖင့္ ခဏေစာင့္ေနရသည္။ အနား႐ွိ စစ္သားတစ္ေယာက္က “ေလာက္ေကာင္မိၿပီ၊ ေလာက္ေကာင္ မိၿပီ” ဆိုၿပီး ေဝၚကီေတာ္ကီ စကားေျပာစက္ျဖင့္ သူ႔ဌာနခ်ဳပ္ကို လွမ္း၍ သတင္းပို႔သံၾကားေသာအခါ အဓိပၸာယ္ကို ဦးႏု နားမလည္။ ေနာက္မွ စကားဝွက္ျဖင့္ သူ႔ကို “ေလာက္ေကာင္” ဟု ေခၚမွန္း သူသိသြားသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘဝမွ အ႐ွင္လတ္လတ္ ေလာက္ေကာင္ဘဝသို႔ ေရာက္သြားရသည့္ ေလာကဓံတရားဟာ တယ္မွန္ပါကလား ဟု သူ႔ဟာသူေတြးရင္း ၿပဳံးမိသြားေလသည္။
ဦးႏုကို စစ္သားမ်ားက မဂၤလာဒုံသို႔ ေခၚသြားၾက၏။ မနက္ ၄ နာရီေလာက္တြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ကေလးသို႔ ေရာက္သြားၾက၏။
သူ႔ကိုဖမ္းတာ ေအာက္က စစ္ဗိုလ္ကေလးေတြ ဖမ္းတာပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းဟာ ဦးႏု အဖမ္းခံရတယ္ ဆိုတာသိလွ်င္ ဦးႏုထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္လာမွာပဲ ဟု ေတြးၿပီး၊ ဦးႏု စိတ္သိပ္မပူေပ။ အိပ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္  တေရးအိပ္လိုက္သည္။ မနက္ ၈ နာရီေလာက္ ႐ွိေတာ့မွ တေရးႏိုး၏။ မနက္ ၁ဝ နာရီေလာက္တြင္ သူ႔အဝတ္အစားေတြ ထည့္ထားသည့္ ေသတၱာတစ္လုံး သူ႔အခန္းထဲသို႔ ေရာက္လာ၏။ ေသတၱာကို ၾကည့္ၿပီး အိမ္က ဘာေၾကာင့္ ပို႔လိုက္တာလဲ။ မၾကာခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္း သူ႔ကို လာေခၚမွာပဲ ဟု သူ႔စိတ္ထဲက ေျပာလိုက္ျပန္၏။ထိုအခ်ိန္အထိ ေနဝင္းကို ယုံၾကည္ေနေသးသည္။
ညေန ၅ နာရီေလာက္က်ေတာ့  စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ လာေခၚသည္။ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ ေရာက္ေနေၾကာင္းေျပာလွ်င္ သူ႔ကို ဖမ္းတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း သိသြားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ မလာႏိုင္လို႔ သမၼတႀကီးဟာ သူ႔ကို ေခၚရေအာင္ လိုက္တာပဲဟု ေတြးၿပီး ေအာက္သို႔ ဆင္းလိုက္သြားသည္။
သမၼတ ဦးဝင္းေမာင္က “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မနက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အသံလႊင့္တာကို ၾကားလိုက္ရလား” ဟု ေမး၏။ ဦးႏုက “မၾကားမိပါဘူး၊ သမၼတႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဘာေတြ လႊင့္သြားသလဲ”
ဦးဝင္းေမာင္က “သူလႊင့္တာကေတာ့ ခပ္တိုတိုပါပဲ၊ ျပည္တြင္းမွာ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရေအာင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ရပါတယ္” လို႔ လႊင့္သြားတယ္။
ထိုစကားကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ဦးႏုသည္ ဤကမၻာေလာက၌ ေနႏွင့္လ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရင္ေတာင္ အံ့ၾသမိမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ အ့့ံၾသစြာျဖင့္ ဦးႏုပါးစပ္မွ -
“ေၾသာ္… ဒီလိုကိုး”ဟု လွစ္ကနဲ ထြက္သြားၿပီး တမိနစ္ခန္႔ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ မတုန္လႈပ္ေက်ာက္႐ုပ္ပမာ တစ္ခုခုကို စဥ္းစားေနသည့္ အေနမ်ိဳးျဖင့္  သူ႔ေ႐ွ႕တည့္တည့္ ၾကမ္းျပင္ကို အဓိပၸာယ္မ႐ွိ စိုက္ၾကည့္ေနမိပါေတာ့သည္” ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ သမၼတမန္းဝင္းေမာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သခင္တင္၊ ေဒါက္တာ ဦးဧေမာင္၊ ဦးရာ႐ွစ္၊ ဦးဘေစာ၊ သခင္တင္ေမာင္၊ ဦးသြင္ စဝ္ခြန္ခ်ိဳ၊ စ၀္ဝဏၰ၊ ေဒါက္တာေစာလွထြန္း၊ ဦးဇာရဲလ်န္၊ ဦးဘၿမိဳင္၊ ႏိုင္ေအာင္ထြန္း၊ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္းဘဆိုင္၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ စဝ္ခြန္ၾကည္၊ ေညာင္ေ႐ႊေစာ္ဘြား သမၼတေဟာင္း စဝ္ေ႐ႊသိုက္၊ မိုးနဲေစာ္ဘြား စဝ္ျပည့္၊ လဲခ်ားေစာ္ဘြား စဝ္ႏြံ၊ သာမိုင္းခမ္းေစာ္ဘြား စဝ္မန္လစ္၊ စဝ္ခြန္ထီး၊ စဝ္မန္ဖ (သိႏီၷေျမာက္ပိုင္းအမတ္)၊ စဝ္ေအာင္ဖူး (လိြဳင္လင္ အလယ္ပိုင္းအမတ္)၊ ဦးခ်စ္ (လိြဳင္လင္ ေတာင္ပိုင္းအမတ္)၊ ဦးရီေရာင္း (က်ိဳင္းတုံေျမာက္ပိုင္းအမတ္)၊ ဦးခြန္ေနာ္ (က်ိဳင္းတုံအေနာက္ပိုင္း အမတ္)၊ ဦးျဖဴ (မိုင္းပြန္အမတ္)၊ ဦးေက်ာ္စိန္ (သာမိုင္းခမ္း အမတ္)၊ ဦးလြန္း (စကားအမတ္)၊ ဦးအမ္ေဇာ္လ (ကြတ္္ခိုင္အမတ္)၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးခ်စ္ဦး၊ ဦးသန္းတင္၊ ဦးတင္ေအာင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္အဖမ္းမခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္္ဦးမွာ ငပလီသို႔ ေရာက္ေနေသာ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ႏွင့္ သမၼတအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဆမားဒူးဝါ ဆင္ဝါးေနာင္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဆမားဒူဝါးဆင္၀ါးေနာင္မွာ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ ၎၏ ဘိုးဘြားမိဘမ်ား အစဥ္အဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဆမား႐ြာသို႔ ေရာက္႐ွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။
အဖမ္းခံရသူတို႔တြင္ ေဒါက္တာ ေစာလွထြန္းႏွင့္ ဦးဇာရဲလ်န္တို႔မွအပ ကရင္ျပည္နယ္ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ျခင္း မ႐ွိေပ။
မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္က အဖမ္းခံရသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာကို ပထမတြင္ ဝင္ဒါမီယာအနီး႐ွိ အသံလႊင့္႐ုံသို႔ ပို႔ထားခဲ့သည္။ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဖမ္းဆီးလာခဲ့သူမ်ားကို အသံလႊင့္႐ုံအတြင္း႐ွိ ယမန္ေန႔ညက ဖက္ဒရယ္မူ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ ခန္းမေဆာင္ႀကီးအတြင္းတြင္ ထား႐ွိသည္။ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္မူ ဖမ္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္္မ်ားကို ေလာ္ရီကားမ်ားေပၚတင္၍ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အၾကပ္မ်ား စီးနင္းေသာကား လိုက္ပါလ်က္ မဂၤလာဒုံသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ထိုေန႔နံနက္က ရာသီဥတုမွာ အုံ႔မိႈင္း၍ မိုးတဖြဲဖြဲ ႐ြာလ်က္႐ွိသည္။ မဂၤလာဒုံသုိ႔ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ ဖမ္းဆီးလာေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို မဂၤလာဒုံ႐ွိ ရန္ႀကီးေအာင္ တပ္မေတာ္႐ုံ႐ွင္႐ုံတြင္ စု႐ုံးထားသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးလာေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို လက္ဖက္ရည္၊ နံျပားတို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသည္ဟူ၍ ကယားဦးစိန္ေရးသားခဲ့ေသာ “အာဏာသိမ္း မွတ္တမ္း” (လက္ေရးမူ) ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
မၾကာမီတြင္ပင္ အဖမ္းခံရသူတို႔အနက္ မန္းဘဆိုင္၊ စဝ္ခြန္ၾကည္၊ ဦးဘေစာ၊ ေဒါက္တာေစာလွထြန္း၊ ဦးဇာရဲလ်န္၊ ဦးဘၿမိဳင္ႏွင့္ စဝ္မန္ဖတို႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေခၚ၍ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ (ယခုႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္) အတြင္း႐ွိ ဒဂုံရိပ္သာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ေခတၱေတြ႔ဆုံကာ မွားယြင္းဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
မဂၤလာဒုံတြင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ သမၼတမန္းဝင္းေမာင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္း၊ သခင္တင္၊ စဝ္ခြန္ခ်ိဳ၊ ဦးရာ႐ွစ္ႏွင့္ စ၀္ဝဏၰတို႔ကို သီးျခားစီခြဲ၍ အေစာင့္အၾကပ္ထူထပ္စြာ ခ်ထားခဲ့သည္။ က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႏွစ္စုခြဲ၍ မဂၤလာဒုံ ရန္ႀကီးေအာင္ ႐ုပ္႐ွင္႐ုံအနီး႐ွိ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ဗဟိုႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး၏ တိုးခ်ဲ႕အေဆာက္အအုံ) တြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ပထစ အစုိးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္တကြ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား မဂၤလာဒုံတြင္ ထား႐ွိရာ၌ အေလာသုံးဆယ္ စဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသျဖင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္႐ွိသည္ဟု တပ္မေတာ္အရာ႐ွိေဟာင္း စၾကာၾကည္ေဆြ ေရးသားခဲ့ေသာ စာတမ္း (လက္ႏွိပ္စက္မူ) ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုသည္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအေတြ႔အႀကဳံမ်ား႐ွိၾကျခင္း၊နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီမ်ား၏အခ်ဳပ္ေထာင္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ ဖူးသူမ်ား ႐ွိခဲ့ၾကျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္ယူထားေသာ ဗိုလ္မွဴး တင္ဦး  (ေနာင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး) သည္ လုံၿခဳံေရး သေဘာတရားကို နားလည္ထားေသာေၾကာင့္ အထူးဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း႐ွိ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၄) ႏွင့္တကြ အျခားေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ားမွ ရသမွ်အင္အားကို ရယူျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားမွစ၍ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ သံခ်ပ္ကာတပ္မွ ဘရင္းကိရိယာကားမ်ား တြဲဖက္ထား႐ွိျခင္း စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္တြင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္တကြ တပ္ျပင္တစ္၀ိုက္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ပါ အထူးစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။  ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွ စစ္သေဘၤာျဖင့္ ပင္လယ္၀အထိ လာေရာက္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ ဟယ္လီဘြန္း စစ္ဆင္ေရးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၿပီး ကယ္တင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ႐ွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပါ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး႐ုံးမွ ေလ့က်င့္္ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။ လုံၿခဳံေရးကို အတြင္းစည္းလုံၿခဳံေရး၊ အျပင္စည္းလုံၿခဳံေရးအျဖစ္ ခြဲျခားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အတြင္းအျပင္အားလုံး၌ အင့္ကာဘာေခၚ ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္အရ ေထာက္လွမ္းေရး အမႈထမ္းမ်ား ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသုံးလ်က္ လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား တည္ၿငိမ္ကင္းမ်ား၊ လႈပ္႐ွားကင္းမ်ား အျဖစ္ ထား႐ွိ၍လည္းေကာင္း အေသးစိတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ လုံၿခဳံေရးစနစ္ကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ဗိုလ္မွဴးတင္ဦးသည္ ေနာင္တြင္ အထြတ္အထိပ္ ရာထူးႀကီးမ်ားရ႐ွိကာ သမၼတဦးေနဝင္း၏ စစ္ဘက္လက္ေထာက္အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္ဟု ၎၏ စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 
အာဏာသိမ္းရသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္
စစ္တပ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ အာဏာသိမ္းရာတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈတစ္ခုမွအပ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဝါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ မတ္လ ၂ ရက္၊ နံနက္ ဝ၇း၁၅ နာရီခန္႔တြင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ယူရေသာ တာ၀န္ခံအားလုံးက ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ အာဏာသိမ္းၿပီးေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ အစီရင္ခံျခင္း ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း အိမ္သို႔ သြားေရာက္အစီရင္ခံျခင္း ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုင္းျပည္သို႔ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္သည့္အေၾကာင္း ေၾကညာရန္ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝါဒ ထုတ္ျပန္ရန္ကိစၥ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ကိစၥ၊ ျပည္နယ္မ်ားကိစၥ၊ ပါတီဖ်က္သိမ္းရန္ ကိစၥ အဝဝကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ဆုံးျဖတ္ရန္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမသို႔ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေခၚယူခဲ့သည္။

(၁) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)

(၂) ဗိုလ္္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဖ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)

(၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တီကလစ္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)

(၄) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္

(၅) ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းစိန္ စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး

(၆) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုး စစ္ရာထူးခန္႔ အတြင္းဝန္

(၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္

(၈) ဦးသီဟန္ စစ္ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

(၉) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘနီ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းျပည္သုိ႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ကိစၥ ေဆြးေႏြးရာ၌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းစိန္ (စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး) ယူေဆာင္လာေသာ စာမူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးၾကရာ လိုရင္းသို႔ မေရာက္ေသးဟု ယူဆသျဖင့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အာဏာသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ ထုတ္ျပန္ရန္ အခ်က္အလက္ ႐ွာမရ၍ အႀကံအိုက္ေနစဥ္အတြင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက ဖက္ဒရယ္မူေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲရေတာ့မည့္ အႏၱရာယ္ ႐ွိလာမည့္အတြက္  အာဏာသိမ္းပိုက္လိုက္ရေၾကာင္း ျပန္လည္ေရးသား၍ တင္ျပခဲ့ရာ ယင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ဖတ္ၾကည့္ကာ သေဘာက်၍ “ေအး… ေကာင္းတယ္၊ အဲဒီအတိုင္း… အသံလႊင့္ေၾကညာမယ္” ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း အသံသြင္းခဲ့ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တိုင္းျပည္သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း တိုင္းျပည္သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးလိုက္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ကရင္ပိုင္းအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ ႐ုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ကိုယ္တိုင္ အသံလႊင့္႐ုံမွတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခဲ့သည္။


“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးယိုယြင္းလာေသာ အေျခအေနဆိုးကို ထိန္းသိမ္း ေစေသာဌာ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ယူေစာင့္ေ႐ွာက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရပ္ရပ္႐ွိ တိုင္းသူျပည္သား ရဟန္း႐ွင္ လူအမ်ားသည္ ေၾကာင့္ၾကစိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မျဖစ္ၾကဘဲ ခါတိုင္း သာမန္အခ်ိန္ကဲ့သို႔ စိတ္လက္ ေအးခ်မ္းစြာ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို  ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ၊ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို မပ်က္မကြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ၊ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေျဖဆိုေနဆဲ စာေမးပြဲကိစၥမ်ားကို မပ်က္မကြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ -

(၁)  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ       ဥကၠဌ

(၂) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး

(ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ - ၾကည္း)    အဖြဲ႔၀င္

(၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဖ

(ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ - ေရ)     အဖြဲ႔၀င္

(၄) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တီကလစ္

(ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ - ေလ)     အဖြဲ႔၀င္

(၅) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖ (စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္)     အဖြဲ႔၀င္

(၆) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စန္းယု       အဖြဲ႔၀င္

(တိုင္းမွဴး၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္)

(၇) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိန္ဝင္း       အဖြဲ႔၀င္

(တိုင္းမွဴး၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္)  

(၈) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းၾကည္      အဖြဲ႔၀င္

(တိုင္းမွဴး၊ အေ႐ွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္)    

(၉) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ေမာင္       အဖြဲ႔ဝင္

(တိုင္းမွဴး၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္)

(၁၀) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေ႐ႊ       အဖြဲ႔ဝင္

(တိုင္းမွဴး၊ အေ႐ွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္)

(၁၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းစိန္ (စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးႀကီး)     အဖြဲ႔ဝင္

(၁၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုး (စစ္ရာထူးခန္႔အတြင္း၀န္)    အဖြဲ႔ဝင္

(၁၃) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္       အဖြဲ႔ဝင္

(နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္)

(၁၄) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခ်စ္ၿမိဳင္ (တြဲဖက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္)    အဖြဲ႔ဝင္

(၁၅) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ညိဳ (ေလ့က်င့္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး)   အဖြဲ႔ဝင္

(၁၆) ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွဟန္ (ေဆး၀န္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)   အဖြဲ႔ဝင္

(၁၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီး တန္ယုဆိုင္       အဖြဲ႔၀င္

(ဒုတိယရဲတပ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေစာင့္ရဲတပ္ဌာန) 

တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဆက္တည္း ထိုေန႔မွာပင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ -

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း - ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေတာ္၀န္ႀကီးဌာန။

(၂) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး - ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈလက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန။

(၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖ - လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမ၀ါယမႏွင့္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ၀န္ႀကီးဌာန။

(၄) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဖ - ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။

(၅) ဦးသီဟန္ - ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန။

(၆) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုး - ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန။

(၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ - ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန။

(၈) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘနီ - လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပါ၀င္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္းတာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို ဆက္လက္ေၾကညာမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တာဝန္ယူၾကသည္။ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း အခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးသို႔ သြားေရာက္လက္ခံ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေၾကညာထားသည့္အတိုင္း က်န္႐ွိေနေသးေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထပ္မံတာဝန္ခဲြေဝ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

မူလ တာ၀န္တြင္ ထပ္မံတာ၀န္ေပးခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ -

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း - ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာန

(၂) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး - ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖ - လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၄) ဦးသီဟန္ - ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားကို အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္

(၅) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုး -

(က) ဒီမိုကေရစီ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔မ်ား ဝန္ႀကီးဌာန၊

(ခ) သာသနာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ၀န္ႀကီးဌာန ၊သာသနာေရးဌာနမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္    ေဆာင္႐ြက္သြားရန္၊

(ဂ) အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဌာနကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္သြားရန၊္

(၆) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ -

(က) ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(ခ) လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လူမႈ၀န္ထမ္း ဌာနမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္

(၇) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးဘနီ - သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမ်ားကို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္ တို႔ ျဖစ္သည္။

● အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အေျခအေန
မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အစည္းအ႐ုံး (ဗတလစ) ညီလာခံ၌ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက သြင္းကုန္ ကိစၥကို မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ မူလအစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း႐ွိ ပထစ ဌာနခ်ဳပ္တြင္လည္း ပထစ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ား အဖမ္းခံရျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္ သတင္းေမးၾက၍  ပထစ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ ထိုေန႔၌ပင္ ပထစ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ဦးသန္းစိန္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဗိုလ္တင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ ဦးေစာလူးလူတို႔ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ တိုင္ပင္ၾကၿပီး အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးသန္းစိန္က ပါလီမန္အတြင္းသို႔ အမတ္မ်ား လုံးဝ ဝင္ခြင့္မျပဳသည္ကို မိမိအေနျဖင့္ သံသယျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကို မိမိတို႔ ပထစ အမတ္မ်ားက အံ့အားသင့္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ေက်ာ္ထြန္းမွာမူ စိတ္မေကာင္းသည့္ အသြင္ျဖင့္ မည္သို႔မွ် ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳ  ဟု ဆိုသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသည္ ပထစ၊ ဖဆပလႏွင့္ ပမညတ အဖြဲ႔သုံးဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးစီတို႔အား ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္  စစ္႐ုံးခ်ဳပ္အတြင္း႐ွိ ဒဂုံရိပ္သာ၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ပထစအဖြ႔ဲခ်ဳပ္မွ သခင္ေက်ာ္ထြန္း ၊ ဗိုလ္တင္ေမာင္ႀကီး၊ ေစာလူးလူ၊ ဗိုလ္ေအး၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဗိုလ္ ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဦးခင္ေမာင္လတ၊္ ဦးထြန္းတင္၊ ပမညတ အဖြဲ႔မွ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဗိုလ္္မွဴးဖိုးကြန္း၊ ဗိုလ္ျမေသြး၊ ဗိုလ္ေအာင္ႏိုင္ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင့္တို႔အား ေတြ႔ဆုံ၍ လက္႐ွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေထြေထြ အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းက တိုင္းျပည္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ တက္ေနေသာကိစၥႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားေနေသာ ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကား၍၊ ဖက္ဒရယ္ကိစၥတြင္ အလြန္တင္းမာလာေသာေၾကာင့္ မလႊဲမေ႐ွာင္သာ၍ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပသည္။


ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဆို႐ွယ္လစ္ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ညီညြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္႐ွိ အေျခခံ ဥပေဒမွာ လိုသလို ဆြဲယူႏိုင္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရာတြင္ ပထစအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ပမညတတို႔ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ႐ွင္းျပသည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပမညတ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သေဘာက်ေသာေၾကာင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

● ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ (မွဴးသမိန္) တို႔သည္ ဒဂုံရိပ္သာ၌ပင္ သတင္းစား႐ွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ျပန္သည္။ ၎က -

“အာဏာသိမ္းတဲ့ကိစၥမွာ သာမန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းတို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး သိမ္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဗမာျပည္မွာေတာ့ အာဏာသိမ္းရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ေနာက္ဆုံးဖက္ဒရယ္မူ အေရးကိစၥတို႔ေၾကာင့္ သိမ္းရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာကို လိုခ်င္လို႔ အဓမၼယူျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘယ္လိုသိႏိုင္သလဲဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က လူထုအစိုးရအား အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းဟာ ထင္႐ွားပါတယ္။ ခု ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္းျခင္းဟာ ဖက္ဒရယ္မူ၏ အေရးတႀကီး ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုလို မလႊဲမေ႐ွာင္သာဘဲႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အာဏာသိမ္းယူရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ဟာ တိုင္းျပည္ငယ္ကေလးပါ၊ အဲဒီလို ငယ္တဲ့ တိုင္းျပည္ကေလးဟာ အစိတ္စိတ္အျမြာျမြာ ကြဲၿပီးေတာ့ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ငယ္ကေလး မ်ား ဖြဲ႔စည္း၍မျဖစ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုင္းျပည္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္ေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ေစ့တဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ ခြဲထြက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဆိုပါေတာ့ စေကာ့တလန္ျပည္ဟာ အဂၤလန္ျပည္မႀကီးမွ ခြဲထြက္ဖို႔ဟာ ခုလို ဆယ္ႏွစ္မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၀၀ ကတည္းက ႀကံ႐ြယ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ခုထက္ထိ စည္းစည္းလုံးလုံး ႐ွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဗမာျပည္မွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ထဲမွာပဲ ဗမာျပည္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ေပးေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေၾကာင့္ ခုလို ခြဲထုတ္ဖို႔ စကားေတြဟာ တစ္ေန႔တျခား က်ယ္ေလာင္လာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပမာ ဆိုၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္လာတဲ့ ေလာျပည္တို႔ ၊ ဗီယက္နမ္တို႔ကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူတို႔တိုင္းျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ အသိသားပဲ။ အဲဒီလိုေလာျပည္၊ ဗီယက္နမ္ျပည္တို႔မွာ ျဖစ္ေနသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအရ မေက်နပ္မႈ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမေက်နပ္မႈဟာ အုပ္မႏိုင္ ထိန္းမရ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနမွာ ဒီကိစၥကို  ေအးခ်မ္းေအာင္ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ႐ွမ္း၊ ကယားတို႔က တစ္သီးပုဂၢလျပည္နယ္အျဖစ္  ေတာင္းပါတယ္။ ကယားျပည္လို လူဦးေရ (၈၇,ဝဝဝ) သာ႐ွိတဲ့ ျပည္နယ္အငယ္ဆုံးကေလးက တစ္သီးပုဂၢလ ျပည္နယ္ေတာင္းလာတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက ဦးႏုသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ားကို ထိန္းမႏုိင္၊ သိမ္းမရ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကီးထြားေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးႏုသည္ မိမိ၏ပါတီကိုပင္ မထိန္းသိမ္းနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ ဦးႏုအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးသည္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလံျပဘုရားလမ္း႐ွိ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ (ယခု ယုဇနဟိုတယ္) တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံကာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းယူရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။ အဆိုပါ႐ွင္းလင္းပြဲသိုု႔ ျပန္ၾကားေရးဌာန၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး လြင္၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘို ႏွင့္ ပညာေရးစိတ္ဓာတ္ေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက -

“ဒီမိုကေရစီ ေအာင္တာ မေအာင္တာ ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲမယ့္ အေျခအေန ေရာက္လာလို႔ ထိန္းသိမ္းရတာပဲ။ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္နဲ႔ ခပ္ေစာေစာက ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္ရင္ ဆူပူမႈဟာ ဒီေလာက္ဆိုးစရာ မ႐ွိပါဘူး။ အစိုးရက သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ျပတာနဲ႔ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသား စိတ္ေတြ ႐ွိလာၾကတာပဲ။ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ခါမွ ေရကို ခ်က္ေသာက္မယ္လို႔ တရားေဟာေနရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ လူဦးေရတစ္ဝက္ကုန္သေလာက္ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အသံလႊင့္႐ုံမွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲသာၿပီးရင္ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ကုန္ၾကမွာပဲ။ ျပည္နယ္ေတြကပဲ သူတို႔လိုခ်င္တာ ေပးရင္ ေပး၊ မေပးရင္ ခြဲမယ္၊ တိုက္ရမယ္ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က အေျခအေနကို ဦးတည္လာၾကမွာမို႔ သေဘာထားႀကီးျပေနလို႔ မရေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက ဆက္၍ -

“႐ွမ္းကိစၥက ပေဒသရာဇ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေဖာက္ျပန္မႈပဲ။ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာက အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၊ ျပည္နယ္စိတ္ဝါဒေတြကို အေရၿခဳံထားတာပဲ။ လြတ္လပ္ေရးရတာ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္႐ွိၿပီ။ တကယ္သာ ႐ိုးေျဖာင့္တယ္ဆိုရင္ ကစား၀ိုင္းေတြ လုပ္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဘက္ေတြမွာ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ၾကမွာေပါ့။


ခုေတာ့ ဒီလူေတြက ဘာလုပ္တယ္ ထင္သလဲ၊ လူထုဆီက အခြန္ေတာ္ေကာက္တယ္။ ရတဲ့ေငြနဲ႔ ကား၀ယ္စီးတယ္။ မယားငယ္ ထားတယ္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္ေပးသလား။ အစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ေငြေတြကို ေစာ္ဘြားေတြက နင့္ေအာင္ ယူခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထုအတြက္ေတာ့ တစ္ျပားမွ မသုံးဘူး။ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွာ႐ွိသည့္ ကိုးကန္႔နယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားလို သေဘာထားတယ္။ ၀ နယ္ဆိုရင္ အ႐ိုင္းေတြလို သေဘာထားတယ္။ ၀န္ႀကီးေတာ့ကေတာ့ တစ္ေခါက္မွ မေရာက္ၾကဘူး။ ပအို႔၀္ဆိုရင္ သူပုန္ထၾကတာ ၇ ႏွစ္ေလာက္ ႐ွိေနၿပီ။ ပအို႔၀္ေတြ သူပုန္ထတာ ပေဒသရာဇ္ကို မလိုခ်င္လို႔ တိုက္တာပဲ။ ေစာ္ဘြားေတြက ျပည္မက ခြဲထြက္ၿပီး သူတို႔နယ္မွာ ပေဒသရာဇ္ လႊမ္းမိုးဖို႔ လုပ္တာပဲ။ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးက ကမၻာမွာ မႀကံေကာင္းတာ ႀကံတာပဲ” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔အျပင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက ေစာ္ဘြားမ်ား ဤကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ခဲ့ရသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေပ်ာ့ကြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္မူမွာ ပေဒသရာဇ္မ်ား ဆက္၍ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ ရ႐ွိေစရန္ အကာအကြယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစာ္ဘြားမ်ားအတြက္ အမတ္ ၂၅ ေနရာ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ကာကြယ္ရန္ အခြင့္အေရးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

● အာဏာသိမ္းျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားမ်ား
သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကမူ ဖက္ဒရယ္မူေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၱရာယ္ေပၚေပါက္ လာသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္းေကာင္း လက္မခံခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္သည္ကို လူအမ်ားစုက သိ႐ွိေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္မူေတာင္းဆိုသည့္ ကိစၥမွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အသံလႊင့္႐ုံတြင္ က်င္းပသည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ မိမိကိုယ္တိုင္က စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးႏုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆိုကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ ဥကၠဌ စ၀္ခြန္ခ်ိဳက တင္သြင္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္း၊ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ ကပၸတိန္ မန္းတုံးႏုံး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္တို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကရန္၊ ထိုအဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ပမညတ၊ ဖဆပလ၊ ရပလဖ၊ ပထစ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ဝင္တို႔က ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရန္၊ ပမညတ၊ ဖဆပလ၊ ရပလဖ၊ ပထစႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ဝင္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပရန္၊ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦး၊ ပမညတ၊ ဖဆပလ၊ ရပလဖႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးစီႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔၀င္လူႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို  ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ၊ ထိုေကာ္မတီတြင္ ဦးႏုက နာယကအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ထိုေကာ္မတီက ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ရ႐ွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အစီရင္ခံရန္ ဦးႏုက စီစဥ္ထားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာေကာ္မတီကေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေနစဥ္မွာပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဦးႏုသည္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး မၿပီးဆုံးမီမွာပင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးႏုသည္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ သေဘာထားမ်ားကို မေျပာၾကားခဲ့ရေပ။

ထို႔အတူ အသံလႊင့္႐ုံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အရ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထစ၏ သေဘာထားကို ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဦးဧေမာင္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္က ႐ုတ္တရက္ အာဏာသိမ္းပိုက္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဦးဧေမာင္ ေျပာၾကားမည့္ မိန္႔ခြန္းကို ထိုစဥ္က စာအုပ္အျဖစ္ အသင့္႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုစဥ္က ပထစ၏ သေဘာထားကို စာဖတ္သူ သိ႐ွိနားလည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးဧေမာင္ ေျပာၾကားမည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ -

ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား အားလုံးအတြက္ ေသေရး႐ွင္ေရးတမွ် အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုျပႆနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္လွ်င္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမွ် သက္သာခြင့္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံး ကၽြန္သေပါက္ဘ၀ကို ျပန္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အဓြန္႐ွည္ေရးအတြက္ ျပႆနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖ႐ွင္းသင့္ေၾကာင္း ပထမတင္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ လက္႐ွိဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို ပင္လုံညီလာခံမွစ၍ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးသည္အထိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ တင္ျပသည္။ ထိုသို႔ တင္ျပရာတြင္ ဖဆပလ မဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုေပါင္း ၁၄ ခု႐ွိေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၇) ခ်က္ဆိုသည္မွာလည္း ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံတြင္ တင္သြင္းေသာ အဆို (၁၄) ခုအနက္မွ ပထမ (၇) ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၇) ခ်က္ကိုသာ ကြက္၍ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်ေပးသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ မကိုက္ညီသကဲ့သို႔ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆို (၁၄) ခုစလုံးကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ လက္႐ွိဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုက္ညီသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ (၁၄) ခုမွာ -

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ျဖင့္ ေၾကညာရန္ ဤပဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံသဘင္က ေလးနက္ခိုင္မာစြာ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၂။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲအပ္ေသာ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အဆိုပါ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ -

(က) ယခုအထိ ၿဗိတိသွ်ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ

(၁) ျမန္မာျပည္၀န္ႀကီးအဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာျပည္မ

(၂) ဟုမၼလင္းခ႐ိုင္ခြဲ

(၃) ဆင္ကလိုက္ခမ္းတီး (ဆင္ကလိန္ခႏီၱး)

(၄) ေသာင္ဒြတ္ (ေသာင္သြတ္)

(၅) ေဆာမရနယ္ပယ္ (ဆြမၼရာ)

(၆) နာဂေတာင္တန္းမ်ား

(၇) သံလြင္ခ႐ိုင္

(၈)  ကံပက္လက္ခ႐ိုင္ခြဲ

(၉) ရခိုင္ေတာင္တန္း နယ္ပယ္မ်ားဟူ၍ ေခၚေ၀ၚေသာ ေဒသမ်ား

(ခ) ကိုးခမ္း (ကိုးကန္႔) ႏွင့္ ေမာင္းပိုင္ (မိုးၿဗဲ) တို႔အပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ ႐ွမ္းျပည္ေထာင္စု (Federated Shan States)

(ဂ) ကရင္နီျပည္နယ္မ်ား

(ဃ) ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ား

(င) ကံပက္လက္ခ႐ိုင္ခြဲ ပါေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းခ႐ိုင္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ရမည္။

၃။ (၁) ေအာက္ပါ ဂုဏ္အဂၤါအားလုံးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံ၍ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) တို႔၌ ေဖာ္ျပေသာ ေဒသမ်ားသည္ ဤတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ျပ႒ာန္း၍ ေနာင္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ “ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္” (Union State) အဆင့္အတန္းျဖစ္ေစ၊ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္” (Antonomous State) အဆင့္အတန္းကို ျဖစ္ေစ၊ “လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္” (National Area) အဆင့္အတန္းကို ျဖစ္ေစ ရ႐ွိရမည္။ ထိုေဒသမ်ားသည္ မိမိတို႔အား အပ္ႏွင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရ႐ွိေသာ အာဏာႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို သုံးစြဲေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားကား -

(၁) ပထ၀ီအေနအထားအရ နယ္နိမိတ္ အထင္အ႐ွား ႐ွိျခင္း။

(၂) ျမန္မာစကားႏွင့္ မတူေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း ႐ွိျခင္း

(၃) ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးတည္း ႐ွိျခင္း။

(၄) ရာဇဝင္အစဥ္အလာ တစ္မ်ိဳးတည္း႐ွိေသာ လူစု႐ွိျခင္း။

(၅) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရး လုံေလာက္မႈတို႔ ႐ွိေသာ လူစု႐ွိျခင္း။

(၆) လူဦးေရ အေတာ္အတန္႐ွိျခင္း။

(၇) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ သီးျခားေဒသတစ္ခု အျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ ထင္႐ွားခ်က္အတိုင္း ေနထိုင္ေသာ ဆႏၵ႐ွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေလသည္။

(၈) ထိုအာဏာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားသည္ ပဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံ သဘင္က ခန္႔ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၏ ေစ့စပ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရၿပီးမွ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည့္ အာဏာႏွင့္ တာ၀န္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၏ ေစ့စပ္ခ်က္ျဖင့္ ရ႐ွိေသာ တူညီခ်က္သည္ (ဖဆပလ) အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရ႐ွိမည္။

၄။ (ဤေနရာမွစ၍ လာမည့္ အပိုဒ္မ်ားတြင္ “ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳအဖြဲ႔” ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ) ဗဟိုဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔၏ အာဏာပိုင္နက္သည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံး ျဖစ္ရမည္။ “ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္” သို႔မဟုတ္ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္” သို႔မဟုတ္ “လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္” တို႔၏ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ားသို႔ သီးျခားလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကိစၥအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ ကိစၥခပ္သိမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ မည္သို႔ပင္ဆိုထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒအဖြဲ႔သည္ ေအာက္၌ စီစဥ္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကိစၥအားလုံးတို႔အေပၚ၌ ဥပေဒျပဳအာဏာ ႐ွိရမည္။

(၁) ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဌာနမ်ား၊

(၂) ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ကိစၥမ်ား၊

(၃) (ထိုလုပ္ငန္း - ၂ မ်ိဳးမွ အပ) က်န္ကိစၥမ်ား၊

(၄) ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ကိစၥမ်ား၊

(၅) “ျပည္နယ္စုနယ္” “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္” “လူမ်ိဳးျပည္နယ္” တို႔မွ လြဲ၍ က်န္ေဒသမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥမ်ား။

မွတ္ခ်က္။ ။(အထက္ပါ အပိုဒ္ႀကီး - ၄ ၊ အပိုဒ္ခြဲ (၅) တြင္ ဆိုထားေသာ က်န္ေဒသမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ား သတ္သတ္ထား႐ွိမည္ မဟုတ္ေခ်။)

၅။ ဤလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုႏိုင္ငံအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသည္လည္းေကာင္း ထိုႏိုင္ငံ၏ အစိုးရဌာနမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ တန္ခိုးေတဇာႏွင့္ အာဏာတို႔ကို တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲရမည္။

၆။ လူမႈဆက္ဆံေရး တရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး တရားမွ်တမႈ၊ အဆင့္အတန္း တူညီမႈ၊ အခြင့္လမ္းတူညီမႈ၊ တရားဥပေဒအရ တူညီမႈတို႔အျပင္ တရားဥပေဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာက၀တၱရားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ၊ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေစရမည္ ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ႀကဳံႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာယုံၾကည္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ပရိေယသန႐ွာမွီးႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ုံးႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈတို႔ကို ျပည္သူျပည္သားအားလုံးကို ရ႐ွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ၀န္ခံလ်က္ ႐ွိရမည္။

၇။ (၁) တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ -
(က) လူတို႔၏ အခြင့္အေရး
(ခ) လူမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရး
(ဂ) ယဥ္ေက်းမႈတြင္ မိမိတို႔စ႐ိုက္အရ ျပဌာန္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး။
(ဃ) ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔တြင္ ထိုက္သင့္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး။

ထိုအခြင့္အေရးတို႔ကို လူမ်ိဳးစုႏွင့္ လူမ်ိဳးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအားျဖင့့္ လည�
 
● အဘယ္ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့သနည္း
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းမွာ ပထစ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ၾသဇာအာဏာကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ပထစအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ (ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္) က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ၿပီးစ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္အင္အား ႀကီးမားခဲ့ေၾကာင္း ၊ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုလည္း မည္သို႔ျပဳျပင္လ်င္ သင့္မည္ဟု ပထစေခါင္းေဆာင္မ်ား နည္းလမ္း ႐ွာေဖြခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိႀကီးမ်ားအား သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲေပးလွ်င္ ေကာင္းမည္၊ သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစားေပးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မည္၊ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း စစ္တပ္မထားဘဲ အ႐ြယ္ေရာက္သူတိုင္းအား စစ္ပညာမ်ားသင္ေစ၍ အမႈထမ္းေစလွ်င္ အဆင္ေျပမည္တို႔ကို  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးေသာသတင္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းထံ သတင္းေပါက္သြားေသာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးေအာင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေျပာဆိုခ်က္ မွတ္တမ္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမိုင္းသုေတသနဌာနက ကိုယ္ေတြ႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ား (ဝ၁၂၂) ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္မူ ၎က -


“ကၽြန္ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လုပ္တဲ့အခါ National Service Act ဆိုတာ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဆိုတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ ပါလီမန္မွာတင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္တယ္။ အဲဒီတင္ဖို႔ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖက နယ္ေတြမွာ သြားၿပီးေတာ့ တပ္ေတြကို ေျပာတယ္။ ဒီကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ငါတို႔ တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္ဖို႔ လုပ္ေနၿပီ။ ဘယ္လိုလဲဆိုရင္ National Service Act အရ လူတိုင္း လူတိုင္း ၁၈ ႏွစ္  ျပည့္တဲ့ က်ား မ ၄၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ က်ားမ အားလုံး၊ စစ္ပညာ မသင္မေနရ ဆိုတာ လုပ္မယ္။ ဒီေတာ့ တပ္က ဘယ္ေလာက္ထားမလဲ။ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ေပါ့ေလ။ ငါးေသာင္းထားမယ္။ ေတာ္ၿပီ။ ပိုတဲ့ အရာ႐ွိ အၾကပ္ တပ္သားေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒီမိုကေရစီ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစားသြင္းမယ္။ အၾကပ္ တပ္သား ဆိုလည္း ေက်း႐ြာကာကြယ္ေရးတို႔ ဘာတို႔ေပါ့ေလ။ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ ဘာတို႔၊ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဟိုဒင္း ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္က ပိုလာတဲ့ အရာ႐ွိေတြထဲက တခ်ိဳ႕က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ျပန္ထည့္မယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီတပ္ဗိုလ္ေတြကို ႏုိင္ငံျခားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပညာထပ္သင္မယ္။ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုတဲ့ ပညာေတြကိုေပါ့ေလ။ အဲသလို ပညာသင္ၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းျပည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ သုံးမယ္ဆိုတဲ့ဟာ၊ အဲဒီ National Service Act စစ္မႈမထမ္းမေနရဆိုတဲ့ ဥပေဒလုပ္ဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ၊ အဲဒီဟာ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖက ပထမဆုံး သူက တပ္က အရာ႐ွိေတြ ေခၚၿပီးေတာ့ သူ ႐ွင္းတယ္။ တို႔တပ္မေတာ္ေတာ့ အဖ်က္မခံႏိုင္ဘူး။ ငါတို႔ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ကို သူေျပာတယ္။

ဝ နယ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္္ေ႐ႊက သူက တိုင္းတပ္မွဴး၊ အစ္ကိုႀကီးတဲ့ ဒီက အရာ႐ွိေတြက အကိုႀကီးနဲ႔ Interview ေတာင္းတယ္။ အဲဒီအရာ႐ွိ ၂ဝဝ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔ေတာ့ အဲဒီ National Service Act အေၾကာင္း သူတို႔က ေမးၾကတယ္။ ေမးေတာ့ အဲဒါ ႐ွင္းျပတယ္။ ဟ… ဒါဆို ေကာင္းသားပဲတဲ့။ ဒီသူပုန္ရန္ကလည္း အဲဒီအခ်ိန္က ေအးသြားၿပီ။ ေပါင္းလိုက္လို႔မွ ဆိုရင္ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ၄ဝဝဝ ေလာက္ပဲ ႐ွိတယ္။ အဲဒီ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ေတြကလည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ အလင္းဝင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ႐ွိတယ္။ အမ်ိဳးသား စစ္ဝန္ထမ္း ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္ ႐ွင္းျပေတာ့ အဲဒီအရာ႐ွိေတြက ဟာ.. ဒါ ေကာင္းသားပဲ။ ဒါ… တပ္မေတာ္ဖ်က္တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလုံး တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာတဲ့။ ဒါ လက္ခံစရာ အေၾကာင္း႐ွိတယ္။ ဒီဥစၥာဟာ အိုစီ (O.C – Officer Commanding တပ္မွဴး) ကြန္ဖရင့္က စီဒီ (C.O – Commanding Officer) ကြန္ဖရင့္က ႏွစ္ႀကိမ္ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိက ႏွစ္ႀကိမ္ သူတို႔ သေဘာတူၿပီးသား။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖက ဟိုတုန္းက ပုသိမ္သြားၿပီးေတာ့ ရင္ဘတ္ထုၿပီးေတာ့၊ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး) ကေတာ့ တပ္မေတာ္ဖ်က္ၿပီ၊ ဟုတ္လား၊ လာ႐ိႈးမွာလည္း တပ္မေတာ္ဖ်က္ၿပီ။ ေတာင္ႀကီးမွာလည္း တပ္မေတာ္ဖ်က္ၿပီ။ သူက ေ႐ွ႕ေလွ်ာက္ေျပာ ၊ကၽြန္ေတာ္က ေနာက္ကလိုက္ရွင္း ၊ ဒီလိုျဖစ္ၾကတာ။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖ ဒီလိုေလွ်ာက္ေျပာတဲ့ဟာ ဆိုလို႔႐ွိရင္ ဒီစိုးရိမ္စိတ္ ႐ွိခ်င္လည္း႐ွိ၊ ခြန္ထီးနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာတာပဲ။ အဲဒီ ခြန္ထီးတို႔ ဘာတို႔ကေတာ့ အဲဒါေတြ ေလွ်ာက္ေျပာတာပဲ။ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာပဲ ဒါ ေျပာတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲဒါေတြ ေျပာတာေပါ့။ ဒါ၊ ဒီ၊ ဖက္ဒရယ္ေၾကာင့္ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္က သူတို႔ တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္တဲ့အတြက္ ဒါစိုးရိမ္လို႔ သိမ္းတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီလိုပဲ ယူဆတယ္ေလ” ဟူ၍ ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္မွ ျပည္သူ႔အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အတင္းအဓမၼသိမ္းယူလိုက္ခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔မွဦးေဆာင္၍ေက်ာင္းသားမ်ားဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားသည္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးစ မတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္၍ တစ္ကၽြန္းပို႔ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕မွာ ဝရမ္းေျပးဘဝသို႔ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့ရသည္။ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားသည္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္႐ုံမွ်မကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနေရး၊ စားေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရး စသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အခ်က္ ၂၂ ခ်က္ပါ အမိန္႔ ၊ ဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ စသည္တို႔ကို ေမလ ၉ ရက္ေန႔၌ ျပင္းထန္စြာ ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။ တဖန္ ေမလ ၁ဝ ရက္ တကၠသိုလ္ေကာင္စီကိုပါ ဖ်က္သိမ္း၍ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္ အမိန္႔အမွတ္ ၃ဝ ျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမပါဘဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားသာ ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အေထြေထြဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ အားမရေသးဘဲ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္က ည ၂ဝးဝဝ နာရီတြင္ စစ္အစိုးရမွ တကၠသိုလ္နယ္ေျမကို ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ (၄) လေက်ာ္ခန္႔ အၾကာတြင္ ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လႈပ္႐ွားမႈ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး  ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သပိတ္ေမွာက္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ -

(၁) ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ စစ္တပ္မွ မတရား အာဏာသိမ္းယူမႈ

(၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အမိန္႔မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒေၾကညာခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ယင္းသပိတ္ႀကီးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး႐ွိ ေက်ာင္းသားထုမ်ားအၾကား လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔ကူးစက္ကာ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ႀကီးမားျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားမွ ဦးေဆာင္လႈပ္႐ွားခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ႐ွိေသာ ဥပေဒမ်ားအား ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ သမိုင္းတြင္ရစ္မည့္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးအား ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၁၈ း ၃ဝ နာရီခန္႔တြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္း၏ ခါးပိုက္ေဆာင္ စစ္တပ္မွ ေမာင္းျပန္ ဂ်ီသရီး၊ ဂ်ီဖိုး၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသြးေျမက်ခဲ့ရသည္။ မေသဘဲ က်န္ေနခဲ့သူ ေက်ာင္းသား ေျမာက္မ်ားစြာလည္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံရ၍ ေထာက္ခ်ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ကာ အနာဂတ္ဘဝမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈသမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုေသာ အႀကံျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဓိကစု႐ုံးစည္းေ၀းရာ သမိုင္းဝင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦကို ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ ဝ၃း၃ဝ နာရီတြင္ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားျဖင့္ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီး၍ အစေဖ်ာက္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကို မလိုက္ေလ်ာသည့္ျပင္ ျပင္းထန္စြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈသည္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္က လက္ခံက်င့္သုံး ေနဆဲျဖစ္ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခန္း (၂) မူလအခြင့္အေရးမ်ားပါ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား၏ အပိုဒ္ (၁၇) တြင္၊ တရားဥပေဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲႏိုင္ရမည္။

(က) မိမိယုံၾကည္ခ်က္ ၊ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး။

(ခ) လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး စသည္တို႔ ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈ သပိတ္ႀကီးမ်ားတြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ား တစ္စုံတစ္ရာမွ် မ႐ွိခဲ့သည့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္ကာ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္၍တစ္မ်ိဳး၊ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိေသာ အမိန္႔မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ တဖုံစသည့္ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္တို႔ျဖင့္သာ ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ အထက္မွ ခိုင္းသည့္အတိုင္း သတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္သူမ်ားကို  တည္ဆဲျပဌာန္းထားသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ဝ၂ (၁) (ခ) ျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ေပသည္။

ပုဒ္မ ၃ဝ၂ (၁) (ခ) တြင္ မည္သူမဆို တင္ကူးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္  လူသတ္မႈကို  က်ဴးလြန္လွ်င္ ထိုသူကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ကို္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ သမိုင္းဝင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦကို ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခ်လိုက္သည့္ လုပ္ရပ္သည္လည္း ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျပဌာန္းထားဆဲျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ကို က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ တြင္ မည္သူမဆို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာ ေနရာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္အျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္ထိန္းသိမ္းေသာ ေနရာအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သာမန္အားျဖင့္ အသုံးျပဳေသာ အေဆာက္အအုံကို  ဖ်က္ဆီးရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိက ထိုသို႔ ပ်က္စီးေစမည္ ျဖစ္တန္ရာသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မီးျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာအရာျဖင့္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ထိုသူကို တသက္တကၽြန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ၁ဝ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳး ကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

ထိုသို႔ က်ဴးလြန္ေစရန္ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ သူမ်ားကို အားေပးကူညီမႈ ပုဒ္မမ်ား (က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ မူရင္းျပစ္မႈမ်ားအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္ခံစားရသည့္ ပုဒ္မမ်ား) ျဖင့္ အေရးယူေပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသို႔ တရားစီရင္မႈ ျပဳလုပ္မွသာ တရားမွ်တမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္သူမ်ား အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္သူမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း တစ္စုံတစ္ရာကိုမွ် စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ယေန ့တိုင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း မ႐ွိေပ။

● ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ ၁၂ ႏွစ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရေခတ္ ၁၄ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္ ကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ထိုစဥ္က ကမၻာတြင္ ေခတ္စားေနေသာ “ဆို႐ွယ္လစ္” ဆိုင္းဘုတ္ကို ေကာက္ခ်ိတ္ၿပီး ရာဇပလႅင္ေပၚတက္ထိုင္ကာ အာဏာသုံးရပ္ကို အျပည့္အဝ ခ်ဳပ္ကိုင္၍ မစားရ ဝခမန္း စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ဆိုဗီယက္ပုံစံ တစ္ပါတီ ဆို႐ွယ္လစ္အာဏာ႐ွင္ စနစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္လွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၄၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၉၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၄၂/၄၂၈) အရ ကမၻာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံ (အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ) စာရင္းသို႔ သြတ္သြင္းခံလိုက္ရေလသည္။


သို႔ကလို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္မွ ျပည္သူ႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္၍ မတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ဇူလိုင္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ပထမအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္၍ တစ္ကၽြန္းပို႔ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ရာသက္ပန္ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာမူ ၀ရမ္းေျပးဘ၀သို႔ ေရာက္႐ွိသြားရေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္႐ုံမွ် အားမရေသးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စားေရး ေနေရး ပညာသင္ၾကားေရး စသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၂ ခ်က္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီကိုပါ ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္သည္။

ထိုသို႔ အေထြေထြ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး႐ွိ ေက်ာင္းသားထုမ်ားအတြင္းသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္လာကာ သမိုင္းတြင္ရစ္ခဲ့သည့္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္အစိုးရသည္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔၊ ည ၈ နာရီတြင္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမကို ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔၊ ည ၆း၃ဝ နာရီခန္႔တြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား၏ ခါးပိုက္ေထာင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေျမာက္အျမား ေသေၾက ဒဏ္ရာ ရ႐ွိိခဲ့သည္။ မေသဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားလည္း ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုေသာ အႀကံျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔၀င္မ်ား အဓိကစု႐ုံးရာ သမိုင္း၀င္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦကို  ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ ၊ မနက္ ဝ၃း၃ဝ နာရီတြင္ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားျဖင့္  ေဖာက္ခြဲၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီး၍ အစေဖ်ာက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦကို  လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး ဗုံးေဖာက္ခြဲခဲ့သည့္ တရားခံမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး တို႔သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၆၄ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး ကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္း၍ အသင္းအဖြဲ႔ပါတီအားလုံးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေလသည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မွ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ က်ပ္ ၁၀၀ တန္ႏွင့္ က်ပ္ ၅၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရား၀င္ ေငြစကၠဴအျဖစ္မွ ရပ္စဲလိုက္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေၾကးမုံ၊ ဂါးဒီးယန္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာမ်ားကုိ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းပိုက္၍ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္လိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ မဆလ တစ္ပါတီ အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳထားေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳသည့္ အတုအေယာင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေမ၊ ဇြန္လမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္႔၏ ႐ုပ္ကလာပ္သၿဂိဳဟ္မည့္ ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ရာျပည့္အေရးအခင္း  ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။


၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ မဆလပါတီ အာဏာ႐ွင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္မႈႏွင့္ သီးျခားရခိုင္ျပည္နယ္ သီးျခားအစိုးရဖြဲ႔ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္း ပ်က္စီးလာစဥ္အတြင္း ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လွည့္လည္ သုံးစြဲလ်က္႐ွိေသာ ေငြစကၠဴက်ပ္ ၁ဝဝ တန္၊ က်ပ္ ၅ဝ တန္ႏွင့္ က်ပ္ ၂ဝ တန္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ၂၅ က်ပ္တန္၊ ၃၅ က်ပ္တန္ႏွင့္ ၇၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို လည္းေကာင္း တရားဝင္ေငြအျဖစ္မွ ရပ္စဲလိုက္ေသာေၾကာင့္ လူထုတစ္ရပ္လုံး အေထြေထြ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ၃၅ က်ပ္တန္ ႏွင့္ ၇၅ က်ပ္တန္တို႔ကို ထုတ္ေဝထားသည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္ ့သာ ႐ွိေသးသည္။ ထိုစဥ္အတြင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကိဳ႕ကုန္း အေနာက္ရပ္ကြက္မွ လူငယ္အခ်ိဳ႕ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အစိုးရက အၾကမ္းဖ်က္ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ကမၻာေက်ာ္ “႐ွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး” တစ္ျပည္လုံးတြင္ အုံၾကြ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
 
ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဆင္ကြက္ထဲဝင္ခဲ့မိေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈတရားခံ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ လုပ္ႀကံသည့္ေန႔မွာပင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အထူးတရား႐ံုး၌ တရားရင္ဆိုင္ကာ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဂဠဳန္ဦးေစာ၊ ေမာင္စိုး၊ သက္ႏွင္း၊ မႈန္ႀကီး တို႔သည္ ၁၉၄၈ ေမလ ၈ရက္ စေနေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရသည္။ တဖန္ ရန္ႀကီးေအာင္၊ ေမာင္စိန္ ေခၚ စိန္ႀကီးတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ယင္းေန႔၌ပင္ ရန္ကုန္အက်ဥ္းေထာင္၌ ေသဒဏ္အစီရင္ခံရသည္။ သုခ၊ ခင္ေမာင္ရင္၊ ေမာင္နီတို႔သည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၂ဝသို႔ က်ခံခဲ့ရသည္။ လုပ္ႀကံမႈတရားခံ ဘညြန္႔တစ္ဦးသာ အစိုးရသက္ေသ(ေဖာ္ေကာင္) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာေၾကာင့္ အမႈမွ လြတ္ကင္းခြင့္ ရရွိသြားသည္။

ဤသို႔ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားအား တရား႐ံုးေတာ္က ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈသည္ ဘက္ေပါင္းစံုကၾကည့္လွ်င္ တရားမွ်တမႈရွိသည္ဟု ဆိုရေသာ္လည္း ဦးေစာသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းအုပ္စု၏ ဆင္ကြက္ထဲ ဝင္မိခဲ့ၿပီး တရားဆိုင္မႈတစ္ရပ္လံုးသည္ တရားေရးျပယုဂ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီး အႏွစ္ ၄ဝနီးပါးရွိသည့္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)မွ ထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္တစ္ခုတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ဦးေစာသည္ အျပစ္ရွိေသာ္လည္း စနစ္တက်အကြက္ခ်ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆင္ကြက္ထဲသို႔ ဝင္ခဲ့မိသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္းပါး၏ ေခါင္းစဥ္မွာ “ ေအာင္ဆန္းကို တကယ္ဘယ္သူသတ္သလဲ ” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္၏ အမည္ကို ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရန္ကုန္သတင္းေထာက္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ -

“၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္စြာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈသည္ ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႀကီးမားေသာ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၃၉ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုလူသတ္မႈအား အစစ္အမွန္ ႀကံစည္ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားကိုမူ ယေန႔တိုင္ လူသိရွင္ၾကား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးေခ်။အမႈ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ယေန႔ထက္တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေခ်။”

“အစစ္အမွန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ားထဲမွ အာ႐ံုလြဲေျပာင္းသြားေစရန္ အကြက္ခ်ၿပီး ဦးေစာကို တရား႐ံုးတင္ကာ အျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့ျခင္းမွာ ဆင္ကြက္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္။ အကယ္၍ ဦးေစာသည္ အကြက္ဆင္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မည္သူတို႔က အမွန္တကယ္ သတ္ခဲ့ၾကပါသနည္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဆိုသည့္ ၾကာရွည္စြာ စြဲၿမဲေနေသာ ေကာလဟလမ်ားတြင္ အမွန္တရား မည္မွ်ေလာက္ ရွိေနပါသနည္း” ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဦးခင္ေအာင္ ေရးသားသည့္ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဘယ္သူသတ္သလဲ’ အမည္ရွိ စာအုပ္ကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္တိုက္မွ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာအုပ္ အခန္း (၅) စာမ်က္ႏွာ ၁၆၇၌ -

“ဦးေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ဘုရင္ခံ႐ံုးမွ လန္ဒန္သို႔ ပထမဆံုး အေသးစိတ္ ေရးသားေပးပို႔လိုက္ေသာ ေၾကးနန္းတြင္ ေသနတ္သမားမ်ားကို ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အမွတ္ (၄) ဗမာ့လက္နက္ကိုင္တပ္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္” ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။


ထို႔ေနာက္ပိုင္း ဘုရင္ခံ႐ံုးမွေပးပို႔ေသာ ေၾကးနန္းစာမ်ားတြင္မူ ပေဟဠိဆန္လွေသာ ယင္းသတင္းကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ေတာ့သည္။ ယင္းသည္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈေပပဲလား။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးရာ ေထာက္ထားစရာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကနဦး သတင္းေပးပို႔မႈကို ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ ေရွာင္ရွားခဲ့ျခင္းေပပဲလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သည့္ အခါမွ် သိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားလွေသာ အမွတ္(၄) ဗမာ့လက္နက္ကိုင္တပ္၏ တပ္ရင္းမွဴးသည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့ျမင္ကြင္းတြင္ ေျခာက္လွန္႔လ်က္ ရွိေနေပသည္။

၁၉၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ - ဗမာ ကျပား ျဖစ္သူ ငယ္နာမည္ ႐ႈေမာင္ (ေခၚ) ဦးေနဝင္းသည္ ဦးႏုထက္ (၃)ႏွစ္ငယ္ၿပီး၊ ဦးေအာင္ဆန္းထက္ (၅)ႏွစ္ႀကီးသူ ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဦးေနဝင္းသည္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖယ္ရွားၿပီး ထိပ္ပိုင္းေနရာသို႔ မရမေန စတင္တက္လွမ္း လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား ေတာခိုသြားၿပီး အမွတ္ (၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၃) ဗမာ့လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ပုန္ကန္ထၾကြသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ေနဝင္း၏ အမွတ္ (၄) ဗမာ့လက္နက္ကိုင္တပ္သည္ အစိုးရအတြက္ တခုတည္းေသာ မွီခိုအားထားရာ၊ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးကာကြယ္ေရးကို တျပည္လံုး ျဖန္႔က်က္ထားႏိုင္ရန္ အတြက္ ဦးတင္ထြဋ္၏ ျပည္ေထာင္စုအရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ တပ္ဖြဲ႕အသစ္မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ရသည္။


အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တိုင္းရင္းသား ကရင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စမစ္ဒြန္း (Lt.Gen.Smith Dun)ကိုပင္ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ အစိုးရက ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သူ႔လက္ေအာက္တြင္မွ ဒုတိယဦးစီးခ်ဳပ္ (၂)ဦးရွိသည္။ တစ္ဦးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းလွေအာင္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ရာထူးတြင္ နံပါတ္ (၄)ေနရာ၌ ရွိေနေသာ ဦးတင္ထြဋ္သည္ လက္သည္တရားခံ လူသတ္သမား မေပၚဘဲ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ႀကံျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စမစ္ဒြန္းသည္ လက္ရွိ အစိုးရအေပၚ ဆက္လက္ သစၥာေစာင့္သိေနေသာ္လည္း ကရင္စစ္အရာရွိမ်ားအေပၚ သံသယရွိလာသျဖင့္ သူသည္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ခြင့္ရက္ရွည္ယူခိုင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သူ႔ကို ၁၉၄၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႔တြင္ အနားေပးလိုက္ၿပီး၊ အလုပ္မလုပ္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းခံရကာ သူသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ အေဝးသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းလွေအာင္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ ကမာၻေက်ာ္ ဆင္းဟတ္စ္ (Sanhurst) ဘုရင္ စစ္ေကာလိပ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ျမန္မာအမ်ိဳးသားျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၂၂ခုႏွစ္ သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ ဘြဲ႕ရသည္ႏွင့္ ဘုရင္၏ ရာထူးခန္႔ထားျခင္းကို ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူသည္လည္း ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ျမန္မာစစ္သံမွဴးအျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါရာထူးမွာ ယခင္ သူကိုင္တြယ္ခဲ့ရသည့္ ရာထူးထက္ အဆင့္မ်ားစြာနိမ့္ေသာ ရာထူးျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ သူ႔တာဝန္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ရာ သူစီးလာေသာ သေဘၤာသည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာႏိုင္ငံ) ကိုလံဘိုဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ခ်ိန္တြင္ သူ႔ကို ျမန္မာေထာက္လွန္းေရးအရာရွိမ်ားက လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး သူကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ရွင္းျပ၍ မရႏိုင္ေလာက္ေသာ ထူးဆန္းမႈျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ သူသည္ သီဟိုဠ္တြင္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္အထိ ေသာင္တင္ေနခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗမာ့တပ္မေတာ္၌ အဆင့္ျမင့္ဆံုး စစ္တပ္အရာရွိႀကီး (၄)ဦး ရွိသည့္အနက္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္မူ ဗိုလ္ေနဝင္း တစ္ေယာက္သာ က်န္ရစ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ‘မက္စီယာဗယ္လီ’ (Niccolo di Bernardo dei Machiavelli – 1469 – 1577) အယူအဆသမား၊ အာဏာအ႐ူးအမူးသမား ျဖစ္သည္မွာ ယခင္ကလည္း မွန္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း မွန္ေနေသးသည္။ သံသယ ျဖစ္စရာ မရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ သူ႕ၿပိဳင္ဘက္မွန္သမွ်ကို ၁၉၄ဝျပည့္ႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည့္ သူ႕လက္သူ႕ေျခရာမ်ားကို ျမန္မာအမ်ားစု ျမင္ေတြ႕ေနရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထို႔ေနာက္ပို၍ အလွမ္းက်ယ္၍ ပို၍လက္သြက္လာခဲ့သည္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္၌ အမ်ားျမင္ကြင္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္ကို ဗိုလ္ေနဝင္းအေနျဖင့္ စိတ္သက္သာရကာ က်ိတ္ၿပီးဝမ္းအသာႀကီးသာေနေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆလွ်င္ကား အေၾကာင္းအက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျမင့္ဆံုးအာဏာအတြက္ သူ႕အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႀကီး မရွိေတာ့၍ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သူ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားအား ဂဠဳန္ဦးေစာက သတ္ခ်င္လာေအာင္ သူ႕အေနျဖင့္ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္၍ အကြက္ဆင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ အလြန္အမင္း အထင္ႀကီးရာေရာက္ၿပီး၊ ေျမႇာက္ပင့္ရာက်ေနမည္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခါတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအခ်ိဳ႕က ထိုအတိုင္းပင္ ယံုၾကည္လ်က္ ရွိေနၾကေပသည္။

ဖေလာ္ရီဒါ၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာၾကင္ဟိုး ေခၚ ေဒါက္တာႏိုင္ဝင္းက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာ့အာဇာနည္မ်ား လုပ္ႀကံမႈႀကီးအတြင္းေရး” အမည္ရွိ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသား၍ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖို႔ေလာ့ဒ္ဒါေဒးလ္ (Fort Lauderdale) တြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အဆိုပါ စာအုပ္ငယ္၌ ဗိုလ္လက္်ာ၏ ညီငယ္ ဦးျမလႈိင္ႏွင့္ သူတို႔ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္၌ ဦးျမလိႈင္သည္ တခ်ိန္က ဗမာျပည္လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ေရး ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕ (Burma Armed Police Striking Force) တြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပဖူးလႊာ မဂၢဇင္းကို ဦးစီးထုတ္ေဝ၍ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေတာင္အတၱလန္တိတ္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေတာင္ပိုင္း အစြန္ဆံုး ဖေလာ္ရီဒါရွိ သူ႕ကိုယ္ပိုင္ေဆးကုခန္း ဖြင့္ထားေသာ ေဒါက္တာၾကင္ဟိုးႏွင့္ ဦးျမလႈိင္ စတင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရၿပီး ေဒါက္တာၾကင္ဟိုးက သူ၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခ်က္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦး ပိုမိုရင္းႏွီးလာရာမွ အတူတကြစားေသာက္ရင္း ေထြရာေလးပါး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျဖစ္ၾကသည္။ ေဒါက္တာၾကင္ဟိုးအေနျဖင့္ ၁၉၅၇ခုႏွစ္က ဖတ္မိခဲ့ေသာ လူထုဦးလွ၏ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွ ေရးသားထားသည့္ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ အသက္အား ရန္ရွာရန္ႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အျခား အာဇာနည္မ်ားအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာတို႔သည္ ထိုစဥ္မွပင္ သူ႔စိတ္ကို႐ႈပ္ေထြးေစလ်က္ ပေဟဠိ ပုစာၦတစ္ပုဒ္အလား အေတြးပြားေစခဲ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁ဝတြင္ ဦးျမလိႈင္၏ ေနအိမ္၌ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဤအေၾကာင္း စကားစပ္မိရာမွ ဦးျမလႈိင္က ေဒါက္တာၾကင္ဟိုးအား ေအာက္ပါအတိုင္း အေသးစိတ္ဖြင့္ဟ ေျပာျပခဲ့သည္။

ဦးျမလိႈင္သည္ တခ်ိန္က ရန္ကုန္ဘေဆြႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီး ခင္မင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သူ(ဦးျမလိႈင္)ႏွင့္ ရန္ကုန္ဘေဆြတို႔ ႏွစ္ဦးမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ အသက္ကို ရန္ရွာသေယာင္ ႀကံစည္ႏိုင္ရန္အတြက္ (၂)လၾကာ သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ခံရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ႀကံစည္ျခင္းျဖင့္ ဦးေအာင္ဆန္းက ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္၍ ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေပးသူအျဖစ္ ဦးေစာ အထင္မွား အျမင္မွားေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသူက အတိအလင္းဖြင့္ဟခဲ့သည္။ ဤသို႔ေသာ သူရဲေဘာေၾကာင္လွသည့္ လုပ္ရပ္အား စည္း႐ံုးစီမံသူမ်ားမွာ အျခားသူမ်ားမဟုတ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ သူ၏အနီးကပ္ဆံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးတို႔သာ ျဖစ္သည္ဟု ဦးျမလႈိင္က ေျပာျပခဲ့သည္။

ေဒါက္တာၾကင္ဟိုး ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည့္ ဦးျမလႈိင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။


“တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္ စစ္႐ံုးမွာ အလုပ္ၿပီးလို႔ အိမ္ျပန္မယ္အလုပ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက ….. “ကိုျမလႈိင္ ခင္ဗ်ား အိမ္မျပန္နဲ႕အံုး၊ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကို လိုက္ခဲ့။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ေဆြးေႏြးစရာရွိတယ္” လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူနဲ႔လိုက္သြားပါတယ္။ အဲ့ဒီေရာက္ေတာ့ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမးတယ္။ “ခင္ဗ်ားမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ”တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္က “ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေငြတစ္သိန္း၊ ႏွစ္သိန္းေလာက္ေတာ့ ရွိပါတယ္”လို႔ ျပန္ေျဖေတာ့ သူက “ေကာင္းတယ္၊ ဒါဆို ခင္ဗ်ားအိမ္အတြက္ လံုေလာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အထူးတာဝန္တစ္ခု လုပ္စရာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွာ ခင္ဗ်ားေန၊ အားလံုး ကိစၥဝိစၥၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားအိမ္ျပန္ႏိုင္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးအိမ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ (၂)လေလာက္ ေနခဲ့ရတယ္။ ရန္ကုန္ဘေဆြကေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းအိမ္မွာေနၿပီး ေသနတ္တစ္လက္နဲ႔ အပစ္ေလ့က်င့္ေနရတယ္။ လံုးဝေသခ်ာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပိုေလ့က်င့္ေပးတာပါ။ (တကယ္ေတာ့ ရန္ကုန္ဘေဆြဟာ လက္တည့္ၿပီးသားပါ။) ၿပီးေတာ့ ဦးေစာရ႕ဲလႈပ္ရွားမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္ေလ့လာရတယ္။ သူ႐ံုးကိုသြားဖို႔ အိမ္ကေန ဘယ္အခ်ိန္ထြက္တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ေရာက္တယ္ …. စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ဦးေစာအသက္ကို ရန္ရွာဖို႔လုပ္တဲ့ေန႔က သူက သူ႕အနက္ေရာင္ကားႀကီးထဲမွာ ဒ႐ိုင္ဘာေဘးကထိုင္လိုက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူ႕ေနာက္က ကပ္လိုက္သြားတယ္။ ေနရာေကာင္းလဲေရာက္ေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္က သူ႕ကားကို ေက်ာ္တက္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ဘေဆြက ေသနတ္ခလုတ္ကို ဆြဲျဖဳတ္လိုက္တာပဲ။ ပထမပစ္ခ်က္က ဦးေစာ နဖူးကို ရွပ္မွန္သြားတယ္။ ဒါအေရးႀကီးဆံုး ပစ္ခ်က္ပဲ။ ရန္ကုန္ဘေဆြက ေနာက္တခ်က္ ထပ္ပစ္တယ္။ အဲဒါက ဦးေစာကို မထိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဦးေစာက သူ႕ထိုင္ခံုေအာက္ ေလွ်ာခ်လိုက္လို႔ပဲ။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ မိုးေပၚေထာင္ပစ္လိုက္တာပါ။ ရန္ကုန္ဘေဆြက …. “ေဟး၊ ကိုျမလႈိင္၊ ေမာင္းေျပးေပေတာ့” လို႔ ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ ျမန္ျမန္ေမာင္းလိုက္လဲ မသိဘူး။ အိမ္ကို ဘယ္လိုျပန္ေရာက္လာမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ေသနတ္ကေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္ေသနတ္ပါ။ ရန္ကုန္ဘေဆြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႀကံတာကို ဂဠဳန္ဦးေစာ လံုးဝမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၄)ေယာက္၊ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ဘေဆြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္(ကိုျမလႈိင္) တို႔ပဲ သိတာပါ။”

ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မနာလိုျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး၊ အၿမဲေၾကာက္ေနခဲ့ရသည္ဟု ေဒါက္တာၾကင္ဟိုးက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ ထိုအခ်ိန္က အေပ်ာ္က်ဴး၍ လက္လြတ္စပယ္ အသံုးအျဖဳန္းႀကီးေသာ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း ေနခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ဦးေစာ အသက္မဆံုး႐ံႈးေစဘဲ ရန္ရွာ႐ံုသက္သက္ ‘ျမင္းသမားဥာဏ္’ႏွင့္ ႀကံစည္စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က ကားထဲပါသူ ေသနတ္သမား ႏွစ္ေယာက္ကုိလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္ပိုင္တပ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ (PVO) မွ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ဝတ္ထားေစျခင္းျဖင့္ သူ႕အသက္ကို ရန္ရွာမႈေနာက္ကြယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွိေနသည္ဟု ဦးေစာ ထင္ျမင္သြားေစရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ဦးေစာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ရန္တံု႔ျပန္ လက္စားေခ်ေပလိမ့္မည္ဟု တြက္ဆထားသည္။

ေသနတ္သမားမ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ဤအျဖစ္အပ်က္၏ အေသးစိတ္ကို ၁၉၄ဝျပည့္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသတ္မခံရမီ (၁ဝ)လအလို ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာ ၂၁ တြင္ ဦးေစာ အသက္ကို ရန္ရွာျခင္းႏွင့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာတြင္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနပံုရျခင္းတို႔ကို လုပ္ႀကံမႈအတြက္ ေစ့ေဆာ္ခ်က္အျဖစ္ တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္ အတြင္းတြင္ပင္ ကိုးကားျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးျမလိႈင္၏ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ဖြင့္အန္ျခင္းမ်ားသည္ ခိုင္လံုမႈ မည္မွ်ရွိသည္ကိုမူ မည္သူမွ် သိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ရန္ကုန္ဘေဆြသည္ အတန္ၾကာကပင္ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာ ေရာဂါျဖင့္ ၁၉၈၆ စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ဦးျမလိႈင္မွာလည္း ဖေလာ္ရီဒါသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

သူတို႔ မကြယ္လြန္မီ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္လ အာဇာနည္ေန႔ အထူးထုတ္ ‘The Burma Review’ စာေစာင္ အမွတ္စဥ္(၆)တြင္ ေမာင္ထူး (ဝိဇၨာ-သိပၸံ တကၠသိုလ္)ေရးသားခဲ့ေသာ “ဒီမိုကေရစီသို႔ ေနာက္ဆံုးခရီး” ေဆာင္းပါးတြင္ ဦးေအာင္ဆန္းအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မွဳက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ပံုႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္းအေပၚ ထားရွိေသာ ဦးေနဝင္း၏ သေဘာထားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ေရးသားထားေလသည္။

“ဦးေနဝင္းသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးသကာလွ အခြင့္အေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဦးေစာကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ရန္ ေသနတ္သမား (၂)ဦးကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။”

ဦးေအာင္ဆန္းအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေသးစိတ္ အတိအက်ကို သိရွိခဲ့ၾကသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္တြင္ အာဇာနည္ကုန္းသို႔ စစ္ဝတ္စံုျပည့္ျဖင့္ ခ်ီတက္ၾကရန္ စစ္တပ္က စီစဥ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဦးေအာင္ဆန္းသာ အသက္ထင္ရွား ရွိခဲ့ပါမူ ယင္းအာဏာသိမ္းမႈကို သေဘာတူလိမ့္မည္ဟု လူထုကို ျပသရန္ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္ (၁၇)ဦးအနက္ (၁၄)ဦးသည္ ထိုခ်ီတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေဖက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးခဲ့ရမႈကို ဝမ္းနည္းတသေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ထရပ္လိုက္ၿပီး “ဘာလို႔ဝမ္းနည္းေနရမွာလဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ လူေပ်ာ့တစ္ေယာက္ပဲ၊ ဒါ့အျပင္ တိုင္းျပည္ရ႕ဲ ျပႆနာေတြအေပၚ သူ႕ထက္စာရင္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမယ္ဆိုတာ ငါအမ်ားႀကီး ပိုသိတယ္”ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက်ဆံုးခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေန႔အထိမ္း အမွတ္ ခ်ီတက္မည့္ မဟာစီမံကိန္းႀကီးမွာလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရေလသည္။”ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။

ဦးခင္ေအာင္၏ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ” စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၄ ၌ပင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ -


“ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ သူ႕ဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို စဥ္းစားရာ၌ ေလာင္းကစားသမားပီပီ အမွားအမွန္ကို အဓိကမထားဘဲ အႏိုင္အ႐ံႈးကိုသာ အၿမဲတမ္း အဓိကထားတတ္သူျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတပ္မွထြက္ကာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ သူ၏ စဥ္းစားခန္း ဝင္ခဲ့သည္မွာ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ တခ်ိန္က နန္းရင္းဝန္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့၍ သူ႕ကိုအထင္ေသး၍ မရ၊ အကယ္၍ သူသည္ မေတာ္တဆ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ်းကစားခ်က္အားၿပိဳင္ရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ ‘တစ္ႏွစ္အတြင္း လံုးဝလြတ္လပ္ေရး’ဟု ေၾကြးေၾကာ္သံ မေပးဘဲ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား ‘ဒုိမီနီယန္’ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သြားခဲ့ေသာ ဦးတင္ထြဋ္သည္ သူ႕လူရင္းျဖစ္႐ံုသာမက ပညာအရည္အခ်င္းအားျဖင့္လည္း အိႏိၵယပဋိညာဥ္ခံဝန္ထမ္း (I.C.S) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအစိုးရတြင္ ဧကန္မုခ် ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ေရွ႕ဆက္မေတြးေတာ့ဘဲရန္ကုန္ဘေဆြႏွင့္လြန္စြာရင္းႏွီးေသာျမင္းၿခံသား ဗိုလ္ႀကီး(ယပက္လက္) လွေယႊအား သြားေခၚခိုင္းလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမဝတီရဲေခါင္ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည့္ ရန္ကုန္ဘေဆြ၏ တဆင့္ေျပာဆိုခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

“ဂဠဳန္ဦးေစာအား ေရွးဦးစြာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္အတြက္ သူႏွင့္ကိုျမလႈိင္တို႔သည္ စပတ္လမ္း တေနရာမွ ဂဠဳန္ဦးေစာအား သူ၏ ‘သူရိယ’  သတင္းစာတိုက္ ႐ံုးေပၚမွ ဆင္းလာၿပီး၊ ကားေပၚတက္ခ်ိန္အထိေစာင့္၍ သူ႕ကားႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းမွ ကပ္လိုက္သြားၾကသည္။ ဂဠဳန္ဦးေစာ အၿမဲသြားေလ့ရွိေသာ အိမ္ျပန္လမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္သြားရာမွ အခါအခြင့္ေကာင္းမည့္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးႏွင့္ ျပည္လမ္းထိပ္တစ္ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ဘေဆြသည္ ထိုအခြင့္ေကာင္းကို လက္မလႊတ္ဘဲ သူက ကိုျမလႈိင္၏ကားကို အရွိန္ေလွ်ာ့ေစ၍ သူ၏ လက္တြင္းမွ ေသနတ္ျဖင့္ ကားဒ႐ိုင္ဘာႏွင့္ ယွဥ္ထိုင္ၿပီး လိုက္ပါလာေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ ေနာက္ေစ့တည့္တည့္ကိုခ်ိန္ကာ ပထမအခ်က္ ပစ္ထည့္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္စြာအကင္းပါး၍ အၿမဲမျပတ္သတိကပ္ေနေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ သူ႕ေရွ႕ကားမွန္ထဲမွ ‘ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္’ စစ္ဝတ္စံု ဝတ္ထားသည့္ လူႏွစ္ေယာက္အနက္ ေခါင္းတံုးဆံေတာက္ႏွင့္ သူက သူ႕အား သူ႕နဖူးပူခနဲျဖစ္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ သူသည္ ကားဖင္ထိုင္ခံုေဘး ဒ႐ိုင္ဘာရွိရာဘက္သို႔ သူ႕ကိုယ္ကို လွဲအခ် ေနာက္ထပ္ေသနတ္သံ (၂)ခ်က္ ထပ္ထြက္လာသည္။ ဒ႐ိုင္ဘာကလည္း ကားကို ဘရိတ္အုပ္၍ ကားထဲငံု႔ေနလိုက္သည္။ ကားမွန္ကြဲစမ်ားမွာ သူတို႔ႏွစ္ဦးလံုးကို လြင့္စင္ထိမွန္ၾကသည္။


“ကိုရဲေခါင္ရယ္၊ လူေတြရ႕ဲကံဆိုတာ မွန္ပဲမွန္သလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားလဲ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို အသိသားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ပစ္လိုက္တာကေတာ့ သူ႕ေနာက္ေစ့တည့္တည့္ကို ပစ္ထည့္လိုက္တာပါပဲဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ သူက ကားမွန္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုျမင္လို႔ လွည့္အၾကည့္လိုက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ပစ္လိုက္တဲ့ က်ည္ဟာ သူ႕ေနာက္ေစ့ကိုမမွန္ဘဲ သူ႕နဖူးကို ရွပ္မွန္သြားတာပဲ”ဟု ႀကိတ္မႏိုင္ ခဲမရ ေျပာျပပါသည္။

ဤကား လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ခန္႔က ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊ စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ဘေဆြႏွင့္ ေျမာင္းျမဘေဆြတို႔သည္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံက လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ၾသဇာခံၿခံႀကီးအတြင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အသံလႊင့္႒ာနသို႔ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးႏုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အလာ၊ အသံလႊင့္႒ာန၌ (၃)ရက္မွ်ေနထိုင္သြားၾကစဥ္အတြင္းကၽြန္ေတာ့္အား ရန္ကုန္ဘေဆြက စကားစပ္မိ၍ ေျပာျပခဲ့ဖူးေသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စဥ္၊ယံုခ်င္ယံုမယံုခ်င္ေနအတြင္းေရးသတင္းကေလးတစ္ကြက္ပင္ျဖစ္ပါသတည္း”ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ေနဝင္းအား ႀကံရာပါတစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆရျခင္းမွာ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဦးတည္ခ်က္အရ ယိုးစြပ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္၍၊ ထိုအခ်ိန္က သူသည္မ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရဲေနရသည္။ အာဏာရာထူးရမက္ႀကီးမားလွေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ရွိ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ မိမိ၏ စစ္ဝတ္စံုကို ဝတ္ရတိုင္း စိတ္မခ်မ္းမသာ အၿမဲျဖစ္ကာ ဆဲဆိုေလ့ရွိသည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ တပ္မေတာ္ေသနာပတိရာထူးမွ ဆင္းေပးရကာ အသစ္ဖြဲ႕လိုက္ေသာ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးရာထူးျဖင့္ အဆင့္ေလွ်ာ့က် လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းကို သူမေက်မနပ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာမတ္စ္၊ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စမစ္ဒြန္းတို႔ လက္ေအာက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွဴးအျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးရာထူးႏွင့္ ေနရသည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ၌ သူ႕လက္ေအာက္ရာထူးငယ္ေသာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းမွဴး ေစာၾကာဒိုးက ယခုဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ သူ႕ထက္အဆင့္ျမင့္ေနျပန္သည္။

လြတ္လပ္ေရး ျပင္ဆင္ခ်ိန္က ကရင္အရာရွိမ်ားသည္ သူတို႔၏ လုပ္သက္ႏွင့္ ပညာအရည္အေသြးအရ ထိုက္တန္ေသာ ရာထူးမ်ားကိုရခဲ့သည္ဟု စမစ္ဒြန္းက သူ၏ မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လြတ္လပ္ေရးရစက စစ္မႈထမ္းသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၀)အထိ ရွိၾကေသာ ကရင္စစ္ဗိုလ္အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္တြင္ လႊမ္းမိုးေနသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဒိုနီ အျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး (၈)ဦး ရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမဂ်ာ(ဗိုလ္မွဴး) ရာထူးသာ ရရွိထားေသာ ဗိုလ္ေနဝင္းအဖို႔ ရာထူးတက္ရန္ အိပ္မက္ပင္မမက္ဝ့ံေအာင္ ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်ည္းေနခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမဂ်ာရာထူးမွာ သိမ္ငယ္လွ႐ံုမက သူ၏အထက္တြင္ သူ႕ထက္စစ္ဝါရင့္ေသာ သူမ်ားခံေနသျဖင့္ စစ္တပ္မွထြက္ကာ သခင္ဗစိန္၏ ‘တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး’ တြင္ ဝင္လ်က္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဘဝျဖင့္ ဂ်ပန္ေခတ္၌ အတူေနခဲ့စဥ္ ကာလကပင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ စ႐ိုက္ဝါသနာကို ေကာင္းစြာသိထားသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ေမဂ်ာေနဝင္းအဖို႔ ရာထူးတိုးတက္ရန္၊ ထိပ္သီးရာထူး ရရွိရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီဟု သူေတြးထားဟန္တူသည္။သို႔ျဖစ္သည့္အတိုင္း ဗိုလ္ေနဝင္းကလည္း သူ႔ဘဝတက္လမ္း၌ ခလုတ္တံသင္း လမ္းမရွင္းဘဲ တားဆီးေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဖယ္ရွားလိုသည္မွာ မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေစာက တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ဗစိန္မွတဆင့္ ဆက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္အရာရွိႀကီးမ်ားက တိုက္႐ိုက္ဆက္သည္ျဖစ္ေစ ဗိုလ္ေနဝင္းအား ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ အစိုးရသစ္တြင္ ထိပ္ပိုင္းရာထူးရေစမည္ဟု ကတိေပးသျဖင့္ ထိုေန႔က လုပ္ႀကံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကူညီခဲ့ေလသေလာဟု ေတြးေတာစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

တဖန္ ထိုေန႔မတိုင္မီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ႀကံလိမ့္မည္ဟူေသာ သတင္းအရ အထူးအေစာင့္အၾကပ္မ်ား ႀကိဳတင္ခ်ထားခဲ့သည္။ လုပ္ႀကံမႈ မျဖစ္မီ သံုးပတ္ခန္႔မွ စတင္ကာ လက္နက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အရပ္ဝတ္ အရပ္စားႏွင့္ စစ္သားမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ံုးခန္းတဝိုက္ႏွင့္ အတြင္းဝန္႐ံုးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား ေတြ႕ၾကရသည္။ ထိုရဲေဘာ္မ်ားမွာ တပ္ရင္း (၄)မွ ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဗိုလ္လြင္က လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူသည္ဟု ဆိုသည္။

လုပ္ႀကံမႈႀကီးျဖစ္ေသာ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ေန႔က ထိုရဲေဘာ္မ်ားကို မေတြ႕ရေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥ၌ အတြင္းလူက တံခါးဖြင့္ေပးေသာ လုပ္ႀကံမႈႀကီး ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။

ထို႔ျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း(ေအာင္ဗလ)က ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ စက္တင္ဘာလက ထုတ္လႊင့္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္၌ -

“ဦးေအာင္ဆန္း၏ လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ အထူးအေစာင့္ ႏွစ္ဦးသည္ အၿမဲတေစ ဦးေအာင္ဆန္း၏ လက္တကမ္းတြင္ရွိပါလ်က္  အခင္းျဖစ္ပြားေသာ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ နံနက္က မရွိၾကဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အစီအစဥ္ဟု မုခ်ယံုၾကည္ ရေလသည္။

ထိုအေစာင့္တို႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ား အျဖစ္ တာဝန္ေပးလိုပါသည္။ စိတ္ခ်ရေသာ ရဲေဘာ္မ်ားေပးပါဟု ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဗိုလ္ေနဝင္းထံမွ ေတာင္းရာမွ ရရွိခဲ့သည္။


ဗိုလ္ေနဝင္းေပးေသာ သက္ေတာ္ေစာင့္(၂)ဦးျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ဘတုပ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲျမင့္တို႔သည္ ေသနတ္ပစ္ လက္ေျဖာင့္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္ ပစၥတိုကို ၁၀ခ်က္ပစ္လွ်င္ ၈ခ်က္တို႔သည္ ပစ္မွတ္၏ ဗဟိုသို႔ ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ရာသက္ပန္ လူယံုေတာ္၏ ဖ်ာပံုေျပာက္က်ားတပ္မွ ေျပာက္က်ားဗိုလ္၏ လက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထိုေန႔ေရွာင္ေနၾကေသာ သက္ေတာ္ေစာင့္(၂)ဦးသည္လည္း ေပ်ာက္သြားသည္။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွ အေလာင္းေတြ႕ၾကရသည္။ အလံနီသူပုန္တို႔က သတ္သည္ဟု အမႈပိတ္လိုက္သည္။
ဖဆပလေခါင္းေဆာင္သစ္ ျဖစ္လာသူ အတြင္းဝန္ေဟာင္းဦးတင္ထြဋ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးႏွင့္ စစ္မႈထမ္းစဥ္က လုပ္ႀကံမႈႀကီးတြင္ ဦးေစာ၏ အေပါင္းအပါ မည္သူနည္းဟု သဲလြန္စမ်ား ရွာေဖြခဲ့ေလသည္။ နယူးတိုင္း (The New Time) သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ ဦးတင္ထြဋ္က ဦးေစာႏွင့္ ႀကံရာပါမ်ား အေၾကာင္းကို သူ၏ သတင္းစာ၌ ဖြင့္လွစ္ေရးသားလိုသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္အား သတင္းအစအနမ်ားကို လိုက္လံစံုစမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ မၾကာပါေပ။ ယင္းသို႔ အမႈေဟာင္းကို ျပန္ေဖာ္ရန္ အားထုတ္သျဖင့္ ဦးတင္ထြဋ္ပါ လုပ္ႀကံခံရကာ အသက္ေပးသြားရရွာသည္။ ဖ်ာပံုမွ ေျပာက္က်ားဗိုလ္၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သိၾကေသာ္လည္း အမႈကို မည္သူမွ မေဖာ္ဝ့ံေခ်။

ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ ႀကံရာပါပုဂၢိဳလ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းျဖစ္သည္ဟု သဲလြန္စ ရွာလိုသူတို႔သည္ ဦးတင္ထြဋ္ႏွင့္ ဦးထြန္းလွေအာင္တို႔၏ ကံၾကမၼာကို ျမင္ေတြ႕ၾကသျဖင့္ အမႈႀကီး၏ သဲလြန္စကို မလိုက္ဝံ့ေတာ့ဘဲ ယေန႔တိုင္ အေျဖမရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ ႏႈတ္ပိတ္ေနၾကရေလသည္။” ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ‘စိန္ေဗဒါ’ အမည္ျဖင့္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူတကယ္သတ္သလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို တင္ခဲ့ရာ၊ ကိုဘန္ထြန္းဆိုသူက “မၾကာမီကမွ ဒီႏိုင္ငံ(ၿဗိတိန္)ကို ဝင္လာတဲ့ လူႀကီးေတြဆီက ၾကားရတာက သူတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္းဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ေနဝင္း(ဦး႐ႈေမာင္)တို႔၏ သမီးတို႔ စကားအခ်ီအခ်ေျပာၾက၍ ဦးေနဝင္း၏သမီးက ေဒါသျဖစ္ၿပီး ဂဠဳန္ဦးေစာကို မရွင္းဂန္းေတြ ေပးလိုက္တာ ငါ့အေဖလို႔ ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ရွင္းပစ္ခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပ်ဥ္းမနားက မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ဗိုလ္ေနဝင္းက မုဒိမ္းက်င့္တာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သိသြားေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းကို သတ္ပစ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ေဒါသေပါက္ကြဲခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ�
 
ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အေရးေပၚ ပါတီညီလာခံ က်င္းပ၍ တစ္ပါတီစနစ္မွ ပါတီစုံစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေၾကညာၿပီး ပါတီဥကၠဌရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ႏုတ္ထြက္သည့္ေန႔၌ ပါတီညီလာခံတြင္ ဦးေနဝင္းက “ေနာက္ကို လူစုလူေ၀းနဲ႔ ဆူဆူပူပူလုပ္လို႔ ႐ွိရင္ေတာ့ စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္၊ မိုးေပၚေထာင္ၿပီး ေျခာက္တာ မပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေနာင္ကို ဆူဆူပူပူ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္ကို သုံးလို႔႐ွိရင္ေတာ့ အဲဒါ ဆူတဲ့လူေတြ မသက္သာဘူးသာ မွတ္ေပေတာ့လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒီကေန႔ ေျပာပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားကာ တပ္ႏွင့္ ျပည္သူကို ေသြးခြဲခဲ့ေလသည္။


ဦးေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေန႔ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မဆလပါတီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္ေက်ာ္၌္ လုံးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။ မဆလပါတီႀကီး က်ဆုံးခဲ့ရသည္မွာ (က) ျပည္သူလူထုကို အနည္းဆုံး၊အနိမ့္ဆုံး စား၀တ္ေနေရး ျပည့္စုံေအာင္ ျပဳလုပ္အားေပးႏုိင္ျခင္း မ႐ွိျခင္း ၊ (ခ) ေနာက္တဆင့္ တက္၍ ျပည္သူလူထုအား လူမႈဘဝအေထြေထြ ျပည့္ျပည္စုံစုံျဖစ္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ (ဂ) ျပည္သူလူထုအား ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မဆလပါတီ က်ဆုံးခဲ့ရေလသည္။

ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးေနေသာ အျခားကမၻာ့ဆို႐ွယ္လစ္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိသြားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူထုဆႏၵကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဆို႐ွစ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ က်ဆုံးကာ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ဆို႐ွယ္လစ္၀ါဒျဖစ္ေစ၊ အရင္း႐ွင္စနစ္ျဖစ္ေစ မည္သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္လွ်င္ ပထမအဆင့္၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဆူပူအုံၾကြလ်က္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္၌ မိမိႏိုင္ငံသည္ သူမ်ားထက္ နိမ့္က်လာၿပီး အျခားႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးကၽြန္ဘ၀ ေရာက္႐ွိကာ လူထုဘ၀ အေျခအေနသည္ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္က်လာမည္ျဖစ္သည္။  ေနာက္ဆုံး တတိယအဆင့္၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဘုံးဘုံးလဲက်ကာ အျခားႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းကိုပင္ ခံႏိုင္ရစရာ ႐ွိေလသည္။ လက္႐ွိ အစိုးရသစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယအဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။


မဆလပါတီ က်ဆုံးရသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရး စီမံကိန္း (၀ါ) ႏိုင္ငံေရး အခ်ိန္ဇယား မ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုအား မစားရ၀ခမန္း မိန္႔ခြန္းမ်ားေခၽြ၍ အားလုံးသာတူညီမွ် ျဖစ္ရမည္။ ေခါင္းပုံျဖတ္တာ မ႐ွိေစရ။ လူဆင္းရဲ မ႐ွိရ ဟူေသာ ကတိအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးကာ ျမန္မာဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာအခါ မည္သည့္စာရင္းဇယားမွ တိတိက်က်မ႐ွိဘဲ မတိက်ေသာ၊ မေရရာေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ မတိက်ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ စီမံကိန္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရ႐ွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းျပည္သို႔ ေလးႏွစ္စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိသေယာင္ လိမ္ညာ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာဆို႐ွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ မည္သည့္အခါမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိခဲ့ေခ်။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ရာမွ ေနာက္ဆုံးတြင္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့လာသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့သည္။ ေနရာတိုင္း ဌာနတိုင္းတြင္ ကိုယ္က်ိဳး႐ွာသမားမ်ား ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား၊ အေခ်ာင္သမား ေရသာခိုသမား၊ မလုပ္မ႐ႈပ္ လည္သလို လုပ္စားသူမ်ား ႀကီးစိုးလာရာမွ ေနာက္ဆုံးတြင္ စာရိတၱမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ပါ ယိမ္းယိုင္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရေလသည္။

မဆလ က်ဆုံးရသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အရည္အေသြး နည္းပါးမႈပင္ ျဖစ္သည္။ မဆလ ပါတီကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ယူနစ္ေကာ္မတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီအဆုံး ႏို္င္ငံေရး ရင့္က်က္မႈ (Political Maturity) ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး အညံ့ဖ်င္းဆုံး ရသည့္အထဲ ကိုယ္က်ိဳးဆႏၵ ေ႐ွ႕တန္းတင္ေသာ အတၱသမားမ်ားေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္မွ ယေန႔တိုင္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ သန္းေခါင္ယံေက်ာ္အခ်ိန္၌ အိမ္တံခါးကို တဒုန္းဒုန္း လာထုၿပီး ဧည့္စာရင္းစစ္ရန္ တံခါးအတင္းဖြင့္ခိုင္း၍ အိမ္ထဲအတင္း၀င္ကာ ႐ွိသမွ် ပစၥည္းမ်ားကို ေမႊေႏွာက္႐ွာ ျပဳလုပ္ၿပီး အိမ္သားကို ခဏေလး လိုက္ခဲ့ဟု ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာလူထုအဖို႔ သိပ္မဆန္းလွေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္း၀ရမ္း မ႐ွိ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မလို၊ ဘာမွေမး၍မရ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာမည္ ဆိုသည္ကို မသိ ဘယ္ေခၚသြားမွန္းမသိ၊ ဘာျပစ္မႈမွန္း မသိ၊ ဘာပုဒ္မႏွင့္ အေရးယူသည္ မသိ၊ တပ္ခ်င္သည့္ပုဒ္မ တပ္၍ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ယေန႔တိုင္ ႐ွိသည္။ `

ဗိုလ္ေန၀င္း၏ စစ္အာဏာ႐ွင္ စနစ္ဆိုးႀကီး လက္ထက္တြင္ ေထာက္လွမ္းယႏၱရားကို အဓိကထား သုံးစြဲၿပီး ၊ လူထုအား အေၾကာက္တရားမ်ိဳးစုံျဖင့္ ထိပ္လန္႔ေနေအာင္ ဖန္တီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ႐ွည္ခဲ့သည္။


စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး၏ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္မႈက အံ့ၾသေလာက္သည္။ လက္ဖ်ားခါေလာက္သည္။ ၾသခ် ေလာက္သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ လူထုသည္ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္၊ မခံခ်င္စိတ္၊ ႐ြံ႐ွာစိတ္တို႔ျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရ႐ွိခံစားခဲ့ရသည္။  ဤမွ်ေလာက္ ေတာင္ပဲလားဟု မေမးႏွင့္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ေထာက္လွမ္းေရး ၁၂ ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ၆ တို႔တြင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ စစ္ေၾကာေမးျမန္း ခံရေသာေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ အမွတ္ရေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေျမလွန္လွ်င္ ျမက္ပုပ္ ေခ်းေျခာက္ေရႏူးျဖစ္ေအာင္ ကုန္စင္ေအာင္ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္္ လွန္လွ်င္ ၾကားရသူအေပါင္း ၾကက္သီးထသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကာယကံ႐ွင္ကို အသာထားဦး၊ မဆီမဆိုင္ လက္ပံသားဓားခ်ိဳင္ ဆိုသကဲ့သို႔ နီးစပ္ရာလူ၊ မိသားစု ၀င္မ်ားကိုပါ ေခၚေဆာင္ ႏွိပ္စက္ခဲ့မႈမ်ားသည္ တေထာင့္တည ပုံျပင္မဟုတ္။ယေန ့တိုင္အရွင္ေနေသးေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫႊန္႔ (အၿငိမ္းစား) ကိုသာ ေမးၾကည့္ေစလိုပါသည္။

သို႔ကလို တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ ဆိုသလို ေခၚယူႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူထုၾကား၌ ေထာက္လွမ္းေရးဆိုလွ်င္ ႐ြံစရာ၊ ေၾကာက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး မယုံၾကည္မႈမ်ား၊ သံသယမ်ား ၀င္လာခဲ့သည္။ စကား၀ိုင္းတစ္ခု၌ လူစိမ္းတစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ အားလုံးက ဆိတ္သြားၾကသည္။ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ေစ မႀကီးသည္ျဖစ္ေစ တစိမ္းတရံေ႐ွ႕၌ မည္သူမွ် ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲေအာင္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အပိတ္အေမွာင္ ေလာက၌ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ေနလာခဲ့ရေပသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အာဏာ႐ွင္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ကြာဟမႈ တျဖည္းျဖည္းႀကီးသထက္ႀကီးကာ မီးေ၀းခ်ိပ္ပမာ အေနေ၀း၍ စိမ္းသြားခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရဘာလုပ္လုပ္၊ လူထုသည္ စိတ္မ၀င္စား႐ုံမွ်မက မယုံၾကည္ၾကေခ်။ လူထုယုံၾကည္မႈမ႐ွိေသာ ၊ ေထာက္ခံမႈ မ႐ွိေသာ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ မည္မွ်ပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေကာင္းေစကာမူ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ကာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ ေအာက္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေလွ်ာက်သြားရသည္မွာ မည္သူမွ် ျငင္းမရေပ။


ထို႔ျပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲ အမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုသည္ ခၽြတ္ၿခဳံက်သြားခဲ့ရေလသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ မဆလပါတီ က်ဆုံးသြားပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒသည္ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို မခ်မွတ္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေခတ္အေျခအေန ၊ မိမိတိုင္းျပည္ အေျခအေန နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မ႐ွိဘဲ တရားေသ၀ါဒ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း၊ တုိင္းျပည္ ေရ႐ွည္ အက်ိဳးစီးပြားေရး အေလးမထားဘဲ ပါတီမူ၀ါဒကိုသာ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ က်ဆုံးခဲ့ရေပသည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးအတြက္ အဓိက မဟုတ္ဘဲ အာဏာတည္ၿမဲေရးကိုသာ အဓိကထား၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ သူယုံၾကည္စိတ္ခ် ရသူမ်ားကို အရည္အခ်င္း ႐ွိ / မ႐ွိ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္း၊ မေကာင္း မစိစစ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္မ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးကို အေပၚယံေၾကာ နားလည္သူျဖစ္ၿပီး သက္၀င္ယုံၾကည္သူ မဟုတ္ ဟု ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးမ်ားက ကြယ္ရာ၌ ဖြင့္ဟၾကသည္။

အာဏာကို အဓိကထားသည္ႏွင့္အမွ် “မူ” ထက္ “လူ” က အဓိက ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ပုံစံအားျဖင့္ ပါတီမွ အေျခခံလူတန္းစား ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ မူခ်ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ  အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ခံလူႀကီးမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀အမွန္ကို မသိၾက႐ုံမွ် မဟုတ္ဘဲ လယ္သမားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း လုံး၀ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းကာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏ စပါးက်ီအျဖစ္မွ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံဘြဲ႔ကို ရ႐ွိသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္းမျပဳဘဲ အေပၚယံေၾကာျဖင့္ “၀န္ထမ္းအားလုံး ခံစားခြင့္အတူတူ ျဖစ္ရမည္” ဟု ေလသံျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လစာ ၊ ဆုေၾကး၊ ပင္စင္ စသည္မ်ားတြင္ အခြင့္အေရး မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို အေလးမထားမႈမွတဆင့္ မမွ်မတ ျဖစ္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္အားမ်ား က်ဆင္းရၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခိုက္နစ္ နာေစခဲ့သည္။


၀န္ထမ္းမ်ား အခြင့္အေရး ခံစားရ႐ွိမႈတြင္လည္း လူႀကီးပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ဌာနမ်ားကသာ ခံစားခဲ့ရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ စိတ္၀င္စားမႈ ခံရေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ မႈကို အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ငုံ႔၍ ခံခဲ့ၾကရသည္။ ရဲအဖြဲ႔ ၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ အစ႐ွိသည့္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေသာ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ထိုက္တန္ေသာ တန္ဖိုးမေပးဘဲ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ျပန္ေရာင္းၿပီးေသာအခါတြင္ ျမတ္စြန္းသည့္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆုေၾကးေငြမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ခြဲေ၀ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဘာမွ ထပ္မံခံစားခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။

၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားေရးတြင္လည္း အာဏာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းကို သုံးၾကသျဖင့္ ထိုက္တန္ေသာ အရည္အခ်င္း႐ွိေသာ ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရသည္။ လူႀကီးမ်ား၏ ႏြယ္ငင္ဆက္စပ္ေသာ အရည္အခ်င္း မ႐ွိသည့္ လူမ်ားသာ အ႐ွက္ကင္းမဲ့စြာ အခြင့္အေရးယူျခင္းကို တရားသျဖင့္ ရ႐ွိသကဲ့သို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။

အာဏာကို အဓိက ထားသည္ႏွင့္အမွ် အာဏာ႐ွိသူမ်ားသည္ အခြင့္အေရး ႐ွိသမွ်ကို မ႐ွက္မေၾကာက္ ရယူၾကသည္ကို လူထုသည္ သိလ်က္ႏွင့္ မတတ္သာဘဲ ေခါင္းငု႔ံ လည္စင္းခံခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အသက္စည္းစိမ္ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ေပးခံခဲ့ရေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးသည္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းသည့္ ယႏၱရားမ်ား ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ လူထုအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ႏွိပ္ကြက္လာခဲ့သည္။ အသက္မေပးဘဲ ဘာကိုမွလုပ္၍ မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ လူထုကို အႏိုင္က်င့္႐ုံမွ်မက အစိုးရဌာန အခ်င္းခ်င္းကိုပင္ ႏိုင္ရာစား ၀ါဒ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကေတာ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ လုံး၀ မသိ႐ွိခဲ့၍ေလာ၊ သိလ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေလာ ဆိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသာ အသိဆုံး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ “မင္းနားတစ္ေထာင္၊ မင္းေျမွာင္တစ္သိန္း” ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားအရ လုံး၀မသိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျခင္း (၀ါ) အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ ယင္း၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ဘ၀တည္ၿမဲေရးအတြက္ အလြန္သတိႀကီးစြာ ထား၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၎ထက္ လက္၀ါးေစာင္းထက္သူမ်ား ၎အား ေျခရာတိုင္းလာႏိုင္သူမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းျခင္းကို ရက္စက္စြာပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသေလာက္ပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎အား အတိအလင္း ေျခရာတိုင္းမည့္သူ၊ ဆန္႔က်င့္မည့္သူမ်ား မ႐ွိသေလာက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

တဖန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ အလြန္ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း အမ်ားစုေျပာေလ့႐ွိေသာ စကားတစ္ခုမွာ “ကြက္ေက်ာ္႐ိုက္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ အေတာ္ဆုံးဘဲ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။


ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေနကို လိုက္ႏိုင္ရန္ မဆိုထားဘိ၊ အေျခခံစီးပြားေရး သေဘာတရားကိုပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း၊ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ား၏ အႀကံဥာဏ္ကိုလည္း ခံယူျခင္းမျပဳေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ အလြန္ပင္ ဆိုး၀ါးသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်ိန္မွစ၍ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ေခါင္းမာမႈ၊ ငါတေကာေကာမႈ၊ ေဒါသခက္ထန္မႈ၊ မာန္မာနေထာင္လႊားမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ မည္သူ၏ ေစတနာျဖင့္ အႀကံေပးမႈကို လက္မခံခဲ့ေခ်။ ဤသို႔ျဖင့္ အႀကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းေလး ေပးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ကူညီအားေပးလိုသူမ်ား ကင္းေ၀းခဲ့ရသည္။ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ စည္းကမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ မ႐ွိဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ေငြေၾကးမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အလြဲသုံးစားမႈ ျပဳမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ ေငြမ်ားသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြစာရင္းထည့္ၿပီးမွသာ ဥပေဒ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြေၾကးဥစၥာတို႔ကို သက္ဆိုရာ ဌာနသို႔ စာရင္းမသြင္းဘဲ သုံးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာကို ခိုးယူသူပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးအမ်ားအျပား ႐ွိေၾကာင္း ဘူးေပၚသလို ေပၚခဲ့သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းအား ဆန္႔က်င္ေဝဖန္ ေထာက္ျပၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၎၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ တတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အရည္အခ်င္း ႐ွိေသာ္လည္း စိုးရိမ္ရေသာ ပုဂိၢလ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စစ္ဘက္နယ္ဘက္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားကို ထုတ္ပယ္ ပစ္ခဲ့သည္။ အရည္အခ်င္း မ႐ွိေသာ္လည္း စိုးရိမ္ရေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယာယီအားျဖင့္ သူသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ အာဏာ႐ွင္ဘ၀ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ထူေထာင္ခဲ့မိျခင္းကပင္ အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို အေျခအျမစ္ပါမက်န္ လူထုက တူးေဖာ္ေခ်ပ်က္ပစ္ရန္အတြက္ စတင္ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။


ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ေျပာင္သလင္းခါကာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲ ဆုံးစာရင္းအျဖစ္ ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏ မဆလ ပါတီသည္လည္း နိဂုံးကမြတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ရေလသည္။

 
 
 
 

No comments:

Post a Comment