ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, October 8, 2011

ကၽြန္ေတာ့္ ဘိုးဘြား မ်ိဳးရိုးအစဥ္အဆက္

No comments:

Post a Comment