ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, March 30, 2012

ခင္ေရႊလႈိင္ မပ ၀၀၃၆ မွတ္တမ္းမ်ား(1,2,3,4,5,6,7,8)