ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, July 9, 2012

လူ႔ကပ္ပါး သံေကာင္


လူ႔ကပ္ပါး သံေကာင္

      လူ႔ကပ္ပါး သံေကာင္

   
ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး သန္႔စင္မႈ လုပ္ငန္းတခု အေနျဖင့္ စတင္ေဖၚေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိ၏ အေတြ႔အ ႀကံဳႏွင့္ ရရိွထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအ ၀ိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အသိေပး သတိ ေပးျခင္း ျပဳလိုက္ပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္လိုလားသည့္ အုပ္စုမ်ား ျဖတ္သန္းၾကရာတြင္ စစ္ဖက္လိုလား သည့္ အုပ္စုသည္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး အက်ိဳးတူစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဥပမာျပရရလ်င္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ားက စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အခြင့္ အေရးမ်ားေပး၍ စီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား အား ျပန္လည္၍ အျမတ္အစြန္းမ်ားခြဲေ၀ကာ အတူတကြစားသုံးၾကသျဖင့္ ယေန႔ထိ အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာလွ်က္ ၎တို႔၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
အျခားတဖက္တြင္ရွိေသာ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားတြင္မူကား ၎တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ ရွိေနသည္။ ဒီမိုကေရစီအတိုက္ အခံ အေျခခံအင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္းတြင္ ရရွိလာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖစ္ သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ ပညာေတာ္ သင္အခြင့္အေရးမ်ားကို လူလည္က်ေသာ ေခါင္းေဆာင္တန္းတြင္ ေနရာယူထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု ကိုယ့္ ကိုကိုယ္ တံဆိပ္တံထားသူမ်ားသာ ရယူခဲ့ၾကသည္၊ ခံစားလွ်က္ရိွၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ညီညြတ္မွ် တမႈ မရိွေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားတြင္ အုပ္စုမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲကာ မည္သို႔မွ် စည္းရုံးညီညြတ္မႈ မရဘဲ ၿပိဳကြဲ လွ်က္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ ျဖတ္သန္းေနၾကသည္။
ယခုအခါ ထိုအေခ်ာင္သမားတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုအတြင္းမွ အခြင့္အေရးမ်ားကို အစြမ္းကုန္ သံုးစားၿပီး ေနာက္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ေပါင္းကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ ႏိုင္ငံေရးဗန္းျပၿပီး ဆက္လက္ကိုယ္က်ိဳးရွာဖို႔ အားထုတ္ေနၾက သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်င့္ပ်က္ခ်စားေနသူမ်ားထဲမွ အလြန္အႏၱရယ္ႀကီးသည္။ ေလာက္ေကာင္ တ ေကာင္အား ဥပမာ ေပး၍ တင္ျပလိုပါသည္။ ထိုသို႔ တင္ျပရျခင္းမွာလည္း တိုင္းျပည္၏ ေနာင္အနာဂတ္အေရးအတြက္ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အရင္ဦးဆံုး တင္ျပမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဇာ္ဦး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေဇာ္ဦးဟာ ဥပမာနဲ႔ ျပာရလ်င္ ေတာ္လွန္ေရး အစကနဦးကတည္းက ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ အခြင့္အ ေရးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္စားသုံး အသက္ရွင္သန္ႀကီးထြားလွ်က္ရွိေနသည့္ လူ၏မစင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ မစင္မ်ားၾကားတြင္ သံ သရာလည္က်က္စားေသာ ကပ္ပါးသံေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်င့္ပ်က္ သံေကာင္မ်ားထဲမွ သံေကာင္တေကာင္ျဖစ္ သည့္ ေဇာ္ဦး အေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသူ၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကို ဦးစြာပထမ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) ဘုရားသုံးဆူစခန္း ၿပိဳကဲြရျခင္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလ ေဇာ္ဦးသည္ ဘုရားသုံးဆူစခန္း ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ခံယူကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အေထာက္အပံ့အား လုံးကို တဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ေငြစာရင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တာ၀န္ခံတဦးအေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ စခန္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားအား တပည့္ေမြး ဆရာေမြး စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ စခန္းရွိ ရဲေဘာ္မ်ား ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ခံစားေနရမွဳမ်ား၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ား ရာသီဥတုဒဏ္ မ်ားေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ားျခင္း စသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားခံစားေနရခ်ိန္တြင္ စခန္းတြင္ တပတ္ထက္မေက်ာ္ေသာ ရက္မ်ားျဖင့္ ေန႔လာ ညေပ်ာက္ စခန္းဥကၠ႒ လုပ္ခ့ဲပါသည္။
စခန္းသို႔ လာေရာက္စဥ္တြင္လည္း သူ၏အေကာင္းစားအ၀တ္အစား အသုံးအေဆာင္မ်ားအား အ၀တ္အစားအေဟာင္း မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ၿပီး တကယ္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေပေပေရေရျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး လုပ္ေနဟန္ေဆာင္ထားေသာ ရုပ္ ျဖင့္ စခန္းသို႔ ဝင္လာခဲ့ပါသည္။
ဤကာလတြင္ ညီညြတ္မွ်တမႈမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ စခန္းရွိ ရဲေဘာ္မ်ား စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ဘဝ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၎မွ စခန္းတြင္ေနထိုင္မႈမရွိဘဲ စံခရဘူရီၿမိဳ႕တြင္ သူ၏ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားျဖင့္ ၀ါးေဖာင္တည္း ခိုခန္းတြင္ ျပည္တန္ဆာ မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္း၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္လည္း အတိုင္းအဆမရွိ သံုးျဖဳန္းစားေသာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။
မိမိလုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး တာ၀န္ယူစဥ္အခါက ABSDF ရုံးခန္းရွိေသာ္လည္း ဗဟိုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မလုပ္ဘဲ ဘန္ ေကာက္ၿမိဳ႕ ပါတနာကန္ ရပ္ကြက္တြင္ အခန္းတခန္းငွားထားေၾကာင္းကို သိရိွခ့ရဲသည္။ ထိုစဥ္အခါက ဘတ္ေငြ တ ေသာင္းတေထာင္ အိမ္လခေပးရန္လိုေၾကာင္း မိမိအား တင္ျပလာသည္။ ထိုအခန္းသည္ ရဲေဘာ္မ်ား ဘန္ေကာက္ ေရာက္လ်င္ တည္းခိုရန္အတြက္ ဖြင့္ထားသည့္အခန္းဟု သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အခန္း ခေပးရန္လိုသည့္အတြက္ မိမိအား စိုက္ထုတ္ေပးရန္ ေျပာသျဖင့္ မိမိမွေပးခ့ဲပါသည္။ မယုံၾကည္ေသာ္လည္း အုပ္စုကြဲၿပီး စခန္းမတည္ၿငိ္မ္မႈမ်ား ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ထိုေငြအား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေနာင္မွ ထိုအခန္းကို အျခားတေနရာမွ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ငွားထား ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ ျပန္ပါသည္။ ၎သည္ ထိုအခန္းတြင္ေနထိုင္ရုံမွ်မက ဦးတင္ေမာင္၀င္း၏ ေနအိမ္တြင္လည္း တခါတရံ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး တယ္လီဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္သို႔ ခိုးဆက္ခ့ဲရာ ဖုန္းေဘလ္ေဆာင္သည့္ အခါမွ ဘတ္ ေထာင္ ေသာင္းခ်ီက်ေနၿပီး ေဇာ္ဦး ခိုးဆက္ထားမွန္း ဦးတင္ေမာင္ဝင္း က သိရိွခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသျဖင့္ ABSDF ရဲေဘာ္ တဦး အေနျဖင့္ သူ႔အစား ရွက္ခဲ့မိပါသည္။
၎မွ စခန္းရိွ ရဲေမမ်ားအား ဘန္ေကာကသို႔ ေဆးကုေပးရန္ အေၾကာင္းျပ၍လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္ အျဖစ္လည္း ေကာင္း ေလွ်ာက္ေပးရန္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး စခန္းသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္အခါ မ်က္ရည္ႏွင့္ မ်က္ခြက္ ျဖစ္ေနၾကသည္ ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႕ မစို႔တစို ေယာကၤ်ားေလးမ်ားပင္ အေျခာက္ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ နဂါခ်ိဆန္ (ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ က်ဆုံးသြားေသာ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္)ႏွင့္ အဖြဲ႔ ဘုရားသံုးဆူစခန္းသို႔ လာစဥ္ အမဲ သားဝယ္ေကၽြးသျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ား တေယာက္တတုံး ရၾကသည္၊ ထြန္းႏိုင္ တို႔ ညီအကိုက တတုံးပဲ မွ်စားၾကၿပီး က်န္တ တံုးကို သိမ္းထားရာတြင္၊ ေဘာႀကီးဆိုသူက ခိုးစားသည္ကိုသိၿပီး ထိုးမည္လိုက္သည့္အခါ ေၾကာက္လန္႔စြာထြက္ ေျပး သျဖင့္ ရန္သူဖမ္းမိကာ အသတ္ခံလုိက္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ ရင္နာစရာေကာင္းသည္။
စိတ္မေကာင္းစရာ ဒီအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာရတာက အဲဒီအခ်ိန္က စခန္းရွိေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆင္းရဲေခါင္းပါးလွတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူလည္လူလိမ္ ေဇာ္ဦး တေယာက္ကေတာ့ ဘယ္သူေတြ ဘာျဖစ္ေနေန ကိုယ္သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္း
ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစားရဖို႔ အရွက္မရွိ အဲဒီလို လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
ထိုကဲ့သို ရဲေဘာ္မ်ား ငတ္လြန္မက ငတ္ေနသည္၊ ဆားမ်ားလြန္သျဖင့္ ယင္ေကာင္ပင္မနားသည့္ “ယင္မနားငပိ” ကို စားခဲ့ရသည့္ ဘဝ၊ ဘုရားသုံးဆူတဝိုက္ ေပါက္ေနေသာ စိမ္းစိမ္းအပင္မွန္သမွ်ကို စားေနရေသာဘဝ၊ ဝတ္စရာမရွိသျဖင့္ မဲႏွိဳက္၍ ထမီေပါက္လ်င္ ရေသာထမီကိုသာ ဝတ္ရေသာဘဝႏွင့္ ျဖစ္သလိုေနခ့ၾဲကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားဘဝကို ေဇာ္ဦး တို႔ က ဂရုမစိုက္ အေရးပင္မလုပ္ခဲ့ေခ်။
ထိုကဲ့သို႔ ABSDF ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚ ခုတုံးလုပ္ကိုယ္က်ဳိးရွာ အျမတ္ထုတ္သြားသည့္ ေဇာ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ၿပီး သတင္းမီဒီယာကို အသုံးခ်၍ သူသည္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္ဟု ေျပာသည္ကို ၾကားရသည့္အခါ က်ေနာ္အပါအဝင္ ရဲ ေဘာ္မ်ား အလြန္ခံျပင္းေဒါသ ထြက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရဲေဘာ္ ရဲေမမ်ား အားနည္းခ်က္၊ ေငြေၾကး ခ်ဳိ႕တ့ဲမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူခ့ဲသည့္ တကိုယ္ေကာင္းသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ားမ်ားအေပၚ စည္းမထားဘဲ လူမွဳေရးအရ
အက်င့္ပ်က္ေဖါက္ျပန္ေနေသာ ေဇာ္ဦးအေၾကာင္းကို၊ ကိုေအာင္သူၿငိမ္း တို႔ (ယခု ဗဟုအဖြဲ႔၀င္မ်ား) မွ သိရွိၿပီး စခန္းတြင္ စတင္ဆန္႔က်င္လာၿပီး ျပႆနာမ်ား တက္လာခဲ့သည္။
ေဇာ္ဦးႏွင့္ သူေပးေကၽြးထားေသာ အခြင့္ထူးခံအဖြဲ႔ႏွင့္ အေျခအတင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ စခန္းမတည္မၿငိမ္ စျဖစ္လာခ့ဲသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဇာ္ဦးအား စခန္းဥကၠ႒အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ကာ ေအာင္သူၿငိမ္းအား ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ခဲ့သည္။
ဤအခ်ိန္တြင္ အလွဴရွင္တခ်ိဳ႕မွ စစ္သင္တန္းဆင္းပြဲအတြက္ အခ်ိန္မီလွဴထားသည့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ေဇာ္ဦးမွ လက္ခံ ထားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ဥကၠ႒မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ စခနး္သု႔ိ ေနာက္က်မွ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ မ်ား ပုဆိုးမ်ားႏွင့္ ခါးေတာင္းက်ဳိက္၍ သင္တန္းဆင္းခဲ့ၾကရသည္။ သင္တန္းဆင္းပြဲ ဓါတ္ပံုဖလင္မ်ားကိုလဲ မေတာ္တဆ ဟုဆိုကာ သမိုင္းဝင္ ဖလင္မွတ္တမ္းမ်ားကို ယုတ္မာစြာ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။
ထိုမွစ၍ ေအာင္သူၿငိမ္း တို႔သည္ ေဇာ္ဦး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္စုတစုအေနျဖင့္ ရပ္တည္သြားေတာ့သည္။ ဤျပသနာမ်ား ေၾကာင့္ စခန္းတြင္းရွိ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း အာပီေဂ်ႏွင့္ ပစ္ခတ္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွျပီး ဗုံးသီးမေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္သာ ရဲေဘာ္မ်ား အေသအေပ်ာက္ မျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ စိတ္ဝမ္းကြဲသည့္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ …
ဗဟိုမွ တာ၀န္ရိွသည့္ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းမွ လာေရာက္စစ္ေဆးရာ ဒညတမွ ပိုက္ဆံမ်ားယူၿပီး လူတြင္က်ယ္ လာ လုပ္သည့္ ေဇာ္ဦး ေၾကာင့္ ထိုျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ကို သိရွိသြားသည္။ ထို႔အတူ စခန္းမွ လူမ်ားသည္လည္း ဖရိုဖရဲျဖစ္ ကာ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပန္၀င္သူမ်ား၊ အျခားစခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သူမ်ား၊ စခန္းမွ ထြက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ
တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္လာၿပီး စခန္တြင္ မိုးၿဗဲဒယ္အိုး (၆) အိုးခ်က္ကေနရာမွ (၂) အိုးသာ ခ်က္ရေတာ့သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။
ဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (ဒညတ) ၿပိဳကဲြသြားျခင္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းသည့္ ဒညတအဖြဲ႔တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အဖြဲ႔၀င္ဘဝမွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔ဲဝင္အျဖစ္ ေျဗာင္ လုပ္ကိုင္လာသည္ကို ေတ႔ြခ့ဲရသည္။ 
 ေဇာ္ဦး ဒညတ တြင္ ေနထိုင္စဥ္ ကာလတြင္လည္း ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားအား ထိုင္းရဲမွ မၾကာခဏဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ ေဇာ္ဦးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္အတု (Passport) ကို သူကို္ယ္တိုင္ အတုလုပ္ ကိုင္ၿပီး (Passport) အတုမ်ားကို ထည္လဲကိုင္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ရဲဖမ္းျခင္းမွ လြတ္ေအာင္ေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဇာ္ဦး ဒညတ ၀င္ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ဒညတတြင္လည္း ေငြေၾကးခ်စားမွႈမ်ား၊ မညီညြတ္မမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာ ကာ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ့ၾကရသည္။
ႏိုင္ငံေရးေက်ာင္းသားမ်ား၏ အညြန႔္ကို ခူးစားျခင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတာတြင္းတိုက္ပြဲအျပင္ ဘန္ေကာက္၌ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို စတင္ေဖၚေဆာင္လာခဲ့ေပသည္။ ၎ကာလမ်ား၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည့္ သံရုံးေရွ႕ဆႏၵျပျခင္းမ်ား၊ ေထာင္တြင္းႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ေထာင္တြင္းအစာငတ္ခံဆႏၵျပတိုက္ပြဲမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎မွ ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မဟုတ္ေသာသူမ်ားအား ဒုကၡသည္အျဖစ္ လိမ္လည္ ၍ ကူညီေလွ်ာက္ထားေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီငယ္မ်ားလည္း ပန္းေကာင္းအညြန္႔ခ်ဳိး ခံခဲ့ရသည္။
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ Open Society အဖြဲ ့မွ သိရွိလာကာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ (Scholarship) စေကာလားရွစ္ အစီအစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို အစီစဥ္ေပၚလာခ့ဲရာတြင္လည္း ေဇာ္ဦးမွ အညြန္႔ခူးသြားခ့ဲျပန္သည္။ သူတဦးတည္းမဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုကိုျဖတ္ယူ၍ ျပင္ပအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သူေျခေတာ္တင္ထားသည့္  မိန္းခေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ သူႏွင့္ လက္သင့္ရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရယူေစျခင္းျဖင့္ အညြန္႔ခူးေစသည္။
ကပ္ပါးသံသရာလည္ျခင္း
ထို႔ေနာက္ ေဇာ္ဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မရ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အင္န္စီဂ်ီယူဘီ္ထံတြင္ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ရာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း (ဒညတအား အလြန္မုန္းတီးခဲ့သူ) ဦးစီးသည့္ ၎အဖြဲ႔မွ ဒညတ ေခါင္း ေဆာင္တဦးျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဇာ္ဦးအား အလုပ္ခန္႔လိုက္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ ့ (Burma Fund) ဘာမားဖန္တြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္လိုက္ျပန္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အိမ္ယာေျမေစ်း အႀကီးဆုံးျဖစ္ သည့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ေနရာတြင္ မည္သ႔ိုၾကံဖန္လိုက္သည္မသိ ေဇာ္ဦး အိမ္တလုံး ပိုင္ဆိုင္သြားေတာ့သည္။ (ထိုအခ်ိန္က ေဒါက္တာစိန္၀င္း အိမ္ဌား၍ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္)။
ထိုကာလမွာပဲ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြတဦးျဖစ္သူ အေမရိကန္လူမ်ိဳး မစၥတာစေကာ္ဒီ (ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေလ့လာေနသူ University of Pennsylvania) သည္ ေဇာ္ဦး အိမ္၌ ေဇာ္ဦး မရွိခိုက္တြင္ ေဇာ္ဦး၏ အေဒၚဆိုသူႏွင့္ အမွတ္မထင္ေတြ႔ခဲ့ ၿပီး ထိုအေဒၚဆိုသူမွ သူသည္ နအဖအစိုးရမွ ပညာေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ လြတ္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ US State Department ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ လာသည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့သျဖင့္ ေဇာ္ဦးဟာ ထိုစဥ္ကပင္ နအဖအသိုင္း အ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရိွေၾကာင္း သိရိွခ့ရဲသည္။ ထိုကိစၥကို က်ေနာ္မွ အင္စီဂ်ီယူဘီႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္ တို႔ကို သ တင္းေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ကိုမွ် မျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါ။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာမားဖန္ ဒါရိုက္တာ ျမန္မာ့ရံပုံေငြအဖ႔ဲြ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးႏွင့္အတူ ေဇာ္ဦး မည္သို႔ လုပ္ လိုက္သည္မသိ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာအတြင္း ေနာက္ထပ္ အိမ္ (၁) လုံးႏွင့္ ကား (၁) စီးကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေတာ့သည္။
Burma Fund ဒါရိုက္တာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ႏွစ္ ၂၀ တုိင္တိုင္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို သူျပည္သူသို မခ်ျပသည့္ ကမာၻ႔ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔အရိွန္ျဖင့္ ေပးလာေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ဒိုနာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီးသည့္ေနာက္ ဟန္ေညာင္ေရႊက အင္န္စီဂ်ီယူဘီမွ ခြဲထြက္ၿပီး Euro-Burma Office ဆိုကာ တစင္ေထာင္သလို၊ ေဇာ္ဦးကလည္း အင္န္စီဂ်ီယူဘီကို ေျခစံုကန္ၿပီး ဘားမားဖန္မွ ႏႈတ္ထြက္သြားကာ ဟားဗတ္အုပ္စု အားေငြေပးဝယ္ယူခါ ဗဟုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး တစင္ေထာင္လိုက္ျပန္သည္။
ယခင္က ေဇာ္ဦး ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္မႈကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ ကိုေအာင္သူၿငိမ္း၊ ကိုဝင္းမင္း၊ ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး တို႔သည္ ယေန႔ တြင္ ေဇာ္ဦး ကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳေနၾကသည့္ လခစားမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ နားမလည္ႏိုင္စရာ သံေဝဂတရားလို႔ပဲ မွတ္ရပါေတာ့သည္။
ဤေနာက္ပိုင္းတြင္ …
ဘားမားဖန္မွ ေဇာ္ဦးႏွင့္ ဥေရာပ ဟန္ေညာင္ေ၀တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဘ႑ာေရးေသာ့ တေခ်ာင္းစီ ဖလွယ္လိုက္ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘာမားဖန္ ဒါရိုက္တာေနရာတြင္ ေဇာ္ဦး အစား ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းမွ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လ်င္ လူ႔၀မ္းထဲမွ မစင္ႏွင့္ ေရာ၍က်လာေသာ ကပ္ပါးေကာင္ တုတ္ေကာင္ သန္ေကာင္ (Paras ites) မ်ားကို ၾကက္၊ ၀က္ ဘဲ ငါး သတၱ၀ါမ်ားမွ စား၍ ထိုသတၱ၀ါမ်ားအား လူမ်ားမွျပန္စားၾကကာ မစင္ႏွင့္အတူ သံသရာ လည္ေနေသာ သံေကာင ္တုတ္ေကာင္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။
၎ မစင္သံသရာလည္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဇာ္ဦးႏွင့္ ဗဟုအဖြဲ႔၀င္တို႔သည္ ဟန္ေညာင္ေ၀တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစည္း မိကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးႀကီးလွေသာ Vote No, No Vote ကိစၥတြင္ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ တစခန္းထ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ကာ ဂန္ဘာရီထံ ၀င္ေရာက္ဆက္ႏြယ္၍ ဂန္ဘာရီ မစင္ပါခ်ရာမွတဆင့္ ၾကပ္ေျပးအိမ္သာထဲသို႔၎ ကပ္ပါး ေကာင္မ်ား ေရာက္သြားေတာ့သည္။
ထိုမွတဆင့္ အီလစ္အဖြဲ ့ကို ၀င္ေရာက္ကာ အသက္သြင္း၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ခံရန္ ကမၻာပတ္၍ စည္းရုံးခဲ့သည္။ ထိုအခိ်န္ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းမာေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးက ခက္ေနတာဟု ေဇာ္ဦးမွ က်ေနာ့္အား ေလာ့စ္အိမ္ဂ်ယ္လီၿမိဳ႕တြင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဗဟုအဖြ႔ဲဝင္ ေအာင္ႏိုင္ဦး ကလည္း ဆရာ့ေလသံနင္းၿပီး ေဒၚစု ေခါင္းမာေနတာေၾကာင့္ဟု ေဆာင္းပါးမ်ားေရးခါ ေဒၚစုကို ဆရာေဇာ္ဦး အလိုက် ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
မစင္ ကပ္ပါးသံေကာင္ ေဇာ္ဦးသည္ သူ၏ မိဘ (၂) ႏွစ္ပါး စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဦးေလးေတာ္သူ ဦးလင္းၿမိဳင္ (နအဖ၊ န၀တ သံအမတ္ေဟာင္း USA) တို႔၏ အရွိန္အ၀ါ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး မိသဂၤဟမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အ ၾကံေပးအဖြဲ႔၊ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ဒုကၡေပးရန္အတြက္ စတင္ေနသည္။

ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ျမန္မာမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္(ဝဲမွယာ) ရိုဟင္ဂ်ာ ဥကၠ႒ နရူးအစ္စလမ္၊ ကိုတင္ေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေဇာ္ဦး
ပထမဆုံး ေျခလွမ္းအျဖစ္ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၌လုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး အလုပ္ရံုအစည္းေ၀းတြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး ကြန္ျမဴနတီ (Asian Economic Community)မွ ေရးထားသည့္ “အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ” (Opportunity and Challenging) ဆိုသည့္စာတမ္းကို သူေရးထားသေယာင္ႏွင့္ ခတ္တည္တည္တက္၍ ဖတ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ပညာခိုးမႈ (Plagiarism) လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဘာမွမသိေသာႏိုင္ငံ ေရးအၾကံေပးအဖြ႔ဲ ဆိုသူမ်ားမွ အထင္တႀကီး ႏွင့္ ခြင့္ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း သတိထားသင့္ပါသည္။
ထို႔အတူ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံ၍ ေဇာ္ဦးသည္ ABSDF ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟု သုံးစြဲထုတ္လႊင့္ အင္တာဗ်ဴးေနျခင္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာမွ စက္ဆုတ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ေကာင္းသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အတြင္း၌ ယခုကဲ့သို႔ ပညာရွင္မ်ားဟု အေရျခဳံကာ မစင္ကပ္ပါး သံေကာင္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ႀကီးစြာသတိထားရွိရန္ အသိေပးလိုသည္မွာ ၎တို႔သည္ မည္သည့္လုပ္ငန္း သက္တမ္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စိုးစဥ္းမွ်မရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားေနျခင္း၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း စာ နာစိတ္မရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးခ်စားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္္စုံေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးအပ္ပါသည္။
ထို႔အတူ ပညာရွင္ဟုဆိုရာတြင္လည္း ဘြဲ႔ရေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားအားလုံးကို ပညာရွင္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္သလို ဘြဲ႔မရဘဲ ပညာရွင္ျဖစ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ Steve Job စတီ့ဗ္ေဂ်ာ့ ဆိုလ်င္ တကၠသိုလ္ဘြဲ ့ေကာင္းေကာင္း မရရွိခဲ့ဘဲ ကမာၻေက်ာ္ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္တဦး ျဖစ္ခ့ဲသည္မွာ သူ၏က်ဳိးစားစိတ္၊ ရိုး သားစိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတူ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ Microsoft တီထြင္သူ Bill Gate ေဘးလ္ဂိတ္ သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကိုဖိလစ္ေမာင္ (Phil Maung) (အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႔မရသူ) ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စီးပြား ေရးက်ေနခ်ိန္တြင္ သူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္၍ အေအာင္ျမင္ဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦး ျဖစ္လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိ ကန္သမတ အိုဘားမားႏွင့္ လြတ္ေတာ္အဖြဲ႔တို႔မွ ေခၚယူေတြ႔ဆံု ဂုဏ္ျပဳ၍ စီးပြားေရးပညာရွင္ဟု သတ္မွတ္ လိုက္ပါသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ အေတြးအေခၚ တခ်ဳိ႕ကို ယေန႔အခ်ိန္ကာလမွာ ျပင္သင့္သည္ကို ျပင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နိဂုံးအားျဖင့္ ေဇာ္ဦး တို႔လို မစင္စား သံေကာင္မ်ားရွိသည့္ အစာကို စားမိလ်င္ စားမိသည့္ သူမ်ားအားလုံး ဒုကၡေဘးန႔ဲ သာ ၾကဳံေတြ႔ရမည္ကို အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားအရ ဆင္ျခင္သုံးသတ္ သတိထားၿပီး ဤအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္မွာ တာ၀န္သိသူမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ တိုင္းျပည္အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။
မူးသာ
၁၀၁ ဘုရားသုံးဆူစခန္း
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
မွတ္ခ်က္။
ေနာင္အနာဂတ္တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ထြန္းကားခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဖၚျပပါ မစင္စားသံေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပဳ အက်င့္ပ်က္ခ်စားေနသူမ်ားအား မိမိအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဖၚထုတ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

3 comments:

 1. Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank, I just read it. Htay Tint ( 20 July 2012)

   Delete
 2. ေဇာ္ဦးသတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာေတာ့ သူနဲ႕ တေက်ာင္းထဲ ေနခဲ့ဘူးသူ တစ္ေယာက္က ေအာက္ပါစာတုုိေလး ပုုိ႕ေပးလုုိက္တယ္။
  ------------------------------------
  ေဇာ္ဦး ဆိုတဲ့ေကာင္ က ငါတို.နဲ. တနွစ္ထဲ ဒဂုံ ၁ က။
  ငယ္ငယ္ထဲက စိတ္ပုတ္တယ္၊ မိန္းမ ရွဳပ္တယ္၊ စာကေတာ္တယ္၊ က်ဴရွင္မွာ သူမ်ားေတြကို ေကာင္းေကာင္း စာမသင္ရေအာင္ စကားတအားမ်ားတယ္၊၊ ျပီးေတာ့ စာေတာ္တဲ့လူေတြကုုိ ေခၚျပီး အရက္ေသာက္တယ္။ သူမ်ားေတြ စာ မလိုက္နိုင္ေအာင္ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ လုပ္တာ။ ျပီးမွ သူက ညမွာ ဖင္ေထာင္ျပီး ဆရာမ ေခၚျပီး အေသစာက်က္တာ။
  အဲဒီေကာင္က ငယ္ငယ္ထဲက ဦးေနွာက္ေတာ့ၾကီးတယ္ ၊ ယုတ္မာတဲ့ေနရာမွာ။

  ReplyDelete