ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, October 8, 2012

ကိုေဌးႏိုင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝ ထူးခၽြန္မႈမ်ား


No comments:

Post a Comment