ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, October 21, 2012

ဦးပိုင္လီမိတက္


ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ဦးပိုင္လီမိတက္
 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ကို ဧၿပီလ()ရက္ေန ့၊ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မွာဖဲြ စည္းခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဥပေဒမ်ားျဖစ္တဲ့ ၁၉၅၀ခုႏွစ္ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒနဲ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ ့အညီ ဦးပိုင္လီမိတက္ကိုဖဲြ ့စည္းထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ တယ္။
ဦးပိုင္ရည္ရြယ္ခ်က္
(က)တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္၄င္းတို ့၏မွီခိုသူဇနီးသားသမီးမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
()စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို ့၏မွီခိုသူဇနီးသားသမီးမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
()ျပည္သူလူထုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအားအေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး
()ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖံြ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွဳကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး 
 စတဲ့ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။
ဦးပိုင္ဖဲြ ့စည္းပုံ
 ဦးပိုင္လီမိတက္မွာ ဥေႆ်ွာင္အဖဲြ ့နဲ ့ဥကၠဌရုံး(ဒါရိုက္တာအဖဲြ )ဆိုကာ 
 မူ၀ါဒနဲ ့လုပ္ငန္းကိစၥ မ်ားကို ဖဲြ ့စည္းပုံႏွစ္ရပ္နဲ ့ခဲြျခားထားတယ္။

ဥေႆ်ွာင္အဖဲြ
၁။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္) နာယက
၂။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး
၃။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွဳိင္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလညွဳိႏွဳိင္းေရးမွဴး)
၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဥာဏ္ထြန္း(ေရ)
၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္း(ေလ)
၆။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းထိုက္(တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္)
၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ(တဲြဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္) တို ့နဲ ့၂၀၁၀ခုႏွစ္အထိဖဲြ ့စည္းပါ၀င္ေနတယ္။

အရပ္သားမပါတဲ့ဦးပိုင္ဒါရိုက္တာအဖဲြ
 ၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ဇြန္လ()ရက္ေန ့မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ဦးပိုင္လီမိတက္ရဲ 
(၁၁)ႀကိမ္ေျမအရပ္ ရပ္ဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႀကီးမွ
အဖဲြ ့၀င္(၁၂)ဦးပါ၀င္တဲ့ဒါရိုက္တာအဖဲြ ့ကို ဖဲြ ့စည္း ခဲ့တယ္။

၁။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀င္းျမင့္(နအဖတြင္း၃)       ဥကၠဌ
၂။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းလွဳိင္                                 မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ
၃။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ညိဳ                                အဖဲြ ့၀င္
၄။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း                                  -
၅။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ၾကည္၀င္း                                  -
၆။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိမ္း                           -
၇။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္                         -  (ယခုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ)
၈။ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ဦးလြင္(ေရ)           -
၉။ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္တင့္(ေလ)                 -
၁၀။ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘထြန္း(ၿငိမ္း)                      -
၁၁။ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႏြယ္(ၿငိမ္း)                  -
၁၂။ဦးမ်ဳိးညြန္                                          -

ဦးပိုင္လီမိတက္ရာထူးလုပဲြ
 နအဖအတြင္းေရးမွဴး()နဲ 
 ့ဦးပိုင္လီမိတက္ဥကၠဌျဖစ္သူဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀င္းျမင့္ကိုစက္တင္ ဘာလ၉ရက္၊၂၀၀၁ခုႏွစ္ေန ့မွာ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ပစ္ကာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအး (ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး၊ယခုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠဌ)ကို ဦးပိုင္လီမိတက္ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္။  

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀င္းျမင့္ျဖဳတ္ခ်ခံရတဲ့ကိစၥဟာ မေလးရွား ႏိုင္ငံနဲ ့ပက္သက္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျခစားမွဳမ်ားရွိခဲ့လို ့ဆိုတဲ့
သတင္းမ်ားေပၚထြက္ခဲ့တယ္။
  ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိလာတဲ့မေလးရွားႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာမဟာသီမွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္ ့ကို တိုင္ၾကားအသိေပးမွဳနဲ ့လည္းဆက္ႏြယ္ခဲ့တယ္။ 
 ဦးပိုင္လီမိတက္မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအးဥကၠဌျဖစ္လာၿပီးေနာက္ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖဲြ

၁။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး                                       ဥကၠဌ
၂။ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းသန္း(ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀ယ္ယူေရး)      မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ
၃။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေမာင္ထြန္း                                 အဖဲြ ့၀င္
၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ                                                          -
၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဥာဏ္ထြန္း(ေရ)                                               -
၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္(ေလ)                                         -
၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ(အၿငိမ္းစား)                                         -
၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဳိင္ျမင့္                                                        -
၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး                                                       -
ျပင္ဆင္ဖဲြ ့စည္းခဲ့တယ္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ဦးပိုင္လီမိတက္ဥကၠဌဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး(စစ္ေရးခ်ဳပ္)ျဖစ္လာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀င္းသန္းကေတာ့ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ၊ဒုတိယမန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာအျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းထြန္းနဲ ့ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္တယ္။

ဦးပိုင္၀န္ထမ္းမ်ား
ဦးပိုင္လီမိတက္နဲ ့ပက္သက္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းေပါင္း ၉၆၁၆ေယာက္နဲ ့လုပ္ကိုင္ေန ကာ လစာႏွဳန္းထားမ်ားမွာ

စဥ္ 
ရာထူး      
လစာ         
ရက္ခံစားခြင့္
အငယ္တန္းစာေရး  
၄၇၀၀၀     
၁၈၀၀
အႀကီးတန္းစာေရး 
၅၃၀၀၀              
၁၉၀၀
ဌာနခဲြစာေရး 
၆၀၀၀၀
၁၉၀၀
ရုံးအုပ္  
၇၀၀၀၀ 
၁၉၀၀
လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ
၁၂၀၀၀၀ 
၂၅၀၀
မန္ေနဂ်ာ
၁၃၀၀၀၀  
၂၇၅၀
လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
၁၇၀၀၀၀ 
၂၇၅၀
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
၁၈၀၀၀၀   
၂၇၅၀
ဒါရိုက္တာ   
၁၉၀၀၀၀ 
၂၇၅၀
၁၀
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ
၂၁၀၀၀၀
၂၇၅၀ 

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ မညီမ်ွေသာလစာႏွဳန္းထား အခြင့္အေရးမ်ားရွိေနတယ္။ ဦးပိုင္ လီမိတက္မွ အငယ္တန္းစာေရးရဲ ့လစာမွာ (၄၇၀၀၀)က်ပ္နဲ ့စားစရိတ္ေငြမွာ (၃၆၀၀၀)က်ပ္ (ရုံးပိတ္ရက္၈ရက္မပါ)စုစုေပါင္း(၈၃၀၀၀)က်ပ္ရရွိကာ တပ္မေတာ္မွတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားထက္ပင္ လစာပိုမ်ားေနတယ္။ဦးပိုင္လီမိတက္မွ၀န္ထမ္း(၁၀၀၀)ခန္ ့မွာလည္း ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာလုပ္ကိုင္ေနတယ္။ကုမၸဏီမ်ားမွဦးပိုင္၀န္ထမ္းရရွိတဲ့လစာထက္ ပိုေပးထားတယ္။

ဦးပိုင္အစုရွယ္ယာမ်ား
  ၁၉၉၀ခုႏွစ္မွာ ဦးပိုင္လီမိတက္ကို က်ပ္ကုေဋ(၂၀၀၀)နဲ ့မတည္ခဲ့တယ္။ အစုရွယ္ယာတစုကို က်ပ္(၁၀၀၀)ႏွဳန္းနဲ ့အစုရွယ္ယာေပါင္းသန္း(၂၀)ခဲြေ၀ကာ (က)အစုရွယ္ယာကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန(ကက၀ယ္) ညြန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမွတဆင့္ထည့္၀င္တယ္။ ()အစုရွယ္ယာကိုတပ္မ ေတာ္သား၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတည္ေထာင္ထားတဲ့ အသင္း၊အဖဲြ ့မ်ားနဲ စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းတို ့မွတဦးျခင္းျဖစ္ေစ၊အဖဲြ ့အစည္းလိုက္ျဖစ္ေစထည့္၀င္ရတယ္။ ဦးပိုင္လီမိ တက္ရဲ ့အစုရွယ္ယာမ်ားဟာ ေငြေသစံနစ္ျဖစ္လို ့ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္မရွိပဲ အျမတ္ေငြအတိုး သာထုတ္ယူခြင့္ရွိတယ္။အျမတ္ေငြအတိုးႏွဳန္းဟာ ေငြ(၁၀၀)က်ပ္ကို တလ()က်ပ္တိုးႏွဳန္းျဖစ္ တယ္။ တႏွစ္မွာတႀကိမ္သာအျမတ္ေငြအတိုးႏွဳန္းထုတ္ေပးတယ္။ စစ္ရာထူးႀကီးေလအစုရွယ္
ယာ မ်ားမ်ားထည့္၀င္လို ့ရတာကို ဦးပိုင္ရွယ္ယာစာရင္းဇယားမ်ားမွေဖာ္ျပေနတယ္။

 (၂၀၊၄၊၁၉၉၀)ရက္ေန ့မွ(၃၀၊၃။၂၀၀၂)ရက္ေန ့အထိအစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်စာရင္း
(အေရွ ့အလယ္ပိုင္းစစ္တိုင္းမဖဲြ ့ရေသးခ်ိန္ျဖစ္လို ့စာရင္းထဲမွာမပါ၀င္)

တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
(က)အစုရွယ္ယာ
ကက၀ယ္
၃၃၀၀၀၀
၃၃၀.၀၀၀
စုစုေပါင္း


၃၃၀၀၀၀
၃၃၀.၀၀၀
()အစုရွယ္ယာ
()ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
  (ကက)စခန္းမွဴးရုံးႏွင့္ညြန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမ်ား
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္

-
-

၂၆၀၉
၅၆၄၅

၃၂
၁၀၀

-
-

၁၈၀၀၇၅၅
၃၅၉၈၄၅

၁၅၉၅၈၂
၃၇၆၈၈၈

၁၈၀၀.၇၅၅
၃၅၉.၈၄၅

၁၅၉.၅၈၂
၃၇၆.၈၈၈
စုစုေပါင္း
၈၂၅၄
၁၃၂
၂၆၉၇၀၇၀
၂၆၉၇.၀၇၀

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
 (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
      -အရာရွိမ်ား
      -အျခားအဆင့္   ၂၉၆
၂၇၄
၇၅

-
-
၃၀၃၀၀၀
၁၈၀၄၄၀

၄၁၂၄၈
၃၅၆၅၉
၃၀၃.၀၀၀
၁၈၀.၄၄၀

၄၁.၂၄၈
၃၅.၆၅၉
စုစုေပါင္း
၅၇၀
၇၆
၅၆၈၃၄၇
၅၆၈.၃၄၇

အေရွ ့ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()အေရွ ့ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
 (ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၁၅၁
၇၀၉
၈၃

-
-
၂၆၉၂၅၇
၂၀၈၄၄၉

၁၄၂၂၅
၄၆၉၅
၂၆၉.၂၅၇
၂၀၈.၄၄၉

၁၄.၂၂၅
.၆၉၅
စုစုေပါင္း
၈၆၀
၈၄
၄၉၆၆၂၆
၄၉၆.၆၂၆

 အေရွ ့ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()အေရွ ့ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
  (ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
စုစုေပါင္း
-
-

၃၃၈
၅၁၂၄
၅၄၆၂
၁၃၂

-
-
၁၃၃
၅၁၆၀၀၀
၅၃၀၈၀၅

၁၆၀၈၉
၁၃၇၅၂
၁၀၇၆၆၄၆
၅၁၆.၀၀၀
၅၃၀.၈၀၅

၁၆.၀၈၉
၁၃.၇၅၂
၁၀၇၆.၆၄၆

ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
  (ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၃၂၈
၃၅၄
၅၈

-
-
၁၈၄၃၇၅
၁၆၃၀၂၁

၁၃၁၁၂
၇၂၇၀
၁၈၄.၃၇၅
၁၆၃.၀၂၁

၁၃.၁၁၂
.၂၇၀
စုစုေပါင္း
၆၈၂
၅၉
၃၆၇၇၇၈
၃၆၇.၇၇၈

အေရွ ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()အေရွ ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၂၆၉
၅၁၅
၁၀၁

-
-
၁၀၀၄၆၃
၂၄၁၃၁၅

၂၀၉၃၉
၂၅၅၀
၁၀၀.၄၆၃
၂၄၁.၃၁၅

၂၀.၉၃၉
.၅၅၀
စုစုေပါင္း
၇၈၄
၁၀၂
၃၆၅၂၆၇
၃၆၅.၂၆၇

ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၁၇၉
၆၁၁
၇၀

-
-
၁၂၆၁၈၈
၉၃၅၂၀

၁၂၂၆၅
၆၆၁၇
၁၂၆.၁၈၈
၉၃.၅၂၀

၁၂.၂၆၅
.၆၁၇
စုစုေပါင္း
၇၉၀
၇၁
၂၃၈၅၉၀
၂၃၈.၅၉၀


ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၄၄၄
၅၉၃
၁၆၂

-
-
၃၈၀၁၇၃
၁၃၆၄၀၃၁

၇၅၁၄၅
၂၀၂၂၆
၃၈၀.၁၇၃
၁၃၆၄.၀၃၁

၇၅.၁၄၅
၂၀.၂၂၆
စုစုေပါင္း
၁၀၃၇
၁၆၃
၁၈၃၉၅၇၅
၁၈၃၉.၅၇၅

အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
()အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၅၂၈
၄၆၅
၃၉

-
-
၂၂၀၀၃၃
၁၆၇၇၃၉

၇၇၂၄
၁၀၅၁၉
၂၂၀.၀၃၃
၁၆၇.၇၃၉

.၇၂၄
၁၀.၅၁၉
စုစုေပါင္း
၉၉၃
၄၀
၄၀၆၀၁၅
၄၀၆.၀၁၅

အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
(၁၀)အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၂၉၉
၁၆၄၃
၁၀၁

-
-
၃၄၂၆၅၀
၄၀၇၆၆၅

၁၈၂၉၁
၂၆၆၅၈
၃၄၂.၆၅၀
၄၀၇.၆၆၅

၁၈.၂၉၁
၂၆.၆၅၈
စုစုေပါင္း
၁၉၄၂
၁၀၂
၇၉၅၂၆၆
၇၉၅.၂၆၆

ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
(၁၁)ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၆၂၇
၆၄၇
၅၇

-
-
၈၆၀၁၀
၁၃၆၆၆၃

၁၉၂၄၀
၉၈၃၃
၈၆.၀၁၀
၁၃၆.၆၆၃

၁၉.၂၄၀
.၈၃၃
စုစုေပါင္း
၁၂၇၄
၅၉
၂၅၁၇၄၆
၂၅၁.၇၄၆


အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
(၁၂)အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၃၂၆
၃၀၃
၁၅၁

-
-
၅၁၅၉၄
၁၆၉၀၉၃

၁၇၆၅၁
၈၀၀၁
၅၁.၅၉၄
၁၆၉.၀၉၃

၁၇.၆၅၁
.၀၀၁
စုစုေပါင္း
၆၂၉
၁၅၂
၂၄၆၃၃၉
၂၄၆.၃၃၉
အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
(၁၃)အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
(ကက)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ
  (ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
       -အရာရွိ
       -အျခားအဆင့္
-
-

၁၆၅
၁၅၇၄
၁၁၄

-
-
၂၁၉၀၅
၇၆၂၈၆၄

၃၆၉၆၄
၃၇၇၉၄
၂၁.၉၀၅
၇၆၂.၈၆၄

၃၆.၉၆၄
၃၇.၇၉၄
စုစုေပါင္း
၁၇၃၉
၁၁၅
၈၅၉၅၂၇
၈၅၉.၅၂၇
စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းအဖဲြ
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
(၁၄)စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းအဖဲြ
(ကက)ဗဟိုစည္းရုံးေရးေကာ္မီတီ
 (ခခ)ၿမိဳ ့နယ္မ်ား
-
-
-
-
၈၃
-
၃၉၀၀
၂၆၇၂၈၆
-
.၉၀၀
၂၆၇.၂၈၆
စုစုေပါင္း
-
၈၄
၂၇၁၁၈၆
၂၇၁.၁၈၆
စစ္မွဳထမ္းေဟာင္း
တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့အမည္
ဦးေရ
တပ္
အစု
ေငြက်ပ္(သန္း)
(၁၅)စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းတဦးခ်င္း
   -အရာရွိ
   -အျခားအဆင့္

၁၄၆၄
၁၂၆၂

-
-

၄၀၁၄၉၈
၃၂၀၂၁

၄၀၁.၄၉၈
၃၂.၀၂၁
စုစုေပါင္း
၂၇၂၆
-
၄၃၃၅၁၉
၄၃၃.၅၁၉
အားလုံးစုစုေပါင္း
၂၇၇၄၃
၁၃၇၁
၁၁၂၃၅၄၉၇
၁၁၂၃၅.၄၉၇

ဦးပိုင္လီမိတက္အစုရွယ္ယာစံနစ္
 ဦးပိုင္လီမိတက္ရဲ ့အစုရွယ္ယာစံနစ္ဟာ ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေနကာ ေအာက္ေျခတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့မ်ားအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မရွိျဖစ္ရတယ္။ စစ္တိုင္းမွဴး မ်ားမွ တပ္ရင္း၊တပ္ဖဲြ ့မ်ားရဲ ့ႏွစ္စဥ္ရရွိတဲ့ အစုရွယ္ယာအျမတ္ေငြ(အတိုး)မ်ားကို ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္မ်ားထံ အတိအက်ခဲြေ၀မေပးပဲ အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ားကို ထပ္မံ၀ယ္ယူကာ ဦးပိုင္ ဘ႑ာေငြထဲကိုျဖည့္တင္းေပးၾကတယ္။အစုရွယ္ယာအမ်ားဆုံးထည့္၀င္ႏိုင္တဲ့ စစ္တိုင္းမွဴးဟာ အမည္ေကာင္းရ၊ရာထူးတက္လမ္းရွိၾကတယ္။စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားကလည္းအစုရွယ္ယာပိုထည့္ႏိုင္တဲ့ေအာက္ေျခတပ္ရင္းမွဴးမ်ားကိုစစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္(ဥစတ)ကိုေစလႊတ္မယ္ဆိုတဲ့မက္လုံးေပးထားၾကတယ္။တပ္ရင္းမွဴးကလည္း(ဥစတ)တက္ခြင့္ရမွ စစ္ဦးစီးမွဴး(ဂ်ီ၀မ္း)ျဖစ္ႏိုင္ကာတိုင္းမွဴး ရာထူးကိုတက္ခြင့္ရွိႏိုင္တယ္။
 တပ္ရင္းတရင္းဟာ အစုရွယ္ယာ ေငြက်ပ္ သိန္း (၂၀၀) ထည့္သြင္းထားပါက တႏွစ္အတြက္
အျမတ္ေငြ(၇၂)သိန္းရရွိတယ္။ တိုင္းမွဴးကသတ္မွတ္ထားတဲ့ တႏွစ္အတြက္ အစုရွယ္ယာေငြ
သိန္း(၃၀၀)ျပည့္မွီေစရန္ႏွစ္စဥ္ရရွိတဲ့အျမတ္ေငြထဲမွက်ပ္သိန္း(၅၀)ကိုအစုရွယ္ယာေငြအျဖစ္တပ္ရင္းေတြမွျဖည့္သြင္းေပးရတယ္။ႏွစ္စဥ္ရရွိတဲ့အျမတ္ေငြ(၇၂)သိန္းထဲမွ(၂၂)သိန္းထဲသာ
တပ္ရင္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ရန္ပုံေငြအျဖစ္ သုံးစဲြေနရတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ ့တပ္ထဲမွ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္မေရာင္းခ်ႏိုင္ပဲဦးပိုင္လီမိတက္သာ တေန ့ထက္တေန ့ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရဲမြန္ေဒသမွ
တပ္ဖဲြ့မ်ားမွဦးပိုင္ထဲမွေငြမ်ားျပန္ထုတ္ေပးရန္အေရးဆိုလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။အဆိုးဆုံးမွာေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြရဲ့ဘ၀မ်ားကိုမၾကည့္တဲ့တပ္ရင္းမွဴးေတြကအစုရွယ္ယာပိုထည့္ႏိုင္ကာ(ဥစတ)သို ့တက္ေရာက္ခြင့္ရတယ္။ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြဘ၀နဲ ့တပ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ေရးၾကည့္တဲ့ တပ္ရင္းမွဴးေတြက်ေတာ့ သက္မွတ္ထားတဲ့ အစုရွယ္ယာေငြ မထည့္ႏိုင္လို service ၾကာေပမယ့္လည္း (ဥစတ)ကိုတက္ခြင့္မရလို ့တပ္ရင္းမွဴးအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြကုန္ တယ္။
 တပ္မေတာ္မွ မသန္မစြမ္းရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း ေငြက်ပ္တသိန္းႏွဳန္းနဲ ့ဦးပိုင္အစုရွယ္ယာထဲကို ထည့္ေပးတယ္။ တပ္မွ အၿငိမ္းစားေပးလိုက္တဲ့ မသန္မစြမ္းရဲေဘာ္ေတြဟာ သူတို ့ရဲ ့အစု ရွယ္ယာေငြကို တႏွစ္မွာတခါ အတိုးခံစားခြင့္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ(၃၆၀၀၀)ရရွိတယ္။ ဦးပိုင္လီမိ တက္ရုံးခ်ဳပ္ကို အျမတ္ေငြလာေရာက္ထုတ္ယူခ်ိန္မွာ ထုတ္ယူသူမ်ားျပားကာ တန္းစီစံနစ္နဲ တိုးႀကိတ္ထုတ္ယူရၿပီး စာေရးစာခ်ီ၊ လုံၿခဳံေရးမ်ားရဲ ေအာ္ျခင္း၊ေငါက္ျခင္းကိုလည္းႀကဳံေတြ ့ရ
တယ္။ ခရီးေ၀းမွလာေရာက္ေငြထုတ္ၾကရတဲ့ မသန္မစြမ္းရဲေဘာ္မ်ားမွ ဦးပိုင္ရဲ ့ဒုကၡမ်ားကိုမခံ ႏိုင္ေတာ့လို သူတို ့ရဲ ့က်ပ္တသိန္းတန္အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဦးပိုင္အစုရွယ္ယာဌာနမွ ၀န္ထမ္း မ်ားအား က်ပ္ရွစ္ေသာင္းေစ်းႏွဳန္းနဲ ့တရားမ၀င္နားလည္မွဳနည္းနဲ ့ေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းကြက္လည္း ရွိေနတယ္။ဦးပိုင္အစုရွယ္ယာဌာန၀န္ထမ္းမ်ားမွမသန္မစြမ္းရဲေဘာ္မ်ားထံမွ၀ယ္ယူတဲ့ရွယ္ယာမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္လဲြစာ(GP)မ်ားနဲ ့ျပည့္ျပည့္စုံစုံျပဳလုပ္ကာ၀ယ္ယူခြင့္ရခဲ့လို ့ျပန္ေရာင္းခ် ခ်ိန္မွာအနည္းဆုံးက်ပ္ေငြ(၁၀၁၀၀၀)ႏွဳန္းနဲ ့ေရာင္းခ်ၾကတယ္။
 ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖဲြ ့စည္းပုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္အေရးကိစၥမ်ားကိုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မွသာကိုင္တြယ္ခြင့္ရွိေနတယ္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖဲြ ့စည္းပုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ အခန္း() ပုဒ္မ(၃၃၈)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိလက္နတ္ကိုင္အဖဲြ ့အစည္းအားလုံးသည္တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမွဳေအာက္ တြင္ရွိရမည္။ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ(၃၄၃)မွာလည္းစစ္ဘက္တရားစီရင္ရာတြင္(က)တပ္မေတာ္သား မ်ားအတြက္အဖဲြ ့ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တဦးတည္းျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင့္အညီစီရင္ႏိုင္သည္၊ ()တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏အဆုံးအျဖတ္သည္အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္ဆိုကာျပဌာန္းထားတယ္။ ဦးပိုင္နဲ့သက္ဆိုင္တဲ့ေငြေၾကးစာရင္းမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ရုံးမွစုံစမ္းႏိုင္ခြင့္မရွိပဲဦးပိုင္လုပ္ငန္းစစ္နဲ့ တပ္မေတာ္ေငြစာရင္းရုံး(CMA) မွသာ စုံစမ္းခြင့္ရွိတယ္။ ဦးပိုင္လီမိတက္လုပ္ငန္းစစ္
ေဆးဌာနမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးသိုက္(ဒီအက္ေအ၂၀)၊ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေအး(အိုတီစီ၁၂)တို့ မွဒါရိုက္တာမ်ားအေနနဲ ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတယ္။

ဦးပိုင္လီမိတက္လုပ္ငန္းရပ္မ်ား
 ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကမွာအေသးစားလုပ္ငန္းမွအႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအထိေနရာလပ္ မက်န္ရေအာင္ ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးမွဳ (foreign direct investment) မ်ားနဲ ့ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုလည္း ဦးပိုင္လီမိတက္သာ အခြင့္ထူးတရပ္ အေနနဲ ့ရရွိထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဦးပိုင္လီမိတက္ဟာ တေန ထက္တေန ့ႀကီးထြားလာတယ္။ ဦးပိုင္လီမိတက္မွေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာ-
ရာႏွဳန္းျပည့္ေထာက္ပံ့ထားတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား(၁၆)မ်ဳိး
(က)ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။ျမန္မာရူဘီအင္တာပရိုက္စ္
၂။ျမန္မာအင္ပီးရီးရယ္ဂ်ိတ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၃။ျမန္မာရာဘာ၀ုဒ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၄။ျမန္မာနာနတ္ရည္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
၅။ျမ၀တီေရခဲစက္လုပ္ငန္း
၆။ျမ၀တီေသာက္ေရသန္ ့လုပ္ငန္း
၇။ဆင္မင္း(/)ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(ေက်ာက္ဆည္)
၈။အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
၉။ေရႊပင္လယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္

()ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။ျမ၀တီထေရးဒင္းလီမိတက္

()၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္
၂။ဗႏၶဳလသယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္
၃။ျမ၀တီခရီးသြားလုပ္ငန္း
၄။န၀ေဒးဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလီမိတက္
၅။ျမ၀တီစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္
၆။ျမန္မာ့အားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

ဆင့္ပြားေထာက္မပါ၀င္ပူးေပါင္းမွဳျပဳေသာဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား(၂၁)မ်ဳိး
(က)ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၁၄)မ်ဳိး
၁။ျမန္မာေဆးဂဲလ္အင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၂။ျမန္မာေဒ၀ူးအင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၃။ျမန္မာယူနီမစ္အင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၄။ေရာ့သ္မင္ေအာ့ဖ္ေပါလ္ေဖါလ္ျမန္မာပရိုက္ဗိတ္လီမိတက္
၅။ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္
၆။ျမန္မာေပၚစကိုစတီးလ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၇။ျမန္မာႏိုဗိုစတီးကုမၸဏီလီမိတက္
၈။ဘာဂ်ာပိန္ ့မင့္ႏုဖက္ခ်ားရင္းကုမၸဏီလီမိတက္
၉။သည္ဖက္စ္ေအာ္တိုမိုးတစ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၀။အမ္ဂ်ီယူဘီကုမၸဏီလီမိတက္
၁၁။ျမန္မာႏိုဗိုကုမၸဏီလီမိတက္
၁၂။ရတနာကုေဋကုဋာကုမၸဏီလီမိတက္
၁၃။ျမန္မာဂ်ိတ္အင္တာေနရွယ္လီမိတက္
၁၄။ျမန္မာဆီးမင့္ကုမၸဏီလီမိတက္

ခ။ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။ျမန္မာ့ေရွ ့ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရးလီမိတက္
၂။ျမန္မာဖဲယားပရိုက္ပရိုက္ဗိတ္လီမိတက္
၃။ဘန္ ့ေဟာ့ဟင္ျမန္မာလီမိတက္

ဂ။၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။စီးမင္း(စ္)လီမိတက္ျမန္မာ
၂။ျမန္မာလင္း(ဒ္)အင္(န္)ဒဲဗဲေလာ့မင့္လီမိတက္
၃။ေနရွင္နယ္ဒီဗဲလုပ္မင့္ေကာ္ပိုေရးရွင္း
၄။ဟံသာ၀တီေဂါက္ကြင္းႏွင့္ၿမိဳ ့ေတာ္ကလပ္အသင္းလီမိတက္

ရာႏွဳန္းျပည့္တိုင္းရင္းသား၊ႏိုင္ငံျခားသား၊ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံ ့မွဳျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ား(၁၁)မ်ဳိး
(က)ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။မာက်ဴရီေရးမင္ႏွဴဖက္ခ်ာရင္းကုမၸဏီလီမိတက္
၂။ပန္ကာႀကိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
၃။ျမန္မာဟြာဖူးအင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၄။ျမန္မာထရိုင္းယင့္အင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၅။ျမန္မာမာမီးဒါဘယ္ဒက္ကာမီလီတက္
၆။ျမန္မာဆမ္ေဂါင္းအင္ဒက္စရီရယ္လီမိတက္
၇။ျမန္မာတိုကီ၀ါေကာ္ပိုေရးရွင္း
၈။ျမန္မာကုရိုဆာ၀ါထရပ္(စ္)ကုမၸဏီလီမိတက္

()ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။ဒိုင္းမြန္းဒရက္ဂြန္ကုမၸဏီလီမိတက္
()၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား()မ်ဳိး
၁။မိုးကုတ္မိုတယ္လုပ္ငန္း
၂။ျမန္မာဟိုတယ္ႏွင့္ခရုဆက္စ္လီမိတက္

စစ္ျဗဴရိုကေရစီစီးပြားေရး
 ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တံခါးဖြင့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ကိုက်င့္သုံးေနေပမယ့္လည္း ေစ်းကြက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မွဳ (competitive marketing) နဲ ့လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးဆင္းမွဳ (free floating marketing)တို ့ကင္းမဲ့ေနတယ္။ စီးပြားေရးေလာကတခုလုံးကိုစစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြားကိုအေျခခံ ထားတဲ့ ဦးပိုင္ကုမၸဏီမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေန၀င္းဟာအာဏာမသိမ္းခင္မွာစစ္တပ္ကိုစီးပြားေရးေလာကထဲအထိအရွိန္အ၀ါရွိေစဖို ့ျမ၀တီ၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ အစရွိတဲ့အမည္မ်ားနဲ ့၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာတယ္။ တပ္မေတာ္သက္သာေခ်ာင္ ခ်ိေရးအမည္နဲ ့လည္း သစ္လုပ္ငန္းမွဆားလုပ္ငန္းအထိခ်ဲ ့ထြင္ လုပ္ကိုင္လာတယ္။ တဖက္မွာ လည္း (Defend Service Institute) အမည္နဲ ့စစ္တပ္ကိုတည္ေဆာက္ေမြးျမဴခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ စစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြား ေျခကုတ္ယူထားေရးအတြက္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီဟာ ကိုယ္ပြားတခုျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္အာဏာကိုတပ္မေတာ္မွလႊမ္းမိုးေနရာယူထားလို ့သာ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီ ႀကီးထြားေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ဦးပိုင္ကုမၸဏီမွ တိုးခ်ဲ ့လာတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ-
၁။အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံလုပ္ငန္းကို မေလးရွားမွ Comfort International Incorporate (CII)
နဲ ့ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း
၂။ငပလီကမ္းေျခနဲ ့ကမ္းသာယာကမ္းေျခတို ့မွာ ဟိုတယ္နဲ ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုကေမၻာဇ၊
ထူးေမာ္၊ေအရွေ၀ါလ္၊၀ုဒ္လန္ဒ္၊ယုဇန၊ထြန္းလင္းေရာင္၊ဆဲဗင္းဖိုးဆဲဗင္းကုမၸဏီ တို ့နဲ ့ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း
၃။ဆပ္ျပာစက္ရုံတည္ေဆာက္ျခင္းကို မြန္ျပည္နယ္၊ေပါင္ၿမိဳ ့နယ္မွာ တည္ေဆာက္ျခင္း
၄။မဂၤလာဒုံၿမိဳ ့နယ္၊ပ်ဥ္းမပင္ေျမမ်ားကို ျမန္မာမာမီးဒါဘယ္ဒက္ကာလီမိတက္ကို ေခါက္ဆဲြ
ေျခာက္စက္ရုံလုပ္ရန္ငွားရမ္းျခင္း
၅။ဂရက္ႏုိိက္အလွဆင္ေက်ာက္ျပားစက္ရုံကို က်ဳိက္ထိုၿမိဳ ့မွာတည္ေဆာက္ျခင္း
၆။သူေဌးကြ်န္းဟိုတယ္နဲ ့ကာဆီႏိုလုပ္ငန္းကို ထိုင္းမွအက္ဒမန္ကလပ္လီမိတက္ဒ္နဲ ့ပူး
ေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း

ဦးပိုင္ရွယ္ယာအျမတ္ေငြစာရင္း
 ဦးပိုင္လီမိတက္ဟာတေန ့ထက္တေန ့ႀကီးထြားလာတာကိုရွယ္ယာအျမတ္ေငြစာရင္းမွေဖာ္ျပ ေနတယ္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္
အျမတ္ေငြ
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
(က)အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို အျမတ္ ခဲြေ၀မွဳရာခိုင္နွဳန္း
() အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို
အျမတ္ ခဲြေ၀မွဳရာခိုင္နွဳန္း
၁၉၉၀-၉၁
၁၉၉၁-၉၂
၁၉၉၂-၉၃
၁၉၉၃-၉၄
၁၉၉၄-၉၅
၁၉၉၅-၉၆
၁၉၉၆-၉၇
၁၉၉၇-၉၈
၁၉၉၈-၉၉
၁၉၉၉-၀၀
၂၀၀၀-၀၁
၂၀၀၁-၀၂
.၆၁
.၆၇
.၉၉
၂၅.၁၂
၅၂.၈၉
၂၁၈.၆၂
၇၃၃.၁၇
၁၂၂၅.၈၃
၁၁၈၄.၁၉
၂၆၃၄.၈၆
၃၄၃၃.၁၇
၃၂၅၄.၁၈
-
၁၀%
အျမတ္ေငြ၏၄၀%
အျမတ္ေငြ၏၄၀%
အျမတ္ေငြ၏၄၀%
၁၂.%
၃၀%
၃၀%
၁၂.%
၁၂.%
၁၂.%
၁၂.%
-
၁၀%
၁၀%
၁၅%
၁၅%
၃၀%
၃၀%
၃၀%
၃၀%
၃၀%
၃၀%
၃၀%

တိုင္းျပည္ရဲ သံယံဇာတအရင္းအျမစ္နဲ ့အာဏာပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဦးပိုင္လီမိတက္ဟာ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားသာ ပိုမိုရရွိေနတယ္။ ဦးပိုင္လီမိတက္ရဲ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီေတြ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာရူဘီအင္တာပရိုက္စ္ကုမၸဏီလီမိတက္ဟာ မိုးကုတ္၊မုိင္းရွဴးနဲ ့နန္ ့ယားေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရာျဖတ္လုပ္ငန္း၊ သပိတ္က်င္းေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ
သန္း နဲ ့ခ်ီအျမတ္ရရွိတယ္။

 မိုးကုတ္ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မွဳႏွင့္အခ်ဳိးက်ခဲြေ၀မွဳ(၂၀၀၁-၀၂)
စဥ္
အေၾကာင္းအရာ
အေမရိကန္
ေဒၚလာ(သန္း)
ျမန္မာေငြက်ပ္
(သန္း)
စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ
.၁၃၆
၄၀.၃၃
ကန္ထရိုက္စံနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသို ့ထုတ္ေပးေငြ
.၀၀၄
၂၁.၃၇
လပခ(စစ္တပ္္)သို ့ႀကီးၾကပ္ခေပးေငြ
-
၂၈.၁၁
ျမန္မာရူဘီအင္တာပရိုက္စ္မွရရွိေငြ
.၁၂၈
၂၁၆.
ဘဏ္စရိတ္ႏွင့္ရတနာခြန္ေဆာင္ေငြ
.၀၀၄
-

မိုင္းရူး ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မွဳႏွင့္အခ်ဳိးက်ခဲြေ၀မွဳ(၂၀၀၁-၀၂)
စဥ္
အေၾကာင္းအရာ
အေမရိကန္
ေဒၚလာ(သန္း)
ျမန္မာေငြက်ပ္
(သန္း)
စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ
.၈၃
-
ကန္ထရိုက္စံနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသို ့ထုတ္ေပးေငြ
.၂၉
၃၁.၇၃
ရပခ(စစ္တပ္)သို ့ႀကီးၾကပ္ခေပးေငြ
-
၁၈.၆၈
ျမန္မာရူဘီအင္တာပရိုက္စ္မွရရွိေငြ
.၅၄
(-)၅၀.၄၁
ရတနာအခြန္ေဆာင္ေငြ
.၀၀၃


စစ္တပ္ကိုႀကီးၾကပ္ခ ေငြေၾကးအျဖစ္ ေပးေနရတဲ့ ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ ေက်ာက္တြင္းလုပ္ သားမ်ားရဲ ့အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားထဲမွျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ျမန္မာရူဘီအင္တာပရိုက္စ္ကုမၸဏီလီမိ
တက္ ဟာ (၂၀၀၁-၀၂)မွာ နန္ ့ယားေဒသေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးမွ အသားတင္အျမတ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၇၂.၂၈၅)နဲ ့ျမန္မာက်ပ္ေငြ(၁၇၀.၄၀)သန္းရရွိခဲ့တယ္။ရာျဖတ္လုပ္ငန္းမွ က်ပ္(.၁၉၆)သန္းရရွိတာကို (၂၀၀၁-၀၂)ခုႏွစ္ဦးပိုင္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအားလုံးကို ဦးပိုင္ကုမၸဏီမွ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထားတယ္။ပတၱျမားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကိုျမန္မာရူဘီအင္တာပရိုက္စ္ကုမၸဏီနဲ ့လုပ္ကိုင္ တယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာေတာ့ ျမန္မာအင္ပီးရီးရယ္ဂ်ိတ္(ေက်ာက္မ်က္ရတ နာ) ကုမၸဏီလီမိတက္အမည္နဲ ့လုပ္ကိုင္ေနတယ္။


 ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနတဲ့လုပ္ကြက္မ်ားစာရင္း
စဥ္
စခန္းအမည္
ဆမားေမွာ္
ဆမားေမွာ္(တိုးခ်ဲ )
မရမ္းဂန္ေမွာ္
ခိုင္ၾကင္ေမွာ္
ရီခူးေမွာ္
ထည္လုံးစိမ္း(ေဟာင္း)
ထည္လုံးစိမ္း(သစ္)
နတ္ေမွာ္
ဘြန္ဂါးေမွာ္
၁၀
ေမွာ္က်န္(၁၃)
၁၁
မက်န္ခ

ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မွဳႏွင့္အခ်ဳိးက်ခဲြေ၀မွဳ(၂၀၀၁-၀၂)
စဥ္
အေၾကာင္းအရာ
အေမရိကန္
ေဒၚလာ(သန္း)
ျမန္မာက်ပ္ေငြ
(သန္း)
စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ
.၉၇သန္း
၂၀.၁၉
ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသို ့ထုတ္ေပးေငြ
.၈၃
.၈၀
မပခ(စစ္တပ္)သို ့ႀကီးၾကပ္ခေပးေငြ
-
၄၅.၃၇
ျမန္မာအင္ပီးရီးရယ္(ဂ်ိတ္)ကုမၸဏီလီမိတက္မွရရွိေငြ
.၁၄
(-)၃၃.၉၈

ျပည္တြင္းျဖစ္ဘူဇြာအရင္းရွင္စံနစ္
 တိုင္းျပည္ရဲ ့ေျမေပၚေျမေအာက္၊ေရေပၚေရေအာက္နဲ ့ေလထုအတြင္းရွိ သံယံဇာတအားလုံးကို
ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ မ်ွတစြာခဲြေ၀အသုံးခ်ရမွာျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ အမ်ဳိး သားစီးပြားေရးမွာ ျပည္သူလူထုရဲ ့လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအ၀င္ လူထုလူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးရဲ ့စြမ္းအားမ်ားကိုသာအေျခခံရမွာျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒ အခန္း()ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားပုဒ္မ(၃၅)မွာႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးစံနစ္သည္ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစံနစ္ျဖစ္သည္။ပုဒ္မ(၃၆)အပုိဒ္ခဲြ()မွာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တရားသျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္းကိုပ်က္ျပားေစရန္ တဦးတေယာက္ကျဖစ္ေစ၊အစုအဖဲြ ့ကျဖစ္ေစ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေဆာင္ ရြက္မွဳ သို ့မဟုတ္ ေစ်းကစားမွဳျပဳျခင္းျဖင့္အမ်ားျပည္သူတို ့၏အက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္နစ္နာ ေစျခင္းမွတားဆီးကာကြယ္မည္ဆိုကာျပဌာန္းထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ(၃၇) အပိုဒ္ခဲြ() မွာလည္းႏိုင္ငံပိုင္သံယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသုံးစဲြျခင္း ကိုကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းရမည္လို ့ျပဌာန္းထားတယ္။ ဖဲြ ့စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒအရျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေပမယ့္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ အမတ္မ်ားဟာ ဦးပိုင္လီမိတက္နဲ ့ပက္သက္ေနတဲ့ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အေရးတယူေဆာင္ရြက္မွဳမရွိျဖစ္ေနတယ္။
 ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေနာက္ပိုင္းနဲ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့မွဳမ်ားကိုဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့တယ္။ႏိုင္ငံတကာစီးပြား ေရးအုပ္စုႀကီးမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံ ့လာၾကၿပီျဖစ္လို ဦးပိုင္လီမိတက္အတြက္ သပိတ္၀င္၊အိတ္၀င္ဆိုသလို အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေပၚထြက္မွာျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ဘ႑ာငါ့ဟာ မွတ္ပါလို ့ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္စံနစ္ရဲ ့အေမြဆိုးမ်ားကိုဆက္ခံထားပါကျမန္မာႏိုင္ငံမွာဘယ္စီးပြား ေရးစံနစ္ကိုပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါေစ ေအာင္ျမင္မွဳမရႏိုင္တာကို 
 မဆလအစိုးရ ရဲ ့ဆိုရွယ္ လစ္စီးပြားေရးစံနစ္မွေဖာ္ျပေနပါတယ္။    
ဧရာ
၂၁၊၁၀၊၂၀၁၂

ရည္ညြန္းကိုးကား
၁။Update on myanmar economic holdings’ activities, us embassy rangoon / wikileaks, 2011.
၂။လႊတ္ေတာ္မွာအမတ္မင္းမ်ားေမးသင့္ေသာဦးပိုင္အေၾကာင္း / ဗိုလ္သိန္းတန္, ၂၀၁၁.
၃။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ခုႏွစ္၊ (၁၂)ႀကိမ္
ေျမာက္ အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ / ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စန္း, ၂၀၀၂.
No comments:

Post a Comment