ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, December 1, 2012

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ ့စည္းျခင္းျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

အမွတ္၊ ၉၂/ ၂၀၁၂

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္

(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္)

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ ့စည္းျခင္း

၁။       စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းျကီးျမို့နယ္အတြင္းရိွ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ေျကးနီစီမံကိန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ျဖစ္စဉ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေျကးနီမိုင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/ မသင့္နွင့္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဉ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတို့အေပၚ အေျခအေန အမွန္ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပု၈ိၢဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖဲြ့စည္းတာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္-
၂။              စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဉ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ ေပၚေပါက္ေစေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္နွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ အမို်းသားအကို်းစီးပြား တိုးတက္ ေစေရးတို့အတြက္ သံုးသပ္ခ်က္နွင့္တကြ အျကံျပဳ တင္ျပရမည္-

 (က)    ေျကးနီစီမံကိန္းအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံ တကာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပု၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ/မရိွ၊
 (ခ)      ေျကးနီစီမံကိန္းေျကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ‌ေကာင္းကို်းနွင့္ ဆိုးကို်းသက္ေရာက္မႈမ်ား၊
 (ဂ)      ေျကးနီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေျကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အကို်း ရိွ/ မရိွ၊
 (ဃ)    ေျကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရသည့္ အေျကာင္းရင္းမ်ား၊
 (င)      ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္သည့္                             သံဃာ ေတာ္မ်ားအားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသည့္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊
 (စ)      ေျကးနီစီမံကိန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/ မသင့္နွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈအား     ရပ္ဆိုင္းရန္ သင့္/ မသင့္၊
 (ဆ)    နိုင္ငံဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အျကံျပုခ်က္မ်ား၊
 (ဇ)      ေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္နွင့္ အျကံျပုခ်က္မ်ား။

၃။       စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဉ္ အုပ္ခု်ပ္ေရးကိစၥမ်ားအား သမၼတရံုး ဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဦးလွထြန္းက တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဉ္ လံုျခံုေရးနွင့္ အုပ္ခု်ပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး၏လမ္းညွြန္မႈျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့တို့က ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္။
၄။       စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒတို့နွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚျခင္းနွင့္ လိုအပ္သည့္ေနရာသို့ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းတို့ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို့
၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ အေရာက္ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

(က)    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္                                           ဥကၠ
ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ ေကာ့မႉးျမို့နယ္ မဲဆႏၵနယ္
 (ခ)      ဦးလြန္းသီ                                                             အဖဲြ့ဝင္
ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမို့နယ္ မဲဆႏၵနယ္
 (ဂ)      ဦးသန္းျမင့္                                                            အဖဲြ့ဝင္
         ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ ဆားလင္းျကီးျမို့နယ္ မဲဆႏၵနယ္
 (ဃ)    ေဒၚခင္စန္းလိွုင္                                                     အဖဲြ့ဝင္
ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ ပုလဲျမို့နယ္ မဲဆႏၵနယ္
 (င)      ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ                                                         အဖဲြ့ဝင္
အမို်းသားလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသျကီး၊ အမွတ္ (၅) မဲဆႏၵနယ္
(စ)      ဦးခင္ေမာင္ရီ                                                         အဖဲြ့ဝင္
အမို်းသားလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ အမွတ္ (၆) မဲဆႏၵနယ္
 (ဆ)    ဦးေအာင္ျကည္ညြန့္                                                 အဖဲြ့ဝင္
အမို်းသားလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မေကြးတိုင္းေဒသျကီး၊ အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵနယ္
 (ဇ)      ဦးခင္ေမာင္ေဆြ                                                      အဖဲြ့ဝင္
ဥကၠဌ၊ အမို်းသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
 (ဈ)     ဦးမို်းညြန့္                                                              အဖဲြ့ဝင္
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ဒီမိုကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
 (ည)    ေဒါက္တာဝင္းေမာင္                                               အဖဲြ့ဝင္
Chairman, Myanmar Environmental Institute
 (ဋ)      ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ                                                    အဖဲြ့ဝင္
သံအမတ္ျကီး (ျငိမ္း)
ျမန္မာနိုင္ငံအမို်းသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
(ဌ)      ဦးေမာင္ေမာင္ေအး                                                 အဖဲြ့ဝင္
Senior Consultant on Social Assessment
Myanmar Environmental Institute
 (ဍ)      ဦးစိုးသိန္း (ခ) ေမာင္ဝံသ                                        အဖဲြ့ဝင္
စာေရးဆရာ
 (ဎ)      ဦးဝင္းထိန္                                                            အဖဲြ့ဝင္
ညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန
သတၱဳတြင္းဝန္ျကီးဌာန

 (ဏ)    ဦးျမင့္ေဆြ                                                              အဖဲြ့ဝင္
ညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္၊ ေျကးတိုင္နွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန
လယ္ယာစိုက္ပို်းေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန
(တ)    ဦးတင္ျမင့္                                                             အဖဲြ့ဝင္
ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္
အေထြေထြအုပ္ခု်ပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန
 (ထ)    ဦးလွေမာင္သိန္း                                                     အဖဲြ့ဝင္
ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ျကီးဌာန
 (ဒ)      ေဒါက္တာေဒၚေကသီလြင္                                        အဖဲြ့ဝင္
ပါေမာကၡခခု်ပ္ (တာဝန္)၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သံလ်င္)
သိပၸံနွင့္ နည္းပညာဝန္ျကီးဌာန                              
 (ဓ)      ေဒါက္တာေဒၚမာလာေအာင္                                    အဖဲြ့ဝင္
ဒုတိယပါေမာကၡခခု်ပ္၊ ရန္ကုန္အေရွ့ပိုင္းတကၠသိုလ္
ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန
 (န)      ဦးေအာင္နိုင္ဦး                                                       အဖဲြ့ဝင္
Myanmar Peace Center
 (ပ)      ဦးေပၚဦးထြန္း (ခ) မင္းကိုနိုင္                                 အဖဲြ့ဝင္
 (၈၈) မို်းဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ့
 (ဖ)      ဦးကိုကိုျကီး                                                           အဖဲြ့ဝင္
 (၈၈) မို်းဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ့
(ဗ)      ေဒါက္တာျမင့္သိန္း                                                 အဖဲြ့ဝင္
ညွြန္ျကားေရးမႉး၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဌာန
က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန
 (ဘ)    ဦးေနဦး                                                    အဖဲြ့ဝင္
ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးအေထြေထြအုပ္ခု်ပ္ေရးဦးစီးဌာန
ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန
 (မ)      ဦးဝင္းျကည္                                                          အဖဲြ့ဝင္
ဌာနျကီးမႉး၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာနျကီး
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္
 (ယ)    ဒုတိယဗိုလ္မႉးျကီးေအာင္သန္း                               အဖဲြ့ဝင္
ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန
 (ရ)      ဦးဗိုလ္သန္း                                                           အဖဲြ့ဝင္
ကံကုန္းရြာ၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအုပ္စု
ဆားလင္းျကီးျမို့နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး                
 (လ)    ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး                                                     အဖဲြ့ဝင္
ဝက္ေမွးရြာ၊ ရြာရွည္ေက်းရြာအုပ္စု
ဆားလင္းျကီးျမို့နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး       
 (ဝ)      ဦးဘိုေဌး                                                               အဖဲြ့ဝင္
တံုရြာမ၊ တံုေက်းရြာအုပ္စု
ဆားလင္းျကီးျမို့နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး       
 (သ)    ဦးစစ္ျမိုင္                                                              အတြင္းေရးမႉး
ျမန္မာနိုင္ငံအမို်းသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္


ပံု                       
                                                                                           သိန္းစိန္                  
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ            
        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္


No comments:

Post a Comment