ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Tuesday, May 7, 2013

Myanmar Transition and Role of Myanmar Professionals in Singapore(Myanmar Transition and Role of Myanmar Professionals in Singapore)
Open speech by U Aung Min 

"MTP- စကား၀ိုင္းသို႔ ဦးေအးၿငိမ္း ၏ အဖြင္႕မိတ္ဆက္ ႏွင္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ၏ ရိုးရိုး ေျဖာင့္ေျဖာင့္ တည့္ထိုးေျပာလိုက္တဲ့ အဖြင့္အမွာစကား 
" တခါးဖြင့္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဘာမွ မတတ္ဖူးဆိုတာ သိလိုက္ပါတယ္ ။


တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၁-၉) ေဒၚစိမ့္ရည္ထက္ ႏွင္႕ ေဒါက္တာသိန္းသန္း၀င္း
( Developing Networks & Work groups)

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္(၂- ၉) ေဒၚစိမ့္ရည္ထက္ 
(အစားအစာမ်ားေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေသာနည္း­ဥပေဒသမ်ား)

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၃- ၉) ဦးကာ၀င္း 
(စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ က႑ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပံု)


တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၄-၉) ေဒါက္တာသိန္းသန္း၀င္း
(က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား အတြက္ သီတင္းအခ်က္အလက္မ်ား)

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း သိထားသင့္တယ္ ။
တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၅- ၉) ဦးေအးျငိမ္း
( ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ကို အေလးထားေအာင္ပညာေပးေလ့က်င့္ေပးေရး)

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၆- ၉) ေဒၚသန္းသန္းဆင့္
(အေရးေပၚသူနာျပဳစုျခင္း)

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၇- ၉) ဦးမင္းသူ
 (လာဘ္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး-ျဖစ္နိုင္ေသာစီမံ­ကိန္း)

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၈-၉) ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ဦးထြန္းေနာင္ျမင့္ 
(အေဆာက္အအံုမ်ားအရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မွဳစနစ္)

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ (၉-၉) ဦးတင္ေမာင္၀င္း 
(စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာအိမ္ေဖာ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး)

No comments:

Post a Comment