ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, February 9, 2014

သန္းေကာင္စာရင္းအတြက္ သိထားသင့္တာေတြ

တိုက္ရိုက္ဖြင့္ရင္ အင္တာနက္က ေႏွးေနလို ့
ကူးယူျပီး ျပန္ဆင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ 

No comments:

Post a Comment