ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, February 22, 2014

International Relations

ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖါက္ၾကမဲ့
ျမန္မာျပည္က လူငယ္မ်ားအတြက္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ။

No comments:

Post a Comment