ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, November 21, 2010

View Weekly News SPDC's Post Election (22 Nov 2010)

Daw Aung San Suu Kyi zei dat Ik hou van mijn volk (14 Nov 2010 )Weekly News SPDC's Post Election (22 Nov 2010)

No comments:

Post a Comment