ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, November 13, 2011

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
by Lu Cifer on Sunday, November 13, 2011 at 10:32amဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို နိဒါန္း၊ အခန္း (၁၅) ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း (၄၅၇) ခု၊ ဇယား (၅) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အဲဒီ အခန္း (၁၅) ခန္းအနက္၊ “အခန္း(၁၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း”ဆုိတဲ့ အခန္းကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

အခန္း(၁၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ကို ပုဒ္မ (၄၃၃)၊ (၄၃၄)၊ (၄၃၅)၊ (၄၃၆) ဆိုၿပီး ပုဒ္မ(၄) ခုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထား ပါတယ္။

ပုဒ္မ (၄၃၃)၊ (၄၃၄)၊ (၄၃၅) တုိ႔ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြနဲ႔ျပင္ဆင္ရမယ္ဆုိတာကိုေဖၚျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းရမယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္တင္သြင္းရမယ္၊ အျခားအဆိုမ်ား မပါရွိေစရ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းကတင္ျပလာလွ်င္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေနရမယ္လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ကိုစုေပါင္းထားတာပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၃၅) ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ (၂၂၄) ဦးရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ
စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္( ၆၅၉) ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းလို႔ဆိုထားေလေတာ့
(၁၃၁ ဒသမ ၈) ဦးရရွိမွာ သာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရမယ္ ဆိုတဲ့အဆင့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားန႔ဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္သားအမတ္ေတြ စုစု ေပါင္းရင္ (၅၅၄) ဦး ရွိပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္စုစုေပါင္း (၆၅၉) ဦးထဲ အဲဒီအေရအတြက္ (၅၅၄) ဦးကို ႏႈတ္လုိက္ရင္ (၁၀၅) ဦးက်န္ပါတယ္။ အဲဒီ (၁၀၅) ဦးဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆိုတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုျပည့္မီျခင္း မရွိတာကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႀကံဖြံပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔စစ္သားအမတ္ေတြမပါတဲ့ အျခား ပါတီငယ္မ်ားရဲ႕စုစုေပါင္းက (၁၀၅)ဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ (တစည) လိုပါတီေတြ၊
(စဒက) ကဲ့သို႔ ႀကံဖြ႔ံပါတီနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြ႔ဲထားတဲ့ပါတီငယ္ေတြကိုပါထည့္ၿပီး ေပါင္းထားတာပါ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရဖို႔မလြယ္ဘူးဆိုတာ လက္ေတြ႔ကိန္းဂဏန္းေတြက ရိုးရုိးရွင္းရွင္းသက္ေသထူေနပါတယ္။ ဒါကပထမဆင့္သာျဖစ္ပါတယ္။

အေရးႀကီးတာက ပုဒ္မ (၄၃၆) ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ(၄၃၆) ကို ပုဒ္မခြဲ (က) နဲ႔ (ခ) ဆိုၿပီးခြဲျခားထားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပုဒ္မ(၄၃၆) (က) နဲ႔ (ခ) ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို ၂ ပုိင္းခြဲထားတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၄၃၆) (က) ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ရဲ႕ အဓိကအပုိင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပုဒ္မ (၄၃၆) (ခ) ကေတာ့ သာမညအပုိင္းလုိ႔ ခြဲေျပာရင္ရပါတယ္။ ပုဒ္မ (၄၃၆)(က) ကို အဓိကအပုိင္းလုိ႔ ခြဲေျပာရတာက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ထဲက ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ အခန္းေတြနဲ႔ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ပုဒ္မေတြကို ေရြးထုတ္ေဖၚျပထားလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ(၄၃၆) ပုဒ္မခြဲ(က) ကိုဦးစြာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) မွာ ပါဝင္တဲ့ အခန္း (၁၅) ခန္းအနက္၊ အခန္း (၈) ခန္းမွာရွိတဲ့ ပုဒ္မေပါင္း (၉၅) ခုကို သီးသန႔္ေရြးခ်ယ္ေဖၚျပထားတယ္။

ပုဒ္မခြဲ(က)မွာ သီးသန္းေရြးခ်ယ္ေဖၚျပထားတဲ့ အခန္း (၈) ခု ဆုိတာ ဘယ္လိုအခန္းေတြလဲ။ ပါဝင္တဲ့ပုဒ္မေတြကဘာေတြလဲ။ ေအာက္ပါဇယားကိုၾကည့္ပါ။

အဆိုပါ အခန္းမ်ားနဲ႔ ပါရွိေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမည္ဆိုတာကိုအခုလို ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က
ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္၊ ျပည္လံုး ကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍
ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲ ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္” လို႔ဆိုထားပါတယ္။

သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား အခန္း

- ပုဒ္မ (၆) (စ) “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ ကပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”

- ပုဒ္မ(၁၄) “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအျဖစ္ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ဦးေရ အတုိင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါဝင္သည္”

- ပုဒ္မ (၂၀) (ခ) “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲစီရင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္”

- ပုဒ္မ (၂၀) (င) “ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲ ေရး တို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္အဓိကတာဝန္ရွိသည္”

- ပုဒ္မ (၂၀) (စ) “တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္”

သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၂) ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အခန္း

- ပုဒ္မ(၄၉) “ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေအာက္ပါ တုိင္းေဒသႀကီး (၇)ခု၊ ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္သည္” ဆုိတဲ့ ပုဒ္မကို တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင္ရွိေရး (၈ျပည္နယ္မူ) ကို အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကတဲ့
တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါပုဒ္မ (၄၉)ကို မည္သုိ႔ျပင္ဆင္ၾကမလဲ။

သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၃) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ဒုတိယသမၼတမ်ား အခန္း

- ပုဒ္မ(၅၉) (စ) “မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိမိ၏ ဇနီးသုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိမိ၏တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊
ထိုတရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီးသုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း
ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ
သို႔မဟုတ္
ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ
သုိ႔မဟုတ္
တုိင္းတစ္ပါး၏ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ားမျဖစ္ေစရ၊
ထိုသူမ်ားသည္ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး၏ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ
အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ား ကို ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ”

( ဤ ပုဒ္မသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္သည္ဟု ေဖၚျပဆိုလိုျခင္းမရွိေသာ္ျငားလည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကန္႔သတ္ထားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္)

- ပုဒ္မ(၆၀) (က) နဲ႔ (ခ) သည္ သမၼတကို လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္မွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရံုမကပဲ။ တပ္မေတာ္ကပါ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ သမၼတတစ္ဦးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရးအခန္း

- (ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁) တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ပါတယ္။


သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး


- (ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆) တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း စတဲ့
ကိစၥမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သာဓကအားျဖင့္ – အခန္း(၁၁) အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား

- (ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ ပုဒ္မ အားလံုး) ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခန္းမွာေဖၚျပထားတဲ့ပုဒ္မအားလံုးရဲ႕ၿခံဳငံုအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီထံ ဝကြက္အပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဥပေဒသေဘာျဖစ္ေအာင္ေရးထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ က အခ်ိန္မေရြး၊ တရားဝင္အာဏာသိမ္းခြင့္ ထာဝစဥ္ရရွိ ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္ဒါေၾကာင့္အထက္မွာ သာဓကအသီးသီး ထုတ္ျပခဲ့တဲ့
အခ်က္အလက္ေတြကိုျပဳျပင္ဖို႔ဆုိလွ်င္
ပထမဆင့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏
၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိဖို႔ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတယ္ဆိုတာကို
လက္ရွိ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ၿပီး ျပဳျပင္ယူမယ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲမယ္ ဆိုတာျမင္ႏုိင္ပါတယ္။
ပုဒ္မ(၄၃၆) မွာေဖၚျပထားတဲ့ ပုဒ္မ ေတြဟာ
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်တဲ့ပုဒ္မေတြ တနည္းအားျဖင့္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပး ထားတဲ့အခ်က္ေတြလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြား ေတြနဲ႔
လိမ္ယွက္ဆက္ႏြယ္ေနတာမို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ၿပီးျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာဟာ လက္ေတြ႔မက်တဲ့စိတ္ကူးယဥ္မႈသာလွ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ပထမဆင့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိပါေစ။ တကယ္တန္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ ခြင့္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရရွိရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး၊
မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲဆႏၵ ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) မွာ ေရြးထုတ္ေဖၚျပထားတဲ့ အခန္း (၈) ခန္း နဲ႔
ပုဒ္မ (၉၅) ခုဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အခန္းေတြနဲ႔ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ပုဒ္မေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ယေန႔ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အတြက္ အေလွ်ာ့ ေပးလုိက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ မဆုတ္တမ္း ခံစစ္စခန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္းျပင္ဆင္ဖို႔ တမင္ခက္ခဲေအာင္ အခုလုိ တိတိက်က်ေရးသား ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ပုဒ္မ(၄၃၆) (ခ) ကေတာ့ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး၊
မဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲဆႏၵျဖင့္သာ
ျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မပါတာပဲ ကြာျခားပါတယ္။
ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေျပာရရင္ ပုဒ္မ(၄၃၆ (က) ေလာက္ မတင္းၾကပ္တဲ့ အခ်က္ေတြလို႔ ဆိုေကာင္းဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါ့အျပင္ မပယ္ပ်က္ေသးသမွ် အတည္ျဖစ္ေစရမယ္ဆိုတဲ့
အျခားေသာ တည္ဆဲဥပေဒ (၄၀၀)ေက်ာ္လည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲမွာရွိတဲ့ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ထဲမွာ ဘယ္လိုအခ်က္ အလက္ေတြဟာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ဘူး၊ ဘယ္လုိအေပၚစီးယူထားတယ္ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ ပုိၿပီးသိရွိနားလည္ႏုိင္မယ္ ဆိုတာ က်ေနာ္သံသယမရွိပါဘူး။ ထြင္းေဖာက္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာဝတီျမစ္ထဲေရရွိမယ္ဆုိတာ ေျပးၾကည့္စရာမလိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲဝင္မယ့္ကိစၥဟာ ဥပေဒရႈေဒါင့္ထက္၊ ႏုိင္ငံေရးရႈေဒါင့္ကို ပိုၿပီးအေလးေပးရပါလိမ့္မယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) အပါအ၀င္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအားလုံးကိုႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔လိုပါတယ္။ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးက (မဆလ)တစ္ပါတီကိုေရာ၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ခုတ္ေမာင္းလည္ပတ္ေစခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄) ကိုပါ တုိက္ဖ်က္ခဲ့တာ တကယ့္သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုပါ။တူေမာင္ညိဳ။ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃၊၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment