ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, December 31, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အဖြဲ ့မ်ားေဆြးေႏြးၾကျခင္း

အပိုင္း( ၁ )


အပိုင္း( ၂ )

No comments:

Post a Comment