ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, February 2, 2017

Malikha Mai Kha River ေမခ မလိခ

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။ ေမခ မလိခ ျမစ္ေၾကာင္း ရာသီဥတု ခန္ ့မွန္းခ်က္


ပူတာအို  နံပါတ္ ၁ဆြမ္ပရာဘြမ္ နံပါတ္ ၂ေခါင္လန္ဖူး နံပါတ္ ၃
ခ်ီေဗြ အထက္ နံပါတ္ ၄ျမစ္ၾကီးနား ၅
မိုးမ်ားရင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရကို ေထာက္ထားျပီး
မိုးနည္းရင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဆင္းတဲ့ မိုးရြာေဒသ
ရွင္ေဗြယန္ ရွင္ဂါးလံုး မေကာ တႏိုင္ ေဒသ အမွတ္ ၆


No comments:

Post a Comment