ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Tuesday, July 27, 2010

8888 ၏ အားမာန္ နဲ ့ ဝိဥာဥ္မ်ား

8888 burmaရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုၾကီးအတြင္း က်ဆံုးခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ မဝင္းေမာ္ဦး ရဲ႕မိဘမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္.. (ရုပ္သံ)


8888
History is a history: violence or non-violence.

His resistance was his history of his struggle against oppression: violence or non-violence. He will always be remembered in history for his courageous resistance.

Those who deny and condemn that history are deceiving themselves; they are not true to themselves; they are guilty of deception. Those guilty of deception are also guilty of untruth. Those guilty of untruth can not embrace a principle of nonviolence, because that principle of nonviolence is also a principle of truth. Truth and deception can not walk the same path.

Resistance is freedom.


Freedom is never given; it has to be fought and won. Freedom is not a destiny; it is a path; it lives in the fights to walk that path. To resist is to fight because resistance is freedom. His resistance was his freedom.

Resistance to oppression is the law of truth.

For wherever there is oppression there will always be a resistance because oppression of any kinds can never be legitimate. For as long as there is oppression there can be no truth because oppression and truth can not coexist. So to resist oppression is to follow the law of truth.

History in the waiting

Burma is still writing its history – a history of struggle of the oppressed people against the oppressive military dictatorship. It is a history that we have been writing for the last 48 years. Still we are no where near finishing writing it.

Burma is still in the waiting to write a new history – a history of civilisation. Until we finish writing a history of struggle against oppression, we can not yet start writing a history of civilisation.


Contributor’s note

My attributes to Ko Kyaw Oo (Kyaw Ni) are about a cause, not personal.

Zaw Naing Wynn (Nyi Nyi Khant)

Australia

5 August 2010


No comments:

Post a Comment